Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0348

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 128kWORD 54k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0008),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0008/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές της Τσεχικής Βουλής, του Ισπανικού Κοινοβουλίου και του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0313/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ
P8_TC1-COD(2017)0002

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για τον αποκλεισμό των αποστολών που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1, στο άρθρο 43 και στο άρθρο 44 ΣΕΕ από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και σημειώνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι να μην υπάρχουν κανόνες προστασίας δεδομένων για τις αποστολές αυτού του είδους. Η Επιτροπή σημειώνει ότι τυχόν απόφαση του Συμβουλίου που θα βασίζεται στο άρθρο 39 ΣΕΕ θα μπορούσε να καθορίσει μόνο τους κανόνες προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει κανόνες που θα εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που ασκούνται από θεσμικά και λοιπά όργανα, γραφεία και οργανισμούς της ΕΕ. Συνεπώς, για να καλυφθεί το νομικό κενό, η ενδεχόμενη απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται από επιπρόσθετη συμπληρωματική πράξη που θα βασίζεται στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 9 (πρώην άρθρο 70α της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου) δεν δημιουργεί νέα υποχρέωση για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου