Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2274(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0252/2018

Indgivne tekster :

A8-0252/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 20
CRE 11/09/2018 - 20

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0343

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 74k
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg
Status for forbindelserne mellem EU og Kina
P8_TA(2018)0343A8-0252/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina (2017/2274(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at der har været diplomatiske forbindelser mellem EU og Kina siden den 6. maj 1975,

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev indledt i 2003,

–  der henviser til det primære retlige grundlag for forbindelserne med Kina, nemlig aftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem EØF og Kina(1), der blev undertegnet i maj 1985, og som dækker de økonomiske og handelsmæssige forbindelser og samarbejdsprogrammet mellem EU og Kina,

–  der henviser til den strategiske EU-Kina-samarbejdsdagsorden 2020, der blev vedtaget den 21. november 2013,

–  der henviser til den strukturerede politiske dialog mellem EU og Kina, der formelt blev indledt i 1994, og til den strategiske dialog på højt plan om strategiske og udenrigspolitiske spørgsmål, der blev indledt i 2010, navnlig den 5. strategiske og 7. dialog på højt plan mellem EU og Kina, der blev afholdt i Beijing henholdsvis den 6. maj 2015 og den 19. april 2017,

–  der henviser til forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale, som påbegyndtes i 2007,

–  der henviser til forhandlingerne om en bilateral investeringsaftale, der blev indledt i januar 2014,

–  der henviser til det 19. topmøde mellem EU og Kina i Bruxelles den 1. og 2. juni 2017,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 22. juni 2016 med titlen "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina" (JOIN(2016)0030),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om en EU-strategi for Kina,

–  der henviser til den fælles rapport af 24. april 2018 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Det Særlige Administrative Område Hongkong", Årsrapport for 2017 "(JOIN(2018)0007),

–  der henviser til Rådets retningslinjer af 15. juni 2012 vedrørende EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik i Østasien,

–  der henviser til den kinesiske Nationale Folkekongres' stående udvalgs vedtagelse af den nye lov om national sikkerhed den 1. juli 2015,

–  der henviser til hvidbogen om Kinas militære strategi af 26. maj 2015,

–  der henviser til dialogen mellem EU og Kina om menneskerettighederne, der blev lanceret i 1995, og til den 35. runde i Bruxelles den 22. og 23. juni 2017,

–  der henviser til de mere end 60 sektordialoger mellem EU og Kina,

–  der henviser til den i februar 2012 iværksatte mellemfolkelige dialog på højt plan mellem EU og Kina, som omfatter alle fælles initiativer mellem EU og Kina på dette område,

–  der henviser til aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Kina, som trådte i kraft i 2000(2), og til aftalen om videnskabeligt og teknologisk partnerskab, der blev undertegnet den 20. maj 2009,

–  der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og klimaaftalen fra Paris, som trådte i kraft den 4. november 2016,

–  der henviser til den energidialog mellem Det Europæiske Fællesskab og Kina,

–  der henviser til rundbordsmøderne mellem EU og Kina,

–  der henviser til Kinas kommunistiske partis 19. nationale kongres, der fandt sted den 18.-24. november 2017,

–  der henviser til den miljøafgiftslov, som Den Nationale Folkekongres bekendtgjorde i december 2016, og som trådte i kraft den 1. januar 2018,

–  der henviser til, at Den Internationale Organisation for Migration har anført, at miljøfaktorer har indvirkning på de nationale og internationale migrationsstrømme, eftersom folk forlader steder med barske eller forringede vilkår som følge af de stadig hurtigere klimaændringer(3);

–  der henviser til turismeåret EU-Kina 2018, der blev lanceret den 19. januar 2018 i Venedig,

–  der henviser til rapporten om arbejdsvilkår af 30. januar 2018 fra foreningen af udenrigskorrespondenter i Kina (FCCC) med titlen "Access Denied – Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate",

–  der henviser til punkt 4 i EU's erklæring, der blev udarbejdet på den 37. samling i FN's Menneskerettighedsråd den 13. marts 2018 med titlen "Human rights situation that requires the Council’s attention",

–  der henviser til det 41. interparlamentariske møde mellem EP og Kina, som fandt sted i maj 2018 i Beijing,

–  der henviser til sine beslutninger om Kina, navnlig beslutningerne af 2. februar 2012 om EU's eksterne politik over for BRICS-landene og andre nye stormagter: målsætninger og strategier(4), af 23. maj 2012 om EU og Kina: handelmæssig uligevægt(5), af 14. marts 2013 om atomtrusler og menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea(6), af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030(7), af 17. april 2014 om situationen i Nordkorea(8), af 21. januar 2016 om Nordkorea(9) og af 13. december 2017 om årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(10),

–  der henviser til sine beslutninger af 7. september 2006 om forbindelserne mellem EU og Kina(11), af 5. februar 2009 om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina(12), af 14. marts 2013 om forbindelserne mellem EU og Kina(13), af 9. oktober 2013 om forhandlinger mellem EU og Kina om en bilateral investeringsaftale(14) og om handelsforbindelserne mellem EU og Taiwan(15), og af 16. december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina(16), og til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen(17),

–  der henviser til sin beslutning på menneskerettighedsområdet af 27. oktober 2011 om Tibet, især om nonners og munkes selvafbrænding(18), og af 14. juni 2012 om menneskerettighedssituationen i Tibet(19), af 12. december 2013 om organhøst i Kina(20), af 15. december 2016 om tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti(21), af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(22), af 6. juli 2017 om sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che(23) og af 18. januar 2018 om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi(24),

–  der henviser til den våbenembargo, som EU indførte efter urolighederne på Tiananmen-pladsen i juni 1989, og som Parlamentet støttede i sin beslutning af 2. februar 2006 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for FUSP(25),

–  der henviser til de ni forhandlingsrunder, der fandt sted fra 2002 til 2010 mellem højtstående repræsentanter for den kinesiske regering og Dalai Lama, til Kinas hvidbog om Tibet med titlen "Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide", som blev offentliggjort af det kinesiske statsråds informationskontor den 15. april 2015, og til memorandummet af 2008 og notatet om ægte autonomi fra 2009, som begge blev fremlagt af repræsentanterne for den 14. Dalai Lama,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8‑0252/2018),

A.  der henviser til, at der på det 19. topmøde mellem EU og Kina i 2017 udvikledes et bilateralt strategisk partnerskab, som har global indvirkning, og blev understreget fælles tilsagn om at imødegå globale udfordringer, fælles sikkerhedstrusler og fremme multilateralisme; der henviser til, at der findes mange områder, hvor et konstruktivt samarbejde kan føre til gensidige fordele, herunder i internationale fora som FN og G20; der henviser til, at EU og Kina har bekræftet deres hensigt om at intensivere samarbejdet om gennemførelsen af Parisaftalen fra 2015 om bekæmpelse af klimaændringer, reduktion af fossile brændstoffer, fremme af ren energi og reduktion af forurening; der henviser til, at der er behov for yderligere samarbejde og koordinering mellem de to sider i denne sektor, herunder inden for forskning og udveksling af bedste praksis; der henviser til, at Kina har indført et CO2-handelssystem baseret på EU's emissionshandelssystem; der henviser til, at EU's vision for multilateral forvaltning omfatter et regelbaseret system baseret på universelle værdier som demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, gennemsigtighed og ansvarlighed; der henviser til, at det i den aktuelle geopolitiske sammenhæng er vigtigere end nogensinde at fremme multilateralisme og et regelbaseret system; der henviser til, at EU forventer, at forholdet til Kina er til gensidig gavn i såvel politisk som økonomisk henseende; der henviser til, at det forventer, at Kina påtager sig et ansvar i tråd med sin globale indvirkning og støtter den regelbaserede verdensorden, som også kommer det til gode;

B.  der henviser til, at samarbejdet mellem EU og Kina om udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar samt kampen mod terror er utroligt vigtigt; der henviser til, at samarbejdet mellem de to parter var vigtigt for at sikre indgåelsen af atomaftalen med Iran; der henviser til, at Kinas holdning spillede en central rolle for skabelsen af forhandlingsmuligheder i krisen med Nordkorea;

C.  der henviser til, at den kinesiske ledelse lidt efter lidt og stort set ubemærket i Europa hurtigt og systematisk har styrket bestræbelserne på at omsætte sin økonomiske betydning til politisk indflydelse, navnlig gennem strategiske investeringer i infrastruktur og nye transportforbindelser og strategisk kommunikation rettet mod påvirkning af de europæiske politiske og økonomiske beslutningstagere, medierne, universiteter og akademiske forlag og den brede offentlighed for at forme opfattelsen af Kina og give et positivt billede af landet ved at opbygge "netværk" af europæiske støtteorganisationer og -personer på tværs af samfund; der henviser til, at Kinas overvågning af det store antal kinesiske studerende, der i dag læser i Europa, vækker bekymring, og det samme gælder landets forsøg på at kontrollere kinesiske flygtninge i Europa;

D.  der henviser til, at 16+1-formatet mellem Kina på den ene side og de 11 central- og østeuropæiske lande og fem Balkanlande på den anden side blev oprettet i 2012 i kølvandet på den finansielle krise og som en del af kinesisk subregionalt diplomati for at udvikle store infrastrukturprojekter og styrke det økonomiske samarbejde og handelssamarbejdet; der henviser til, at planlagte kinesiske investeringer og finansieringsydelser i disse lande er betydelige, men ikke så omfattende som EU's investeringer og engagement; der henviser til, at de europæiske lande, der deltager i dette format, bør overveje at lægge større vægt på at understøtte, at EU taler med én stemme i sine forbindelser med Kina;

E.  der henviser til, at Kina er det hurtigst voksende marked for fødevarer fra EU;

F.  der henviser til, at Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ, herunder Kinas politik for Arktis. er det mest ambitiøse udenrigspolitiske initiativ, som landet nogensinde har vedtaget, og omfatter geopolitiske og sikkerhedsrelaterede dimensioner og derfor er mere vidtrækkende end de påståede økonomiske og handelspolitiske mål; der henviser til, at "ét bælte, én vej"-initiativet blev yderligere styrket gennem etableringen af Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) i 2015; der henviser til, at EU insisterer på en multilateral forvaltningsstruktur og på en gennemførelse uden forskelsbehandling; der henviser til, at den europæiske side ønsker at garantere, at alle konnektivitetsprojekter under "ét bælte, én vej"-initiativet vil overholde forpligtelserne i Parisaftalen samt sikre overholdelsen af andre internationale standarder på miljøområdet samt på arbejdsmarkedsområdet og det sociale område og indfødte befolkningers rettigheder; der henviser til, at de kinesiske infrastrukturprojekter risikerer at skabe stor gæld for de europæiske regeringer til kinesiske statsejede banker, der tilbyder lån på uigennemsigtige vilkår og skaber få job i Europa; der henviser til, at nogle infrastrukturprojekter inden for "ét bælte, én vej"-initiativet allerede har givet regeringer i tredjelande en uforholdsmæssigt stor gæld; der henviser til, at broderparten af alle kontrakter i forbindelse med "ét bælte, én vej"-initiativet hidtil er tildelt kinesiske virksomheder; der henviser til, at Kina anvender nogle af sine industristandarder på en diskriminerende måde i projekter i forbindelse med "ét bælte, én vej"-initiativet; der henviser til, at projekter i forbindelse med "ét bælte, én vej"-initiativet ikke må tildeles ved en uigennemsigtig udbudsprocedure; der henviser til, at Kina i forbindelse med "ét bælte, én vej"-initiativet benytter en række forskellige kanaler; der henviser til, at 27 nationale EU-ambassadører i Beijing har udarbejdet en rapport, der indeholder skarp kritik af "ét bælte, én vej"-initiativet og beskylder det for at have til formål at hæmme frihandel og sikre kinesiske virksomheder en fordel; der henviser til, at "ét bælte, én vej"-initiativet savner enhver form for beskyttelse af menneskerettigheder;

G.  der henviser til, at Kinas diplomati i stadig større grad har udviklet sig til en stærkere aktør fra den 19. partikongres og dette års Nationale Folkekongres (NPC) med mindst fem højtstående embedsmænd med ansvar for landets udenrigspolitik og en væsentlig styrkelse af udenrigsministeriets budget; der henviser til, at en nyoprettet statslig styrelse for internationalt udviklingssamarbejde bliver ansvarlig for koordineringen af Kinas voksende budget for udenlandsk bistand;

H.  der henviser til, at Kina i 1980'erne indførte begrænsninger på embedsperioder som reaktion på kulturrevolutionens overmål; der henviser til, at NPC den 11. marts 2018 næsten enstemmigt stemte for at ophæve grænsen på to på hinanden følgende mandatperioder for posterne som formand og næstformand for Folkerepublikken Kina;

I.  der henviser til, at den kinesiske topledelse ganske vist hævder, at man ikke griber ind i andre landes indre anliggender, men alligevel regelmæssigt sætter spørgsmålstegn ved vestlige landes politiske system i sine officielle meddelelser;

J.  der henviser til, at NPC den 11. marts 2018 vedtog oprettelsen af en national tilsynskommission, et nyt partikontrolleret organ der har til formål at institutionalisere og udvide kontrollen med alle embedsmænd i Kina, som et statsligt organ inden for rammerne af Kinas forfatning;

K.  der henviser til, at det kinesiske statsråd i 2014 bebudede detaljerede planer om at skabe et socialt meritoverførselssystem med det formål at belønne adfærd, som partiet betragter som finansielt, økonomisk og socialpolitisk ansvarlig, og samtidig sanktionere manglende overholdelse af sine politikker; der henviser til, at projektet med social kreditvurdering sandsynligvis også vil få konsekvenser for udlændinge, der bor og arbejder i Kina, herunder EU-borgere, og få konsekvenser for EU's og andre udenlandske virksomheder, der er aktive i landet;

L.  der henviser til, at det står klart, at i nogle regioner i Kina vil livsgrundlaget for befolkningen i landdistrikterne blive forværret på grund af ændringer i temperatur og nedbør og andre ekstreme klimaforhold; der henviser til, at planlægning af flytninger er blevet en effektiv tilpasningspolitisk foranstaltning for at mindske klimaskabt sårbarhed og fattigdom(26);

M.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Kina er blevet stadig værre, idet regeringen har optrappet sin fjendtlighed over for fredelige systemkritikere, ytringsfrihed og religionsfrihed samt retsstatsprincippet; der henviser til, at aktivister fra civilsamfundet og menneskerettighedsaktivister fængsles, retsforfølges og dømmes på grundlag af vage anklager som "undergravelse af statsmagten" og "fremprovokering af skærmydsler og uro" og ofte tilbageholdes uden mulighed for kontakt udadtil og på hemmelige placeringer uden adgang til lægehjælp eller advokatbistand; der henviser til, at tilbageholdte menneskerettighedsaktivister undertiden tilbageholdes i "husarrest på en nærmere bestemt placering", en metode, som bruges til at afskære de fængslede fra kontakt, og hvor der ofte meldes om tortur og mishandling; der henviser til, at Kina fortsat nægter ytringsfrihed og frihed til at informere, og at et stort antal journalister, bloggere og uafhængige stemmer er blevet fængslet; der henviser til, at EU i sin strategiramme om menneskerettigheder og demokrati har givet tilsagn om, at EU vil fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet "på alle områder af sin optræden udadtil uden undtagelse", og at EU "vil sætte menneskerettighederne i centrum for sit forhold til alle tredjelande, herunder dets strategiske partnere"; der henviser til, at topmøderne mellem EU og Kina skal bruges til at skabe konkrete resultater inden for menneskerettigheder, navnlig løsladelsen af fængslede menneskerettighedsforkæmpere, advokater og aktivister;

N.  der henviser til, at de kinesiske myndigheder undertiden har forhindret EU-diplomater i at overvære retssager eller besøge menneskerettighedsaktivister, et arbejde, der er i overensstemmelse med EU's retningslinjer for menneskerettighedsaktivister;

O.  der henviser til, at Kina har oprettet omfattende statslig arkitektur af digital overvågning, der strækker sig fra foregribende kontrol til vilkårlig indsamling af biometriske data i et miljø, der er ribbet for privatlivsrettigheder;

P.  der henviser til, at den kinesiske regering har vedtaget en række nye love, navnlig om statens sikkerhed, der blev vedtaget den 1. juli 2015, om terrorbekæmpelse, om cybersikkerhed og om udenlandske NGO'er, som stempler offentlig aktivisme og fredelig kritik af regeringen som trusler mod statens sikkerhed, udbygger censuren over for, overvågningen af og kontrollen med personer og sociale grupper og afskrækker personer, der kæmper for menneskerettighederne;

Q.  der henviser til, at loven om forvaltning af udenlandske NGO'er, der trådte i kraft den 1. januar 2017, udgør en af de største udfordringer for internationale NGO'er, fordi denne lov regulerer alle aktiviteter i Kina, der finansieres af internationale NGO'er, og at det især er provinsernes sikkerhedsansvarlige, der har ansvaret for at gennemføre loven om forvaltning af udenlandske NGO'er;

R.  der henviser til, at de nye bestemmelser om religiøse anliggender, der trådte i kraft den 1. februar 2018, er mere restriktive over for religiøse grupper og aktiviteter og tvinger dem til at knytte sig dem mere tæt til partiets politik; der henviser til, at de nye bestemmelser truer personer med tilknytning til religiøse samfund, som ikke har nogen lovlig status i landet, og pålægger bødestraf for udlandsrejser, som disse personer foretager som led i en religiøs uddannelse i bred forstand, og endda pilgrimsrejser med en bøde, der er mange gange større end den gældende mindsteløn; der henviser til, at religions- og samvittighedsfrihed har nået et nyt lavpunkt siden begyndelsen af de økonomiske reformer og åbningen af Kina i slutningen af 1970'erne; der henviser til, at kristne står over for stigende undertrykkelse i Kina, idet både hemmelige kirker og kirker med statslig godkendelse rammes af chikane og fængsling af troende, nedrivning af kirker og overgreb på kristne menigheder;

S.  der henviser til, at situationen i Xinjiang, hvor der bor 10 millioner muslimske uygurer og etniske kasakhere, er blevet hastigt forværret, især siden præsident Xi kom til magten, eftersom den absolutte kontrol med Xinjiang er blevet gjort til en topprioritet, både på grund af periodiske terrorangreb begået af uygurer i Xinjiang, eller som påstås af have forbindelse til Xinjiang, og den strategiske placering af Den Selvstyrende Uyguriske Region Xinjiang for "ét bælte, én vej"-initiativet; der henviser til, at der er etableret et udenretligt fængslingsprogram, hvor titusinder af personer tilbageholdes og tvinges til at modtage politisk "genopdragelse", samt udviklet et avanceret netværk af invasiv digital overvågning, der anvender ansigtsgenkendelsesteknologi og dataindsamling, masseindsættelse af politi og skrappe restriktioner på religiøs praksis samt uygurernes sprog og skikke;

T.  der henviser til, at situationen i Tibet er blevet forværret i løbet af de seneste år trods den økonomiske vækst og infrastrukturudviklingen, idet den kinesiske regering har begrænset en lang række menneskerettigheder under påskud af sikkerheds- og stabilitetshensyn og har udført ubarmhjertige angreb mod den tibetanske identitet og kultur; der henviser til, at overvågnings- og kontrolforanstaltningerne er blevet skærpet inden for de seneste par år, og det samme gælder vilkårlige arrestationer samt tortur og mishandling; der henviser til, at den kinesiske regering har skabt en situation i Tibet, hvor der ikke findes nogen grænser for statens myndighed, hvor frygten er fremherskende, og hvor alle aspekter af det offentlige liv og privatlivet holdes i stramme tøjler og reguleres stramt; der henviser til, at ethvert udtryk for ikkevoldelig utilfredshed eller kritik af statens politikker med hensyn til etniske eller religiøse mindretal kan betragtes som "splidskabende" og derfor kriminaliseres; der henviser til, at adgangen til den autonome region Tibet i dag er mere begrænset end nogensinde for udlændinge, herunder EU-borgere, især for journalister og diplomater og andre uafhængige observatører, og endnu vanskeligere for EU-borgere af tibetansk baggrund; der henviser til, at der ikke er sket fremskridt med hensyn til at finde en løsning på den tibetanske krise i de seneste år, eftersom den sidste fredsforhandlingsrunde fandt sted i 2010; der henviser til, at forværringen i den humanitære situation i Tibet har ført til et stigende antal tilfælde af selvafbrændinger, så det samlede tal siden 2009 nu er 156;

U.  der henviser til, at Folkerepublikken Kinas Statsråd den 10. juni 2014 udsendte en hvidbog om praksis med hensyn til "ét land, to systemer"-politikken i Hongkong og understregede, at selvstyret i Det Særlige Administrative Område Hongkong i sidste instans er underlagt den kinesiske regerings godkendelse; der henviser til, at befolkningen i Hongkong i årenes løb har været vidne til massedemonstrationer til fordel for demokrati, mediefrihed og fuldstændig gennemførelse af grundloven; der henviser til, at Hongkongs traditionelt åbne samfund har banet vejen for udviklingen af et ægte og uafhængigt civilsamfund, der deltager aktivt og konstruktivt i det offentlige liv i Det Særlige Administrative Område Hongkong;

V.  der henviser til, at de modstridende politiske udviklinger i Folkerepublikken Kina og Taiwan med et stadig mere autoritært og nationalistisk etpartistyre på den ene side og på den anden side et demokratisk flerpartisystem øger risikoen for en eskalering af forbindelserne hen over Taiwanstrædet; der henviser til, at EU holder fast i sin "ét Kina"-politik vedrørende Taiwan og støtter "ét land, to systemer"-politikken vedrørende Hongkong;

W.  der henviser til, at Kina og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) efter mere end tre års samtaler i august 2017 blev enige om en ramme på en enkelt side som grundlag for fremtidige drøftelser om en adfærdskodeks for alle parter i Det Sydkinesiske Hav; der henviser til, at Kinas anfægtede territorialkrav stort set er blevet opgivet på Spratlyøerne, men fortsatte sidste år på Paracelsøerne længere mod nord;

X.  der henviser til, at Kina også er ved at blive en mere aktiv og betydningsfuld ekstern aktør i Mellemøsten på grund af landets åbenlyse økonomiske, sikkerhedsmæssige og geopolitiske interesser;

Y.  der henviser til, at Kina i stigende grad yder officiel udviklingsbistand og fremstår som en vigtig aktør inden for udviklingspolitikken, hvilket giver udviklingspolitikken et meget tiltrængt skub, men samtidig skaber bekymring vedrørende det lokale ejerskab til projekterne;

Z.  der henviser til, at Kinas tilstedeværelse og investeringer i Afrika er vokset kraftigt, og at dette har ført til udnyttelse af naturressourcer, ofte uden samråd med de lokale befolkninger;

1.  gentager, at det omfattende strategiske partnerskab mellem EU og Kina er et af de vigtigste partnerskaber for EU, og at der stadig er langt mere potentiale til at uddybe dette forhold og til yderligere samarbejde på den internationale scene; understreger betydningen af at styrke samarbejde og koordinering inden for global styring og internationale organisationer, navnlig på FN- og G20-niveau; understreger, at i en kompleks, globaliseret og multipolar verden, hvor Kina er blevet en betydelig økonomisk aktør, må EU opretholde en konstruktiv dialog og et konstruktivt samarbejde og fremme alle nødvendige reformer på områder af fælles interesse; minder Kina om de internationale forpligtelser og ansvar med hensyn til at bidrage til at skabe fred og global sikkerhed, som påhviler Kina som et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd;

2.  minder om, at det omfattende strategiske partnerskab mellem EU og Kina er baseret på et fælles engagement i åbenhed og samarbejde som led i et regelbaseret internationalt system; understreger, at begge sider forpligtede sig til at indføre et gennemsigtigt, retfærdigt og ligeligt system for global styring, hvor man i fællesskab har ansvaret for at fremme fred, fremgang og bæredygtig udvikling; minder om, at EU's engagement med Kina bør være principbaseret, praktisk og pragmatisk, idet man forbliver tro over for sine interesser og værdier; er bekymret over, at Kinas voksende globale økonomiske og politisk betydning gennem det seneste årti har sat det fælles engagement, der er kernen i forbindelserne mellem EU og Kina, på en prøve; understreger Kinas ansvar som verdensmagt og opfordrer myndighederne i Kina til under alle omstændigheder at sikre respekt for folkeretten, demokrati, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med FN's pagt og verdenserklæringen om menneskerettigheder samt andre internationale instrumenter, som er undertegnet eller ratificeret af Kina; opfordrer Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at sikre, at samarbejdet mellem EU og Kina tager udgangspunkt i retsstatsprincippet, de universelle menneskerettigheder, de internationale menneskerettighedsforpligtelser, som begge sider har indgået, og forpligtelsen til at arbejde hen imod indførelsen af den højeste standard for beskyttelse af menneskerettigheder; understreger, at gensidighed, ensartede regler og retfærdig konkurrence inden for alle samarbejdsområder skal styrkes;

3.  understreger, at håndteringen af globale udfordringer såsom sikkerhed, afrustning, ikkespredning af våben, terrorbekæmpelse og cyberspace, samarbejde om fred, klimaforandringer, energi, have og ressourceeffektivitet, skovfældning, ulovlig handel med vilde dyr, migration, global sundhed, udvikling og bekæmpelse af ødelæggelse af kulturarven og plyndring og ulovlig handel med antikviteter alt sammen kræver et reelt partnerskab mellem EU og Kina; opfordrer indtrængende til, at EU udnytter Kinas engagement til at løse globale problemer som klimaforandringer og yderligere udvider det vellykkede samarbejde om fredsbevarende operationer med Kina som en af de største bidragydere til FN-budgettet og som et land, der stiller stadig flere tropper til rådighed for FN's fredsbevarende operationer, til andre områder af fælles interesse, samtidig med at man fremmer multilateralisme og global styring baseret på respekt for folkeretten, herunder humanitær folkeret og menneskerettighedslovgivning; glæder sig i denne forbindelse over det vellykkede samarbejde om bekæmpelse af pirater i Adenbugten siden 2011; opfordrer EU og medlemsstaterne til proaktivt at fremme EU's økonomiske og politiske interesser og til at forsvare EU's værdier og principper; understreger, at multilateralisme er en af EU's centrale værdier i forbindelse med global styring, og at denne skal sikres aktivt i forholdet til Kina;

4.  bemærker, at den højtstående repræsentants og Kommissionens fælles meddelelse "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina" sammen med Rådets konklusioner af 18. juli 2016 udgør politikrammen for EU's forbindelser med Kina i de kommende år;

5.  understreger, at Rådet har konkluderet, at medlemsstaterne, den højtstående repræsentant og Kommissionen i deres forbindelser med Kina skal samarbejde om at sikre konsekvens i forhold til EU-retten og EU's regler og politikker, og at det samlede resultat skal gavne EU som helhed;

6.  minder om, at mens Kina fortsat vokser og integrerer sig i den globale økonomi gennem sin "udadvendte" politik, som blev annonceret i 2001, søger landet også at øge sin adgang til det europæiske marked med kinesiske varer og tjenester og til teknologi og knowhow for at understøtte planer som "Made in China 2025" og at styrke sin politiske og diplomatiske indflydelse i Europa; understreger, at disse ambitioner navnlig er blevet intensiveret i kølvandet på den globale finanskrise i 2008, der skabte en ny dynamik i forholdet mellem EU og Kina;

7.  opfordrer de medlemsstater, der deltager i 16+1-formatet, til at sikre, at deres deltagelse i dette format giver EU mulighed for at tale med én stemme i forbindelserne med Kina; opfordrer medlemsstaterne til at foretage en solid analyse og kontrol af foreslåede infrastrukturprojekter, der involverer alle interessenter, og sørge for ikke at gå på kompromis med nationale og europæiske interesser for kortsigtet finansiel støtte og langsigtede forpligtelser til kinesisk involvering i strategiske infrastrukturprojekter og potentielt større politisk indflydelse, hvilket ville undergrave EU's fælles holdninger vedrørende Kina; er opmærksom på Kinas voksende indflydelse på infrastrukturen og markederne i EU's ansøgerlande; understreger nødvendigheden af et gennemsigtigt format ved at indbyde EU-institutionerne til dets møder og holde dem fuldt underrettet om dets aktiviteter for at sikre, at de relevante aspekter er i overensstemmelse med EU's politik og lovgivning og give alle parter gensidige fordele og muligheder;

8.  bemærker Kinas interesse i strategiske infrastrukturinvesteringer i Europa; konkluderer, at den kinesiske regering bruger "ét bælte, én vej"-initiativet som et meget effektivt narrativ for elementer af sin udenrigspolitik, og at EU's offentlige diplomatiske indsats skal styrkes i lyset af denne udvikling; støtter opfordringen til Kina om at overholde princippet om gennemsigtighed ved offentlige udbud samt miljømæssige og sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder; opfordrer alle EU's medlemsstater til at støtte EU's officielle diplomatiske svar; foreslår, at data vedrørende kinesiske investeringer i infrastruktur i EU's medlemsstater og lande, der er i gang med tiltrædelsesforhandlinger med EU, deles med EU-institutionerne og andre medlemsstater; minder om, at disse investeringer er led i en overordnet strategi med henblik på, at kinesiske statsejede eller -finansierede selskaber skal tage kontrol over bankvæsenet og energisektoren samt andre forsyningskæder; understreger seks overordnede udfordringer ved "ét bælte, én vej"-initiativet: en multilateral tilgang til styring af "ét bælte, én vej"-initiativet, meget begrænset brug af lokal arbejdskraft, yderst begrænset inddragelse af kontrahenter fra modtagerlande og tredjelande —omkring 86 procent af projekterne inden for "ét bælte, én vej"-initiativet omfatter kinesiske kontrahenter, byggematerialer og udstyr importeret fra Kina, manglende gennemsigtighed af udbud og den potentielle brug af kinesiske standarder i stedet for internationale standarder; insisterer på, at "ét bælte, én vej"-initiativet skal omfatte sikring af menneskerettighederne, og mener, at det er af allerstørste betydning at udvikle synergier og projekter i fuld åbenhed og under inddragelse af alle berørte parter og i overensstemmelse med EU-lovgivningen og samtidig supplere EU's politikker og projekter for at skabe fordele for alle lande langs de planlagte ruter; understreger oprettelsen af konnektivitetsplatformen for EU og Kina, der fremmer samarbejde om transportinfrastruktur over hele det eurasiske kontinent; bemærker med tilfredshed, at man har identificeret adskillige infrastrukturprojekter, og understreger, at der bør gennemføres projekter i henhold til nøgleprincipper som fremme af økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige projekter, geografisk balance, ens regler for investorer og projektudviklere samt gennemsigtighed;

9.  ser positivt på, at EU's politik over for Kina er en del af en velafbalanceret tilgang til Asien-Stillehavsområdet, der fuldt ud udnytter og tager hensyn til EU's nære forbindelser med partnere som f.eks. USA, Japan, Sydkorea, ASEAN-landene, Australien og New Zealand;

10.  understreger, at samarbejdet mellem EU og Kina bør være mere orienteret mod befolkningerne og sikre flere reelle fordele for borgerne med henblik på at opbygge gensidig tillid og forståelse; opfordrer EU og Kina til at leve op til løfterne fra den fjerde mellemfolkelige dialog mellem EU og Kina i 2017 og til at fremme et større samspil mellem befolkningerne, f.eks. ved at intensivere det kulturelle samarbejde inden for almen og faglig uddannelse, ungdom og ligestilling samt fælles initiativer inden for rammerne af udveksling fra folk til folk;

11.  henleder opmærksomheden på behovet for øget støtte til studerende og akademikere fra Kina, der opholder sig i Europa, så de er mindre sårbare over for pres fra kinesiske myndigheder, der søger at få dem til at overvåge hinanden og blive redskaber for den kinesiske stat, og på betydningen af at kigge nøje på Kinas finansiering af akademiske institutioner over hele Europa;

12.  glæder sig over resultatet af den fjerde mellemfolkelige dialog på højt plan mellem EU og Kina, der fandt sted den 13.-14. november 2017 i Shanghai; understreger, at den mellemfolkelige dialog på højt plan skal bidrage til at skabe gensidig tillid og konsolidere den interkulturelle forståelse mellem EU og Kina;

13.  glæder sig over turismeåret EU-Kina 2018; fremhæver, at ud over den økonomiske betydning er dette et glimrende eksempel på EU's kulturdiplomati inden for rammerne af det strategiske partnerskab mellem EU og Kina samt en metode til at udvikle en bedre forståelse mellem de europæiske og de kinesiske folk; understreger, at EU-Kina turismeåret 2018 falder sammen med det europæiske år for kulturarv, og at et stigende antal kinesiske turister sætter stor pris på Europas kulturrigdom;

14.  opfordrer EU's medlemsstater til hurtigt og beslutsomt at intensivere samarbejdet og enigheden om deres politikker over for Kina, herunder i FN-fora, i lyset af at EU for første gang nogensinde ikke formåede at fremsætte en fælles udtalelse om menneskerettighedssituationen i Kina på FN's Råd for menneskerettigheder i Genève i juni 2017; og opfordrer kraftigt til at udnytte Europas meget stærkere fælles forhandlingsposition med Kina, og til, at Europa forsvarer sine demokratier med henblik på bedre at imødegå Kinas systematiske bestræbelser på at påvirke sine politikere og civilsamfundet med henblik på at danne en opinion, der bedre gavner for Kinas strategiske interesser; opfordrer i denne forbindelse de større medlemsstater til at udnytte deres politiske og økonomiske pondus over for Kina til at fremme EU's interesser; er bekymret over, at Kina også forsøger på at påvirke uddannelsesinstitutioner og akademiske institutioner og deres læseplaner; foreslår, at EU og medlemsstaterne fremmer europæiske tænketanke af høj kvalitet vedrørende Kina for at sikre tilgængeligheden af uafhængig ekspertrådgivning til strategiske retningslinjer og beslutningstagning;

15.  understreger, at fremme af menneskerettigheder og retsstaten fortsat skal have en central placering i EU's samarbejde med Kina; fordømmer på det kraftigste den fortsatte chikane mod samt de vilkårlige anholdelser og forfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister, bloggere, akademikere og arbejdsretsforkæmpere uden ordentlig rettergang, herunder udenlandske statsborgere både i selve Kina og i udlandet; understreger, at et levende civilsamfund og menneskerettighedsforkæmperes arbejde er nøglen til et åbent og fremgangsrigt samfund; understreger betydningen af, at EU handler resolut for at fremme fuld respekt for menneskerettigheder i forbindelse med sit forhold til Kina, idet man fokuserer både på umiddelbare resultater. f.eks. at sætte en stopper for den statslige undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktører og systemkritikere, at standse al juridisk chikane og intimidering af dem, øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle politiske fanger, herunder EU-borgere, og mål på mellemlang og lang sigt, såsom juridiske og politiske reformer i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning, og at udvikle, gennemføre og løbende tilpasse en strategi for at bevare synligheden af EU-foranstaltninger vedrørende menneskerettigheder i Kina, inklusive en strategi for offentlig kommunikation; insisterer på, at diplomater fra EU og medlemsstaterne ikke må forhindres eller bremses i at gennemføre EU's retningslinjer for menneskerettighedsforkæmpere; giver tilsagn om, at EU skal prioritere beskyttelse af og støtte til udsatte menneskerettighedsforkæmpere;

16.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at forfølge en mere ambitiøs, forenet og gennemsigtig politik vedrørende menneskerettigheder i Kina og til i vid udstrækning at høre og samarbejde med civilsamfundet, navnlig forud for møder på højt plan og menneskerettighedsdialoger; understreger, at EU ved den 35. dialogrunde om menneskerettigheder mellem EU og Kina fremhævede den forværrede situation med hensyn til borgerlige og politiske rettigheder i Kina, herunder begrænsninger på ytringsfriheden; opfordrer Kina til at afhjælpe de problemer, der blev taget op ved dialogen om menneskerettigheder, opfylde sine internationale forpligtelser og respektere sin egen forfatningsmæssige forpligtelse til at bevare retsstaten; insisterer på at opretholde en regelmæssig og resultatorienteret dialog på højt niveau om menneskerettigheder; er bekymret over, at menneskerettighedsdialogerne med Kina aldrig har været offentlige og aldrig har være åbne for uafhængige grupper fra Kina; opfordrer EU til at opstille tydelige benchmarks for fremskridt, sikre større gennemsigtighed og inddrage uafhængige kinesiske stemmer i diskussionen; opfordrer EU og dets medlemsstater til at offentliggøre, indsamle og bekæmpe alle former for chikane (forsinket eller nægtet udstedelse af visa/adgang til visa uden begrundelse og pres fra de kinesiske myndigheders side under ansøgningsproceduren i form af "interviews" med kinesiske samtalepartnere, der ikke ønsker at identificere sig) mod akademikere, journalister eller medlemmer af civilsamfundsorganisationer;

17.  er alvorligt bekymret over resultaterne af FCCC's rapport fra 2017, hvoraf det fremgår, at den kinesiske regering har intensiveret sine forsøg på at nægte eller begrænse adgangen for udenlandske journalister til store dele af landet og samtidig i højere grad anvender visumfornyelsesprocessen til at lægge pres på uønskede korrespondenter og nyhedsbureauer; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at kræve gensidighed fra de kinesiske myndigheder med hensyn til pressefrihed og advarer mod det pres, som udenlandske korrespondenter oplever hjemme, når kinesiske diplomater kontakter deres mediehovedkvarterer for at kritisere journalisters arbejde på området;

18.  noterer sig, at Folkerepublikken Kina er EU's næststørste handelspartner, og at EU er Folkerepublikken Kinas største handelspartner; understreger, at samhandelen mellem de to er i konstant vækst, men mener, at handelsbalancen i varer er skævvredet til fordel for Folkerepublikken Kina; opfordrer til en samarbejdsorienteret tilgang og en konstruktiv holdning med henblik på at effektivt at behandle problemer og udnytte det store potentiale, der ligger i handelen mellem EU og Folkerepublikken Kina; opfordrer Kommissionen til at intensivere samarbejdet og dialogen med Folkerepublikken Kina;

19.  noterer sig resultaterne af nylige undersøgelser, der viser, at Kina siden 2008 har erhvervet aktiver i Europa til en værdi af 318 mia. USD; bemærker, at mange fusioner, investeringer og joint ventures ikke er omfattet af dette tal;

20.  bemærker, at Folkerepublikken Kina er en vigtig global handelsaktør, og at landets store marked i princippet især i forbindelse med den nuværende globale handel kan være en god mulighed for EU's virksomheder; minder om, at kinesiske virksomheder, inklusive statsejede virksomheder, nyder godt af de vidt åbne markeder i EU; anerkender Folkerepublikken Kinas bemærkelsesværdige resultater med at løfte flere hundrede millioner borgere ud af fattigdom i løbet af de sidste fire årtier;

21.  bemærker, at EU's udenlandske direkte investeringer (FDI) i Folkerepublikken Kina er faldet støt siden 2012, navnlig i den traditionelle fremstillingssektor, idet der samtidig er sket en stigning i investeringerne i højteknologiske tjenesteydelser, offentlige tjenesteydelser og landbrug og byggeri, mens Folkerepublikken Kinas investeringer i EU er vokset eksponentielt i løbet af de seneste år; anerkender, at Folkerepublikken Kina siden 2016 har været nettoinvestor i EU; bemærker, at 68 % af de kinesiske investeringer i Europa i 2017 kom fra statsejede virksomheder; er bekymret over, at staten står bag overtagelser, der kan hæmme europæiske strategiske interesser, målsætninger vedrørende offentlig sikkerhed, konkurrenceevne og beskæftigelse;

22.  glæder sig over Kommissionens forslag om en screeningmekanismen for direkte udenlandske investeringer inden for sikkerhed og den offentlige orden, som udgør et af EU's indsatser for at tilpasse sig til et foranderligt globalt miljø uden specifikt at være rettet mod en af EU's internationale handelspartnere; advarer om, at mekanismen ikke bør føre til skjult protektionisme; efterlyser ikke desto mindre en hurtig vedtagelse heraf;

23.  glæder sig over præsident Xi Jinpings tilsagn om yderligere at åbne op for det kinesiske marked for udenlandske investorer og forbedre investeringsklimaet, at færdiggøre revisionen af negativlisten for udenlandske investeringer og ophæve begrænsningerne for europæiske virksomheder samt at styrke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og skabe lige konkurrencevilkår ved at gøre Folkerepublikken Kinas marked mere gennemsigtigt og bedre reguleret; opfordrer til gennemførelse af disse forpligtelser;

24.  understreger igen betydningen af at ophøre med al diskriminerende praksis over for udenlandske investorer; minder i denne forbindelse om, at sådanne reformer vil være til gavn for både kinesiske og europæiske virksomheder, navnlig mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder (MSMV'er);

25.  opfordrer Kommissionen til at fremme EU's nye generelle forordning om databeskyttelse som den førende standard i dets handelsforbindelser med Kina; påpeger, at der er behov for en systematisk dialog med Kina og andre WTO-partnere vedrørende lovgivningsmæssige krav til digitaliseringen af vores økonomier og dens mangeartede konsekvenser: handel og produktionskæder, grænseoverskridende digitale tjenester, 3D-printning, forbrugsmønstre, betalinger, skatter, beskyttelse af personoplysninger, ejendomsret og beskyttelse af audiovisuelle tjenesteydelser, medier og mellemfolkelige kontakter;

26.  opfordrer Folkerepublikken Kina til at fremskynde processen med tiltrædelse af WTO's aftale om offentlige udbud og til at fremsætte et tilbud med henblik på tiltrædelse for at give europæiske virksomheder adgang til dets marked på et grundlag, der svarer til den adgang, som kinesiske virksomheder allerede nyder godt af i EU; beklager, at det kinesiske marked for offentlige udbud fortsat i vid udstrækning er lukket for udenlandske leverandører, idet europæiske virksomheder lider under forskelsbehandling og manglende adgang til det kinesiske marked; opfordrer Folkerepublikken Kina til at tillade, at europæiske virksomheder og arbejdstagere kan få adgang til offentlige udbud uden forskelsbehandling; opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage det internationale instrument for offentlige udbud; opfordrer Kommissionen til at være på vagt over for kontrakter, der gives til udenlandske virksomheder, der mistænkes for dumpingpraksis, og til at træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt;

27.  opfordrer til koordineret samarbejde med Folkerepublikken Kina om "ét bælte, én vej"-initiativet på grundlag af gensidighed, bæredygtig udvikling, god forvaltningspraksis samt åbne og gennemsigtige regler, især med hensyn til offentlige udbud; beklager i denne forbindelse, at aftalememorandummet, som blev undertegnet af Den Europæiske Investeringsfond og Folkerepublikken Kinas Silk Road Fund (SRF), og det aftalememorandum, som blev undertegnet af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Asiatiske Udviklingsbank, Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Nye Udviklingsbank og Verdensbanken endnu ikke har forbedret erhvervsmiljøet for europæiske virksomheder og arbejdstagere; beklager manglen på faglige bæredygtighedsvurderinger i forskellige projekter vedrørende "ét bælte, én vej" og understreger betydningen af investeringer af høj kvalitet, navnlig hvad angår positive virkninger på beskæftigelsen, arbejdstagerrettigheder, miljøvenlig produktion og modvirkning af klimaændringer i overensstemmelse med multilateral styring og internationale standarder;

28.  støtter de igangværende forhandlinger om en omfattende investeringsaftale EU-Folkerepublikken Kina, der blev iværksat i 2013, og opfordrer Folkerepublikken Kina til at engagere sig mere i denne proces; opfordrer begge parter til at styrke deres indsats for at fremme forhandlingerne med henblik på reelt at opnå ens regler for europæiske virksomheder og arbejdstagere og for at sikre gensidighed, når det gælder markedsadgang, idet de tilstræber særlige bestemmelser for SMV'er og offentlige udbud; opfordrer desuden begge parter til at gribe den mulighed, som investeringsaftalen giver for at øge deres samarbejde på området for miljømæssige og sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og til at inkludere et kapitel om bæredygtig udvikling i teksten;

29.  erindrer om, at EU-virksomheder rammes af et stigende antal markedsbegrænsende foranstaltninger i Folkerepublikken Kina på grund af obligatoriske joint ventures inden for adskillige industrisektorer samt yderligere diskriminerende tekniske krav, herunder tvungen datalokalisering og offentliggørelse af kildekode og lovgivningsbestemmelser for udenlandsk ejede virksomheder; glæder sig i denne forbindelse over meddelelsen om adskillige foranstaltninger til fremme af yderligere åbenhed og aktiv brug af udenlandske investeringer, som det kinesiske statsråd udsendte i 2017, men beklager den manglende tidsplan for gennemførelsen af målene heri; opfordrer de kinesiske myndigheder til at hurtigt at virkeliggøre disse forpligtelser;

30.  opfordrer både EU, EU's medlemsstater og Kina til at intensivere samarbejdet om opbygning af cirkulære økonomier, eftersom dette tvingende behov er blevet endnu mere synligt efter Kinas legitime beslutning om at forbyde import af plastaffald fra Europa; opfordrer begge parter til at intensivere det økonomiske og teknologiske samarbejde for at forhindre, at globale produktionskæder, handel og transport samt turisttjenester fører til en uacceptabel ansamling af plastforurening af vores oceaner;

31.  opfordrer Folkerepublikken Kina til at bestræbe sig på at spille en ansvarlig rolle på den globale scene, i fuld bevidsthed om det ansvar, der følger af dets økonomiske tilstedeværelse og resultater i tredjelande og på de globale markeder, herunder ved at yde aktiv støtte til handelssystemet, der bygger på multilaterale regler, og WTO; mener i den nuværende kontekst af globale værdikæder, at de tiltagende spændinger inden for international handel bør løses gennem forhandlinger, idet behovet for at søge multilaterale løsninger atter understreges; opfordrer i denne forbindelse til opfyldelse af de forpligtelser, der er nedfældet i Folkerepublikken Kinas tiltrædelsesprotokol til WTO, og beskyttelsen af dens operative mekanismer; understreger meddelelsen og gennemsigtighedskravene indeholdt i WTO-aftaler, for så vidt angår subsidier, og udtrykker bekymring over den nuværende praksis med direkte eller indirekte subsidiering af kinesiske virksomheder; opfordrer til koordinering med EU's vigtigste handelspartnere om fælles bestræbelser og tiltag til at bekæmpe og udrydde statsligt indførte forvridninger af markedet, som påvirker den globale handel;

32.  beklager, at Folkerepublikken Kina trods fuldendelsen af proceduren for reformen af den europæiske beregningsmetode for antidumpingtold endnu ikke har opgivet sin sag mod EU ved WTO's appelinstans;

33.  udtrykker bekymring over de stadig voldsommere toldforanstaltninger, som Kina og USA indfører;

34.  udtrykker bekymring over antallet af begrænsninger, som europæiske virksomheder, især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, fortsat oplever i Folkerepublikken Kina, herunder 2017-kataloget for udenlandske investeringer og negativlisten for frihandelsområdet fra 2017, samt i sektorer, der er omfattet af "Made in China 2025"-planen; opfordrer til en hurtig fjernelse af alle disse restriktioner for at høste det fulde potentiale i form af samarbejde og synergi mellem Industri 4.0-ordningerne i Europa og "Made in China 2025"-strategien i lyset af behovet for omstrukturering af vores produktionssektorer i retning af intelligent produktion, herunder samarbejde om udvikling og definition af de respektive industristandarder i multilaterale fora; minder om vigtigheden af at reducere statstilskud i Folkerepublikken Kina;

35.  opfordrer Folkerepublikken Kina til at ophøre med i stigende grad at gøre markedsadgangen betinget af teknologioverførsel, som EU's handelskammer har anført i sit holdningsdokument om Kina fra 2017;

36.  opfordrer til genoptagelse af forhandlingerne om aftalen om miljøvarer, idet der bygges videre på et frugtbart samarbejde mellem UE og Folkerepublikken Kina i kampen mod klimaændringer og det stærke fælles engagement i gennemførelsen af Parisaftalen; understreger det handelspotentiale, der ligger i det teknologiske samarbejde om rene teknologier;

37.  bemærker med bekymring konklusionerne i Kommissionens rapport om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande, hvor Folkerepublikken Kina er udnævnt til at være det største problem; gentager, at det er nødvendigt at sikre beskyttelsen af den europæiske videnbaserede økonomi; opfordrer Folkerepublikken Kina til at bekæmpe kinesiske virksomheders ulovlige brug af europæiske licenser;

38.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU er til stede på China International Import Expo, der afholdes i Shanghai i november 2018, og til navnlig at give SMV'er mulighed for at fremvise deres arbejde; opfordrer Kommissionen til at henvende sig til handelskamre især i medlemsstater, der i dag kun i begrænset omfang deltager i samhandelen med Kina, for at gøre reklame for denne mulighed;

39.  udtrykker bekymring over Folkerepublikken Kinas statslige foranstaltninger, der har medført forvridning af samhandelen, herunder industriel overkapacitet i råvaresektorerne, såsom blandt andet stål- og aluminiumsektorerne; minder om de tilsagn, der blev givet på det første ministermøde i det globale forum for overkapacitet på stålområdet i 2017 til at afholde sig fra markedsforvridende støtteformer, men beklager, at den kinesiske delegation ikke gav nogen oplysninger om kapaciteten; opfordrer Folkerepublikken Kina til at opfylde sine forpligtelser til at identificere og offentliggøre data om sine tilskuds- og støtteordninger for stål- og aluminiumindustrien; anerkender sammenhængen mellem den globale industrielle overkapacitet og den kraftige stigning i handelsprotektionistiske foranstaltninger og fortsætter med at opfordre kraftigt til multilateralt samarbejde for at løse de strukturelle problemer, der ligger til grund for overkapacitet; hilser den foreslåede trepartsforanstaltning fra USA, Japan og EU på WTO-niveau velkommen;

40.  fremhæver betydningen af en ambitiøs aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om geografiske betegnelser på grundlag af de højeste internationale standarder og glæder sig over EU's og Folkerepublikken Kinas fælles meddelelse fra 2017 om listen over de 200 kinesiske og europæiske geografiske betegnelser, hvis beskyttelse vil blive genstand for forhandlinger; mener dog, at listen er et meget beskedent resultat, eftersom forhandlingerne blev indledt i 2010, og beklager de manglende fremskridt i denne forbindelse; opfordrer til en hurtig afslutning af forhandlingerne, og opfordrer indtrængende begge parter til at overveje muligheden for at udnytte det kommende topmøde mellem EU og Folkerepublikken Kina som en god lejlighed til at opnå effektive fremskridt i denne retning; gentager, at det er nødvendigt at samarbejde yderligere om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger (SPS-foranstaltninger) med henblik på at reducere byrderne for EU-eksportører;

41.  glæder sig over Kinas beslutning om at udskyde nye certificeringer af importerede fødevarer og drikkevarer, som kunne have reduceret importen af fødevarer fra EU dramatisk; glæder sig ligeledes over udsættelsen af indførelsen af de nye standarder for elektriske køretøjer og opfordrer til en omfattende dialog og øget koordinering vedrørende sådanne initiativer;

42.  anbefaler, at EU og den kinesiske regering indleder et fælles initiativ i G20 for at etablere et globalt forum for overskudskapacitet for aluminium, der har mandat til at undersøge hele værdikæden i bauxit-, aluminat- og aluminiumindustrien, herunder råvarepriser og miljøaspekter;

43.  opfordrer Kommissionen til aktivt at overvåge Kinas handelsforvridende foranstaltninger, der påvirker EU-virksomhedernes position på de globale markeder, og til at træffe hensigtsmæssige forholdsregler i WTO og andre fora, herunder i form af tvistbilæggelse;

44.  bemærker, at der arbejdes på en ny kinesisk lov om udenlandske investeringer; opfordrer indtrængende de berørte kinesiske parter til at tilstræbe gennemsigtighed, ansvarlighed, forudsigelighed og retssikkerhed og til at tage hensyn til forslagene og forventningerne i forbindelse med den igangværende dialog mellem EU og Kina om forholdet mellem handel og investeringer;

45.  udtrykker bekymring over den nye lov om cybersikkerhed, der blandt andet omfatter nye lovgivningsmæssige hindringer for udenlandske virksomheder, der sælger telekommunikations- og IT-udstyr og -tjenester; beklager, at disse nyligt vedtagne foranstaltninger sammen med oprettelsen af grupper under det kinesiske kommunistparti inden for private virksomheder, herunder udenlandske virksomheder, og foranstaltninger såsom loven om NGO'er, gør det generelle erhvervsmiljø i Folkerepublikken Kina mere fjendtligt for udenlandske og private økonomiske aktører;

46.  bemærker, at Folkerepublikken Kinas banksystem i 2016 overhalede euroområdet som verdens største banksystem; opfordrer Folkerepublikken Kina til at give udenlandske bankvirksomheder tilladelse til at konkurrere på lige fod med indenlandske institutter og til at samarbejde med EU om regulering af finansmarkedet; glæder sig over Folkerepublikken Kinas beslutning om at sænke tolden på 187 forbrugervarer og afskaffelsen af loftet over udenlandske ejerandele af banker;

47.  minder om sin betænkning fra 2015 om forbindelserne mellem EU og Folkerepublikken Kina, hvori det opfordrede til forhandlinger om en bilateral investeringsaftale mellem EU og Taiwan; påpeger, at Kommissionen ved mere end én lejlighed har annonceret indledningen af forhandlinger om investering med Hongkong og Taiwan, men beklager, at der reelt ikke er indledt forhandlinger; gentager sin støtte til en bilateral investeringsaftale mellem EU og Taiwan og mellem EU og Hong Kong; anerkender, at begge parter også kan fungere som et springbræt til det kinesiske fastland for EU's virksomheder;

48.  opfordrer Kommissionen til at koordinere med EU's medlemsstater og i samråd med Europa-Parlamentet at formulere en fælles europæisk holdning og en fælles økonomisk strategi over for Folkerepublikken Kina; opfordrer medlemsstaterne til konsekvent at holde sig til denne strategi;

49.  understreger de potentielle konsekvenser af det foreslåede sociale meritoverførselssystem for erhvervsklimaet og opfordrer til, at det gennemføres på en gennemsigtig, retfærdig og rimelig måde;

50.  glæder sig over de lovgivningsmæssige fremskridt i EU med hensyn til forordning (EU) 2017/821 om due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder, og over, at lignende lovgivning om konfliktmineraler i Kina tager sigte på at sikre, at handel med disse mineraler ikke finansierer væbnede konflikter; understreger nødvendigheden af at forhindre, at konfliktmineraler bruges ved fremstilling af vores mobiltelefoner, biler og smykker; opfordrer både Kommissionen og den kinesiske regering til at etablere et struktureret samarbejde med henblik på at støtte gennemførelsen af den nye lovgivning og til effektivt at forhindre globale, kinesiske og europæiske smelterier og forædlingsvirksomheder i at anvende konfliktmineraler, til at beskytte minearbejdere, herunder beskytte børn imod at blive misbrugt, og til at kræve, at de europæiske og kinesiske virksomheder sikrer, at de kun indfører disse mineraler og metaller fra ansvarlige kilder;

51.  bemærker, at generalsekretær og præsident Xi Jinping på den 19. partikongres, der blev afholdt i oktober 2017, og på det sidste møde i NPC styrkede sin magtposition i Partiet, banede vejen for den ubegrænsede forlængelse af hans valgperiode og øgede partiorganernes kontrol over statsapparatet og økonomien, herunder etablering af particeller i udenlandske virksomheder; bemærker, at denne omstrukturering af Folkerepublikken Kinas politiske system er ledsaget af en forskydning af det politiske fokus i retning af en politik, der er baseret på nøje overvågning på alle områder;

52.  understreger, at oprettelsen af den nationale tilsynskommission med en retlig status svarende til domstole og anklagemyndighed er et drastisk skridt hen imod en sammenlægning af parti- og statsfunktioner, da det skaber et statsligt tilsynsorgan, der får ordrer fra og deler kontorer og medarbejdere med Partiets centrale kommission for disciplinær inspektion; er bekymret over de vidtrækkende personlige konsekvenser af denne udvidelse af Partiets tilsyn til et stort antal personer, da det betyder, at Kinas Kommunistiske Partis kampagne til bekæmpelse af korruption kan udvides ikke blot til at retsforfølge medlemmer, men ligeledes embedsmænd lige fra ledere af statsejede virksomheder til universitetsprofessorer og ledere af landsbyskoler;

53.  bemærker, at mens det sociale meritoverførselssystem stadig er under opbygning, udgør sorte lister over enkeltpersoner og juridiske enheder, der ikke opfylder kravene, samt "røde lister" over enkeltpersoner og virksomheder kernen i den nuværende fase af gennemførelsen, idet der primært fokuseres på at straffe lovovertrædere på de sorte lister og belønne dem, der står på de røde lister; bemærker, at i begyndelsen af 2017 erklærede Kinas højesteret, at mere end seks millioner kinesiske statsborgere havde fået forbud mod at flyve på grund af forbrydelser mod samfundet; afviser på det kraftigste den offentlige sortlistning af personer som en integrerende del af det sociale meritoverførselssystem; understreger vigtigheden og nødvendigheden af en dialog mellem EU-institutionerne og deres kinesiske modparter om alle alvorlige samfundsmæssige konsekvenser af den nuværende centrale planlægning og lokale eksperimenter med det sociale meritoverførselssystem;

54.  udtrykker bekymring over Kinas massive systemer til overvågning af cyberspace og kræver, at der vedtages lovgivning om privatlivsrettigheder, der kan håndhæves; fordømmer de kinesiske myndigheders igangværende angreb på internetfriheden, navnlig friheden til at besøge udenlandske websteder, og beklager den politik med selvcensur, som vestlige virksomheder, der opererer i Kina har indført; minder om, at otte ud af verdens 25 mest populære websteder er blokeret i Kina, herunder websteder fra store IT-virksomheder;

55.  bemærker, at Xis erklæring om, at "langsigtet stabilitet" i Xinjiang er af vital betydning for successen for "ét bælte, én vej"-initiativet, har ført til en intensivering af langvarige kontrolstrategier forstærket med en række teknologiske nyskabelser og en hurtig stigning i udgifterne til indre sikkerhed og brug af terrorbekæmpelsesforanstaltninger for at kriminalisere systemkritik og systemkritikere gennem anvendelse af en bred definition på terrorisme; er bekymret over statens gennemførelse af foranstaltninger til sikring af det "omfattende tilsyn" med regionen gennem installation af Kinas elektroniske overvågningssystem "Skynet" i større byområder, montering af GPS-sporingsanordninger i alle motorkøretøjer, brug af scannere til ansigtsgenkendelse på kontrolposter, i tog og på tankstationer og et program for indsamling af blod, der gennemføres af Xinjangs politi for at udvide Kinas DNA-register yderligere; udtrykker sin dybeste bekymring over, at tusindvis af uygurer og etniske kasakhere er blevet sendt til politiske "genopdragelseslejre" baseret på analyser af data, der er indhentet via et system af "foregribende politiarbejde", herunder for at have rejst eller være vurderet til at være for stærke i deres religiøse tro; vurderer, at Xis erklæring om, at "ét bælte, én vej"-initiativet vil "gavne mennesker i hele verden", idet det vil være baseret på "Silkevejsånden" med "fred og samarbejde, åbenhed og inklusion", ligger langt fra de den virkelighed, som uygurerne og de etniske kasakhere i Xinjiang oplever; opfordrer kraftigt de kinesiske myndigheder til at løslade personer, der efter sigende tilbageholdes på grund af deres tro eller kulturelle praksis og identitet;

56.  understreger, at den institutionelle og finansielle styrkelse af Kinas diplomati afspejler den høje prioritet, som præsident Xi Jinping giver udenrigspolitik som en del af sin vision om at gøre Kina til en global magtfaktor inden 2049; bemærker, at overførslen af ansvaret for udenrigsanliggender, der blev foretaget på det sidste møde i NPC, er et tegn på udenrigspolitikkens voksende rolle i Partiets beslutningsproces,; understreger, at oprettelsen af den statslige styrelse for internationalt udviklingssamarbejde er et udtryk for den store vægt, som Xi's lederskab lægger på at styrke sine globale sikkerhedsinteresser ved hjælp af økonomiske midler, f.eks. ved at "tjene ét bælte, én vej-initiativet bedre"; konkluderer derfor, at Kina inden for de næste fem år vil være mere til stede og mere involveret i udlandet med diplomatiske og økonomiske initiativer, over for hvilke EU og medlemsstaterne skal finde fælles svar og strategier;

57.  understreger betydningen af at sikre fred og sikkerhed i Det Sydkinesiske Hav og Det Østkinesiske Hav for at skabe stabilitet i regionen; understreger betydningen af at sikre skibsfarten frie og sikre forhold i regionen for mange asiatiske og europæiske stater; bemærker, at strukturer, der er blevet færdiggjort i løbet af det seneste år på land på både Spratlyøerne og Paraceløerne i Det Sydkinesiske Hav, omfatter store hangarer langs 3 km lange startbaner, forstærkede skjul til missilplatforme, store, underjordiske lagerområder, mange administrationsbygninger, militære støjsendere, store netværk af højfrekvente radar- og sensorgrupper over horisonten, og at dette tyder på en fase med konsolidering og yderligere opbygning af langtrækkende overvågnings- og militærkapacitet, mens en yderligere militarisering af øerne gennem etablering af endnu mere avancerede militære platforme muligvis forbeholdes som reaktion på nye sagsanlæg eller udvidet flådetilstedeværelse fra international side; opfordrer Kina og ASEAN til at fremskynde høringerne om en adfærdskodeks til fredelig bilæggelse af tvister og uenighed i dette område; insisterer på, at problemet bør løses i henhold til folkeretten under De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS); understreger, at EU og medlemsstaterne som kontraherende parter til UNCLOS anerkender kendelsen fra voldgiftsretten; gentager sin opfordring til Kina om at acceptere voldgiftsrettens kendelse; understreger, at EU gerne vil bevare den international orden baseret på retsstatsprincippet;

58.  er stærkt bekymret over den stadig mindre plads til civilsamfundet, siden Xi Jinping kom til magten i 2012, navnlig i lyset af loven om forvaltning af udenlandske NGO'er, der trådte i kraft den 1. januar 2017, og som underlægger alle udenlandske NGO'er, inklusive tænketanke og akademiske institutioner, en øget administrativ byrde og økonomisk pres og underkaster den streng kontrol fra en tilsynsenhed, der opererer under ministeriet for offentlig sikkerhed, hvilket har meget negativ indflydelse på deres arbejde og finansiering; forventer, at europæiske NGO'er kan nyde godt at de samme friheder i Kina, som kinesiske NGO'er har i EU; opfordrer de kinesiske myndigheder til at ophæve restriktiv lovgivning såsom loven om udenlandske NGO'er, der strider mod retten til foreningsfrihed, meningsfrihed og ytringsfrihed;

59.  insisterer på, at de kinesiske myndigheder skal garantere, at alle fængslede behandles i overensstemmelse med internationale standarder og får adgang til en advokat og lægebehandling i henhold til FN's grundprincipper for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling;

60.  tilskynder Kina til, nu hvor 20-året for landets underskrivelse af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder nærmer sig, at ratificere den og sikre dens fuldstændige overholdelse, herunder ved at bringe alle former for ulovlig praksis til ophør og tilpasse sin lovgivning, hvor det er nødvendigt;

61.  fordømmer brugen af dødsstraf og minder om, at Kina har henrettet flere mennesker end alle andre lande tilsammen, og i 2016 eksekverede landet omkring 2 000 dødsdomme; opfordrer Kina til at kaste lys over omfanget af henrettelser i landet og til at sikre gennemsigtighed på det retlige område; opfordrer EU til at øge sin diplomatiske indsats og kræve overholdelse af menneskerettighederne og afskaffelse af dødsstraffen;

62.  er stærkt bekymret over, at hovedindholdet af de nye religiøse forskrifter vil resultere i, at den kinesiske regering sætter visse etiketter på alle religioner og ikkereligiøse etiske sammenslutninger, såvel godkendte som ikkegodkendte; understreger, at der er mange husmenigheder i Kina, som nægter at tilslutte sig den parti-/statssanktionerede patriotiske Tre-selv-bevægelse og Kinas kristne råd af teologiske årsager; opfordrer den kinesiske regering til at tillade de mange husmenigheder, der er villige til at registrere sig, at gøre dette direkte hos det statslige departement for civile anliggender, således at deres rettigheder og interesser som sociale organisationer beskyttes;

63.  opfordrer indtrængende Kina til at revidere sin politik i Tibet; opfordrer Kina til at revidere og ændre love, bestemmelser og foranstaltninger, der er vedtaget i de senere år, og som kraftigt begrænser udøvelsen af tibetaneres borgerlige og politiske rettigheder, herunder deres ytringsfrihed og deres religionsfrihed; opfordrer den kinesiske ledelse til at forfølge udviklings- og miljøpolitikker, der respekterer tibetanernes økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og som inkluderer lokalbefolkningerne i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling; opfordrer den kinesiske regering til at undersøge de fortsatte tilfælde af tvungne forsvindinger, tortur og mishandling af tibetanere og til at respektere deres ret til foreningsfrihed, fredelige forsamlinger samt religions- og trosfrihed i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder; understreger, at forværringen af menneskerettighedssituationen i Tibet systematisk skal tages op på alle topmøder mellem EU og Kina; opfordrer til genoptagelse af en konstruktiv dialog mellem de kinesiske myndigheder og det tibetanske folks repræsentanter; opfordrer indtrængende Kina til at give EU's borgere, journalister og diplomater uhindret adgang til Tibet på samme måde, som kinesiske rejsende nyder godt af, gratis og åben adgang til hele på EU-medlemsstaternes område; opfordrer de kinesiske myndigheder til at lade tibetanere i Tibet rejse frit og til at respektere deres ret til bevægelsesfrihed; tilskynder de kinesiske myndigheder til at give uafhængige observatører, herunder FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, adgang til Tibet; opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at tage spørgsmålet om adgang til Tibet op til seriøs overvejelse i drøftelserne om visumlempelsesaftalen mellem EU og Kina;

64.  bemærker, at man i den årlige rapport for 2017 om Det Særlige Administrative Område Hongkong fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen konkluderer, at på trods af visse udfordringer fungerede "ét land, to systemer"-princippet udmærket, at retsstaten var gældende, og at ytringsfrihed og informationsfrihed generelt respekteres, men rapporten indeholder også bekymring over den gradvise udhuling af "ét land, to systemer"-princippet, der giver anledning til legitime spørgsmål om dets gennemførelse og Hongkongs høje grad af selvstyre på lang sigt; understreger, at man i den årlige rapport bemærker, at to negative tendenser vedrørende ytringsfrihed og informationsfrihed blev mere udtalte, nemlig selvcensur i forbindelse med rapporter om udviklingen i Kinas indenrigspolitik og udenrigspolitik og pres på journalister; støtter fuldt ud EU's opmuntring til Det Særlige Administrative Område Hongkong og centralregeringens myndigheder om at genoptage reformen af valgsystemet i henhold til grundloven for at nå til enighed om et valgsystem, der er demokratisk, retfærdigt, åbent og gennemsigtigt; understreger, at Hongkongs befolkning har en legitim ret til fortsat at have tillid til deres retsvæsen, til at retsstatsprincipperne finder anvendelse og til lave korruptionsniveauer, gennemsigtighed, menneskerettigheder, meningsfrihed og høje standarder for folkesundhed og sikkerhed; understreger, at fuld respekt for Hongkongs selvstændighed kan tjene som model for en proces med dybtgående, demokratiske politiske reformer i Kina og for en gradvis liberalisering og åbning af det kinesiske samfund;

65.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at gøre deres yderste for at tilskynde Folkerepublikken Kina til at afstå fra yderligere militær provokation over for Taiwan og trusler mod freden og stabiliteten i Taiwanstrædet; understreger, at alle tvister hen over Taiwanstrædet bør løses med fredelige midler på grundlag af folkeretten; udtrykker sin bekymring over Kinas ensidige beslutning om at begynde at benytte nye flyruter over Taiwanstrædet; opfordrer til at genoptage den officielle dialog mellem Beijing og Taipei; gentager sin faste støtte til Taiwans meningsfulde deltagelse i internationale organisationer, som f.eks. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), hvor Taiwans vedvarende udstødelse ikke er i overensstemmelse med EU's interesser;

66.  minder om, at Kina som Nordkoreas største handelsparter og hovedkilde til fødevarer og energi fortsat spiller en central rolle for løsningen på Nordkoreas truende provokationer mod hele verden sammen med det internationale samfund; glæder sig derfor over Kinas seneste indikationer om, at man vil opretholde nogle af de internationale sanktioner mod Pyongyang, herunder suspendering af kulimport fra Nordkorea og begrænsning af nordkoreanske statsborgeres og virksomheders finansielle aktiviteter samt handelsrestriktioner på tekstiler og fisk og skaldyr; glæder sig også over Beijings bestræbelser på at skabe en dialog med Pyongyang; opfordrer EU til at tale med én stemme om, at Kina bør spille en konstruktiv rolle med at støtte det kommende topmøde mellem de to Koreaer og det kommende topmøde mellem Nordkorea og USA med henblik på at yde aktiv bistand med en kontrollerbar fjernelse af atomvåben fra Nordkorea og skabelse af permanent fred på Den Koreanske Halvø;

67.  roser Kina for at tilslutte sig sanktionerne mod Nordkorea; opfordrer Kina til at bidrage konstruktivt til at løse situationen på Den Koreanske Halvø og til at fortsat at anvende sanktioner over for Nordkorea, indtil landet har gjort betydelige fremskridt med fjernelsen af sine atomvåben, ændret retorikken over for Sydkorea og Japan og begynder at overholde menneskerettighederne;

68.  understreger betydningen af Kinas bestræbelser på at opnå fred, sikkerhed og stabilitet på Den Koreanske Halvø;

69.  glæder sig over Kinas bidrag til FN's og Den Afrikanske Unions fredsbevarende indsats; bemærker, at EU sigter mod at styrke sit engagement med Kina vedrørende udenrigspolitik og sikkerhedsspørgsmål ved at tilskynde Kina til at mobilisere sine diplomatiske og andre ressourcer for at understøtte den internationale sikkerhed og bidrage til fred og sikkerhed i EU's naboområder baseret på folkeretten; bemærker, at samarbejdet med Kina vedrørende eksportkontrol, afrustning, ikkespredning og fjernelse af atomvåben fra Den Koreanske Halvø er vigtigt for at sikre stabilitet i den østasiatiske region;

70.  glæder sig over Kinas målsætning om at udvikle sig til en bæredygtig økonomi; understreger, at EU kan støtte Kinas økonomiske reformprogram med sin knowhow; understreger, at Kina er en central parter for EU med hensyn til bekæmpelse af klimaforandringer og globale miljøudfordringer; sigter mod at arbejde sammen med Kina om at fremskynde gennemførelsen af Parisaftalen om klimaet;

71.  glæder sig over de reformer, der er blevet gennemført i Kina, efter at landets strategi for en "økologisk civilisation" er blevet indledt; betragter den særlige status, som gives til miljø-NGO'er ved domstole, kontroller af de miljømæssige konsekvenser ved tjenestemænds arbejde og de store investeringer i elektromobilitet og ren energi som reformer, der bevæger sig i den rigtige retning;

72.  glæder sig over Kinas handlingsplan fra 2016 om at håndtere antimikrobiel resistens; understreger vigtigheden af samarbejde mellem Kina, som står for halvdelen af det årlige globale forbrug af antimikrobielle lægemidler, og EU for at håndtere denne globale trussel; insisterer på, at der bør medtages bestemmelser om dyrevelfærd i bilaterale handelsaftaler mellem EU og Kina;

73.  noterer sig, at Kina har besluttet at forbyde import af fast affald, hvilket understreger vigtigheden af at designe, producere, reparere, genanvende og genbruge produkter, med særlig vægt på fremstillingen og anvendelsen af plast; erindrer Kinas seneste forsøg på at forbyde eksport af sjældne jordarter og anmoder Kommissionen om at tage den indbyrdes afhængighed i betragtning, som findes mellem de globale økonomier, når den prioriterer EU-politikker;

74.  mener, at der ville være rammer, interesse og behov for, at EU og ASEAN samarbejder om at udvikle en fælles strategi for cirkulær økonomi; mener, at Kina kan spille en central rolle i at fremme dette initiativ i ASEAN;

75.  mener, at Kina og Den Europæiske Union vil drage fordel af at fremme bæredygtighed i deres økonomier og at udvikle en tværsektoriel bæredygtig og cirkulær bioøkonomi;

76.  glæder sig over aftalen om at øge samarbejdet om forskning og innovation i forbindelse med flagskibsinitiativer såsom fødevarer, landbrug og bioteknologi, miljø og bæredygtig urbanisering, sikrere og grønnere luftfart og bioteknologi for miljøet og menneskers sundhed, som det blev vedtaget under den 3. dialog mellem EU og Kina om innovationssamarbejde i juni 2017 og den tilsvarende køreplan for EU's og Kinas samarbejde om videnskab og teknologi (V&T) fra oktober 2017; opfordrer EU og Kina til at fortsætte disse bestræbelser og omsætte resultaterne af forsknings- og udviklingsprojekterne i praksis;

77.  påpeger, at EU og Kina er stærkt afhængige af fossile brændstoffer og tilsammen tegner sig for ca. en tredjedel af verdens samlede forbrug, hvilket placerer Kina øverst på Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) liste over livsfarlig udendørs luftforurening; understreger, at øget handel med bioøkonomiske produkter fremstillet af fornyelige råstoffer kan bidrage til at mindske Kinas og Unionens økonomiers afhængighed af fossile brændsler; opfordrer EU og Kina til at uddybe deres forbindelser på andre områder for afbødning af drivhusgasemissioner såsom elektrisk mobilitet, vedvarende energi og energieffektivitet, til at fortsætte og udvide EU-Kina-køreplanen for energisamarbejde til efter 2020 og intensivere de fælles bestræbelser på at udvikle instrumenter til miljørigtig finansiering, især klimafinansiering; opfordrer Kina og EU til at udforske og engagere sig i planlægningen og udviklingen af grænseoverskridende eltransmissionsledninger med højspændingsjævnstrømsteknologi for at gøre vedvarende energikilder mere tilgængelige;

78.  opfordrer EU og Kina til at fortsætte deres partnerskab om bæredygtig urbanisering, herunder på områder som ren transport, forbedring af luftkvaliteten, den cirkulære økonomi og miljøvenligt design; understreger, at der er behov for at vedtage yderligere miljøbeskyttelsesforanstaltninger, i betragtning af at mere end 90 % af byerne ikke overholder den nationale standard for luftforureningskoncentration på PM 2,5, og at over en million mennesker hvert år dør af forureningsrelaterede sygdomme i Kina;

79.  understreger EU's og Kinas gensidige interesse i at fremme lavemissionsudvikling og i at håndtere drivhusemissioner i gennemskuelige offentlige og velregulerede energimarkeder; er overbevist om værdien af strategiske partnerskaber mellem EU og Kina, som er nødvendige for gennemførelsen af Parisaftalen og for en effektiv bekæmpelse af klimaændringerne; opfordrer EU og Kina til at udnytte deres politiske vægt til at fremme gennemførelsen af Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling samt målene for bæredygtig udvikling (SDG) og opfordrer til en samarbejdsorienteret tilgang på partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og i FN's Politiske Forum på Højt Niveau; opfordrer begge parter til at vedtage en fælles erklæring om klimaindsatsen for at vise, at de sammen er engageret i en stærk gennemførelse af Parisaftalen og en aktiv deltagelse i Talanoadialogen i 2018 samt på COP24; opfordrer begge parter til at spille en ansvarlig rolle i de internationale forhandlinger ved at bidrage til målet om at begrænse den globale opvarmning gennem deres respektive interne klimapolitikker samt gennem finansielle bidrag til at nå målet om at afsætte 100 mia. USD om året senest i 2020 til modvirkning og tilpasning;

80.  glæder sig over lanceringen af den landsdækkende emissionshandelsordning i Kina i december 2017; noterer sig det vellykkede samarbejde under forberedelsesfasen mellem Kina og EU, som muliggjorde denne lancering; anerkender de kinesiske lederes vilje til at reducere drivhusgasemissioner og ser frem til resultaterne af det igangværende arbejde vedrørende overvågning, rapportering og verifikation, der er nøglen til et velfungerende system; understreger vigtigheden af, at der inden for hele økonomien sættes ind over for klimaændringer, og hilser det velkommen, at man agter at udvide dens anvendelsesområde til også at omfatte industrisektorer og forbedre systemets handelsordninger; opfordrer EU og Kina til at fortsætte deres partnerskab inden for samarbejdsprojektet for udvikling af Kinas kulstofmarked, således at det bliver et effektivt instrument, der skaber hensigtsmæssige incitamenter til emissionsreduktion, og yderligere tilpasse det til EU's emissionshandelsordning; opfordrer begge parter til yderligere at fremme CO2-prissætningsmekanismer i andre lande og regioner ved hjælp af deres egne erfaringer, egen ekspertise og udveksling af bedste praksis samt deltage i bestræbelserne på at opbygge samarbejde mellem eksisterende kulstofmarkeder for at arbejde hen imod lige vilkår på verdensplan;

81.  håber, at Kina vil afkoble økonomisk vækst fra økologisk nedbrydning ved at inkorporere biodiversitetsbeskyttelse i dets nuværende globale strategier, lette opnåelsen af resultater i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og målene for bæredygtig udvikling (SDG) og effektivt gennemføre forbuddet mod handel med elfenben; anerkender det arbejde, der udføres af EU's og Kinas bilaterale koordineringsmekanisme om retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på skovbrugsområdet (FLEG) med henblik på at bekæmpe den ulovlige skovhugst på verdensplan; opfordrer imidlertid indtrængende Kina til at undersøge den betydelige udokumenterede handel med tømmer mellem de stater, der har undertegnet den frivillige partnerskabsaftale om FLEGT, og Kina;

82.  anbefaler, at Kina vedtager obligatoriske politiske retningslinjer om ansvarlige oversøiske skovbrugsinvesteringer, der skal gennemføres sammen med leverandørlandene, for at inddrage kinesiske virksomheder i bekæmpelsen af ulovlig handel med træ;

83.  glæder sig over, at EU og Kina har undertegnet et aftalememorandum om vandpolitik med det formål at styrke dialogen om udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning til beskyttelse af vand; støtter kraftigt Åboerklæringen fra september 2017, som blev undertegnet af EU og Kina, og som understregede, at god forvaltning af vandressourcerne bør prioritere økologi og grøn udvikling, give bevaring af vandressourcerne en fremtrædende position og genoprette vandøkosystemerne; understreger desuden, at aftalememorandummet om indledning af en dialog mellem EU og Kina om vandpolitik ikke kun beriger indholdet af det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, men også fastsætter retningslinjer, omfang, metode og finansielle ordninger for samarbejdet;

84.  anerkender den vigtige betydning af det af Kommissionen finansierede samarbejdsprojekt mellem europæiske og kinesiske organisationer, der blev gennemført i perioden 2014-2017 inden for rammerne af instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område, i forbindelse med vurderingen af standarderne og ordningerne for radiologisk og nukleart katastrofeberedskab i Kina og styrkelsen af kapaciteten hos det kinesiske institut for forskning i kernekraftteknologi, når det gælder retningslinjer for håndtering af alvorlige ulykker;

85.  opfordrer kinesiske og europæiske investorer til at vedtage bedre globale standarder for social og miljømæssig ansvarlighed og til at forbedre sikkerhedsstandarderne for deres udvindingsindustri i hele verden; gentager, at med hensyn til forhandlinger om en omfattende investeringsaftale med Kina bør Den Europæiske Union støtte initiativer vedrørende bæredygtig udvikling ved at tilskynde til ansvarlig investering og fremme grundlæggende miljø- og arbejdsstandarder; anmoder de kinesiske og europæiske myndigheder om at skabe incitamenter for at tilskynde kinesiske og europæiske mineselskaber til at gennemføre deres aktiviteter i udviklingslandene i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder og for at tilskynde til at investere i kapacitetsopbygning for viden- og teknologioverførsel og lokalt rekrutteret arbejdskraft;

86.  glæder sig over meddelelsen fra Kina i forbindelse med One Planet-topmødet i december 2017 om, at de miljømæssige indvirkninger af virksomheder i Kina og kinesiske investeringer i udlandet skal gøres mere gennemskuelige; er bekymret over, at infrastrukturprojekter såsom Kinas initiativ "ét bælte, én vej"-initiativ kan have en negativ indvirkning på miljøet og klimaet og kunne føre til øget anvendelse af fossile brændstoffer i andre lande, der er involveret i eller berørt af infrastrukturudvikling; opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at udføre miljøkonsekvensvurderinger og til at inddrage bestemmelser om bæredygtighed i ethvert samarbejdsprojekt inden for rammerne af "ét bælte, én vej"-initiativ; insisterer på, at der nedsættes et fælles udvalg bestående af repræsentanter fra involverede lande og tredjeparter med henblik på at overvåge indvirkningerne på miljøet og klimaet; glæder sig over initiativet fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en strategi for forbindelserne mellem EU og Asien i første halvdel af 2018; insisterer på, at denne strategi bør omfatte stærke løfter i retning af bæredygtighed, miljøbeskyttelse og klimaindsats;

87.  glæder sig over Kinas fremskridt med hensyn til fremme af standarder for fødevaresikkerhed, hvilket er grundlæggende for beskyttelsen af kinesiske forbrugere og forebyggelsen af fødevaresvindel; understreger, at forbedringen af forbrugernes indflydelse er et vigtigt skridt i retning af en forbrugerkultur i Kina;

88.  opfordrer de kinesiske og europæiske politi- og retshåndhævende myndigheder til at træffe fælles foranstaltninger for at kontrollere eksporten af ulovlig narkotika og til at udveksle efterretninger om narkotikahandel ved at udveksle oplysninger for at identificere enkeltpersoner og kriminelle netværk; bemærker, at ifølge undersøgelsen med titlen "den europæiske narkotikarapport 2017: Tendenser og udvikling", som er offentliggjort af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), har en stor del af udbuddet af nye psykoaktive stoffer til Europa oprindelse i Kina, idet nye stoffer masseproduceres af kemiske og farmaceutiske virksomheder i Kina, hvorfra de afsendes til Europa, hvor de forarbejdes til produkter, pakkes og sælges;

89.  konstaterer, at familier og enkeltpersoner er migreret som reaktion på tørke og andre naturkatastrofer, og at de kinesiske myndigheder som reaktion herpå har planlagt en række omfattende projekter til genhusning; er bekymret over beretninger fra regionen Ningxia, hvori der gøres opmærksom på en række problemer med de nye byer og repressalier for personer, der har nægtet at flytte; udtrykker sin bekymring over den kendsgerning, at miljøforkæmpere tilbageholdes, retsforfølges og dømmes, og at de kinesiske tilsynsmyndigheder i stigende grad udsætter registrerede indenlandske miljø-NGO'er for kontrol;

90.  anmoder Kina om at udvide sin retshåndhævelsesindsats yderligere for at stoppe ulovligt fiskeri, da kinesiske fiskerfartøjer fortsætter med at drive ulovligt fiskeri i fremmede farvande, herunder Koreas Vesthav, Det Østkinesiske Hav, Det Sydkinesiske Hav og Det Indiske Ocean samt endog Sydamerika;

91.  anmoder kinesiske eksportører og europæiske importører om at mindske giftige rester i tøj fremstillet i Kina ved at fastsætte bestemmelser om korrekt kemikalieforvaltning og ved at udfase anvendelsen af bly, nonylphenoletoxylater, phthalater, perfluorerede kemikalier, formaldehyd og andre giftige stoffer i tekstiler;

92.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen, medlemsstaternes, tiltrædelseslandenes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter samt regeringen i Folkerepublikken Kina, den kinesiske Nationale Folkekongres samt Taiwans regering og lovgivende forsamling, Yuan.

(1) EFT L 250 af 19.9.1985, s. 2.
(2) EUT L 6 af 11.1.2000, s. 40.
(3) https://www.iom.int/migration-and-climate-change
(4) EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 1.
(5) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 33.
(6) EUT C 36 af 29.1.2016, s. 123.
(7) EUT C 93 af 24.3.2017, s. 93.
(8) EUT C 443 af 22.12.2017, s. 83.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0024.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.
(11) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 219.
(12) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 132.
(13) EUT C 36 af 29.1.2016, s. 126.
(14) EUT C 181 af 19.5.2016, s. 45.
(15) EUT C 181 af 19.5.2016, s. 52.
(16) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 92.
(17) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0495.
(18) EUT C 131 E af 8.5.2013, s. 121.
(19) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 69.
(20) EUT C 468 af 15.12.2016, s. 208.
(21) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0505.
(22) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.
(23) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0308.
(24) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0014.
(25) EUT C 288 E af 25.11.2006, s. 59.
(26) Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, "Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China", ISSC og UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, s. 234-241.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik