Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0366/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0346

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 48k
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg
Cambodja, især sagen om Kem Sokha
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2018 om Cambodja, især sagen om Kem Sokha (2018/2842(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja, særligt beslutning af 14. september 2017(1) og 14. december 2017(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 26. februar 2018 om Cambodja,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) af 30. juli 2018 om parlamentsvalget i Cambodja,

–  der henviser til Kommissionens og Tjenesten for EU's Optræden Udadtils (EU-Udenrigstjenestens) evalueringsmission til Cambodja fra den 5. til den 11. juli 2018,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 2008,

–  der henviser til erklæringen fra talspersonen for EU-Udenrigstjenesten af 16. november 2017 om opløsning af Cambodjas nationale redningsparti (National Rescue Party),

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja fra 1997,

–  der henviser til EU's lokale erklæring af 22. februar 2017 om den politiske situation i Cambodja, og erklæringerne fra talsmanden for EU's delegation af 25. august 2017 og 3. september 2017 om begrænsninger af det politiske rum i Cambodja,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 36/32 af 29. september 2017 og generalsekretærens rapport af 2. februar 2018,

–  der henviser til rapporten fra udvalget om parlamentsmedlemmers menneskerettigheder og beslutningerne fra Den Interparlamentariske Unions bestyrelse fra marts 2018,

–  der henviser til FN's generalforsamlings resolution A/RES/53/144 af 8. marts 1999 om retten for individer og samfundsgrupper til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Paris-fredsaftalerne fra 1991, hvori der i artikel 15 er nedfældet et tilsagn om at værne om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cambodja, herunder fra internationale signatarers side,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig,

–  der henviser til den cambodjanske forfatning, navnlig artikel 41, i hvilken bestemmelserne om retten til ytrings- og forsamlingsfrihed er nedfældet, til artikel 35 om retten til politisk deltagelse og til artikel 80 om parlamentarisk immunitet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Kem Sokha, der er formand for Cambodja National Rescue Parti (CNRP), blev arresteret den 3. september 2017, og at højesteret den 16. november 2017 meddelte, at partiet var blevet opløst ved afslutningen af en endagshøring; der henviser til, at højesteret også har forbudt 118 CNRP-politikere at være politisk aktive i fem år;

B.  der henviser til, at det siddende cambodjanske folkeparti fik 100 % af pladserne ved valget til nationalforsamlingen, der blev afholdt den 29. juli 2018, og ved senatsvalget, der blev afholdt den 25. februar 2018,

C.  der henviser til, at retten til politisk deltagelse er forankret i artikel 35 i Cambodjas forfatning; der henviser til, at loven om politiske partier, der blev ændret i 2017, indeholder en række restriktioner med hensyn til oppositionspartiers deltagelse, herunder opløsning af partier, hvis ledere ikke har en ren straffeattest;

D.  der henviser til, at der ved valget i Cambodja i 2018 de facto ikke var nogen konkurrence, og at valget ikke opfyldte de internationale minimumsstandarder for afholdelse af demokratiske valg; der henviser til, at Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater suspenderede deres finansielle bistand til den cambodjanske nationale valgkomité og afslog at observere valget;

E.  der henviser til, at beslutningen om at opløse CNPR var et væsentligt skridt i retning af at skabe en autoritær stat; der henviser til, at Cambodjas politiske struktur ikke længere kan betragtes som et demokrati;

F.  der henviser til, at den cambodjanske regering traf vidtrækkende foranstaltninger for at sikre, at det siddende cambodjanske folkeparti reelt ikke ville møde nogen modstand hverken ved valget til senatet eller nationalforsamlingen;

G.  der henviser til, at Kem Sokha i forbindelse med sin anholdelse den 3. september 2017 blev anklaget for forræderi i henhold til artikel 443 i den cambodjanske straffelov, på trods af hans parlamentariske immunitet; der henviser til, at erklæringer fra den cambodjanske regering satte hans ret til en retfærdig rettergang samt formodningen om uskyld på spil; der henviser til, at han kan se frem til at blive idømt op til 30 års fængsel, hvis han kendes skyldig; der henviser til, at retspræsidenten, Dith Munty, er medlem af regeringspartiets stående udvalg;

H.  der henviser til, at de cambodjanske myndigheder den 28. august 2018 løslod 14 medlemmer af CNRP, efter at de havde fået en kongelig benådning; der henviser til, at denne benådning er knyttet til frigivelsen af en halv snes aktivister og journalister;

I.  der henviser til, at Kem Sokha blev tilbageholdt i mere end et år uden rettergang; der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse erklærede, at Kem Sokhas varetægtsfængsling var "vilkårlig" og "politisk motiveret"; der henviser til, at han blev løsladt mod kaution den 10. september 2018; der henviser til, at han ikke er i stand til at forlade området omkring sit hus og ikke må kommunikere med andre medlemmer af oppositionen eller medierne;

J.  der henviser til, at anholdelsen og tilbageholdelsen af Kem Sokha skete på baggrund af udbredt og systematisk undertrykkelse af politiske og valgmæssige rettigheder i Cambodja; der henviser til, at der har været en støt stigning i antallet af anholdelser og tilbageholdelser af medlemmer af den politiske opposition og af politiske kommentatorer; der henviser til at den tidligere præsident for CNRP, Sam Rainey, blev dømt for injurier og nu bor i eksil;

K.  der henviser til, at de cambodjanske myndigheder også har slået hårdt ned på journalister og reportere, der dækker angrebene på oppositionspartierne; der henviser til, at den 69‑årige prisvidende filmskaber James Ricketson er et af ofrene for disse angreb på medierne; der henviser til, at James Ricketson blev arresteret for at flyve en drone over et møde afholdt af oppositionspartiet i juni 2017; der henviser til, at James Ricketson er blevet idømt seks års fængsel i hovedstaden Phnom Penh på grund af anklager om spionage;

L.  der henviser til, at der har været en hårdhændet undertrykkelse af de uafhængige medier; der henviser til, at de sociale medier også er blevet udsat for angreb; der henviser til, at regeringen i maj 2018 udstedte en forordning om begrænsning af retten til ytrings-, presse- og trykkefrihed og bemyndigede regeringen til at overvåge netværk af sociale medier for at afsløre og bringe protester på nettet i Cambodja til tavshed;

M.  der henviser til, at fagforeninger, menneskerettighedsaktivister og civilsamfundsorganisationer opererer inden for et stadig mere begrænset spillerum i Cambodja og udsættes for chikane, intimidering og vilkårlige anholdelser; der henviser til, at den ændrede lov fra 2015 om associering og ikke-statslige organisationer i alvorlig grad begrænser forenings- og ytringsfriheden, blandt andet ved at indføre statslig kontrol og censur over NGO'ernes arbejde; der henviser til, at fagforeningsloven begrænser foreningsfriheden og skaber unødvendige hindringer og byrder i relation til registreringsprocedurer og fagforeningernes aktioner;

N.  der henviser til, at fem menneskerettighedsforkæmpere, der er tilknyttet den cambodjanske organisation for menneskerettigheder og udvikling (HADOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony og Ny Chakrya, er anklaget for at bestikke et vidne og for at være medskyldige i at bestikke et vidne; der henviser til, at fem menneskerettighedsforkæmpere tilbragte 14 måneder i varetægtsfængsel forud for deres løsladelse mod kaution;

O.  der henviser til, at Cambodja drager fordel af den gunstigste ordning, der er til rådighed under EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), nemlig "alt undtagen våben-ordningen" (EBA); der henviser til, at EU har afsat op til 410 mio. EUR til Cambodja til udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020, hvoraf 10 mio. EUR går til at støtte valgreformen i Cambodja, og at udbetalingen heraf i øjeblikket er suspenderet;

P.  der henviser til, at FN's general‑sekretær i juli mindede om, at en inklusiv og pluralistisk politisk proces fortsat er afgørende for at sikre de fremskridt, som Cambodja gør med hensyn til at konsolidere freden;

Q.  der henviser til, at der endnu ikke er fundet en løsning på konflikter vedrørende sukkerplantager; der henviser til, at der fortsat er bekymring med hensyn til tvangsudsættelser fra land, vedvarende straffrihed for sådanne handlinger og den alvorlige situation i de berørte samfund; der henviser til, at den cambodjanske regering ikke har tilsluttet sig EU's mandat for revisionsprocessen for sukkerrør;

1.  bemærker, at Kem Sokha blev løsladt fra fængsel på strenge betingelser; fordømmer det forhold, at Kem Sokha er blevet placeret i husarrest; opfordrer til, at alle anklager mod Kem Sokha frafaldes, og at han øjeblikkeligt løslades uden betingelser; opfordrer endvidere til, at andre politisk motiverede anklager og afgørelser over for oppositionspolitikere, herunder Sam Rainer, straks henlægges;

2.  er bekymret over Kem Sokhas sundhedstilstand og opfordrer de cambodjanske myndigheder til at give ham mulighed for at modtage passende lægebehandling; anmoder regeringen om at give Kem Sokha mulighed for at møde udenlandske diplomater, FN-tjenestemænd og menneskerettighedsobservatører;

3.  udtrykker sin overbevisning om, at valget i Cambodja ikke kan betragtes som frit og retfærdigt; udtrykker alvorlig bekymring over gennemførelsen og resultaterne af valget i Cambodja i 2018, som ikke har ført til en troværdig proces og i vid udstrækning er blevet fordømt af det internationale samfund;

4.  tilskynder den cambodjanske regering til at arbejde hen imod en styrkelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, hvilket indbefatter en fuldstændig overholdelse af de forfatningsmæssige bestemmelser om pluralisme og forenings- og ytringsfrihed; opfordrer endvidere den cambodjanske regering til at ophæve alle de seneste ændringer af forfatningen, straffeloven, loven om politiske partier, fagforeningsloven, loven om NGO'er og alle andre dele af lovgivningen, der begrænser ytringsfriheden og de politiske friheder, der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med Cambodjas forpligtelser og de internationale standarder;

5.  understreger, at en troværdig demokratisk proces kræver et miljø, hvor de politiske partier, civilsamfundet og medierne kan udøve deres legitime funktioner uden frygt, trusler eller vilkårlige begrænsninger; opfordrer regeringen til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at opløsningen af Det Nationale Redningsparti CNRP hurtigt omstødes;

6.  gentager sin opfordring til den cambodjanske regering om at sætte en stopper for alle former for chikane, misbrug og politisk motiverede kriminelle anklager imod medlemmer af den politiske opposition, menneskerettighedsforkæmpere, fagforeningsfolk og forkæmpere for arbejdstagerrettigheder, jordrettigheder og andre civilsamfundsaktivister og journalister m.fl.; opfordrer Cambodjas regering til omgående at løslade samtlige borgere, der er blevet tilbageholdt for at udøve deres menneskerettigheder, herunder James Ricketson, og til at ophæve samtlige anklager mod dem;

7.  støtter afgørelsen om at suspendere EU's valgstøtte til Cambodja; minder om de nationale og de internationale forpligtelser, hvad angår de demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder, som Cambodja har forpligtet sig til at overholde; opfordrer indtrængende den cambodjanske regering til at indlede reformer med henblik på at fremme demokratiet og anvende internationalt anerkendte minimumsstandarder for fremtidige valgprocedurer, herunder afholdelsen af frie og retfærdige valg med flere partier, oprettelsen af en virkelig uafhængig national valgkomité og inddragelse af NGO'er og de uafhængige medier i valgovervågning og -rapportering;

8.  minder den cambodjanske regering om, at den skal leve op til sine forpligtelser, hvad angår de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder, der er væsentlige elementer i samarbejdsaftalen mellem EU og Cambodja og betingelserne i henhold til EBA;

9.  bifalder den nylige EU/EBA-undersøgelsesmission til Cambodja og opfordrer Kommissionen til snarest muligt at indberette konklusionerne til Parlamentet; opfordrer Kommissionen til at overveje eventuelle konsekvenser i forbindelse med de handelspræferencer, som Cambodja nyder godt af, herunder indledning af en undersøgelse under de mekanismer, der findes inden for rammerne af EBA;

10.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at udarbejde en liste over personer, der er ansvarlige for opløsningen af oppositionen og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Cambodja med henblik på at indføre mulige visumrestriktioner over for disse personer og indefrysning af deres aktiver;

11.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til nøje at overvåge situationen i Cambodja; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger og gå i spidsen for indsatsen på den kommende 39. samling i FN's Menneskerettighedsråd med henblik på vedtagelse af en stærk resolution til imødegåelse af menneskerettighedssituationen i Cambodja;

12.  opfordrer den cambodjanske regering til at forny aftalememorandummet med FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) i Cambodja, da det udløber den 31. december 2018;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's Udenrigstjeneste, generalsekretæren for ASEAN, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Cambodjas regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0348.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0497.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik