Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2274(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0252/2018

Ingivna texter :

A8-0252/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 20
CRE 11/09/2018 - 20

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0343

Antagna texter
PDF 191kWORD 75k
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Läget i förbindelserna mellan EU och Kina
P8_TA(2018)0343A8-0252/2018

Europaparlamentets resolution av den 12 september 2018 om läget i förbindelserna mellan EU och Kina (2017/2274(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av etableringen av diplomatiska förbindelser mellan EU och Kina den 6 maj 1975,

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, som lanserades 2003,

–  med beaktande av den huvudsakliga rättsliga ramen för förbindelser med Kina, nämligen avtalet om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan EEG och Kina(1), vilket undertecknades i maj 1985 och omfattar ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser samt samarbetsprogrammet mellan EU och Kina,

–  med beaktande av den strategiska agendan för förbindelserna mellan EU och Kina fram till 2020, som godkändes den 21 november 2013,

–  med beaktande av den strukturerade politiska dialogen mellan EU och Kina, som formellt upprättades 1994, och den strategiska högnivådialogen om strategiska och utrikespolitiska frågor, som upprättades 2010, särskilt de femte och sjunde strategiska högnivådialogerna mellan EU och Kina, som hölls i Peking den 6 maj 2015 respektive den 19 april 2017,

–  med beaktande av förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal, som inleddes 2007,

–  med beaktande av förhandlingarna om ett bilateralt investeringsavtal, som påbörjades i januari 2014,

–  med beaktande av det nittonde toppmötet mellan EU och Kina, som hölls i Bryssel den 1–2 juni 2017,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 22 juni 2016 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina (JOIN(2016)0030),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om EU:s strategi avseende Kina,

–  med beaktande av det gemensamma rapporten av den 24 april 2018 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Den särskilda administrativa regionen Hongkong: Årsrapport 2017 (JOIN(2018)0007),

–  med beaktande av rådets riktlinjer av den 15 juni 2012 för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i Östasien,

–  med beaktande av den kinesiska nationella folkkongressens ständiga kommittés antagande den 1 juli 2015 av den nya lagen för nationell säkerhet,

–  med beaktande av vitboken av den 26 maj 2015 om Kinas militära strategi,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Kina, som inleddes 1995, och dess trettiofemte runda, som hölls i Bryssel den 22–23 juni 2017,

–  med beaktande av de över 60 sektorsdialogerna mellan EU och Kina,

–  med beaktande av inrättandet i februari 2012 av högnivådialogen människor emellan mellan EU och Kina, som omfattar alla gemensamma initiativ mellan EU och Kina på detta område,

–  med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kina, som trädde i kraft 2000(2), och av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, som undertecknades den 20 maj 2009,

–  med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och klimatavtalet från Paris, som trädde i kraft den 4 november 2016,

–  med beaktande av energidialogen mellan Europeiska gemenskapen och Kina,

–  med beaktande av rundabordssamtalen mellan EU och Kina,

–  med beaktande av den nittonde nationalkongressen i Kinas kommunistiska parti, vilken avhölls den 18–24 november 2017,

–  med beaktande av den skattelag för miljöskydd som utfärdades av Nationella folkkongressen i december 2016 och som trädde i kraft den 1 januari 2018,

–  med beaktande av att Internationella organisationen för migration konstaterat att miljöfaktorer påverkar nationella och internationella migrationsströmmar, eftersom människor lämnar platser med svåra eller försämrade villkor till följd av accelererande klimatförändringar(3),

–  med beaktande av det europeisk–kinesiska turiståret 2018 som lanserades i Venedig den 19 januari 2018,

–  med beaktande av rapporten om arbetsvillkor av den 30 januari 2018 från föreningen för utrikeskorrespondenter i Kina (FCCC) Access Denied – Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate (”Åtkomst nekad – övervakning, trakasserier och hot när rapporteringsvillkoren i Kina försämras”),

–  med beaktande av EU:s uttalande, punkt 4, utfärdat vid det 37:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 13 mars 2018, Människorättssituation som måste uppmärksammas av rådet,

–  med beaktande av det 41:a interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Kina, som ägde rum i Peking i maj 2018,

–  med beaktande av sina resolutioner om Kina, särskilt av den 2 februari 2012 om EU:s utrikespolitik gentemot Briks-länderna och andra framväxande stormakter: mål och strategier(4), av den 23 maj 2012 EU och Kina: Handel i obalans?(5), av den 14 mars 2013 om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea(6), av den 5 februari 2014 om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030(7), av den 17 april 2014 om situationen i Nordkorea(8), av den 21 januari 2016 om Nordkorea(9) respektive den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om förbindelserna mellan EU och Kina(11), av den 5 februari 2009 om handel och ekonomiska förbindelser med Kina(12), av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina(13), av den 9 oktober 2013 om förhandlingarna mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal(14) och om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan(15) respektive den 16 december 2015 om förbindelserna mellan EU och Kina(16) samt sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende Hongkong – 20 år efter överlämnandet(17),

–  med beaktande av sin människorättsresolution av den 27 oktober 2011 om Tibet, särskilt fallen av självbränningar bland nunnor och munkar(18), av den 14 juni 2012 om människorättssituationen i Tibet(19), av den 12 december 2013 om organskörden i Kina(20), av den 15 december 2016 om fallen med det tibetanska buddhistinstitutet Larung Gar och med Ilham Tohti(21), av den 16 mars 2017 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(22), av den 6 juli 2017 om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che(23) respektive den 18 januari 2018 om fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che och Tashi Wangchuk samt den tibetanske munken Chökyi(24),

–  med beaktande av EU:s vapenembargo, som infördes efter kraftåtgärderna på Himmelska fridens torg i juni 1989 och som parlamentet stödde i sin resolution av den 2 februari 2006 om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(25),

–  med beaktande av de nio samtalsrundor som hölls under perioden 2002–2010 mellan högt uppsatta företrädare för Kinas regering och Dalai lama, Kinas vitbok om Tibet Tibet’s Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide, som offentliggjordes den 15 april 2015 av det kinesiska statsrådets informationskontor, samt 2008 års memorandum och 2009 års meddelande om verkligt självstyre, båda presenterade av den fjortonde Dalai lamas företrädare,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0252/2018), och av följande skäl:

A.  Vid det nittonde toppmötet mellan EU och Kina 2017 främjades ett bilateralt strategiskt partnerskap med global inverkan. Vidare betonades vikten av gemensamma åtaganden för att hantera globala utmaningar, gemensamma säkerhetshot och främjande av multilateralism. Det finns många områden där ett konstruktivt samarbete skulle kunna innebära ömsesidiga fördelar, även i internationella fora som FN och G20. EU och Kina har bekräftat sin avsikt att öka samarbetet i samband med genomförandet av Parisavtalet från 2015 när det gäller att bekämpa klimatförändringen, dra ner på fossila bränslen, främja ren energi och minska föroreningarna. Det krävs mer samarbete och samordning mellan de två sidorna inom denna sektor, även när det gäller forskning och utbyte av bästa praxis. Kina har antagit ett system för handel med utsläppsrätter som är baserat på EU:s system. EU:s vision om multilateral styrning är en vision som präglas av en regelbaserad ordning och som bygger på universella värden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, öppenhet och ansvar. Mot den aktuella geopolitiska bakgrunden är det viktigare än någonsin att främja multilateralism och ett regelbaserat system. EU förväntar sig att dess förbindelser med Kina är ömsesidigt gynnsamma i såväl politiska som ekonomiska termer. EU förväntar sig även att Kina tar ansvar i en utsträckning som motsvarar landets globala inflytande och stöder den regelbaserade internationella ordning som även gynnar Kina.

B.  Samarbetet mellan EU och Kina på områdena utrikespolitik, säkerhet och försvar, och i kampen mot terrorismen, är extremt viktigt. Samarbetet mellan de båda sidorna var avgörande när det gäller att säkerställa kärnavtalet med Iran. Kinas attityd spelade en viktig roll i skapandet av utrymme för förhandlingar under Nordkoreakrisen.

C.  Den kinesiska regeringen har, vilket till stor del har ignorerats i Europa, successivt och systematiskt ökat sina ansträngningar för att omsätta landets ekonomiska vikt till politiskt inflytande, särskilt genom strategiska investeringar i infrastruktur och nya transportlänkar, liksom strategisk kommunikation som riktas mot att påverka politiska och ekonomiska beslutsfattare, medier, universitet och akademiska förlag och allmänheten i Europa för att forma uppfattningarna om Kina och förmedla en positiv bild av landet, genom att bygga upp ”nätverk” av positivt sinnade europeiska organisationer och individer i olika samhällen. Kinas övervakning av det stora antalet kinesiska studenter som i nuläget studerar i Europa är oroväckande, precis som landets ansträngningar för att kontrollera människor i Europa som har flytt från Kina.

D.  16+1-formatet mellan å ena sidan Kina och å andra sidan elva central- och östeuropeiska länder och fem länder på Balkan inrättades 2012 i efterdyningarna av finanskrisen som ett led i den kinesiska subregionala diplomatin för att utveckla storskaliga infrastrukturprojekt och stärka det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet. De planerade kinesiska investeringarna och satsningarna i dessa länder är betydande men ändå inte lika stora som EU:s investeringar och engagemang. De europeiska länder som deltar i detta format bör överväga att lägga större vikt vid uppfattningen att EU ska tala med en röst i sina förbindelser med Kina.

E.  Kina är den snabbast växande marknaden för livsmedelsprodukter från EU.

F.  Kinas initiativ ”Ett bälte, en väg”, inklusive Kinas Arktispolitik, är det mest ambitiösa utrikespolitiska initiativ som landet någonsin har antagit. Initiativet omfattar nämligen geopolitiska och säkerhetsrelaterade aspekter och sträcker sig därför bortom det åberopade tillämpningsområdet för den ekonomiska politiken och handelspolitiken. Initiativet stärktes ytterligare i och med inrättandet av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) 2015. EU insisterar på att initiativet ska ha en multilateral styrningsstruktur och präglas av ett icke-diskriminerande genomförande. Den europeiska sidan vill att man ska säkerställa att alla förbindelseprojekt inom ramen för initiativet kommer att uppfylla skyldigheterna i Parisavtalet och se till att andra internationella miljömässiga, arbetsrelaterade och sociala standarder, liksom ursprungsbefolkningars rättigheter, upprätthålls. De kinesiska infrastrukturprojekten skulle kunna medföra stora skulder för de europeiska regeringarna till kinesiska statsägda banker som erbjuder lån på icke-transparenta villkor och skapa få arbetstillfällen i Europa. Vissa infrastrukturprojekt med koppling till initiativet har redan lett till att tre regeringar blivit överskuldsatta, och hittills har merparten av alla kontrakt med koppling till detta initiativ tilldelats kinesiska företag. Kina använder vissa av landets branschstandarder i projekt med koppling till initiativet på ett diskriminerande sätt. Dessa projekt får inte tilldelas utan transparenta anbudsförfaranden. Inom initiativet använder Kina en mängd olika kanaler. 27 nationella EU-ambassadörer i Peking har nyligen sammanställt en rapport där de riktar skarp kritik mot initiativet och menar att det har utformats för att hindra frihandeln och ge kinesiska företag fördelar. Initiativet innehåller tyvärr inte några typer av skydd för de mänskliga rättigheterna.

G.  Den kinesiska diplomatin har allt mer framträtt som en starkare aktör efter den nittonde partikongressen och årets Nationella folkkongress, med minst fem högt uppsatta tjänstemän med ansvar för landets utrikespolitik och en avsevärd utökning av budgeten för utrikesministeriet. Den nyinrättade statliga styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete kommer att ansvara för samordningen av Kinas växande biståndsbudget.

H.  På 80-talet införde Kina en begränsning av antalet mandatperioder, som en reaktion på excesserna under kulturrevolutionen. Den 11 mars 2018 röstade Nationella folkkongressen nästan enhälligt för ett upphävande av begränsningen om högst två mandatperioder i följd för Folkrepubliken Kinas president och vicepresident.

I.  Den kinesiska högsta ledningen påstår att den inte lägger sig i andra länders inre angelägenheter men ifrågasätter regelbundet västerländska länders politiska system i sina officiella meddelanden.

J.  Den 11 mars 2018 godkände Nationella folkkongressen inrättandet av en nationell tillsynskommission, en ny partistyrd myndighet som ska institutionalisera och utöka kontrollen över alla offentliga tjänstemän i Kina. Myndigheten klassas som ett statligt organ i Kinas konstitution.

K.  2014 tillkännagav det kinesiska statsrådet detaljerade planer på att skapa ett socialt kreditsystem i syfte att belöna beteenden som partiet anser vara finansiellt, ekonomiskt och sociopolitiskt ansvarsfulla och bestraffa dem som inte rättar sig efter dess politik. Projektet med sociala kreditriskomdömen (s.k. credit scoring) kommer sannolikt också att påverka utlänningar som bor och arbetar i Kina, däribland EU-medborgare, och få konsekvenser för EU-företag och andra utländska företag med verksamhet i landet.

L.  I en del regioner i Kina är det tydligt att landsbygdsbefolkningens försörjningsmöjligheter kommer att försämras till följd av variationer i temperatur och nederbörd och andra extrema klimatförhållanden. Att planera för omplaceringar har blivit en effektiv anpassningsstrategi för att minska klimatrelaterad sårbarhet och fattigdom(26).

M.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina har fortsatt att försämras, och regeringen har trappat upp sina fientligheter mot fredliga protester, yttrande- och religionsfriheten samt rättsstatsprincipen. Aktörer från civilsamhället och människorättsförsvarare grips, åtalas och döms på grundval av vaga anklagelser som ”underminering av statens makt” och ”skapande av missämja och orosstiftande”, och kvarhålls ofta isolerade från omvärlden på hemliga platser, utan tillgång till läkarvård eller juridiskt ombud. Gripna människorättsförsvarare och människorättsaktivister hålls ibland i ”övervakning i bostadsmiljö på särskild plats”, en metod som används för att avskärma de gripna personerna från kontakt, varifrån tortyr och misshandel ofta rapporteras. Kina fortsätter att förvägra människor yttrandefrihet och informationsfrihet, och ett stort antal journalister, bloggare och oberoende röster har fängslats. I sin strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati har EU gjort utfästelser om att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten kommer att främjas ”på alla områden för sina yttre åtgärder utan undantag” och att EU kommer att ”göra mänskliga rättigheter till en central del av sina förbindelser med tredjeländer, inbegripet dess strategiska partner”. Toppmötena mellan EU och Kina har använts för att uppnå konkreta resultat på området mänskliga rättigheter, nämligen att fängslade människorättsförsvarare, människorättsadvokater och människorättsaktivister ska släppas fria.

N.  EU-diplomater har ibland hindrats av de kinesiska myndigheterna från att närvara vid rättegångar eller besöka människorättsförsvarare, trots att en sådan verksamhet är i linje med EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare.

O.  Kina har inrättat ett utbrett statligt system för digital övervakning, som sträcker sig från prognosticerat polisarbete till godtycklig insamling av biometriska uppgifter i en miljö utan rätt till integritet.

P.  Den kinesiska regeringen har antagit en uppsättning nya lagar, i synnerhet lagen om statens säkerhet från den 1 juli 2015, terrorismbekämpningslagen, it-säkerhetslagen och lagen om hantering av utländska icke-statliga organisationer. Dessa lagar framställer medborgaraktivism och fredlig kritik av regeringen som hot mot statens säkerhet, skärper censuren, övervakningen och kontrollen av enskilda personer och grupper i samhället samt avskräcker människor från att kämpa för mänskliga rättigheter.

Q.  Lagen om hantering av utländska icke-statliga organisationer, som trädde i kraft den 1 januari 2017, är en av de största utmaningarna för internationella icke-statliga organisationer eftersom denna lag reglerar all verksamhet i Kina som finansieras av sådana organisationer och det är regionala säkerhetstjänstemän som främst är ansvariga för genomförandet av denna lag.

R.  De nya bestämmelser om religiösa frågor som trädde i kraft den 1 februari 2018 är mer restriktiva gentemot religiösa grupper och aktiviteter och gör dem mer bundna av partiets politik. De nya reglerna hotar personer med koppling till religiösa samfund som inte har någon rättslig ställning i landet, genom att de människor som åker utomlands för religiös utbildning i vidare mening och i än högre grad för att delta i pilgrimsfärder åläggs böter som är flerfaldigt större än minimilönen. Religionsfriheten och samvetsfriheten har nått ett nytt bottenläge sedan inledandet av de ekonomiska reformerna och öppnandet av Kina i slutet av 1970-talet. Religiösa samfund utsätts för allt mer förtryck i Kina, där kristna i både privata och statligt sanktionerade kyrkor blir trakasserade och frihetsberövade, kyrkor rivs och tillslag görs mot kristna sammankomster.

S.  Situationen i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang, där det bor tio miljoner muslimska uigurer och etniska kazaker, har snabbt försämrats, framför allt sedan Xi Jinping kom till makten. Den absoluta kontrollen över Xinjiang har nämligen fått högsta prioritet och drivits på av både återkommande terroristattacker i eller med påstådd anknytning till Xinjiang av uigurer och den strategiska placeringen av den uiguriska autonoma regionen Xinjiang för initiativet ”Ett bälte, en väg”. Det har inrättats ett program för utomrättsligt kvarhållande av tiotusentals människor som tvingas genomgå politisk ”omskolning”, och man har utvecklat ett sofistikerat nätverk av invasiv digital övervakning, inklusive ansiktsigenkänningsteknik och datainsamling, utstationerat mängder av poliser och infört strikta begränsningar av religiösa riter, det uiguriska språket och uigurernas sedvänjor.

T.  Situationen i Tibet har försämrats under de senaste åren, trots den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av infrastrukturen, och den kinesiska regeringen har med hänvisning till säkerhet och stabilitet kringskurit en lång rad mänskliga rättigheter och gjort ständiga utfall mot den tibetanska identiteten och kulturen. Övervaknings- och kontrollåtgärderna har ökat under de senaste åren, liksom fallen av godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och misshandel. Den kinesiska regeringen har skapat en miljö i Tibet där statens makt är obegränsad, rädslan genomsyrar hela samhället och varje aspekt av det offentliga och privata livet noga kontrolleras och regleras. I Tibet kan alla typer av icke-våldsamma avvikande meningar eller kritik mot offentlig politik med anknytning till etniska eller religiösa minoriteter ses som ”splittrande” och därmed brottsliga. Tillträdet till den autonoma regionen Tibet är i dag mer begränsat än någonsin för utlänningar, inbegripet EU-medborgare, särskilt för journalister, diplomater och andra oberoende observatörer, och ännu svårare är det för EU-medborgare med tibetansk bakgrund att få tillträde. Eftersom den senaste omgången av fredsförhandlingar hölls 2010 har inga framsteg gjorts under de senaste åren när det gäller en lösning på Tibetkrisen. Den försämrade humanitära situationen i Tibet har lett till ett ökat antal självbränningar, som nu är uppe i 156 sedan 2009.

U.  Folkrepubliken Kinas statliga råd utfärdade den 10 juni 2014 en vitbok om tillämpningen av politiken ”ett land, två system” i Hongkong, där det påpekades att den särskilda administrativa regionen Hongkongs självstyre ytterst är underordnat Folkrepubliken Kinas centralregerings godkännande. Under åren har befolkningen i Hongkong bevittnat massdemonstrationer till förmån för demokrati, mediefrihet och ett fullständigt genomförande av grundlagen. Hongkongs traditionellt öppna samhälle har banat väg för utvecklingen av ett genuint och oberoende civilsamhälle som aktivt och konstruktivt deltar i det offentliga livet i den särskilda administrativa regionen.

V.  Den kontrasterande politiska utvecklingen i Folkrepubliken Kina respektive Taiwan, med en alltmer auktoritär och nationalistisk statspartiregim på ena sidan och en flerpartidemokrati på andra sidan, ökar risken för en upptrappning i förbindelserna över Taiwansundet. EU följer sin politik för ”ett enat Kina” när det gäller Taiwan och stöder principen om ”ett land, två system” för Hongkong.

W.  Efter tre års förhandlingar kom Kina och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) i augusti 2017 överens om ett ramverk på en sida som grund för framtida diskussioner om en uppförandekod för alla parter i Sydkinesiska havet. Den bestridda kinesiska landåtervinningen har i stort sett slutförts på Spratlyöarna, men fortsatte förra året på Paracelöarna längre norrut.

X.  Även Kina håller på att bli en mer aktiv och viktig extern aktör i Mellanöstern på grund av dess uppenbara ekonomiska, säkerhetsrelaterade och geopolitiska intressen.

Y.  Kina ger allt mer officiellt utvecklingsbistånd och har börjat spela en betydande roll på det utvecklingspolitiska området genom att ge utvecklingspolitiken en välbehövlig knuff, men det har samtidigt uppstått frågor om det lokala ansvaret för projekt.

Z.  Kinas närvaro och investeringar i Afrika har ökat stort och detta har lett till en exploatering av naturresurser, ofta utan samråd med lokalbefolkningen.

1.  Europaparlamentet slår åter fast att det övergripande strategiska partnerskapet mellan EU och Kina är ett av de viktigaste partnerskapen för EU och att det fortfarande erbjuder mycket större potential till fördjupning av denna förbindelse och till ytterligare samarbete på den internationella arenan. Parlamentet betonar vikten av att stärka samarbetet och samordningen på området global styrning och internationella institutioner, främst på FN- och G20-nivå. I en komplex, globaliserad och multipolär värld där Kina har blivit en viktig ekonomisk och politisk aktör måste EU upprätthålla möjligheterna till en konstruktiv dialog och ett konstruktivt samarbete och främja alla reformer som krävs på områden av gemensamt intresse. Parlamentet påminner Kina om de internationella skyldigheter och det ansvar för att bidra till fred och global säkerhet som Kina har i egenskap av permanent medlem i FN:s säkerhetsråd.

2.  Europaparlamentet påminner om att det övergripande strategiska partnerskapet mellan EU och Kina baseras på ett delat åtagande kring öppenhet och samarbete som en del av ett regelbaserat internationellt system. Parlamentet betonar att båda sidor har åtagit sig att upprätta ett öppet, rättvist och jämlikt globalt styrningssystem, genom att dela ansvaret för att främja fred, välstånd och hållbar utveckling. Parlamentet påminner om att EU i sina kontakter med Kina bör styras av principer, vara praktiskt och pragmatiskt och hålla fast vid sina intressen och värderingar. Parlamentet oroas över att Kinas ökade globala ekonomiska och politiska vikt under de tio senaste åren har blivit en prövning för de delade åtaganden som står i centrum för EU:s förbindelser med Kina. Parlamentet framhåller Kinas ansvar som världsmakt och uppmanar myndigheterna i Peking att under alla omständigheter säkerställa respekten för internationell rätt, demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i enlighet med FN-stadgan och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella instrument som undertecknats eller ratificerats av Kina. Parlamentet uppmanar rådet, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att se till att samarbetet mellan EU och Kina utgår från rättsstatsprincipen, den universella principen om mänskliga rättigheter, de internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter som båda sidor gjort och åtagandet att arbeta mot högsta möjliga nivå av skydd för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar att ömsesidighet, lika villkor och rättvis konkurrens inom alla samarbetsområden bör stärkas.

3.  Europaparlamentet betonar att hanteringen av alla globala och regionala utmaningar – såsom säkerhet, nedrustning, icke-spridning, terrorismbekämpning och cyberrymd, fredssamarbete, klimatförändringen, energi, hav och resurseffektivitet, avskogning, olaglig handel med vilda djur och växter, migration, global hälsa, utveckling och kampen mot förstörelse av kulturarv och plundring och smuggling av olagliga antikviteter – kräver genuina partnerskap mellan EU och Kina. Parlamentet kräver att EU drar nytta av Kinas åtagande om att ta itu med globala problem såsom klimatförändringen och vidareutvecklar sitt framgångsrika samarbete när det gäller fredsbevarande insatser med Kina, som är en av de största bidragsgivarna till FN:s budget och allt mer bidrar med trupper till FN:s fredsbevarande uppdrag, till andra områden av gemensamt intresse samtidigt som man främjar multilateralism och en global styrning som baseras på respekten för internationell lagstiftning, inbegripet internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning. Parlamentet välkomnar i detta avseende det framgångsrika samarbetet för att bekämpa piratdåd i Adenviken sedan 2011. Parlamentet uppmanar EU och EU-medlemsstaterna att proaktivt främja EU:s ekonomiska och politiska intressen och att försvara EU:s värderingar och principer. Parlamentet betonar att multilateralism är ett av EU:s grundläggande värden med avseende på global styrning och att detta aktivt måste skyddas i samband med förbindelserna med Kina.

4.  Europaparlamentet noterar att den höga representantens och kommissionens gemensamma meddelande ”Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina”, tillsammans med rådets slutsatser av den 18 juli 2016, tillhandahåller den politiska ramen för EU:s kontakter med Kina under de kommande åren.

5.  Europaparlamentet understryker att rådet har slagit fast att medlemsstaterna, den höga representanten och kommissionen ska samarbeta, i samband med förbindelserna med Kina, för att säkerställa överensstämmelse med EU:s lagstiftning, regler och politik och se till att det övergripande resultatet gynnar EU som helhet.

6.  Europaparlamentet påminner om att eftersom Kina fortsätter att växa och integreras i den globala ekonomin genom sin politik för utvidgning av företagens verksamhet utomlands som tillkännagavs 2001 försöker landet förbättra sitt tillträde till den europeiska marknaden för kinesiska varor och tjänster samt sin tillgång till teknik och kunnande för att kunna stödja sådana planer som ”Made in China 2025 och stärka sitt politiska och diplomatiska inflytande i Europa. Parlamentet betonar att dessa ambitioner har intensifierats, i synnerhet efter den globala finanskrisen 2008 som formade den nya dynamiken i förbindelserna mellan EU och Kina.

7.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som deltar i 16+1-formatet att säkerställa att deras deltagande i detta format gör det möjligt för EU att agera samfällt i sina förbindelser med Kina. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra en sund analys och granskning av föreslagna infrastrukturprojekt som inbegriper alla berörda parter och inte äventyra nationella och europeiska intressen för kortfristigt finansiellt stöd och långsiktiga åtaganden som innebär kinesisk inblandning i projekt för strategisk infrastruktur och potentiellt större politiskt inflytande, vilket skulle undergräva EU:s gemensamma ståndpunkter om Kina. Parlamentet är medvetet om Kinas ökade inflytande över infrastrukturen och marknaderna i EU:s kandidatländer. Parlamentet understryker behovet av transparens i formatet genom att bjuda in EU-institutionerna till dess möten och hålla dem fullständigt informerade om formatets verksamhet för att se till att relevanta aspekter är förenliga med EU:s politik och lagstiftning och ger alla sidor ömsesidiga fördelar och möjligheter.

8.  Europaparlamentet noterar Kinas intresse för strategiska infrastrukturinvesteringar i Europa. Parlamentet drar slutsatsen att den kinesiska regeringen använder sitt initiativ ”Ett bälte, en väg” som ett mycket effektivt narrativ för delar av sin utrikespolitik och att EU:s offentliga diplomatiska insatser måste stärkas mot bakgrund av denna utveckling. Parlamentet stöder uppmaningen till Kina om att följa öppenhetsprinciperna i samband med offentliga upphandlingar liksom miljöstandarder och sociala standarder. Parlamentet uppmanar samtliga EU-medlemsstater att stödja EU:s offentliga diplomatiska svar. Parlamentet föreslår att uppgifter om alla kinesiska infrastrukturinvesteringar i EU:s medlemsstater och länder som håller på att förhandla om EU-medlemskap delas med EU-institutionerna och övriga medlemsstater. Parlamentet påminner om att sådana investeringar är ett led i en övergripande strategi för att få kinesiska statskontrollerade eller statligt finansierade företag att ta kontroll över bankverksamheten och energisektorn samt andra leveranskedjor. Parlamentet understryker de sex övergripande utmaningarna med initiativet ”Ett bälte, en väg”: ett multilateralt förhållningssätt till styrningen av initiativet; mycket lite lokal arbetskraft anlitas; extremt begränsat deltagande av entreprenörer i mottagande länder och tredjeländer – omkring 86 procent av alla projekt inom ramen för initiativet involverar kinesiska entreprenörer och byggmaterial och utrustning som importeras från Kina; brist på transparens i samband med anbudsförfaranden och potentiell användning av kinesiska standarder i stället för internationella standarder. Parlamentet insisterar på att initiativet ska omfatta skydd av de mänskliga rättigheterna, och anser att det är av yttersta vikt att utveckla synergieffekter och projekt på ett fullt öppet sätt och med medverkan av alla berörda parter och i linje med EU:s lagstiftning, samtidigt som man kompletterar EU:s politik och projekt för att ge fördelar för alla länder längs de planerade rutterna. Parlamentet välkomnar uppförandet av EU:s och Kinas förbindelseplattform, som främjar samarbete gällande transportinfrastruktur över hela Eurasien. Parlamentet konstaterar med glädje att flera infrastrukturprojekt har fastställts, och understryker att dessa bör genomföras på grundval av viktiga principer såsom främjande av ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara projekt, geografisk balans mellan regioner samt lika villkor mellan investerare och initiativtagare till projekt liksom öppenhet.

9.  Europaparlamentet noterar med glädje att EU:s politik i fråga om Kina ingår i en fullständig och välavvägd politisk strategi gentemot Asien och Stillahavsområdet, där man utnyttjar och tar hänsyn till EU:s nära förbindelser med partner som Förenta staterna, Japan, Sydkorea, Asean-länderna, Australien och Nya Zeeland.

10.  Europaparlamentet betonar att ett samarbete mellan EU och Kina bör vara mer människoinriktat och medföra fler verkliga fördelar för medborgarna för att bygga upp ömsesidigt förtroende och ömsesidig förståelse. Parlamentet uppmanar EU och Kina att leva upp till de åtaganden som gjordes i samband med den fjärde högnivådialogen människor emellan mellan EU och Kina under 2017 och att främja mer kontakter mellan människor, till exempel genom att intensifiera det kulturella samarbetet när det gäller utbildning, ungdomar och jämställdhet mellan könen och gemensamma initiativ när det gäller utbyte mellan människor.

11.  Europaparlamentet uppmärksammar behovet av mer stöd till studenter och forskare från Kina som befinner sig i Europa så att de blir mindre sårbara inför påtryckningarna från de kinesiska myndigheterna att övervaka varandra och bli statliga kinesiska verktyg, liksom behovet av att mycket noga granska omfattande kinesiska donationer till akademiska institutioner i hela Europa.

12.  Europaparlamentet välkomnar resultatet av den fjärde högnivådialogen människor emellan mellan EU och Kina som ägde rum den 13–14 november 2017 i Shanghai. Parlamentet betonar att högnivådialogen människor emellan bör hjälpa till att bygga upp ömsesidigt förtroende och konsolidera den interkulturella förståelsen mellan EU och Kina.

13.  Europaparlamentet välkomnar det europeisk–kinesiska turiståret 2018. Parlamentet framhåller att detta turistår, utöver dess ekonomiska betydelse, är ett fint exempel på EU:s kulturdiplomati inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina liksom ett sätt att utveckla en bättre förståelse mellan befolkningen i Europa och i Kina. Parlamentet understryker att det europeisk–kinesiska turiståret 2018 sammanfaller med Europaåret för kulturarv och att ett ökande antal kinesiska turister värdesätter Europas kulturella rikedom högt.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att snabbt och beslutsamt stärka samarbetet och enigheten kring sin Kinapolitik, även på FN-nivå, med tanke på att EU, för första gången någonsin, misslyckades att göra ett gemensamt uttalande om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina i FN:s människorättsråd i Genève i juni 2017. Parlamentet förordar starkt att Europa drar nytta av att man har en mycket större samlad förhandlingsstyrka än Kina, och att Europa försvarar sina demokratier så att man bättre kan stå emot Kinas systematiska försök att påverka dess politiker och civila samhälle med syftet att bilda en opinion som är gynnsammare för Kinas strategiska intressen. Parlamentet uppmanar i detta avseende de större medlemsstaterna att använda sin politiska och ekonomiska vikt mot Kina för att främja EU:s intressen. Parlamentet är bekymrat över att Kina också försöker påverka utbildningsinrättningar och akademiska institutioner och deras läroplaner. Parlamentet föreslår att EU och medlemsstaterna stöder högkvalitativa europeiska tankesmedjor om Kina i syfte att säkra tillgången till oberoende expertrådgivning för strategiska riktlinjer och beslutsfattande.

15.  Europaparlamentet understryker att främjandet av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen måste vara centralt för EU:s kontakter med Kina. Parlamentet fördömer med bestämdhet de pågående trakasserierna, de godtyckliga gripandena och åtalen av människorättsförsvarare, advokater, journalister, bloggare, akademiker och försvarare av arbetstagares rättigheter och deras anhöriga utan rättslig prövning, och påpekar att detta även drabbar utländska medborgare, både i Kina och utomlands. Parlamentet understryker att ett levande civilsamhälle, och det arbete som utförs av människorättsförsvarare, är avgörande för ett öppet och blomstrande samhälle. Parlamentet betonar vikten av att EU agerar med bestämdhet för att främja fullständig efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i samband med EU:s förbindelser med Kina. EU bör rikta in sig på direkta resultat såsom att sätta stopp för landets kraftåtgärder mot människorättsförsvarare, civilsamhällets aktörer och dissidenter, att få slut på alla rättsliga trakasserier och hot mot dem, att omedelbart och villkorslöst frige alla politiska fångar, även EU-medborgare, och att uppnå mål på medellång/lång sikt såsom rättsliga och politiska reformer i linje med internationell människorättslagstiftning, och att ta fram, genomföra och fortsätta att anpassa en strategi för att upprätthålla synligheten kring EU:s åtgärder när det gäller mänskliga rättigheter i Kina, inbegripet en strategi för kommunikation med allmänheten. Parlamentet insisterar på att EU:s och medlemsstaternas diplomater inte får hämmas eller hindras från att genomföra EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare. Parlamentet anser att EU måste prioritera att erbjuda skydd och stöd till utsatta människorättsförsvarare.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att följa en mer ambitiös, enhetlig och öppen politik när det gäller mänskliga rättigheter i Kina och att konsultera och diskutera med civilsamhället i stor utsträckning, i synnerhet inför högnivåmöten och människorättsdialoger. Parlamentet understryker att EU vid den 35:e rundan av människorättsdialogen mellan EU och Kina framhöll den allt sämre situationen för civila och politiska rättigheter i Kina, bland annat begränsningarna av yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar Kina att agera med avseende på de frågor som togs upp i samband med människorättsdialogen, att uppfylla sina internationella skyldigheter och att respektera sina egna grundlagsenliga bestämmelser för att upprätthålla rättsstatsprincipen. Parlamentet insisterar på att man upprätthåller en regelbunden och resultatinriktad människorättsdialog på hög nivå. Parlamentet oroas över att utvecklingen av människorättsdialogerna med Kina aldrig har varit offentlig eller öppen för oberoende grupper från Kina. Parlamentet uppmanar EU att fastställa tydliga riktmärken för framsteg för att säkerställa mer öppenhet och involvera oberoende kinesiska röster i diskussionen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att avslöja, samla in och ta itu med alla former av trakasserier i samband med viseringar (försenat eller nekat visum/tillträde utan skäl och påtryckningar från de kinesiska myndigheterna under ansökningsförfarandet i form av ”intervjuer” med kinesiska samtalspartner som inte vill identifiera sig) för akademiker, journalister eller medlemmar av organisationer i det civila samhället.

17.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över slutsatserna i 2017 års rapport från föreningen för utrikeskorrespondenter i Kina om att den kinesiska regeringen har intensifierat sina försök att neka eller begränsa tillträdet för utländska journalister till stora delar av landet och samtidigt i allt större utsträckning utnyttjar förfarandet för visumförnyelse för att sätta press på oönskade korrespondenter och nyhetsorganisationer. EU och dess medlemsstater uppmanas kraftfullt att begära att de kinesiska myndigheterna iakttar ömsesidighet i fråga om pressfrihet, och varnar för de påtryckningar som utländska korrespondenter upplever på hemmaplan när kinesiska diplomater kontaktar deras huvudkontor för att kritisera reportrarnas arbete på fältet.

18.  Europaparlamentet konstaterar att Folkrepubliken Kina är EU:s näst största handelspartner och att EU är Folkrepubliken Kinas största handelspartner. Parlamentet betonar att handeln konstant ökar mellan de båda länderna, men anser att det råder en snedvriden varuhandelsbalans till Folkrepubliken Kinas fördel. Parlamentet efterlyser en samarbetsinriktad strategi och en konstruktiv attityd för att effektivt ta itu med dessa frågor och utnyttja den stora handelspotentialen mellan EU och Folkrepubliken Kina. Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera samarbetet och dialogen med Folkrepubliken Kina.

19.  Europaparlamentet konstaterar att nyligen genomförda undersökningar visar att Kina sedan 2008 har förvärvat tillgångar i Europa till ett värde av 318 miljarder dollar. Parlamentet noterar att detta inte inkluderar flera sammanslagningar, investeringar och samriskföretag.

20.  Europaparlamentet konstaterar att Folkrepubliken Kina är en av världens största handelsaktörer och att landets stora marknad i princip kan innebära goda möjligheter för EU och företagen i EU, särskilt med hänsyn till den aktuella globala handelssituationen. Parlamentet noterar att kinesiska företag, däribland statsägda företag, gynnas av mycket öppna marknader i EU. Parlamentet medger att Folkrepubliken Kina har uppnått anmärkningsvärda resultat när det gäller att lyfta hundratals miljoner av sina medborgare ur fattigdom under de senaste fyra årtiondena.

21.  Europaparlamentet konstaterar att utflödet av direktinvesteringar från EU till Folkrepubliken Kina har minskat stadigt sedan 2012, särskilt inom den traditionella tillverkningssektorn, med en parallell ökning av investeringarna i högteknologiska tjänster, allmännyttiga tjänster, jordbrukstjänster och byggtjänster, medan Folkrepubliken Kinas investeringar i EU har ökat exponentiellt under de senaste åren. Parlamentet noterar att Folkrepubliken Kina sedan 2016 är en nettoinvesterare i EU. Parlamentet noterar att 68 % av de kinesiska investeringarna i Europa kom från statsägda företag 2017. Parlamentet är bekymrat över statsorganiserade förvärv som kan hämma EU:s strategiska intressen, målen på området för allmän säkerhet, konkurrenskraften och sysselsättningen.

22.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om inrättande av en mekanism för granskning av utländska direktinvesteringar inom områdena för säkerhet och allmän ordning, vilket är ett försök av EU att anpassa sig till en föränderlig global miljö, utan att specifikt inrikta sig på någon av EU:s internationella handelspartner. Parlamentet varnar för att mekanismen inte får leda till förtäckt protektionism. Parlamentet efterlyser icke desto mindre ett snabbt genomförande.

23.  Europaparlamentet välkomnar president Xi Jinpings åtaganden att ytterligare öppna upp den kinesiska marknaden för utländska investerare och förbättra investeringsklimatet, fullborda översynen av den negativa listan över utländska investeringar och häva restriktionerna för europeiska företag, samt stärka skyddet av immateriella rättigheter och skapa likvärdiga förutsättningar genom att öka transparensen på och förbättra regleringen av den kinesiska marknaden. Parlamentet begär att dessa åtaganden fullgörs.

24.  Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att stoppa all diskriminerande behandling av utländska investerare. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att dessa reformer kommer att gynna både kinesiska och europeiska företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja unionens nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som en gyllene standard i dess handelsförbindelser med Kina. Parlamentet framhåller behovet av en systematisk dialog med Kina och andra partner inom WTO om de lagstadgade krav som gäller för digitaliseringen av våra ekonomier och dess inverkan på handeln, produktionskedjor, digitala gränsöverskridande tjänster, 3D-utskrifter, konsumtionsmönster, betalningar, skatter, skydd av personuppgifter, frågor gällande äganderätt, tillhandahållande och skydd av audiovisuella tjänster, medier samt direkta personkontakter.

26.  Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att påskynda processen för att ansluta sig till WTO:s avtal om offentlig upphandling och att lämna ett erbjudande till avtalet, så att de europeiska företagen ges samma tillträde till dess marknad som de kinesiska företagen redan har i EU. Parlamentet beklagar att den kinesiska marknaden för offentlig upphandling fortfarande till största delen är stängd för utländska leverantörer, och att europeiska företag diskrimineras och har bristande tillträde till den kinesiska marknaden. Parlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att ge europeiska företag och arbetstagare icke-diskriminerande tillträde i fråga om offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt anta det internationella instrumentet för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara vaksam mot avtal som tilldelats utländska företag som misstänks för dumpning och i förekommande fall vidta åtgärder.

27.  Europaparlamentet efterlyser ett samordnat samarbete med Folkrepubliken Kina kring initiativet ”Ett bälte, en väg” på grundval av ömsesidighet, hållbar utveckling, god förvaltning samt öppna och tydliga regler, särskilt i fråga om offentlig upphandling. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att det samförståndsavtal som undertecknats av Europeiska investeringsfonden och Folkrepubliken Kinas sidenvägsfond (SRF), och det avtal som undertecknats av Europeiska investeringsbanken (EIB), Asiatiska utvecklingsbanken, Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, den nya utvecklingsbanken och Världsbanken, ännu inte har förbättrat företagsklimatet för europeiska företag och arbetstagare. Parlamentet beklagar avsaknaden av professionella bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling inom många av de projekt som rör initiativet ”Ett bälte, en väg”, och understryker vikten av kvalitet när det gäller investeringar, i synnerhet i fråga om positiva effekter på sysselsättningen, arbetstagarrättigheter, miljövänlig produktion och begränsningen av klimatförändringarna, i enlighet med multilateralt flernivåstyre och internationella normer.

28.  Europaparlamentet stöder de pågående förhandlingarna om ett övergripande investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina, vilka inleddes 2013, och uppmanar Folkrepubliken Kina att engagera sig mer i denna process. Parlamentet uppmanar båda parterna att intensifiera sina insatser för att komma vidare i förhandlingarna, vars syfte är att skapa verkligt lika villkor för europeiska företag och arbetstagare, och för att garantera ömsesidighet i fråga om marknadstillträde, i en strävan efter särskilda bestämmelser för små och medelstora företag samt offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar dessutom båda parterna att utnyttja investeringsavtalet för att öka samarbetet när det gäller miljö- och arbetstagarrättigheter samt att införa ett kapitel om hållbar utveckling i texten.

29.  Europaparlamentet påminner om att EU-företag i Folkrepubliken Kina ställs inför ett allt större antal restriktiva åtgärder avseende marknadstillträde på grund av krav på samriskföretag inom flera industrisektorer och ytterligare diskriminerande tekniska krav, bland annat obligatorisk datalokalisering och offentliggörande av källkod, och regelverk för utlandsägda företag. Parlamentet välkomnar i detta avseende meddelandet om flera åtgärder för att främja ytterligare öppenhet och aktivt utnyttjande av utländska investeringar, vilket utfärdades av Folkrepubliken Kinas statsråd 2017, men beklagar avsaknaden av en tidsplan för uppnåendet av målen. Parlamentet uppmanar därför de kinesiska myndigheterna att snabbt fullgöra dessa åtaganden.

30.  Europaparlamentet uppmanar både EU och dess medlemsstater och Kina att intensifiera samarbetet för att bygga upp en cirkulär ekonomi, eftersom detta brådskande behov har blivit ännu tydligare efter Kinas legitima beslut att förbjuda importen av plastavfall från Europa. Parlamentet uppmanar båda parter att intensifiera det ekonomiska och tekniska samarbetet i syfte att förhindra att sådana globala produktionskedjor, sådan handel och transport och sådana turismtjänster förorsakar en oacceptabel mängd plastföroreningar i haven.

31.  Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att sträva efter en ansvarsfull ställning globalt, med full kännedom om det ansvar som härrör från dess ekonomiska närvaro och ekonomiska resultat i tredjeländer och på de globala marknaderna, bland annat genom att aktivt stödja det multilaterala regelbaserade handelssystemet och WTO. Parlamentet anser att de spända handelsförbindelserna, med hänsyn till dagens globala värdekedjor, bör lösas genom förhandlingar och upprepar nödvändigheten att hålla fast vid multilaterala lösningar. Parlamentet begär i detta avseende att de åtaganden som ingår i protokollet om Folkrepubliken Kinas anslutning till WTO fullgörs och att dess operativa mekanismer skyddas. Parlamentet betonar anmälnings- och öppenhetsskyldigheterna avseende de subventioner som fastställs i WTO-avtalen och uttrycker oro över aktuell praxis med den direkta eller indirekta subventioneringen av kinesiska företag. Parlamentet efterlyser samordning med EU:s viktigaste handelspartner vid gemensamma insatser och åtgärder för att ta itu med och undanröja snedvridningar på marknaden som orsakats av staten och som påverkar världshandeln.

32.  Europaparlamentet beklagar att Folkrepubliken Kina ännu inte har dragit tillbaka sitt klagomål mot EU vid WTO:s överprövningsorgan, trots att förfarandet avseende reformen av den europeiska metoden för att beräkna antidumpningstullen avslutats.

33.  Europaparlamentet uttrycker oro över Kinas och Förenta staternas allt strängare tulltaxebestämmelser.

34.  Europaparlamentet uttrycker oro över de begränsningar som europeiska företag, och i synnerhet mikroföretag och små och medelstora företag, fortfarande drabbas av i Folkrepubliken Kina, inbegripet 2017 års katalog för utländska investeringar och 2017 års negativa lista avseende frihandelsområden, i sektorer som omfattas av planen ”Made in China 2025”. Parlamentet begär att dessa begränsningar snabbt minskas för att man till fullo ska kunna utnyttja potentialen av samarbetet och synergierna mellan industri 4.0-systemen i Europa och strategin ”Made in China 2025”, till följd av behovet av att omstrukturera våra produktionssektorer mot intelligenta tillverkningssystem, inbegripet utvecklingssamarbete och utformning av respektive industristandarder i multilaterala forum. Parlamentet påminner om vikten av att minska de statliga bidragen i Folkrepubliken Kina.

35.  Europaparlamentet uppmanar Kina att upphöra med att i allt högre grad göra marknadstillträde beroende av påtvingad tekniköverföring, enligt vad som anges i 2017 års principförklaring från EU:s handelskammare i Kina.

36.  Europaparlamentet efterlyser ett återupptagande av förhandlingarna om avtalet om miljöanpassade varor, utgående från det framgångsrika samarbetet mellan EU och Folkrepubliken Kina i kampen mot klimatförändringarna och det starka gemensamma åtagandet för genomförandet av Parisavtalet. Parlamentet framhåller handelspotentialen hos tekniskt samarbete på området för miljövänlig teknik.

37.  Europaparlamentet noterar med oro slutsatserna i kommissionens rapport om skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer, nämligen att Folkrepubliken Kina är huvudproblemet. Parlamentet upprepar behovet av att skydda den europeiska kunskapsbaserade ekonomin. Parlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att bekämpa kinesiska företags olagliga användning av europeiska licenser.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera en EU-närvaro vid importmässan (China International Import Expo) i Shanghai i november 2018, och att framför allt ge små och medelstora företag möjlighet att presentera sitt arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att nå ut till handelskammare, särskilt i de medlemsstater som för närvarande inte är så involverade i handeln med Kina, för att främja denna möjlighet.

39.  Europaparlamentet uttrycker oro över Folkrepubliken Kinas statliga åtgärder, som leder till snedvridningar av handeln, inbegripet industriell överkapacitet i råvarusektorerna, bland annat stål- och aluminiumsektorn. Parlamentet påminner om de åtaganden om att avstå från marknadssnedvridande subventioner som gjordes vid det första ministermötet inom det globala forumet om överkapacitet i stålsektorn 2017, men beklagar att den kinesiska delegationen inte har lämnat uppgifter om kapacitet. Parlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att fullgöra sitt åtagande att fastställa och offentliggöra uppgifter om sina subventioner och stödåtgärder till stål- och aluminiumindustrin. Parlamentet konstaterar att global industriell överkapacitet är kopplad till ökningen av protektionistiska handelsåtgärder och fortsätter att efterlysa multilateralt samarbete för att ta itu med de strukturella problemen bakom överkapaciteten. Parlamentet välkomnar den föreslagna trepartsåtgärden av USA, Japan och EU på WTO-nivå.

40.  Europaparlamentet framhåller vikten av ett ambitiöst avtal om geografiska beteckningar mellan EU och Folkrepubliken Kina på grundval av strängaste internationella normer, och välkomnar EU:s och Folkrepubliken Kinas gemensamma meddelande från 2017 om en förteckning med 200 kinesiska och europeiska geografiska beteckningar vars skydd kommer att bli föremål för förhandlingar. Med tanke på att förhandlingarna inleddes 2010 anser parlamentet dock att resultatet är mycket blygsamt och beklagar bristen på framsteg i detta avseende. Parlamentet efterlyser ett snabbt slutförande av förhandlingarna och uppmanar båda parter att se det kommande toppmötet mellan EU och Folkrepubliken Kina som ett bra tillfälle att uppnå verkliga resultat i detta syfte. Parlamentet påminner om behovet av ytterligare samarbete på området sanitära och fytosanitära åtgärder i syfte att minska bördan för EU:s exportörer.

41.  Europaparlamentet välkomnar Kinas beslut att i ett år skjuta upp genomförandet av nya certifieringar för importerade livsmedel och drycker, vilket dramatiskt skulle ha minskat livsmedelsimporten från EU. Parlamentet välkomnar också senareläggandet av genomförandet av de nya standarderna för elfordon och efterlyser en omfattande dialog och ökad samordning när det gäller sådana initiativ.

42.  Europaparlamentet anser att EU och den kinesiska regeringen bör inleda ett gemensamt initiativ inom G20 för att upprätta ett globalt forum om överkapacitet avseende aluminium, med ett mandat att hantera hela värdekedjan för bauxit, aluminiumoxid och aluminiumindustrin, däribland råvarupriser och miljöaspekter.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt övervaka kinesiska handelssnedvridande åtgärder som påverkar EU-företagens ställning på de globala marknaderna, och att vidta lämpliga åtgärder inom WTO och andra fora, bland annat genom tvistlösning.

44.  Europaparlamentet noterar att Kinas nya lag om utländska investeringar håller på att utarbetas. Parlamentet uppmanar med kraft de berörda kinesiska parterna att sträva efter transparens, ansvarsskyldighet, förutsägbarhet och rättssäkerhet, och att beakta förslagen och förväntningarna från den pågående dialogen mellan EU och Kina om handels- och investeringsförbindelserna.

45.  Europaparlamentet uttrycker oro över den nya lagen om cybersäkerhet, som bland annat omfattar nya lagstiftningshinder för utländska företag som säljer telekommunikations- och it-utrustning och motsvarande tjänster. Parlamentet beklagar att sådana nyligen antagna åtgärder, tillsammans med inrättandet av KKP-grupper inom privata företag, däribland utländska företag, och åtgärder såsom lagen om icke-statliga organisationer, gör det allmänna företagsklimatet i Folkrepubliken Kina mer ogynnsamt för utländska och privata ekonomiska aktörer.

46.  Europaparlamentet konstaterar att Folkrepubliken Kinas banksystem under 2016 gick om euroområdet som världens största. Parlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att låta utländska bankföretag konkurrera på lika villkor med inhemska institutioner och att samarbeta med EU när det gäller reglering av finansmarknaden. Parlamentet välkomnar Folkrepubliken Kinas beslut att sänka tullarna för 187 konsumentvaror och att avskaffa begränsningarna av utländskt ägande för banker.

47.  Europaparlamentet påminner om sitt betänkande från 2015 om förbindelserna mellan EU och Folkrepubliken Kina, i vilket det begärde att förhandlingar skulle inledas om ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan. Parlamentet påpekar att kommissionen flera gånger har meddelat att man ska inleda förhandlingar om investeringar med Hongkong och Taiwan och beklagar att inga sådana förhandlingar faktiskt har inletts. Parlamentet upprepar sitt stöd för ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan och Hongkong. Parlamentet erkänner att båda parter även skulle kunna vara en språngbräda till Fastlandskina för EU-företag.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna och samråda med parlamentet för att utarbeta en enhetlig europeisk ståndpunkt och en gemensam ekonomisk strategi gentemot Folkrepubliken Kina. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att konsekvent följa denna strategi.

49.  Europaparlamentet understryker att det föreslagna sociala kreditsystemet medför potentiella konsekvenser för företagsklimatet, och anser att det bör genomföras på ett transparent, rättvist och opartiskt sätt.

50.  Europaparlamentet välkomnar den rättsliga utvecklingen i EU när det gäller förordning (EU) 2017/821 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, samt liknande lagstiftning i Kina om konfliktmineraler, som syftar till att säkerställa att handeln med dessa mineraler inte finansierar väpnade konflikter. Parlamentet betonar behovet av att förhindra att konfliktmineraler bearbetas för att användas i våra mobiltelefoner, bilar och smycken. Parlamentet uppmanar både kommissionen och den kinesiska regeringen att inleda ett strukturerat samarbete för att främja genomförandet av den nya lagstiftningen, fullständigt förhindra användningen av konfliktmineraler vid globala, kinesiska och europeiska smältverk och anrikningsverk, skydda gruvarbetare, inbegripet barn, från att utnyttjas samt kräva att EU-företag och kinesiska företag garanterar att de endast importerar dessa mineraler och metaller från ansvarsfulla källor.

51.  Europaparlamentet konstaterar att den nittonde partikongressen ägde rum i oktober 2017 och att generalsekreterare och president Xi Jinping, vid Nationella folkkongressens senaste möte, befäste sin maktställning genom att bana väg för en obegränsad förlängning av hans mandat och ökade partiorganens kontroll över statsapparaten och ekonomin, bland annat genom att inrätta particeller vid utländska företag. Parlamentet noterar att denna omstrukturering av Folkrepubliken Kinas politiska system åtföljs av en ytterligare förskjutning av politiken till en politik baserad på nära övervakning på alla områden.

52.  Europaparlamentet betonar att inrättandet av den nationella tillsynskommissionen, vars rättsliga ställning är lika med domstolars och åklagarmyndighetens, är ett drastiskt steg mot en sammansmältning av partiets och statens funktioner, eftersom det är en statlig tillsynsmyndighet som tar order från och delar kontor och personal med partiets centrala disciplinkommission. Parlamentet är bekymrat över de långtgående personliga konsekvenserna av denna utvidgning av partiövervakningen till ett stort antal människor, eftersom den innebär att kampanjen mot korruption kan utvidgas till åtal mot inte bara partimedlemmar utan även civilanställda, från chefer vid statligt ägda företag till universitetsprofessorer och rektorer för byskolor.

53.  Europaparlamentet konstaterar att det sociala kreditsystemet visserligen fortfarande är under uppbyggnad, men att svarta listor över fysiska och juridiska personer som brutit mot reglerna och ”röda listor” över enastående individer och företag bildar kärnan i det nuvarande skedet av genomförandet, där tyngdpunkten ligger på att straffa förbrytare på de svarta listorna och belöna dem som står på de röda listorna. Parlamentet noterar att Kinas högsta folkdomstol redan tidigt under 2017 uppgav att fler än sex miljoner kinesiska medborgare hade förbjudits att flyga som en följd av samhällsförseelser. Parlamentet avvisar bestämt offentlig uthängning av svartlistade personer som en ingående del av det sociala kreditsystemet. Parlamentet betonar vikten och behovet av en dialog mellan EU-institutionerna och deras kinesiska motparter om alla allvarliga samhällskonsekvenser av dagens centrala planering och lokala experiment med det sociala kreditsystemet.

54.  Europaparlamentet oroas över Kinas system för massövervakning av cyberrymden och efterlyser ett antagande av en förordning för verkställbara integritetsrättigheter. Parlamentet fördömer det pågående ingripandet mot friheten på internet från de kinesiska myndigheternas sida, i synnerhet friheten att nå utländska webbplatser, och beklagar den policy för självcensur som har antagits av några västerländska företag som är verksamma i Kina. Parlamentet påminner om att åtta av de 25 populäraste webbplatserna i världen, bl.a. webbplatser från stora it-företag, är blockerade i Kina.

55.  Europaparlamentet påpekar att Xi Jinpings uttalande om att ”stabilitet på lång sikt” i Xinjiang är avgörande för att initiativet ”Ett bälte, en väg” ska bli framgångsrikt har lett till en intensifiering av de långsiktiga kontrollstrategierna tillsammans med en mängd tekniska innovationer och en snabb ökning av utgifterna för den nationella säkerheten. Uttalandet har också lett till att terrorismbekämpningsåtgärder används för att kriminalisera avvikande åsikter och dissidenter genom tillämpning av en bred definition av terrorism. Parlamentet oroas över statens genomförande av åtgärder för att säkerställa ”omfattande övervakning” av regionen via installation av Kinas elektroniska övervakningssystem ”Skynet” i större stadsområden, installationen av GPS-spårare i alla motorfordon, användningen av skannrar för ansiktsigenkänning vid kontrollpunkter, tågstationer och bensinstationer och arbetet med att samla in blod hos polisen i Xinjiang för att utöka Kinas DNA-databas ytterligare. Parlamentet är mycket bekymrat över att tusentals uigurer och etniska kazaker sänts till politiska ”omskolningsläger”, vilket bygger på en analys av data som samlats in genom ett system för ”prediktivt polisarbete”, bland annat för att personerna har rest utomlands eller anses vara allt för djupt troende. Parlamentet anser att Xis kungörelse om att initiativet ”Ett bälte, en väg” kommer att ”gynna människor över hela världen” eftersom det kommer att baseras på Silkesvägens anda av ”fred och samarbete, öppenhet och inkludering” ligger långt från den verklighet som de uigurer och etniska kazaker som bor i Xinjiang upplever. Parlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att frige de personer som uppges sitta i förvar på grund av sin tro eller sina kulturella sedvänjor och identiteter.

56.  Europaparlamentet betonar att den institutionella och ekonomiska förstärkningen av Kinas diplomati visar hur högt Xi Jinping prioriterar utrikespolitiken som en del av sin vision om att Kina ska vara en global stormakt senast 2049. Parlamentet noterar att den överföring av ansvaret för utrikesfrågor som gjordes på Nationella folkkongressens senaste möte visar att utrikespolitiken spelar en allt viktigare roll i partiets beslutsprocess. Parlamentet understryker att inrättandet av den statliga styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete visar på den stora vikt som Xis ledarskap fäster vid att stärka sina globala säkerhetsintressen genom ekonomiska medel, till exempel genom ett ”bättre fungerande” initiativ (”Ett bälte, en väg”). Parlamentet drar därför slutsatsen att Kina under de kommande fem åren kommer att bli mer närvarande och mer engagerat i andra länder, med diplomatiska och ekonomiska initiativ på vilka EU och dess medlemsstater måste hitta gemensamma svar och strategier.

57.  Europaparlamentet betonar att säkerställandet av fred och säkerhet i Syd- och Östkinesiska havet är viktigt för stabiliteten i regionen. Parlamentet understryker vikten av att säkerställa fred och säkerhet med avseende på sjöfarten i regionen för många asiatiska och europeiska stater. Parlamentet noterar att de strukturer som uppförts under det senaste året på både Spratly- och Paracelöarna i Sydkinesiska havet inkluderar stora hangarer längs med 3 km långa flygstråk, skyddsrum för missilplattformar, stora underjordiska lagringsutrymmen, ett antal administrativa byggnader, militär störsändningsutrustning, omfattande nätverk med högfrekvensradar och över-horisonten-radar och sensorer, och att detta pekar på konsolidering och vidareuppbyggnad av långgående övervakningskapacitet och militär kapacitet, medan ytterligare militarisering av öarna genom utplacering av ännu mer avancerade militärplattformar kan vara avsedda för potentiell vedergällning mot senare rättsliga åtgärder eller en utökad närvaro av internationella flottor. Kina och Asean uppmanas att skynda på samråden om en uppförandekod för fredlig lösning av tvister och kontroverser i detta område. Parlamentet framhåller att frågan bör lösas i enlighet med internationell rätt enligt FN:s havsrättskonvention (Unclos). Parlamentet understryker att EU och dess medlemsstater, som avtalsslutande parter i Unclos, erkänner det beslut som fattats av skiljedomstolen. Parlamentet uppmanar återigen Kina att acceptera domstolens beslut och understryker att EU skulle vilja upprätthålla den internationella ordningen baserat på rättsstatsprincipen.

58.  Europaparlamentet är djupt oroat över det krympande utrymmet för civilsamhället sedan Xi Jinping kom till makten 2012, särskilt med tanke på lagen om hantering av utländska icke-statliga organisationer, som trädde i kraft den 1 januari 2017, som innebär en ökad administrativ börda för och ekonomiska påtryckningar mot alla utländska icke-statliga organisationer, inklusive tankesmedjor och akademiska institut, och att de ställs under strikt kontroll av en tillsynsenhet som har koppling till ministeriet för allmän säkerhet, något som påverkar deras verksamhet och finansiering mycket negativt. Parlamentet förväntar sig att europeiska icke-statliga organisationer åtnjuter samma friheter i Kina som kinesiska icke-statliga organisationer åtnjuter i EU. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphäva restriktiv lagstiftning såsom lagen om utländska icke-statliga organisationer, som är oförenlig med rätten till föreningsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

59.  Europaparlamentet insisterar på att de kinesiska myndigheterna måste säkerställa att alla frihetsberövade personer behandlas i enlighet med internationella normer och ges tillgång till juridiskt ombud och läkarvård, i linje med FN:s samtliga principer om skydd av alla personer som på något sätt är frihetsberövade eller fängslade.

60.  Europaparlamentet uppmuntrar Kina att, i takt med att tjugoårsjubiléet för Kinas undertecknande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter närmar sig, ratificera denna konvention och att säkerställa att den genomförs till fullo, även genom att sätta stopp för allt missbruk och anpassa landets lagstiftning enligt vad som är nödvändigt.

61.  Europaparlamentet fördömer användningen av dödsstraff och påminner om att Kina har avrättat fler människor än alla andra länder tillsammans. Under 2016 verkställde landet omkring 2 000 dödsstraff. Parlamentet uppmanar med kraft Kina att belysa omfattningen av avrättningarna i landet och att säkerställa rättslig öppenhet. Parlamentet uppmanar EU att öka sina diplomatiska ansträngningar och kräva att de mänskliga rättigheterna respekteras och dödsstraffet avskaffas.

62.  Europaparlamentet är djupt oroat över att det huvudsakliga innehållet i de nya religiösa föreskrifterna kommer att leda till att den kinesiska regeringen sätter vissa etiketter på alla religioner och icke-religiösa etiska sammanslutningar, vare sig de är tillåtna eller otillåtna. Parlamentet understryker att det finns många husförsamlingar i Kina som av teologiska skäl vägrar att ansluta sig till den av partiet/staten sanktionerade patriotiska rörelsen ”Tre själv” och Kinas kristna råd. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att låta de många husförsamlingar som är beredda att registrera sig att göra detta direkt hos det statliga departementet för civila frågor, så att deras rättigheter och intressen som sociala organisationer skyddas.

63.  Europaparlamentet uppmanar Kina kraftfullt att se över sin politik i Tibet. Parlamentet uppmanar Kina att se över och ändra de lagar, föreskrifter och åtgärder som antagits under de senaste åren som kraftigt begränsar tibetanernas utövande av sina civila och politiska rättigheter, bland annat sin yttrandefrihet och religionsfrihet. Parlamentet uppmanar med kraft den kinesiska staten att bedriva en utvecklings- och miljöpolitik som respekterar tibetanernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och inkluderar lokalbefolkningen, i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att undersöka de pågående fallen av påtvingade försvinnanden, tortyr och misshandel av tibetaner och att respektera deras rätt till föreningsfrihet, frihet att delta i fredliga sammankomster samt religions- och trosfrihet i linje med internationella normer för mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet systematiskt måste avhandlas vid alla toppmöten mellan EU och Kina. Parlamentet efterlyser ett återupptagande av en konstruktiv och fredlig dialog mellan de kinesiska myndigheterna och företrädarna för det tibetanska folket. Kina uppmanas kraftfullt att ge diplomater, journalister och vanliga medborgare från EU fritt tillträde till Tibet på samma sätt som kinesiska resenärer får fritt och öppet tillträde till EU-medlemsstaternas hela territorier. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att låta tibetaner i Tibet resa fritt och att respektera deras rätt till rörelsefrihet. Parlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att ge oberoende observatörer, inklusive FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, tillträde till Tibet. EU:s institutioner uppmanas kraftfullt att ta frågan om tillträde till Tibet under allvarligt övervägande i diskussionerna om avtalet om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och Kina.

64.  Europaparlamentet konstaterar att det i årsrapporten för 2017 om den särskilda administrativa regionen Hongkong från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen slås fast att trots vissa utmaningar har principen om ett land, två system fungerat bra, att rättsstatsprincipen upprätthålls och att yttrandefriheten och informationsfriheten i allmänhet respekteras. Parlamentet konstaterar dock att denna rapport också uttrycker oro över den gradvisa urholkningen av samma princip, något som ger upphov till legitima frågor om genomförandet av denna och Hongkongs omfattande självständighet i det långa loppet. Parlamentet betonar att det i årsrapporten konstateras att två negativa tendenser i fråga om yttrandefrihet och informationsfrihet blivit mer uttalade, nämligen självcensuren vid rapportering om utvecklingen av den kinesiska inrikes- och utrikespolitiken och pressen på journalister. Parlamentet står helt bakom EU:s uppmuntran till den särskilda administrativa regionen Hongkong och till de centrala statliga myndigheterna att fortsätta sin reform av valsystemet i linje med grundlagsstiftningen, för att nå en överenskommelse om ett valsystem som är demokratiskt, rättvist, öppet och transparent. Parlamentet understryker att Hongkongs befolkning har legitim rätt att fortsätta att förlita sig på ett pålitligt rättsväsende, upprätthållandet av rättsstatsprincipen och låga nivåer av korruption samt öppenhet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och höga folkhälso- och säkerhetsstandarder. Parlamentet understryker att fullständig respekt för Hongkongs självstyre skulle kunna utgöra en modell för en djupgående politisk reformprocess i demokratisk riktning i Kina och för gradvis liberalisering och gradvist öppnande av det kinesiska samhället.

65.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att göra sitt yttersta för att med kraft uppmana Folkrepubliken Kina att avstå från ytterligare militär provokation mot Taiwan och därmed äventyra freden och stabiliteten i Taiwansundet. Alla tvister mellan Kina och Taiwan bör lösas på fredlig väg och på grundval av internationell rätt. Parlamentet oroas över Kinas ensidiga beslut att börja använda nya flygrutter över Taiwansundet. Parlamentet uppmuntrar till ett återupptagande av den formella dialogen mellan Peking och Taipei. Parlamentet upprepar att det ger sitt konsekventa stöd till att Taiwan ska kunna delta på ett meningsfullt sätt i internationella organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), där det inte ligger i EU:s intressen att Taiwan fortsätter att stängas ute.

66.  Europaparlamentet påminner om att som Nordkoreas främsta handelspartner och huvudsakliga livsmedels- och energileverantör fortsätter Kina att spela en viktig roll när det gäller att tillsammans med världssamfundet ta itu med Nordkoreas globala provokationer. Parlamentet välkomnar därför Kinas villighet att på sistone upprätthålla vissa av de internationella sanktionerna mot Pyongyang, även genom att tillfälligt stoppa kolimporten från Nordkorea och begränsa nordkoreanska individers och företags finansiella aktiviteter och handelsbegränsningar i fråga om textilier och skaldjur. Parlamentet välkomnar också Pekings arbete för att etablera en dialog med Pyongyang. Parlamentet uppmanar med kraft EU att sända samma budskap om Kina för att spela en konstruktiv roll när det gäller att stödja det kommande toppmötet mellan Nord- och Sydkorea liksom toppmötet mellan Nordkorea och Förenta staterna för att aktivt bidra till en verifierbar kärnvapennedrustning av Nordkorea och uppnå permanent fred på Koreahalvön.

67.  Europaparlamentet berömmer Kina för landets efterlevnad av sanktionerna mot Nordkorea. Parlamentet uppmanar Kina att på ett konstruktivt sätt bidra till att lösa situationen på Koreahalvön och att fortsätta att tillämpa sanktioner mot Nordkorea till dess att landet har gjort påtagliga framsteg när det gäller att överlämna sina kärnvapen, byta retorik gentemot Sydkorea och Japan och börja upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

68.  Europaparlamentet understryker betydelsen av Kinas insatser för att uppnå fred, säkerhet och stabilitet på Koreahalvön.

69.  Europaparlamentet välkomnar Kinas bidrag till FN:s och Afrikanska unionens fredsbevarande insatser. Parlamentet påpekar att EU strävar efter att stärka sitt samarbete med Kina om utrikespolitik och säkerhetsfrågor genom att uppmuntra Kina att mobilisera sina diplomatiska resurser och övriga resurser för att stärka den internationella säkerheten och bidra till fred och säkerhet i EU:s grannskap baserat på internationell rätt. Parlamentet noterar att samarbetet med Kina på området exportkontroll, nedrustning, icke-spridning och kärnvapennedrustningen av Koreahalvön är avgörande för att säkerställa stabiliteten i Östasien.

70.  Europaparlamentet välkomnar Kinas mål om att utvecklas till en hållbar ekonomi och betonar att EU kan stödja Kinas ekonomiska reformprogram med sitt kunnande. Parlamentet understryker att Kina är en viktig partner för EU med avseende på hanteringen av klimatförändringen och globala utmaningar på miljöområdet. Parlamentet strävar efter att arbeta tillsammans med Kina för att skynda på genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar.

71.  Europaparlamentet välkomnar de reformer som Kina genomfört sedan landet lanserade strategin för en ”ekologisk civilisation”. Parlamentet anser att den särskilda ställning som ges icke-statliga miljöorganisationer i domstolar, granskningar av miljökonsekvenserna av tjänstemäns arbete och stora investeringar i elektromobilitet och ren energi är reformer som rör sig i rätt riktning.

72.  Europaparlamentet välkomnar Kinas handlingsplan från 2016 mot antimikrobiell resistens. Parlamentet betonar vikten av samarbete mellan Kina, som står för hälften av den årliga förbrukningen av antimikrobiella läkemedel i världen, och EU för att hantera detta globala hot. Parlamentet insisterar på att djurskyddsbestämmelser bör ingå i bilaterala handelsavtal mellan EU och Kina.

73.  Europaparlamentet noterar Kinas beslut att förbjuda import av fast avfall, vilket understryker vikten av att utforma, tillverka, reparera, återanvända och återvinna produkter, med särskild tonvikt på tillverkningen och användningen av plast. Parlamentet erinrar om Kinas senaste försök att förbjuda export av sällsynta jordartsmetaller, och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan de globala ekonomierna vid fastställandet av EU:s politiska prioriteringar.

74.  Europaparlamentet anser att det finns utrymme för, intresse för och behov av ett samarbete mellan EU och Asean för att tillsammans utarbeta en gemensam strategi för den cirkulära ekonomin. Parlamentet anser att Kina skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att föra detta initiativ vidare till Asean.

75.  Europaparlamentet anser att Kina och Europeiska unionen kommer att gynnas av att hållbarhet främjas i deras ekonomier och att en sektorsövergripande, hållbar och cirkulär bioekonomi utvecklas.

76.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om att öka samarbetet om forskning och innovation inom flaggskeppsinitiativ såsom de som rör t.ex. mat, jordbruk och bioteknik, miljö och hållbar urbanisering, yttransport, säkrare och miljövänligare luftfart samt bioteknik för miljön och människors hälsa, som man enades om inom ramen för den tredje dialogen om innovationssamarbete mellan EU och Kina i juni 2017 och motsvarande färdplan för samarbete inom vetenskap och teknik mellan EU och Kina från oktober 2017. EU och Kina uppmanas att fortsätta anstränga sig och att omsätta resultaten från forskningen och utvecklingsprojekten i praktiken.

77.  Europaparlamentet påpekar att EU och Kina i hög grad är beroende av fossila bränslen och att de tillsammans står för ungefär en tredjedel av den sammanlagda globala förbrukningen, vilket placerar Kina högst upp på Världshälsoorganisationens (WHO) förteckning över dödliga utomhusluftföroreningar. Parlamentet betonar att ökad handel med bioekonomiska produkter som tillverkats av förnybara material kan bidra till att Kinas och EU:s ekonomier blir mindre beroende av fossila bränslen. Parlamentet uppmanar EU och Kina att fördjupa sina förbindelser på andra områden som rör begränsningen av växthusgasutsläpp, såsom elektromobilitet, förnybar energi och energieffektivitet, att fortsätta med och bredda färdplanen för energisamarbete mellan EU och Kina efter 2020 och att intensifiera gemensamma ansträngningar för att utveckla instrument för grön finansiering, särskilt klimatfinansiering. Parlamentet uppmanar Kina och EU att utforska och delta i att främja planeringen och utvecklingen av gränsöverskridande kraftledningar med högspänd likströmsteknik för att göra förnybara energikällor mer tillgängliga.

78.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och Kina att fortsätta med sitt partnerskap kring hållbar urbanisering, även på områden såsom rena transporter, bättre luftkvalitet, den cirkulära ekonomin och ekodesign. Parlamentet betonar behovet av ytterligare miljöskyddsåtgärder med tanke på att mer än 90 procent av städerna inte uppfyller den nationella normen för luftföroreningar på 2,5 partiklar (PM) och att mer än en miljon människor varje år dör i Kina på grund av luftföroreningsrelaterade sjukdomar.

79.  Europaparlamentet betonar EU:s och Kinas ömsesidiga intresse av att främja en koldioxidsnål utveckling och hantera utsläppen av växthusgaser på transparenta, offentliga och välreglerade energimarknader. Parlamentet tror på värdet av strategiska partnerskap mellan EU och Kina och anser att de är nödvändiga för genomförandet av Parisavtalet och för en effektiv kamp mot klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar EU och Kina att använda sin politiska tyngd för att driva på genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling samt målen för hållbar utveckling, och vädjar om en samarbetsinriktad strategi vid partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt vid FN:s politiska högnivåforum. Parlamentet uppmanar båda sidor att anta ett gemensamt uttalande om klimatåtgärder för att visa ett gemensamt åtagande i fråga om ett kraftfullt genomförande av Parisavtalet och ett aktivt deltagande i 2018 års Talanoa-dialog samt vid COP 24. Båda sidor uppmuntras att ta på sig en ansvarsfull roll i internationella förhandlingar genom att bidra till målet att begränsa den globala uppvärmningen genom sin respektive interna klimatpolitik samt genom att ge finansiella bidrag för att nå målet att tillhandahålla 100 miljarder US-dollar per år fram till 2020 för begränsnings- och anpassningsåtgärder.

80.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen av det landsomfattande systemet för handel med utsläppsrätter i Kina i december 2017. Parlamentet noterar det framgångsrika samarbete mellan Kina och EU under förberedelsefasen som möjliggjort denna lansering. Parlamentet erkänner att den kinesiska ledningen är beredd att minska växthusgasutsläppen, och ser fram emot resultatet av det pågående arbetet med övervakning, rapportering och verifiering, vilket är avgörande för att systemet ska fungera väl. Parlamentet betonar vikten av åtgärder mot klimatförändringen inom hela ekonomin och välkomnar avsikten att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta industriella sektorer och förbättra handelsordningen inom systemet. Parlamentet uppmanar EU och Kina att fortsätta sitt partnerskap inom samarbetsprojektet för att utveckla Kinas koldioxidmarknad, så att den blir ett effektivt instrument som skapar meningsfulla incitament för utsläppsminskningar, och att den ytterligare anpassas till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Parlamentet uppmanar båda sidor att fortsätta främja mekanismerna för koldioxidprissättning i andra länder och regioner genom att använda sin egen erfarenhet och sakkunskap samt genom utbyte av bästa praxis och ökade insatser för att bygga upp ett samarbete mellan befintliga koldioxidmarknader, i syfte att arbeta för globalt lika villkor.

81.  Europaparlamentet hoppas att Kina kommer att frikoppla ekonomisk tillväxt från ekologisk försämring genom att införliva skydd av biologisk mångfald i sina nuvarande globala strategier, vilket gör det lättare att nå FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling, och att genomföra förbudet mot handel med elfenben på ett effektivt sätt. Parlamentet uppmärksammar det arbete som utförts genom EU:s och Kinas bilaterala samordningsmekanism för skogslagstiftningens efterlevnad och skogsförvaltning i syfte att motverka olaglig skogsavverkning i hela världen. Dock uppmanar parlamentet med kraft Kina att undersöka den betydande odokumenterade handeln med timmer mellan Kina och signatärstaterna i det frivilliga partnerskapsavtalet om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog.

82.  Europaparlamentet rekommenderar att Kina antar obligatoriska politiska riktlinjer för ansvarsfulla investeringar i skogsbruk utomlands som ska genomföras tillsammans med leverantörsländerna. Vidare rekommenderar parlamentet att Kina gör kinesiska företag delaktiga i arbetet med att motverka den olagliga handeln med timmer.

83.  Europaparlamentet välkomnar att Kina och EU har undertecknat ett samförståndsavtal om vattenpolitik med syftet att stärka dialogen om utveckling och genomförande av lagstiftning för skydd av vattenresurser. Parlamentet ger sitt starka stöd åt Åboförklaringen från september 2017, som undertecknades av EU och Kina, i vilken det betonades att god vattenförvaltning bör prioritera ekologi och grön utveckling, ge bevarande av vatten en framträdande plats och återställa akvatiska ekosystem. Parlamentet understryker att samförståndsavtalet om inrättande av en dialog mellan EU och Kina om vattenpolitiken inte bara berikar innehållet i det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, utan också fastställer inriktningen, omfattningen, metoderna och de finansiella arrangemangen för samarbetet.

84.  Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som intas av det samarbetsprojekt mellan europeiska och kinesiska organisationer som finansierats av kommissionen och som genomfördes 2014–2017 under överinseende av instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete i fråga om att bedöma standarder och system för radiologisk och nukleär katastrofhantering i Kina och att öka kapaciteten hos det kinesiska forskningsinstitutet för kärnkraftsteknik när det gäller riktlinjer för hantering av allvarliga olyckor.

85.  Europaparlamentet uppmuntrar kinesiska och europeiska investerare att anta bättre globala standarder för socialt och miljömässigt ansvarstagande och förbättra säkerhetsnormerna för utvinningsindustrier över hela världen. Parlamentet upprepar att med avseende på förhandlingarna om ett övergripande investeringsavtal med Kina måste Europeiska unionen ge sitt stöd åt initiativ för hållbar utveckling genom att uppmuntra till ansvarstagande investeringar och främja centrala miljömässiga och arbetsrättsliga normer. Parlamentet uppmanar de kinesiska och europeiska myndigheterna att införa stimulansåtgärder för att uppmuntra kinesiska och europeiska gruvföretag att bedriva sin verksamhet i utvecklingsländer i enlighet med internationella standarder för mänskliga rättigheter och att uppmuntra till investeringar i kapacitetsuppbyggnad för kunskaps- och tekniköverföring och lokal rekrytering.

86.  Europaparlamentet välkomnar Kinas tillkännagivande i samband med toppmötet One Planet Summit i december 2017 om att öka insynen i företags miljöpåverkan i Kina och vid kinesiska investeringar utomlands. Parlamentet är oroat över att infrastrukturprojekt som ”Ett bälte, en väg” i Kina kan ha en negativ effekt på miljön och klimatet och skulle kunna leda till ökad användning av fossila bränslen i andra länder som är inblandade i eller påverkas av infrastrukturutvecklingen. Parlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstater att genomföra miljökonsekvensbedömningar och att inkludera hållbarhetsklausuler i alla samarbetsprojekt inom ramen för ”Ett bälte, en väg”. Parlamentet insisterar på att det inrättas en gemensam kommitté, sammansatt av företrädare för berörda länder och tredje parter, för att övervaka effekterna på miljön och klimatet. Parlamentet välkomnar kommissionens och utrikestjänstens initiativ om att utarbeta en strategi för konnektivitet mellan EU och Asien under första halvåret 2018. Parlamentet insisterar på att denna strategi bör innehålla tydliga åtaganden avseende hållbarhet, miljöskydd och klimatåtgärder.

87.  Europaparlamentet välkomnar Kinas framsteg med att förbättra standarderna för livsmedelssäkerhet, vilket är grundläggande för att skydda kinesiska konsumenter och förebygga livsmedelsbedrägerier. Parlamentet betonar att ett förbättrat konsumentinflytande är ett viktigt steg i framväxten av en konsumentkultur i Kina.

88.  Europaparlamentet uppmuntrar de kinesiska och europeiska polismyndigheterna och brottsbekämpande organen att vidta gemensamma åtgärder för att kontrollera exporten av olaglig narkotika och utbyta underrättelseuppgifter om narkotikahandel genom utbyte av information för att identifiera enskilda personer och kriminella nätverk. Enligt ”Europeisk narkotikarapport – Trender och utveckling” för 2017 av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) har en stor del av utbudet av nya psykoaktiva ämnen i Europa sitt ursprung i Kina, och nya ämnen produceras i stor skala av kemiska och farmaceutiska företag i Kina, varifrån de transporteras till Europa, där de bearbetas till produkter, förpackas och säljs.

89.  Europaparlamentet konstaterar att familjer och enskilda personer har migrerat till följd av torka och andra naturkatastrofer, och att de kinesiska myndigheterna som en reaktion på detta har planerat flera storskaliga omplaceringsprojekt. Parlamentet oroar sig över rapporter från regionen Ningxia i vilka det pekats på många problem med de nya städerna och repressalier mot personer som vägrat flytta. Parlamentet uttrycker sin oro över att miljöförkämpar hålls i förvar, åtalas och döms och att registrerade inhemska icke-statliga miljöorganisationer möter ökad kontroll från de kinesiska tillsynsmyndigheternas sida.

90.  Europaparlamentet uppmanar Kina att utöka sina brottsbekämpande insatser ytterligare för att stoppa det olagliga fisket, eftersom kinesiska fiskefartyg fortsätter att bedriva olagligt fiske i utländska vatten, bland annat i Gula havet utanför Koreahalvön, Östkinesiska havet, Sydkinesiska havet, Indiska oceanen och till och med i Sydamerika.

91.  Europaparlamentet uppmanar kinesiska exportörer och europeiska importörer att minska giftigt avfall i kläder som tillverkats i Kina genom att fastställa lämpliga bestämmelser om kemikaliehantering och fasa ut användningen av bly, nonylfenoletoxilater, ftalater, perfluorerade ämnen, formaldehyd och andra giftiga ämnen i textilier.

92.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, medlemsstaternas och anslutnings- och kandidatländernas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och den kinesiska nationella folkkongressen samt Taiwans regering och Taiwans lagstiftande yuan.

(1) EGT L 250, 19.9.1985, s. 2.
(2) EGT L 6, 11.1.2000, s. 40.
(3) https://www.iom.int/migration-and-climate-change
(4) EUT C 239 E, 20.8.2013, s. 1.
(5) EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 33.
(6) EUT C 36, 29.1.2016, s. 123.
(7) EUT C 93, 24.3.2017, s. 93.
(8) EUT C 443, 22.12.2017, s. 83.
(9) Antagna texter, P8_TA(2016)0024.
(10) Antagna texter, P8_TA(2017)0493.
(11) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
(12) EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 132.
(13) EUT C 36, 29.1.2016, s. 126.
(14) EUT C 181, 19.5.2016, s. 45.
(15) EUT C 181, 19.5.2016, s. 52.
(16) EUT C 399, 24.11.2017, s. 92.
(17) Antagna texter, P8_TA(2017)0495.
(18) EUT C 131 E, 8.5.2013, s. 121.
(19) EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 69.
(20) EUT C 468, 15.12.2016, s. 208.
(21) Antagna texter, P8_TA(2016)0505.
(22) Antagna texter, P8_TA(2017)0089.
(23) Antagna texter, P8_TA(2017)0308.
(24) Antagna texter, P8_TA(2018)0014.
(25) EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 59.
(26) Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China, ISSC och UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, s. 234–241.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy