Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2271(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0251/2018

Indgivne tekster :

A8-0251/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 16
CRE 11/09/2018 - 16

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.9
CRE 12/09/2018 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0342

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 63k
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg
Status for forbindelserne mellem EU og USA
P8_TA(2018)0342A8-0251/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og USA (2017/2271(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til dokumentet "Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy" ("Fælles vision, fælles aktion: Et stærkere Europa – En global strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik"), som blev fremlagt af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) den 28. juni 2016, og til Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens fælles meddelelse af 7. juni 2017 om en strategisk tilgang til resiliens i forbindelse med EU's indsats udadtil (JOIN(2017)0021),

–  der henviser til resultaterne af topmøderne mellem EU og USA, der blev afholdt den 28. november 2011 i Washington D.C. og den 26. marts 2014 i Bruxelles,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra det 79. interparlamentariske møde for Den Transatlantiske Dialog mellem Lovgivere (TLD), der blev afholdt den 28. og 29. november 2016 i Washington, D.C., den 80. TLD, der blev afholdt den 2. og 3. juni 2017 i Valletta, den 81. TLD, der blev afholdt den 5. december 2017 i Washington D.C. og den 82. TLD, der blev afholdt den 30. juni 2018 i Sofia, Bulgarien,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. april 2015 med titlen "Den europæiske dagsorden om sikkerhed" (COM(2015)0185),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 6. april 2016 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler - Den Europæiske Unions indsats" (JOIN(2016)0018),

–  der henviser til den fælles erklæring af 8. juli 2016 afgivet af formændene for Det Europæiske Råd og Kommissionen og NATO's generalsekretær om det fælles sæt af forslag, som blev godkendt af Det Europæiske Råd og NATO-Rådet den 5. og 6. december 2016 og statusrapporten om gennemførelsen af disse af 14. juni og 5. december 2017,

–  der henviser til den fælles EU-NATO-erklæring fra 2016,

–  der henviser til USA's nationale sikkerhedsstrategi af 18. december 2017 og USA's nationale forsvarsstrategi af 19. januar 2018,

–  der henviser til ERI-initiativet (European Reassurance Initiative),

–  der henviser til EU's handlingsplan for klimadiplomati, der blev vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender i 2015,

–  der henviser til Parisaftalen, afgørelse 1/CP.21, den 21. partskonference (COP 21) under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den 11. partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP11), som afholdtes i Paris fra den 30. november til den 11. december 2015,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den ekstraterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21, navnlig aftalens punkt 13(2),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om transatlantiske forbindelser, særlig sin beslutning af 1. juni 2006 om forbedring af forbindelserne mellem EU og USA inden for rammerne af en transatlantisk partnerskabsaftale(3), sin beslutning af 26. marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA(4), sin beslutning af 17. november 2011 om topmødet mellem EU og USA den 28. november 2011(5) og sin beslutning af 13. juni 2013 om EU's rolle i fremme af et bredere transatlantisk partnerskab(6),

–  der henviser til sin beslutning af 22. november 2016 om en europæisk forsvarsunion(7),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)(8),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)(9),

–  der henviser til sin beslutning af 8. februar 2018 om situationen for UNRWA(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0251/2018),

A.  der henviser til, at partnerskabet mellem EU og USA er baseret på stærke politiske, kulturelle, økonomiske og historiske forbindelser, på fælles værdier, som f.eks. frihed, demokrati, fremme af fred og stabilitet, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, og på fælles mål som f.eks. velstand, sikkerhed, åbne og integrerede økonomier, sociale fremskridt og social inddragelse, bæredygtig udvikling og fredelig konfliktløsning, og der henviser til, at både USA og EU er demokratier i henhold til retsstatsprincippet med velfungerende systemer til kontrol og tilsyn; der henviser til, at dette partnerskab står over for en lang række udfordringer og opbrud på kort sigt, men at de langsigtede grundprincipper stadig er solidt forankrede, og samarbejdet mellem EU og USA som ligesindede partnere fortsat er af afgørende betydning;

B.  der henviser til, at EU og USA på baggrund af deres stærke fundament af fælles værdier og principper bør søge alternative veje til at styrke de transatlantiske forbindelser og til at reagere effektivt på de store udfordringer, vi står over for, ved at benytte alle tilgængelige kommunikationskanaler; der henviser til, at den amerikanske Kongres og Europa-Parlamentet som lovgivere har en central og betydningsfuld rolle i vores respektive demokratier og bør udnytte det fulde potentiale i det indbyrdes samarbejde til at opretholde den demokratiske, liberale og multilaterale orden og fremme stabilitet og kontinuitet på både vores kontinent og i verden;

C.  der henviser til, at EU og USA i en global, kompleks og stadigt mere multipolær verden skal spille konstruktive nøgleroller ved at styrke og opretholde folkeretten, fremme og beskytte grundlæggende rettigheder og principper og ved fælles indsats at løse regionale konflikter og globale udfordringer;

D.  der henviser til, at EU og USA står foran en periode med geopolitiske forandringer og skal håndtere en række lignende komplekse trusler, både konventionelle og hybride, fra statslige og ikkestatslige aktører fra syd såvel som fra øst; der henviser til, at cyberangreb bliver stadigt mere almindelige og sofistikerede, og at samarbejde mellem EU og USA gennem NATO kan supplere de to parters bestræbelser på at beskytte kritisk forsvarsmæssig og anden informationsinfrastruktur; der henviser til, at der er behov for internationalt samarbejde for at kunne håndtere disse trusler;

E.  der henviser til, at EU anerkender USA's fortsatte militære støtte til at garantere EU's sikkerhed og forsvar, og der henviser til, at EU står i taknemlighedsgæld til alle de amerikanere, der ofrede deres liv for at garantere Europas sikkerhed under konflikterne i Kosovo og Bosnien; der henviser til, at EU aktuelt søger at garantere sin egen sikkerhed ved at skabe større strategisk autonomi;

F.  der henviser til, at USA har besluttet at skære ned i sit budget til fredsbevarende FN-operationer med 600 mio. USD;

G.  der henviser til, at den mere uforudsigelige amerikanske udenrigspolitik øger usikkerheden i de internationale forbindelser og kan give plads til andre aktører såsom Kina, hvis politiske og økonomiske indflydelse er stigende på verdensplan; der henviser til, at mange centrale lande i Asien, som førhen var tættere knyttet til USA, nu orienterer sig mod Kina;

H.  der henviser til, at EU fortsat fuldt ud støtter multilateralisme og fremme af fælles kerneværdier, herunder demokrati og menneskerettighederne; der henviser til, at den regelbaserede verdensorden gavner både USA og EU; der i denne forbindelse henviser til, at det er helt afgørende, at EU og USA i fællesskab og i synergi aktivt bakker op om en regelbaseret orden, som garanteres af stærke, troværdige og effektive overnationale organisationer og internationale institutioner;

I.  der henviser til, at partnerskabet mellem USA og Europa har været af afgørende betydning for den globale økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige orden i over syv årtier; der henviser til, at de transatlantiske forbindelser står over for mange udfordringer og på mange områder er blevet sat under et stigende pres siden valget af præsident Trump;

J.  der henviser til, at klimapolitikken som led i EU's globale strategi er blevet integreret i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og at forbindelsen mellem energi og klima, sikkerhed og udviklingsmål og migration samt fair og fri handel er blevet styrket;

K.  der henviser til, at EU fortsat fuldt ud støtter et regelbaseret, åben og ikkediskriminerende multilateralt handelssystem; der henviser til, at WTO som den eneste institution, der reelt kan sikre lige vilkår, er kernen i det globale handelssystem;

L.  der henviser til, at både USA og EU bør støtte landene i det vestlige Balkans ambitioner om at blive en del af det transatlantiske samfund; der henviser til, at såvel en øget støtte fra EU's side som et fortsat engagement fra USA's side er afgørende i denne henseende;

M.  der henviser til EU's voksende ansvar med hensyn til at varetage sin egen sikkerhed i et strategisk klima, som er væsentligt forringet i de senere år;

N.  der henviser til, at den europæiske sikkerhed hviler på ambitionen om en fælles strategisk autonomi, der knæsattes i juni 2016 af de 28 stats- og regeringschefer i EU's globale strategi;

En overordnet ramme, der bygger på fælles værdier

1.  minder om og understreger, at det langvarige partnerskab og den langvarige alliance mellem EU og USA er og bør være baseret på udveksling og fremme af fælles værdier, herunder frihed, retsstatsprincippet, fred, demokrati, ligestilling, regelbaseret multilateralt samarbejde, markedsøkonomi, social retfærdighed, bæredygtig udvikling og respekt for menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder, samt kollektiv sikkerhed med fredelig bilæggelse af konflikter som en prioritet; understreger betydningen af at styrke forholdet mellem EU og USA for at nå disse målsætninger, da dette forhold udgør en af hovedakserne for samarbejde i en globaliseret verden;

2.  glæder sig over mødet mellem Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og den amerikanske præsident Trump i Washington den 25. juli 2018, der markerede en forbedring af de bilaterale forbindelser; noterer sig deres erklæring og deres villighed til at arbejde hen imod en nedtrapning af de transatlantiske spændinger på handelsområdet; minder i denne forbindelse om den ødelæggende virkning af straftoldsatser; gentager samtidig sin støtte til en bred og omfattende tilgang til handelsaftaler og multilateralisme;

3.  understreger, at forbindelserne mellem EU og USA er den grundlæggende garant for global stabilitet og har sammen med opbygningen af et multilateralt politisk og økonomi samarbejde og handelssystem baseret på regler og værdier været hjørnestenen i vores indsats for at sikre fred, velstand og stabilitet i vores samfund siden slutningen af Anden Verdenskrig; gentager, at forbindelserne mellem EU og USA er strategiske og oprigtige, og at et stærkt transatlantisk bånd er i begge parters og resten af verdens interesse; mener, at den aktuelle meget ensidede Amerika først-politik skader både EU's og USA's interesser, undergraver den gensidige tillid og også kan få mere omfattende konsekvenser for den globale stabilitet og fremgang; minder om, at det er i EU's interesse at indgå langvarige, gensidigt fordelagtige partnerskaber, der er baseret på fælles værdier og principper, der har forrang i forhold til kortsigtede økonomiske gevinster;

4.  understreger, at partnerskabet rækker langt ud over udenrigspolitik og handelsspørgsmål i snæver forstand og også omfatter andre emner, så som (cyber-)sikkerhed, økonomiske, digitale og finansielle spørgsmål, klimaforandringer, energi, kultur samt videnskab og teknologi; understreger, at disse spørgsmål er nært forbundne og bør behandles under den samme overordnede ramme;

5.  er bekymret over den tilgang, som USA har anvendt til at håndtere globale spørgsmål og regionale konflikter siden valget af præsident Trump; understreger betydningen for EU af de transatlantiske forbindelser og af den fortsatte dialog og understreger vigtigheden af de spørgsmål, som bringer EU og USA sammen; ønsker klarhed over, om de transatlantiske forbindelser, som er blevet fastlagt over årtier, stadig har samme betydning for vores amerikanske partnere i dag; understreger, at den værdibaserede overordnede ramme for vores partnerskab er afgørende for at opretholde og yderligere styrke strukturen i den globale økonomi og sikkerhed; understreger, at de spørgsmål, der samler USA og EU, i sidste ende bør veje tungere end dem, der skiller dem;

6.  understreger, at Europa i et internationalt system præget af vedvarende ustabilitet og usikkerhed har et ansvar for at opbygge sin strategiske autonomi for at imødegå de voksende fælles udfordringer; insisterer følgelig på nødvendigheden af, at de europæiske lande fastholder deres kapacitet med hensyn til at beslutte og handle alene til forsvar af deres interesser; minder om, at strategisk autonomi både er en legitim ambition for Europa og et prioriteret mål, der bør forfølges i industriel, kapacitetsmæssig og operationel sammenhæng;

Styrkelse af partnerskabet

7.  minder om det store potentiale og den strategiske betydning, som partnerskabet har for både USA og EU for så vidt angår at opnå gensidig velstand og sikkerhed og styrke en regel- og værdibaseret orden, støtte internationale institutioner og give dem midlerne til at kunne forbedre styringen af det internationale samfund; opfordrer til, at vores dialog og engagement om alle aspekter af dette partnerskab fremmes og på alle niveauer i samarbejdet, herunder med civilsamfundsorganisationer; fremhæver, at vores beslutninger og handlinger har en indvirkning på den globale økonomi og sikkerhedsstruktur, hvorfor vi bør foregå med et godt eksempel og handle i begge parters interesser;

8.  understreger USA's ansvar som verdensmagt og opfordrer den amerikanske administration til at værne om de fælles kerneværdier, som de transatlantiske forbindelser hviler på, og til under alle omstændigheder at sikre respekt for folkeretten, demokrati, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med FN-pagten og andre internationale instrumenter, som er undertegnet eller ratificeret af USA;

9.  understreger, at EU og USA er hinandens vigtigste partnere i en multipolær verden, og at ensidige tiltag kun svækker det transatlantiske partnerskab, der skal være et partnerskab mellem ligestillede, der er baseret på dialog og har til formål at genopbygge den gensidige tillid;

10.  beklager, at det har taget så lang tid at udnævne en ny amerikansk EU-ambassadør, men glæder sig over, at udnævnelsen af den nye ambassadør og den efterfølgende godkendelse af ham af det amerikanske senat den 29. juni 2018;

11.  kritiserer på det kraftigste, at den nye amerikanske ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, har givet udtryk for at ville styrke nationalistiske populister i hele Europa, og minder om, at det ikke er diplomaters opgave at støtte individuelle politiske kræfter, men at fremme gensidig forståelse og partnerskab; betragter endvidere erklæringer fra tjenestemænd ved Trump-administrationen, der giver udtryk for foragt for EU og støtte til fremmedfjendske og populistiske kræfter, der søger at ødelægge det europæiske projekt, som fjendtlige og uforenelige med ånden i det transatlantiske partnerskab;

12.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet, samordningen, konsekvensen og effektiviteten af EU's politik over for USA og dermed sikre, at EU fremtræder som en samlet og effektiv international aktør med et sammenhængende budskab;

13.  minder om, at USA er en vigtig partner på grund af interessesammenfald på forsvars- og sikkerhedsområdet og stærke bilaterale forbindelser; opfordrer til, at der snarest muligt afholdes et topmøde mellem EU og USA med henblik på at løse de aktuelle udfordringer og fortsætte samarbejdet om spørgsmål af gensidig, global og regional interesse;

14.  fremhæver betydningen af de amerikanske styrkers tilstedeværelse i relevante europæiske lande og i tråd med den fortsatte opfyldelse af aftalte forpligtelser;

15.  understreger, at en struktureret og strategisk dialog om udenrigspolitik på transatlantisk plan, som også inddrager Europa-Parlamentet og den amerikanske Kongres, er afgørende for at styrke strukturen i det transatlantiske samarbejde, herunder sikkerhedssamarbejde, og opfordrer til, at det udenrigspolitiske aspekt af dialogen mellem EU og USA udvides;

16.  minder om sit forslag om at oprette et transatlantisk politisk råd (TPC), der skal fungere som et organ for systematisk konsultation og koordination vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vil skulle ledes af EU's højtstående repræsentant og USA's udenrigsminister og understøttes af regelmæssige kontakter mellem politiske direktører;

17.  glæder sig over TLD's igangværende og uafbrudte arbejde for at fremme forbindelserne mellem EU og USA gennem parlamentarisk dialog og koordinering af spørgsmål af fælles interesse; gentager, at mellemmenneskelig kontakt og dialog er afgørende for at styrke de transatlantiske forbindelser; opfordrer derfor til et forstærket engagement fra både Senatets, Repræsentanternes Hus' og Europa-Parlamentets side; bifalder relanceringen af den tværpolitiske Congressional EU Caucus for the 115th Congress og opfordrer Europa-Parlamentets Forbindelseskontor og EU-delegationen i Washington til at arbejde tættere sammen med dem;

18.  minder om, at det både for EU og USA gælder, at vores samfund er stærke, forankrede i det liberale demokrati og retsstatsprincippet og bygger på en mangfoldighed af aktører, herunder bl.a. vores regeringer, parlamenter, decentraliserede organer og aktører, forskellige politiske institutioner, virksomheder og fagforeninger, civilsamfundsorganisationer, frie og uafhængige medier, religiøse grupper og universitets- og forskningsverdenen; understreger, at vi bør styrke forbindelser over Atlanten med henblik på at formidle viden om værdien og betydningen af vores transatlantiske partnerskab på forskellige niveauer både i hele EU og USA og ikke kun fokusere på øst- og vestkysten; opfordrer til, at der iværksættes forbedrede og målrettede programmer med passende finansiering til dette formål;

19.  glæder sig over, at forbindelserne mellem de europæiske institutioner og de amerikanske forbundsstater og storbyområder spiller en væsentlig rolle i de samlede transatlantiske forbindelser, navnlig hvad angår venskabsbyforbindelserne; fremhæver i denne forbindelse det samarbejde, der foregår på grundlag af Under2 MOU; opfordrer de amerikanske forbundsstater til at styrke kontakten med EU-institutionerne;

20.  understreger, at kulturel udveksling gennem uddannelsesprogrammer er afgørende for at fremme og opbygge fælles værdier og dermed bygge bro mellem de transatlantiske partnerne; opfordrer derfor til en styrkelse, udvidelse og lettelse af adgangen til mobilitetsprogrammer for studerende mellem USA og EU inden for rammerne af Erasmus+;

21.  er især imponeret over, hvordan amerikanske skoleelever som reaktion på de mange tragedier med skydevåben på skoler nu samarbejder for strengere våbenlove og imod National Rifle Associations indflydelse på lovgivningsprocessen;

Fælles indsats mod globale udfordringer

22.  insisterer på, at EU og USA bør fortsætte med at spille konstruktive nøgleroller ved i fællesskab at løse regionale konflikter og globale udfordringer i overensstemmelse med folkerettens principper; understreger, at multilateralismen, som Europa lægger stor vægt på, i stigende grad drages i tvivl som følge af USA og andre store verdensmagters holdning; minder om multilateralismens betydning for opretholdelsen af fred og stabilitet, som et middel til at fremme retsstatsprincipperne og til at håndtere globale problemer og insisterer på, at disse bør behandles i de relevante internationale fora; er derfor bekymret for, om de nylige ensidige beslutninger, der er truffet af USA - om at trække sig fra centrale internationale aftaler, ophæve visse forpligtelser, underminere internationale regler, trække sig fra internationale fora og fremkalde diplomatiske spændinger og handelsspændinger - afviger fra disse fælles værdier og risikerer at belaste og undergrave vores forbindelser; opfordrer EU til at udvise sammenhold, fasthed og proportionalitet i sine svar på sådanne beslutninger; opfordrer derfor EU's medlemsstater til at afholde sig fra at træffe foranstaltninger eller tage initiativer med henblik på at opnå bilaterale fordele og derved modarbejde en sammenhængende og fælles europæisk tilgang;

23.  noterer sig, at andre stormagter som f.eks. Rusland og Kina har stærke politiske og økonomiske strategier, hvoraf mange går imod og udgør en risiko for vores fælles værdier, internationale forpligtelser og det transatlantiske partnerskab som sådan; minder om, at denne udvikling gør samarbejdet mellem EU og USA så meget mere vigtigt, så vi fortsat kan opretholde åbne samfund og fremme og beskytte vores fælles rettigheder, principper og værdier, herunder overholdelse af folkeretten; opfordrer i denne forbindelse til øget koordinering mellem EU og USA med hensyn til tilpasning og indførelse af en fælles sanktionspolitik for at øge dens effektivitet;

24.  mener, at det kræver en fælles transatlantisk reaktion at imødegå Ruslands forsøg på at lægge pres på, øve indflydelse på, destabilisere og udnytte de vestlige samfunds svagheder og demokratiske valg; mener derfor, at USA og EU bør prioritere koordinerede aktioner over for Rusland eventuelt med inddragelse af NATO; noterer sig i denne forbindelse med bekymring erklæringerne fra den amerikanske og den russiske præsident i forbindelse med deres møde den 16. juli 2018 i Helsingfors; minder om, at falske nyheder, misinformation og især den ondsindede indblanding fra kilders side udgør en klar risiko for vores demokratier; opfordrer til, at der fastsættes krav om en politisk og samfundsmæssig dialog med balance mellem anonymitet og ansvarlighed på de sociale medier;

25.  understreger, at sikkerhedsområdet er mangesidet og indbyrdes forbundet, og at definitionen heraf ikke kun omfatter militær, men også aspekter som miljø, energi, handel, cybersikkerhed og kommunikation, sundhed, udvikling, ansvarlighed, humanitære aspekter, osv.; understreger, at sikkerhedsspørgsmål bør tackles gennem en bred tilgang; beklager i denne forbindelse med bekymring USA's foreslåede betydelige nedskæringer i budgettet, bl.a. til statsopbygning i Afghanistan, udviklingsbistand til Afrika, humanitær bistand og bidrag til diverse FN-programmer, -operationer og -organer;

26.  understreger, at en afbalanceret transatlantisk handelsaftale til gensidig gavn ville have en virkning, som går langt ud over de handelsmæssige og økonomiske aspekter;

27.  fastslår, at NATO stadig er den vigtigste garant for Europas fælles sikkerhed; glæder sig over, at USA på ny har bekræftet sit engagement i NATO og i Europas sikkerhed, og understreger, at en intensivering af samarbejdet mellem EU og NATO også styrker det transatlantiske partnerskab;

28.  understreger vigtigheden af samarbejde, samordning og synergieffekter inden for sikkerhed og forsvar; understreger vigtigheden af en klogere brug af forsvarsudgifterne, og insisterer i denne forbindelse på, at fordelingen af byrder ikke udelukkende bør være koncentreret om inputtet (målet om at afsætte 2 % af BNP til forsvar), men også om outputtet (kapaciteter målt i bæredygtige styrker, som er klar til indsættelse); minder om, at dette kvantitative mål for input imidlertid viser, at europæerne i stigende grad påtager sig ansvaret for egen sikkerhed, hvilket er blevet uomgængeligt nødvendigt som følge af det forringede strategiske klima; glæder sig over, at forsvar bliver et højere prioriteret område for EU og dets medlemsstater, hvilket medfører større militær effektivitet til gavn for både EU og NATO, og glæder sig over tilstedeværelsen på EU's territorium af amerikanske tropper; fastslår, at NATO stadig har en afgørende betydning for Europas og dets allieredes fælles sikkerhed (artikel 5 i Washingtontraktaten); understreger, at NATO's kapacitet med hensyn til at varetage sine opgaver nøje afhænger af styrken af de transatlantiske forbindelser;

29.  opfordrer EU til at styrke den europæiske forsvarsunion med henblik på at opbygge kapaciteter, der kan sikre EU's strategiske relevans inden for forsvar og sikkerhed, f.eks. ved at skabe flere synergier og effektivitetsgevinster mellem medlemsstaterne inden for forsvarsudgifter, forskning, offentlige indkøb, vedligeholdelse og uddannelse; insisterer på, at et øget forsvarssamarbejde på EU-plan styrker det europæiske bidrag til fred, sikkerhed og stabilitet på såvel regionalt som internationalt plan og dermed også fremmer NATO-alliancens mål og forstærker vores transatlantiske bånd; støtter derfor de seneste bestræbelser på at styrke den europæiske forsvarsarkitektur, herunder forøge den europæiske forsvarsfond og det nyligt etablerede permanente strukturerede samarbejde (PESCO);

30.  glæder sig over lanceringen af PESCO og støtter de første projekter som f.eks. militær mobilitet; understreger, at PESCO er af fælles interesse for såvel EU som NATO og bør fungere som en drivkraft bag yderligere samarbejde mellem de to organisationer om kapacitetsudvikling og konsolidering af en EU-søjle i NATO inden for rammerne af hver national forfatning;

31.  gentager behovet for, at EU og USA styrker deres samarbejde inden for cybersikkerhed og -forsvar, især via specialiserede agenturer og taskforcer såsom ENISA, Europol og Interpol og PESCO's og Den Europæiske Forsvarsfonds fremtidige strukturer, og navnlig med hensyn til at imødegå cyberangreb og i fællesskab intensivere bestræbelserne på at udvikle en detaljeret og gennemsigtig international ramme, der fastsætter minimumsstandarder for cybersikkerhedspolitikker, samtidig med at de grundlæggende frihedsrettigheder opretholdes; mener, at det er afgørende, at EU og NATO øger deres udveksling af efterretninger for at sikre formel fastlæggelse af ansvaret for cyberangreb og dermed vedtagelse af restriktive sanktioner mod de ansvarlige; understreger, at USA-ERI-initiativet (European Reassurance Initiative) har stor betydning for og er et positivt bidrag til sikkerheden i EU's medlemsstater;

32.  understreger, at den voksende betydning af kunstig intelligens og maskinindlæring kræver et øget samarbejde mellem EU og USA, og at der bør træffes foranstaltninger til at fremme samarbejdet mellem amerikanske og europæiske teknologivirksomheder med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af partnerskaber inden for udvikling og anvendelse;

33.  opfordrer den amerikanske kongres til at inddrage Europa-Parlamentet i dets informationsudvekslingsprogram om cybertrusler med parlamenterne i Australien, Canada, New Zealand og Storbritannien;

34.  understreger behovet for en fælles tilgang til regulering af digitale platforme og for at øge deres ansvarlighed for at drøfte spørgsmål som censur på nettet, ophavsrettigheder og rettighedshavernes rettigheder, persondata og begrebet netneutralitet; gentager behovet for samarbejde med henblik på at fremme et åbent, interoperabelt og sikkert internet, som styres af en flerpartsmodel, der fremmer menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipperne og ytringsfrihed og fremmer økonomisk velstand og innovation, samtidig med at privatlivets fred sikres, og der ydes beskyttelse mod svig, svindel og tyveri; opfordrer til, at der gøres en fælles indsats for at udvikle standarder og regler, og til fremme af anvendelsen af folkeretten i cyberspace;

35.  understreger endnu en gang, at netneutralitet er sikret i EU-retten; beklager Federal Communications Commissions beslutning om at vende op og ned på reglerne for netneutralitet; glæder sig over den seneste afstemning i det amerikanske senat om at omstøde denne beslutning; opfordrer den amerikanske kongres til at følge senatets beslutning for at opretholde et åbent og sikkert internet, der ikke tillader diskriminerende behandling af internetindhold;

36.  understreger behovet for egentlige forhandlinger om standardisering, særlig i forbindelse med den stadig hurtigere teknologiske udvikling, navnlig på IT-området;

37.  understreger, at en vigtig del af at styrke EU's og USA's indsats til bekæmpelse af terrorisme omfatter beskyttelse af kritisk infrastruktur, herunder at fremme fælles standarder, forenelighed og interoperabilitet, samt en omfattende tilgang til bekæmpelse af terrorisme, herunder via samordning i regionale, multilaterale og globale fora og samarbejde om udveksling af data vedrørende terrorvirksomhed; gentager, at der er behov for støttemekanismer som f.eks. EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og andre fælles foranstaltninger, der kan bidrage væsentligt og gøre forskellen i bekæmpelsen af terrorisme og ekstremisme; minder begge parter om, at bekæmpelsen af terrorisme skal ske i overensstemmelse med folkeretten og de demokratiske værdier med fuld respekt for de civile frihedsrettigheder og grundlæggende menneskerettigheder;

38.  giver udtryk for sin bekymring over udpegelsen for nylig af Gina Haspel som direktør for Central Intelligence Agency (CIA) på grund af de holdninger til menneskerettigheder, som hun tidligere har givet udtryk for, herunder hendes medvirken i CIA's ulovlige overførsel af fanger og hemmelige tilbageholdelsesprogrammer;

39.  er meget foruroliget over den amerikanske forvaltnings angivelige fjernelse af de begrænsede restriktioner på droneprogrammet, der øger risikoen for civile dødsfald og ulovlige drab, samt den manglende gennemsigtighed, der omgiver det amerikanske droneprogram og den bistand, som nogle EU-medlemsstater yder; opfordrer USA og EU's medlemsstater til at sikre, at brugen af bevæbnede droner er i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder den internationale menneskerettighedslovgivning og den internationale humanitære folkeret, og til, at der fastsættes solide bindende standarder for leveringen af alle former for bistand til dødbringende droneangreb;

40.  understreger behovet for, at EU og USA bekæmper skatteunddragelse og anden økonomisk kriminalitet og sikrer gennemsigtighed;

41.  tilskynder til et yderligere forstærket samarbejde for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, især inden for rammerne af EU-USA-TFTP-aftalen (program til sporing af finansiering af terrorisme), der bør styrkes, så den omfatter data om finansielle strømme i tilknytning til udenlandsk indgriben eller ulovlige efterretningstransaktioner; opfordrer endvidere EU og USA til at samarbejde inden for OECD om bekæmpelse af skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning ved at fastsætte internationale regler og normer for håndtering af dette globale problem; understreger, at det fortsatte samarbejde om retshåndhævelse er afgørende for at styrke vores fælles sikkerhed, og opfordrer USA til at deltage i bilateralt og multilateralt samarbejde på dette område; beklager, at Dodd-Frank-loven er blevet delvist ophævet, og at tilsynet med amerikanske banker som følge her er reduceret betydeligt;

42.  henviser til de vedvarende svagheder i værnet om privatlivets fred for så vidt angår overholdelse af de registreredes grundlæggende rettigheder; glæder sig over og støtter opfordringen til, at den amerikanske lovgiver vedtager en samlet lov om privatlivets fred og databeskyttelse; henviser til, at beskyttelsen af personoplysninger er en grundlæggende rettighed i Europa, og at der i USA ikke findes en ordning, som kan sammenlignes med EU's nye persondataforordning;

43.  minder om den omfattende transatlantiske solidaritet i reaktionen på forgiftningen af Sergei Skripal i Salisbury, der resulterede i udvisningen af russiske diplomater fra 20 EU-medlemsstater, Canada, USA, Norge og fem ansøgerlande til EU;

44.  gentager sin bekymring over Kongressens afvisning i marts 2017 af den regel, der blev forelagt af Federal Communications Commission vedrørende "Beskyttelse af privatlivets fred for kunder til bredbånd og andre telekommunikationstjenesteydelser", hvilket i praksis eliminerer regler om privatlivets fred for bredbånd, som ville have krævet, at internetudbydere indhentede forbrugernes udtrykkelige godkendelse til, at websøgningshistorik og andre private oplysninger blev solgt til eller delt med annoncører og andre virksomheder; mener, at dette udgør endnu en trussel mod privatlivets fred i USA;

45.  minder om, at USA fortsat er det eneste tredjeland på EU's liste over lande, hvis borgere kan indrejse i EU uden visum, der ikke giver visumfri indrejse til borgere fra alle EU-medlemsstater; opfordrer indtrængende USA til snarest muligt at medtage de fem pågældende EU-medlemsstater (Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen og Rumænien) i USA's visumfritagelsesprogram; minder om, at Kommissionen er juridisk forpligtet til at vedtage en delegeret retsakt – der midlertidigt ophæver fritagelsen fra visumkravet for borgere fra tredjelande, der ikke har fjernet visumkravet for borgere fra visse medlemsstater – inden for en periode på 24 måneder fra datoen for offentliggørelse af opfordringen hertil, som udløb den 12. april 2016; opfordrer Kommissionen til at vedtage den krævede retsakt i henhold til artikel 265 TEUF;

46.  understreger, at EU er fast besluttet på at styrke demokrati, menneskerettigheder, retsstatsforhold, velstand, stabilitet, modstandskraft og sikkerhed for dets naboer direkte gennem ikke-militære midler, navnlig ved gennemførelsen af associeringsaftaler; opfordrer EU og USA til at styrke deres samarbejde og til at sikre en bedre koordination af deres aktioner, projekter og holdninger i EU's nabolande, både mod øst og mod syd; minder om, at EU's udviklingspolitik og humanitære politik rundt omkring i verden også bidrager til den globale sikkerhed;

47.  roser USA's strategiske fokus og åbenhed over for regionen og minder om, at Balkan udgør en stor udfordring for Europa og for sikkerheden på hele kontinentet; opfordrer derfor USA til at involvere sig i fremtidige fælles indsatser i det vestlige Balkan, særlig inden for styrkelse af retsstatsprincippet, demokrati, ytringsfrihed og samarbejde på sikkerhedsområdet; anbefaler flere fælles foranstaltninger så som korruptionsbekæmpelsesmekanismer og institutionsopbygning med henblik på at skabe mere stikkerhed og større stabilitet, modstandskraft og økonomisk velstand i landene i regionen, og på at spille en rolle i løsningen af mangeårige problemer; er af den opfattelse, at EU og USA bør tage initiativ til en ny dialog på højt plan om det vestlige Balkan for at sikre, at de politiske mål og bistandsprogrammerne er i overensstemmelse med hinanden samt for at træffe relevante foranstaltninger;

48.  opfordrer EU og USA til at spille en mere aktiv og effektiv rolle i løsningen af konflikten på ukrainsk territorium og til at støtte alle bestræbelser på at finde en varig og fredelig løsning, der respekterer Ukraines enhed, suverænitet og territoriale integritet og omfatter tilbagegivelsen af Krimhalvøen til Ukraine, og til at fremskynde og støtte reformprocesserne og den økonomiske udvikling i Ukraine, der skal være fuldt på linje med de forpligtelser, som Ukraine har indgået, og de henstillinger, som internationale organisationer har fremsat; giver udtryk for sin dybeste skuffelse over de fortsatte manglende fremskridt med gennemførelsen af Minsk-aftalerne og over forringelsen af sikkerhedssituationen og den humanitære situation i det østlige Ukraine; mener derfor, at der fortsat er behov for sanktioner mod Rusland, og at USA bør koordinere sin indsats med EU; opfordrer til et tættere samarbejde om dette spørgsmål mellem den højtstående repræsentant/næstformanden og USA's særlige repræsentant for Ukraine;

49.  minder også om den betydning, det har for EU og USA at finde en løsning på de fastlåste konflikter i Georgien og Moldova;

50.  minder om, at den internationale orden er baseret på overholdelsen af internationale aftaler; beklager i denne forbindelse USA's beslutning om ikke at godkende konklusionerne fra G7-topmødet i Canada; gentager sin tilslutning til folkeretten og til de universelle værdier, særlig ansvarlighed, nuklear ikke-spredning og fredelig bilæggelse af tvister; understreger, at sammenhæng i vores strategi for nuklear ikke-spredning er af afgørende betydning for vores troværdighed som global aktør og forhandler; opfordrer EU og USA til at samarbejde om at lette atomnedrustning og om effektive foranstaltninger til nedbringelse af de nukleare risici;

51.  understreger, at den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA) med Iran er en betydelig multilateral aftale og en bemærkelsesværdig diplomatisk præstation for multilateralt diplomati og EU-diplomati med henblik på at fremme stabiliteten i området; minder om, at EU er fast besluttet på at gøre sit yderste for at bevare JCPOA med Iran som en central søjle i den internationale ikke-spredningsarkitektur, der også har relevans for Nordkorea, og som en afgørende faktor for sikkerhed og stabilitet i regionen; gentager, at det er nødvendigt mere kritisk at tackle Irans aktiviteter vedrørende ballistiske missiler og regional stabilitet, navnlig Irans deltagelse i forskellige konflikter i regionen og situationen med menneskerettigheder og minoritetsrettigheder i Iran, der er adskilt fra JCPOA, i alle relevante formater og fora; understreger, at det transatlantiske samarbejde på disse områder er af afgørende betydning; understreger, at Iran ifølge flere rapporter fra Det Internationale Atomenergiagentur opfylder sine forpligtelser i henhold til JCPOA; kritiserer på det kraftigste præsident Trumps beslutning om ensidigt at forlade JCPOA og pålægge EU-virksomheder, der opererer i Iran, ekstraterritoriale foranstaltninger; understreger, at EU er fast besluttet på at beskytte sine egne samt europæiske virksomheders og investorers interesser over for de ekstraterritoriale virkninger af de amerikanske sanktioner; glæder sig over beslutningen om at aktivere "reglen om spærring", som har til formål at beskytte EU's handelsinteresser i Iran mod virkningerne af USA's ekstraterritoriale sanktioner, og opfordrer Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at træffe yderligere foranstaltninger, som anses for at være nødvendige for at sikre JCPOA;

52.  er bekymret over USA's sikkerheds- og handelspolitik i Øst- og Sydøstasien, herunder over det politiske tomrum, der er opstået som følge af USA's udtrædelse af Stillehavspartnerskabet (TPP); gentager betydningen af EU's konstruktive deltagelse i Øst- og Sydøstasien og Stillehavsområdet, og glæder sig i den forbindelse over EU's aktive handelspolitik i denne del af verden og de sikkerhedsrelaterede EU-initiativer, især som udtrykt i Rådets konklusioner om bedre EU-sikkerhedssamarbejde i og med Asien, også af hensyn til den politiske balance;

53.  glæder sig over indledningen af nye dialoger på højt plan med Nordkorea (DPRK) og over det nylige topmøde, der blev af holdt i Singapore den 12. juni 2018, og minder om, at disse drøftelser, som endnu ikke har vist nogen konkrete og kontrollerbare resultater, sigter mod en fredelig løsning af spændingerne og dermed mod at fremme regional og global fred, sikkerhed og stabilitet; understreger, at det internationale samfund, herunder EU og USA, samtidig må fastholde presset på Nordkorea, indtil landet på troværdig vis fjerner sine atomvåben ved at ratificere traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT) og tillader, at Den Forberedende Kommission for Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (CTBTO) og IAEA dokumenterer denne fjernelse af atomvåben; udtrykker bekymring over de utilstrækkelige fremskridt i retning af atomafrustning i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, som den 24. august 2018 fik præsident Trump til at aflyse planlagte forhandlinger i Den Demokratiske Folkerepublik Koreas med den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo;

54.  minder USA om, at landet stadig ikke har ratificeret CTBT, på trods af at det er en bilag II-stat, hvis underskrift er nødvendig for, at traktaten kan træde i kraft; gentager opfordringen fra den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, der indtrængende opfordrer verdens lederne til at ratificere denne traktat; opfordrer USA til hurtigst muligt at ratificere CTBT og til at støtte CTBTO yderligere ved at overtale de resterende bilag II-stater til at ratificere traktaten;

55.  insisterer på at opretholde international søret, herunder i Det Sydkinesiske Hav; opfordrer i den forbindelse USA til at ratificere FN's havretskonvention (UNCLOS);

56.  opfordrer til øget samarbejde mellem EU og USA om fredelig bilæggelse af regionale konflikter og stedfortræderkrigen i Syrien, idet fravær af en fælles strategi underminerer en fredelig konfliktløsning, og opfordrer alle involverede parter og regionale aktører til at afstå fra voldshandlinger og andre handlinger, der risikerer at forværre situationen; bekræfter, at den FN-ledede Genèveproces i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 har forrang i løsningen af konflikten i Syrien, hvor der forhandles mellem parterne i konflikten og med støtte fra centrale internationale og regionale aktører; opfordrer til fuld gennemførelse og overholdelse af FN's Sikkerhedsråds resolutioner, som krænkes af deltagerlandene i Astana-forhandlingerne; opfordrer til en fælles indsats med henblik på at garantere fuld humanitær adgang til dem, der har behov for det, og sikre en uafhængig, upartisk, grundig og troværdig undersøgelse og retsforfølgning af de ansvarlige; anmoder også om støtte til bl.a. det arbejde, der udføres af den internationale, upartiske og uafhængige mekanisme (IIIM) om internationale forbrydelser, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2012;

57.  minder om, at EU støtter genoptagelsen af en meningsfuld fredsproces i Mellemøsten hen imod en tostatsløsning på grundlag af 1967-grænserne med en uafhængig, demokratisk, levedygtig og tilgrænsende palæstinensisk stat, der lever fredeligt side om side i fred og sikkerhed med Israel og andre nabolande, og insisterer på, at enhver handling, der kan underminere denne indsats, skal undgås; beklager i denne forbindelse dybt den amerikanske regerings ensidige beslutning om at flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem og formelt anerkende byen som Israels hovedstad; understreger, at spørgsmålet om Jerusalem skal være en del af en endelig fredsaftale mellem israelere og palæstinensere; understreger, at den fælles køreplan bør styrkes, og påpeger, at det er nødvendigt, at USA koordinerer sin fredsindsats i Mellemøsten med sine europæiske partnere;

58.  anerkender UNRWA og dets engagerede personale for deres bemærkelsesværdige og uundværlige humanitære arbejde og udviklingsarbejde for palæstinensiske flygtninge (på Vestbredden, herunder Østjerusalem, Gazastriben, Jordan, Libanon og Syrien), som er afgørende for sikkerheden og stabiliteten i regionen; beklager dybt den amerikanske regerings beslutning om at indstille sin støtte til UNRWA, og anmoder USA om at tage denne beslutning op til fornyet overvejelse; understreger den fortsatte støtte fra Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union til organisationen og opfordrer EU-medlemsstaterne til at yde supplerende finansiering for at sikre bæredygtigheden af UNRWA's aktiviteter på lang sigt;

59.  tilskynder til yderligere samarbejde mellem EU's og USA's programmer på globalt plan for fremme af demokrati, mediefrihed, frie og retfærdige valg og overholdelse af menneskerettighederne, herunder rettigheder for flygtninge og migranter, kvinder og etniske og religiøse mindretal; understreger betydningen af værdierne god regeringsførelse, ansvarlighed, gennemsigtighed og retsstatsprincippet, som understøtter forsvaret af menneskerettigheder; gentager EU's stærke og principielle modstand mod dødsstraf og opbakning til et universelt moratorium om dødsstraf med henblik på dens afskaffelse på globalt plan; understreger behovet for at samarbejde om kriseforebyggelse og fredsskabelse samt reagere på humanitære nødsituationer;

60.  gentager, at EU og USA har fælles interesser i Afrika, hvor begge parter skal koordinere og intensivere deres indsats på lokalt, regionalt og multinationalt plan med henblik på at sikre god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder, bæredygtig social udvikling, miljøbeskyttelse, migrationsstyring, økonomisk styring og sikkerhedsspørgsmål samt en fredelig løsning af regionale konflikter, bekæmpelse af korruption, ulovlige finansielle transaktioner samt vold og terrorisme; mener, at bedre koordinering mellem EU og USA, herunder gennem en styrket politisk dialog og udtænkning af fælles strategier om Afrika, mens der samtidig tages højde for regionale organisationers og subregionale gruppers holdninger, vil føre til mere effektive foranstaltninger og en bedre udnyttelse af ressourcer;

61.  understreger betydningen af EU's og USA's fælles politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser med hensyn til de økonomiske politikker i lande som Kina og Rusland og minder om, at fælles bestræbelser, herunder i WTO, kunne være nyttige for at adressere spørgsmål som den aktuelle ubalance i den globale handel og situationen i Ukraine; opfordrer den amerikanske regering til ikke at blokere for yderligere udnævnelser af dommere til WTO's appelorgan; understreger behovet for et tættere samarbejde om Kinas OBOR-strategi ("One Belt One Road"), herunder ved at udvikle samarbejdet i denne henseende mellem EU og QUAD (Quadrilateral Security Dialogue mellem USA, Indien, Japan og Australien);

62.  påpeger behovet for et bedre samarbejde om den arktiske politik, navnlig i forbindelse med Det Arktiske Råd, især i takt med, at der som følge af klimaforandringer bliver adgang til nye navigationsveje og naturressourcer;

63.  insisterer på, at migration er et globalt fænomen og derfor bør tackles gennem samarbejde, partnerskab og beskyttelse af menneskerettighederne, men også ved at forvalte migrationsruter og forfølge en global tilgang på FN-plan, baseret på overholdelse af folkeretten, navnlig Genèvekonventionen af 1951 og protokollen af 1967; glæder sig over de bestræbelser, der hidtil er gjort i FN for at opnå en global aftale om sikker, velordnet og regulær migration samt en global aftale om flygtninge, og beklager den amerikanske beslutning fra december 2017 om at trække sig ud af drøftelserne; opfordrer til en fælles politik til bekæmpelse af de underliggende årsager til migration;

64.  slår til lyd for et forstærket samarbejde mellem EU og USA om energispørgsmål, herunder vedvarende energi, på grundlag af rammerne for Energirådet EU-USA; gentager derfor sin opfordring til at fortsætte disse møder; opfordrer endvidere til mere samarbejde om energiforskning og nye teknologier samt til et tættere samarbejde om beskyttelse af energiinfrastrukturen mod cyberangreb; fastholder behovet for at samarbejde om sikker energiforsyning og understreger, at det er nødvendigt yderligere at præcisere, hvordan Ukraines transitrolle skal fortsætte;

65.  understreger sin bekymring over Nord Stream 2-gasledningen og dens potentielt splittende rolle i forhold til medlemsstaternes energisikkerhed og -solidaritet og glæder sig over USA's støtte til at garantere energisikkerheden i Europa;

66.  beklager USA's tilbagetrækning fra Parisaftalen, men roser de fortsatte bestræbelser fra enkeltpersoner, virksomheder, byer og stater i USA, der stadig arbejder hen imod opfyldelse af Parisaftalen og bekæmpelse af klimaændringer, og understreger behovet for yderligere engagement fra EU's side med disse aktører; noterer sig, at klimaændringer ikke længere er en del af USA's nationale sikkerhedsstrategi; bekræfter EU's engagement i Parisaftalen og FN's 2030-dagsorden og understreger behovet for at gennemføre dem for at garantere global sikkerhed og udvikle en mere bæredygtig økonomi og et mere bæredygtigt samfund, og minder om, at en omlægning til en grøn økonomi medfører mange muligheder for beskæftigelse og vækst;

67.  opfordrer til yderligere samarbejde inden for innovation, videnskab og teknologi og opfordrer til at forny videnskabs- og teknologiaftalen mellem USA og EU;

Forsvar af en regelbaseret handelsorden i en urolig tid

68.  noterer sig, at USA i 2017 var det største marked for EU's eksport og den næst vigtigste kilde til EU's import; bemærker, at der er forskelle i underskud og overskud mellem EU og USA hvad angår handel med varer, handel med tjenesteydelser, digital handel og direkte udenlandske investeringer; understreger, at handels- og investeringsforbindelserne mellem EU og USA – som er de mest omfattende i verden, og som altid har været baseret på fælles værdier – er nogle af de vigtigste drivkræfter bag den globale økonomiske vækst, handel og fremgang; bemærker endvidere, at EU har et overskud på varebalancen på 147 mia. USD over for USA; bemærker, at EU-virksomheder beskæftiger 4,3 millioner arbejdstagere i USA;

69.  understreger, at EU og USA er to vigtige aktører i en globaliseret verden, der udvikler sig med en hidtil uset hastighed og intensitet, og at EU og USA i lyset af de fælles udfordringer har en fælles interesse i at samarbejde om og koordinere handelspolitiske spørgsmål med henblik på at udforme det fremtidige multilaterale handelssystem og fastsætte globale standarder;

70.  påpeger den centrale rolle, som WTO spiller i det multilaterale system som den bedste mulighed for at sikre et åbent, fair og regelbaseret system, der tager højde for og skaber balance mellem dets medlemmers mange forskellige interesser; gentager sin støtte til en yderligere styrkelse af det multilaterale handelssystem; støtter det arbejde, som Kommissionen har udført for at styrke samarbejdet med USA om et positivt svar på de nuværende institutionelle og systemiske udfordringer;

71.  understreger WTO's rolle i bilæggelse af handelsrelaterede tvister; opfordrer alle medlemmer af WTO til at sikre, at WTO's tvistbilæggelsesordning fungerer korrekt; beklager i denne forbindelse USA's blokering af nye indstillinger til besættelsen af de ledige stillinger i appelorganet, hvilket udgør en trussel for selve den måde, WTO's tvistbilæggelsesordning fungerer på; opfordrer Kommissionen og alle medlemmer af WTO til at undersøge, hvordan man kan komme ud af dette dødvande om fornyelse af dommere i WTO's appelorgan, om nødvendigt ved at reformere tvistbilæggelsesordningen; mener, at sådanne reformer kan have til mål at sikre den højest mulige grad af effektivitet og uafhængighed i systemet, samtidig med at det stadig er i overensstemmelse med de værdier og den generelle tilgang, som EU hele tiden har forsvaret siden oprettelsen af WTO, navnlig fremme af fri og fair handel på verdensplan i henhold til retsstatsprincippet og behovet for, at alle medlemmer af WTO overholder alle WTO-forpligtelser;

72.  beklager de manglende resultater af WTO's 11. ministerkonference (MC11), men bifalder USA's, EU's og Japans undertegnelse af den fælles erklæring om afskaffelse af urimelig markedsforvridende og protektionistisk praksis, hvilket også blev understreget i G20-erklæringen fra juli 2017; opfordrer til yderligere samarbejde med USA og Japan om dette spørgsmål med henblik på at tackle illoyal handelspraksis såsom forskelsbehandling, begrænsning af markedsadgangen, dumping og subsidier;

73.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en arbejdsplan med USA og andre medlemmer af WTO om afskaffelse af markedsforvridende subsidier i bomuldssektoren og i fiskerisektoren (navnlig med hensyn til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)); opfordrer til samarbejde om at fremme den multilaterale dagsorden om nye spørgsmål såsom e-handel, digital handel, herunder digital udvikling, investeringsfremme, handel og miljøet samt handel og køn og om at fremme specifikke politikker, der gør det lettere for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder at deltage i den globale økonomi;

74.  opfordrer EU og USA til at fremme samarbejde på internationalt plan med henblik på at styrke internationale aftaler på området offentlige indkøb, navnlig aftalen om offentlige udbud (GPA);

75.  opfordrer Kommissionen til at indlede en dialog med USA med henblik på at genoptage forhandlingerne om den plurilaterale aftale om miljøvarer (EGA) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA);

76.  opfordrer EU og USA til at samle ressourcerne med henblik på at bekæmpe illoyale handelspolitikker og -praksisser under iagttagelse af multilaterale regler og proceduren for tvistbilæggelse i WTO og undgå ensidige tiltag, da de er skadelige for alle globale værdikæder, hvor EU-virksomheder og amerikanske virksomheder opererer; beklager dybt usikkerheden i det internationale handelssystem som følge af USA's anvendelse af instrumenter og politikredskaber (f.eks. sektion 232 fra 1962, sektion 301 fra 1974), der blev skabt før oprettelsen af WTO og dens tvistbilæggelsesordning; bemærker i denne forbindelse, at USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium i henhold til sektion 232 ikke kan begrundes med hensynet til national sikkerhed, og opfordrer USA til at indrømme EU og andre allierede en fuldstændig og permanent undtagelse for foranstaltningerne; opfordrer Kommissionen til at reagere beslutsomt, hvis disse toldsatser anvendes som et middel til at begrænse EU's eksport; understreger også, at alle sanktioner, der måtte træffes af USA i form af modforanstaltninger over for europæiske varer efter offentliggørelsen af appelorganets rapport i forlængelse af den amerikanske klage over EU's foranstaltninger, som påvirker handelen med store civile fly, ikke vil være berettigede, da 204 af de 218 krav, der var fremsat af USA, blev afvist af WTO, og da der fortsat forventes en yderligere rapport om den tilknyttede sag om USA's ulovlige subsidier;

77.  noterer sig det fortsatte bilaterale samarbejde mellem EU og USA om en lang række lovgivningsmæssige spørgsmål, hvilket den nyligt indgåede bilaterale aftale om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring og aftalen om gensidig anerkendelse af inspektioner hos lægemiddelproducenter vidner om; opfordrer Kommissionen og Rådet til fuldt ud at respektere Europa-Parlamentets rolle i denne proces;

78.  understreger den afgørende betydning af intellektuel ejendomsret for EU's og USA's økonomier; opfordrer begge parter til at støtte forskning og innovation på begge sider af Atlanten og garantere et højt niveau for beskyttelsen af intellektuel ejendomsret og sikre, at dem, der skaber innovative produkter af høj kvalitet, kan blive ved med at gøre dette;

79.  opfordrer EU og USA til at forbedre markedsadgangen for SMV'er, der eksporterer til USA og til EU, ved at øge gennemsigtigheden af de gældende regler og markedsåbninger på begge sider af Atlanten, f.eks. ved hjælp af en SMV-portal;

80.  fremhæver betydningen af det amerikanske marked for EU's SMV'er; opfordrer EU og USA til at tackle den uforholdsmæssigt store indvirkning af toldsatser, ikketoldmæssige hindringer og tekniske handelshindringer på SMV'er på begge sider af Atlanten, idet der ikke blot fokuseres på nedsættelse af toldsatserne, men på en forenkling af toldprocedurerne og potentielt nye mekanismer, som har til formål at hjælpe SMV'er med at udveksle erfaringer og bedste praksis om køb og salg på EU's og USA's markeder;

81.  opfordrer EU og USA til inden for rammerne af deres bilaterale samarbejde at afstå fra at føre skattekonkurrence med hinanden, da dette kun vil medføre et fald i investeringerne i begge økonomier;

82.  opfordrer EU og USA til at nå til enighed om en fælles ramme for digital handel, der overholder begge parters eksisterende retlige rammer og aftaler samt regler for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, hvilket er særligt vigtigt for tjenesteydelsessektoren; understreger i denne forbindelse, at EU og USA bør arbejde sammen om at tilskynde tredjelande til at vedtage lignende høje databeskyttelsesstandarder;

83.  opfordrer EU og USA til at øge samarbejdet om klimaændringer; opfordrer EU og USA til at bruge de igangværende og kommende handelsforhandlinger på alle niveauer til at sikre anvendelsen af internationalt vedtagne standarder såsom Parisaftalen, at fremme handelen med miljøvenlige varer, herunder teknologi, samt at sikre global energiomstilling med en klar og koordineret international handelsdagsorden, både for at beskytte miljøet og skabe vækst og beskæftigelsesmuligheder;

84.  mener, at en eventuel ny aftale om EU's og USA's handels- og investeringsforbindelser hverken kan forhandles under pres eller under trusler, og at kun en bred, ambitiøs, afbalanceret og omfattende aftale, der dækker alle handelsområder, vil være i EU's interesse; bemærker i denne forbindelse, at det kunne være hensigtsmæssigt at oprette en specifik og permanent mekanisme for regulerings- og høringssamarbejde; opfordrer Kommissionen til at genoptage forhandlingerne med USA under de rette omstændigheder;

85.  fremhæver, at handelsstrømmene i stigende grad kræver nye, hurtigere og mere sikre måder til at flytte varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne; opfordrer EU og USA til som vigtige handelspartnere at samarbejde om handelsrelaterede digitale løsninger med henblik på at lette handelen;

86.  minder om betydningen af den eksisterende dialog mellem EU og USA og af samarbejde på det videnskabelige og teknologiske område; anerkender EU's og USA's bestræbelser inden for forskning og innovation som vigtige drivkræfter for viden og økonomisk vækst og støtter videreførelsen og udvidelsen af videnskabs- og teknologiaftalen mellem EU og USA efter 2018 med henblik på at fremme forskning, innovation, nye teknologier samt beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, og for at skabe flere og bedre arbejdspladser, bæredygtig handel og inklusiv vækst;

87.  deler USA's bekymringer med hensyn til den globale overkapacitet af stål; påpeger samtidig med beklagelse, at ensidige WTO-stridige tiltag kun vil undergrave integriteten af en regelbaseret handelsorden; understreger, at selv en permanent undtagelse for EU fra de amerikanske toldsatser ikke kan legitimere denne fremgangsmåde; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med USA om at styrke bestræbelserne på at bekæmpe overkapacitet af stål inden for rammerne af G20's globale forum med henblik på at udnytte det enorme potentiale, der ligger i en multilateral indsats; gentager sin overbevisning om, at fælles og samordnede aktioner inden for de regelbaserede handelssystemer er den bedste måde at løse sådanne globale problemer på;

88.  fremhæver betydningen af, at EU og USA på en koordineret og konstruktiv måde sørger for den nødvendige modernisering af WTO med henblik på at gøre organisationen mere effektiv, gennemsigtig og ansvarlig, samt for at sikre, at kønsmæssige, sociale, miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede aspekter integreres tilstrækkeligt i processen med udarbejdelse af internationale handelsregler og politikker;

89.  minder om, at EU står for en fri markedsøkonomi samt åben værdi- og regelbaseret fair handel; gentager sin støtte til Kommissionens strategi som reaktion på USA's aktuelle handelspolitik under overholdelse af reglerne i det multilaterale handelssystem; opfordrer til sammenhold blandt alle EU's medlemsstater og opfordrer Kommissionen til at udvikle en fælles tilgang til håndtering af denne situation; understreger betydningen af at bevare EU-medlemsstaternes enhed i denne sammenhæng, idet EU's fælles aktioner som led i den fælles handelspolitik og EU's toldunion på internationalt plan samt bilateralt med USA har vist sig at være langt mere effektive end ethvert initiativ, der iværksættes af enkelte medlemsstater; gentager, at EU er parat til at samarbejde med USA om handelsrelaterede spørgsmål af gensidig interesse inden for rammerne af det multilaterale handelssystem;

90.  beklager præsident Trumps afgørelse om at trække USA fra JCPOA og den virkning, som denne afgørelse vil få for EU-virksomheder, der opererer i Iran; støtter alle EU's bestræbelser på at bevare de interesser, som EU-virksomheder, der investerer i Iran, har, navnlig Kommissionens afgørelse om at aktivere statutten om spærring, hvilket beviser EU's engagement med hensyn til JPOA; mener, at samme statut kan anvendes i alle tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt;

91.  opfordrer EU og USA til at styrke samarbejdet og bestræbelserne på at gennemføre og udvide due diligence-ordninger for virksomheder med henblik på at styrke beskyttelsen af menneskerettighederne på internationalt plan, herunder inden for handel med mineraler og metaller fra konfliktramte områder;

92.  beklager USA's retræte fra miljøbeskyttelse; beklager i denne forbindelse præsident Trumps beslutning om at fjerne restriktioner for import af jagttrofæer fra elefanter fra visse afrikanske lande, herunder Zimbabwe og Zambia, i betragtning af at USA er den største importør af sådanne trofæer;

93.  opfordrer EU og USA til at fortsætte og styrke det transatlantiske parlamentariske samarbejde, som bør føre til en bredere og styrket politisk ramme og forbedre handels- og investeringsforbindelserne mellem EU og USA;

94.  udtrykker sin bekymring over, at USA og Kina kan indgå en aftale, der ikke er fuldt forenelig med WTO, hvilket også risikerer at underminere vores interesser og lægge en dæmper på de transatlantiske handelsforbindelser; insisterer derfor på, at der er behov for en mere omfattende aftale med vore vigtigste handelspartnere, med hvem vi deler interesser på verdensplan;

o
o   o

95.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen, medlemsstaternes, tiltrædelseslandenes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, USA's præsident, USA's Senat og Repræsentanternes Hus.

(1) EFT L 309 af 29.11.1996, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0068.
(3) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 226.
(4) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 198.
(5) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 124.
(6) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 120.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0435.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0492.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0042.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik