Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0371/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0345

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 50k
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg
Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
P8_TA(2018)0345RC-B8-0371/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2018 om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere resolutioner om Myanmar og situationen for rohingyaerne, navnlig dem, der blev vedtaget den 14. juni 2018(1), den 14. december 2017(2), den 14. september 2017(3), den 7. juli 2016(4) og den 15. december 2016(5),

–  der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 3. september 2018 om domfældelse af Wa Lone og Kyaw Soe Oo i Myanmar og af 9. juli 2018 om retsforfølgning af to Reuter-journalister i Myanmar,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. oktober 2017 og af 26. februar 2018 om Myanmar,

–  der henviser til Rådets afgørelser (FUSP) 2018/655 af 26. april 2018(6) og (FUSP) 2018/900 af 25. juni 2018(7) om yderligere restriktive foranstaltninger over for Myanmar, styrkelse af EU's våbenembargo og foranstaltninger rettet mod embedsmænd i Myanmar hær og grænsepoliti,

–  der henviser til rapporten fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende Myanmar under De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd af 24. august 2018, som vil blive forelagt på det 39. møde i FN's Menneskerettighedsråd den 10.-28. september 2018,

–  der henviser til erklæringen af 3. september 2018 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

–  der henviser til den endelige rapport og henstillingerne fra det Kofi Annan-ledede rådgivende udvalg om delstaten Rakhine,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til den humanitære folkeret, Genèvekonventionerne og protokollerne hertil samt Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers (ASEAN) charter,

–  der henviser til rapporten fra FN's Sikkerhedsråds generalsekretær om konfliktrelateret seksuel vold af 23. marts 2018,

–  der henviser til afgørelsen truffet af ICC's forundersøgelseskammer I af 6. september 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at to journalister, Wa Lone og Kyaw Soe Oo, den 12. december 2017 blev vilkårligt arresteret og tilbageholdt som følge af påstande om, at de havde rapporteret om alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne begået af Tatmadaw (Myanmars væbnede styrker) i delstaten Rakhine;

B.  der henviser til, at journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo efterfølgende blev tiltalt for overtrædelse loven om statshemmeligheder fra 1923; der henviser til, at de den 3. september 2018 blev idømt syv års fængsel af en domstol i Myanmar; der henviser til, at denne skelsættende sag yderligere undergraver ytringsfriheden, demokratiet og retsstatsprincippet i Myanmar;

C.  der henviser til, at diplomater fra Den Europæiske Union og EU's medlemsstater har været blandt de mange internationale observatører, der har været til stede under alle retsmøder, siden journalisterne blev anholdt den 12. december 2017, og løbende har rejst sagen med Myanmars regering;

D.  der henviser til, at aktører i civilsamfundet, herunder journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere, der giver udtryk for kritik over Myanmars myndigheder, navnlig Tatmadaw og andre sikkerhedsstyrker, og de handlinger, de har udført i delstaten Rakhine, angiveligt vilkårligt arresteres tilbageholdes eller chikaneres; der henviser til, at mediedækningen af volden i delstaten Rakhine er underlagt streng kontrol fra militærets og den offentlige regerings side;

E.  der henviser til, at Rohingya-menneskerettighedsaktivisten Wai Nu, som var fængslet fra hun var 18 år til hun var 25 år gammel, er et af de mange eksempler på aktivister, som myndighederne i Myanmar har haft fokus på;

F.  der henviser til, at den tidligere barnesoldat Aung Ko Htwe afsoner en straf på to år og seks måneders fængsel som følge af et interview om sine erfaringer i militæret i Myanmar; der henviser til, at han blev tiltalt i henhold til § 505, litra b), i Myanmars straffelov, der er en vagt formuleret bestemmelse, som ofte har været anvendt til at begrænse ytringsfriheden;

G.  der henviser til, at et tital journalister har været arresteret og tilbageholdt siden 2016; der henviser til, at Myanmars myndigheder anvender en række repressive love, herunder loven om statshemmeligheder, til at anholde, tilbageholde, lukke munden på eller chikanere civilsamfundet, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere, der giver udtryk for deres kritik over Myanmars regering eller dens sikkerhedsstyrker, der henviser til, at Myanmar lå som nr. 159 ud af 198 lande i pressefrihedsindekset fra 2017 fra Freedom House;

H.  der henviser til, at rapporten fra den FN-bemyndigede uafhængige internationale undersøgelseskommission om Myanmar (IIFFMM) af 24. august 2018 konkluderer, at de alvorligste overtrædelser af menneskerettighederne og de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten, herunder folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, blev begået i delstaterne Kachin, Rakhine og Shan af Tatmadaw, Myanmars politistyrke, NaSaa (det tidligere hovedkvarter for migrationskontrol ved grænseområdet), Myanmars grænsepoliti og de ikke-statslige væbnede grupper; der henviser til, at det i rapporten endvidere anføres, at Arakan Rohingya Salvation Army iværksatte koordinerede angreb på en militær base og flere af sikkerhedsstyrkernes forposter i den nordlige del af delstaten Rakhine for at lægge pres på Rohingya-samfundene; der henviser til, at rapporten endvidere opfordrer til, at højtstående militære ledere i Myanmar og dem, der er ansvarlige for masseforbrydelserne mod rohingyaerne, efterforskes og retsforfølges på internationalt plan; der henviser til, at Myanmar har afvist disse undersøgelsesresultater;

I.  der henviser til, at det af IIFFMM-rapporten fremgår, at Myanmars statsrådgiver, modtager af Nobels fredspris og Sakharov-prisen, Aung San Suu Kyi har undladt at benytte sin faktiske position som regeringschef eller hendes moralske myndighed til at stoppe eller forhindre udfoldelsen af begivenhederne i delstaten Rakhine; der henviser til, at de civile myndigheder også har bidraget til begå masseforbrydelser gennem deres handlinger og undladelser, navnlig ved at udbrede falske fortællinger, bestride Tatmadaw's handlinger, blokere for uafhængige undersøgelser og overvåge tilintetgørelse af bevismateriale;

J.  der henviser til, at ICC den 8. september 2018 fastslog, at den kan udøve jurisdiktion vedrørende den påståede deportation af rohingyaer fra Myanmar til Bangladesh;

K.  der henviser til, at de sociale medieplatforme er blevet anvendt i Myanmar til at sprede smædekampagner og konspirationsteorier rettet mod rohingyaer og muslimer i landet;

L.  der henviser til, at rohingyaerne udgør den største procentdel af muslimer i Myanmar, og at størstedelen af dem bor i delstaten Rakhine; der henviser til, at et forsigtigt skøn anslår dødstallet til 10 000; der henviser til, at mere end 700 000 rohingyaer siden august 2017 er flygtet til sikkerhed i Bangladesh, og at ca. 500 000 heraf er børn, hvoraf mange er rejst alene, efter at deres forældre er blevet dræbt, eller efter at de er blevet adskilt fra deres familier;

1.  fordømmer på det kraftigste de vilkårlige anholdelser og domfældelser af journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo for at rapportere om situationen i delstaten Rakhine; opfordrer myndighederne i Myanmar til at løslade dem omgående og uden betingelser og til at frafalde alle anklager mod dem og alle personer, der tilbageholdes vilkårligt, blot fordi de udøver deres rettigheder og friheder, herunder politiske fanger, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og mediearbejdere;

2.  fordømmer alle tilfælde af intimidering, chikane eller begrænsning af ytringsfriheden, navnlig fra Myanmars militær- og sikkerhedsstyrkers side; understreger, at mediefrihed og kritisk journalistik er væsentlige støtter for demokratiet, fremme af god regeringsførelse, gennemsigtighed og ansvarlighed, og opfordrer myndighederne i Myanmar til at sikre passende betingelser for journalister og mediearbejdere, så de kan udføre deres arbejde uden frygt for intimidering eller chikane, uberettiget anholdelse eller retsforfølgning;

3.  gentager sin opfordring til regeringen i Myanmar om at ændre sin beslutning om at indstille sit samarbejde med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar og til at give nationale og internationale medieorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige observatører og humanitære organisationer, navnlig FN's særlige rapportør, fuld og uhindret adgang til delstaten Rakhine og garantere mediepersonalets sikkerhed;

4.  er dybt bekymret over misbruget af repressive retsregler, der begrænser ytringsfriheden; opfordrer myndighederne i Myanmar til at ophæve, revidere eller ændre alle love, herunder loven om statshemmeligheder fra 1923, som ikke er i overensstemmelse med internationale standarder, og som kriminaliserer og krænker retten til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed; opfordrer regeringen i Myanmar til at sikre, at al lovgivning overholder internationale standarder og forpligtelser;

5.  fordømmer på det kraftigste de omfattende og systematiske angreb på rohingyafolket, der er blevet begået i delstaten Rakhine af Tatmadaw og andre sikkerhedsstyrker i Myanmar, som ifølge IIFFMM udgør folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser — de alvorligste krænkelser af menneskerettighederne; er dybt bekymret over, at de krænkelser af menneskerettighederne, som regeringen i Myanmar giver plads til, tager til i grovhed og omfang;

6.  gentager sin fortsatte støtte til rohingyafolket; opfordrer endnu en gang regeringen i Myanmar og sikkerhedsstyrkerne til øjeblikkeligt at sætte en stopper for de fortsatte tilfælde af krænkelser, drab, ødelæggelse af ejendom og seksuel vold mod rohingyafolket og etniske minoriteter i den nordlige del af Myanmar og til at sikre, at der hersker sikkerhed og retsstatsforhold i Myanmar, navnlig i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan; minder Myanmars myndigheder om deres internationale forpligtelser til at efterforske og retsforfølge de ansvarlige; opfordrer indtrængende regeringen i Myanmar og statsrådgiver Aung San Suu Kyi til utvetydigt at fordømme enhver tilskyndelse til had og til at bekæmpe social diskrimination og fjendtligheder mod rohingyafolket og andre minoritetsgrupper;

7.  noterer sig IIFFMM's konklusioner og støtter dens anbefalinger; glæder sig over den nylige afgørelse om, at ICC har kompetence vedrørende den påståede deportation af rohingyaer fra Myanmar til Bangladesh; anerkender imidlertid, at der fortsat kræves en anmodning fra FN's Sikkerhedsråd til ICC om en undersøgelse af det fulde omfang af menneskerettighedskrænkelserne; opfordrer ICC's chefanklager til at indlede en forundersøgelse i denne henseende; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til straks at indbringe situationen i Myanmar for ICC; støtter kravet fra IIFFMM og ASEAN's parlamentarikere for menneskerettigheder (APHR) om, at de ansvarlige militærgeneraler bliver gjort til genstand for efterforskning og retsforfulgt;

8.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til i multilaterale fora at arbejde for, at gerningsmændene til forbrydelserne i Myanmar bliver stillet til ansvar; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gå forrest i FN's Sikkerhedsråd hvad angår den reaktion, der anmodes om, med henblik på at få situationen indbragt for ICC, samt til at gå forrest i FN's Generalforsamling og ved den kommende 39. samling i FN's Menneskerettighedsråd og øge deres indsats for hurtigt at etablere en international, upartisk og uafhængig ansvarlighedsmekanisme til støtte for undersøgelserne af påståede masseforbrydelser og retsforfølgningen af de ansvarlige;

9.  gentager sin opfordring til FN's Sikkerhedsråd om at indføre en omfattende global våbenembargo mod Myanmar, suspendere al direkte og indirekte levering, salg eller overførsel, herunder transit og omladning af alle våben, al ammunition og andet militær- og sikkerhedsudstyr, samt tilbud om uddannelse eller anden militær eller sikkerhedsmæssig bistand; opfordrer indtrængende FN's Sikkerhedsråd til at vedtage målrettede individuelle sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod dem, der ser ud til at være ansvarlige for alvorlige forbrydelser i henhold til folkeretten;

10.  opfordrer Kommissionen til at overveje en undersøgelse inden for rammerne af de mekanismer, der er fastsat i "alt undtagen våben"-aftalen, med henblik på at revidere de handelspræferencer, Myanmar nyder godt af;

11.  glæder sig over, at Rådet den 26. april 2018 vedtog en retlig ramme for målrettede restriktive foranstaltninger over for embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og styrkelse af EU's våbenembargo og en første liste over udpegelser oprettet den 25. juni 2018; opfordrer indtrængende Rådet til at indføre rejseforbud, målrettede finansielle sanktioner og indefrysning af aktiver over for de embedsmænd i Myanmar, som er udpeget af IIFFMM som ansvarlige for masseforbrydelserne;

12.  minder om, at tusindvis af rohingyaer, hvoraf mange er børn, er internt fordrevne og har et akut behov for humanitær bistand og beskyttelse; kræver øjeblikkelig og uhindret adgang til levering af humanitær bistand i hele landet; insisterer på, at regeringen i Myanmar garanterer en sikker, frivillig og værdig tilbagevenden fuldt overvåget af FN for dem, der ønsker at vende tilbage til deres land;

13.  opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at adressere behovet for øget og langsigtet humanitær bistand til rohingyafolket i Bangladesh og deres værtssamfund;

14.  minder om, at voldtægt og seksuel vold har været et tilbagevendende træk ved overgrebene på civilbefolkningen i delstaterne Kachin, Rakhine og Shan; opfordrer EU, navnlig Kommissionens afdeling for civilbeskyttelse og humanitære bistandsforanstaltninger (ECHO), og EU-medlemsstaterne til at sikre forbedringer af beskyttelsen af rohingyapiger og -kvinder mod kønsbaseret vold;

15.  minder om behovet for læge- og psykologbistand i flygtningelejrene, navnlig skræddersyet bistand til udsatte grupper, herunder kvinder og børn; opfordrer til mere omfattende støttetjenester for ofre for voldtægt og seksuelle overgreb;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, statsrådgiver Aung San Suu Kyi, Bangladeshs regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0261.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0500.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0351.
(4) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 134.
(5) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 112.
(6) EUT L 108 af 27.4.2018, s. 29.
(7) EUT L 160 I af 25.6.2018, s. 9.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik