Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0313/2017

Esitatud tekstid :

A8-0313/2017

Arutelud :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0348

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 57k
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (COM(2017)0008 – C8‑0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0008),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 16 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0008/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse õigusakti eelnõu täiendusi, mille esitasid Tšehhi Esindajatekoda, Hispaania parlament ja Portugali parlament,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 7. juuni 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8‑0313/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ
P8_TC1-COD(2017)0002

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1725) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUSED

Komisjon kahetseb ELi lepingu artiklite 42 lõikes 1 ja artiklites 43 ja 44 osutatud missioonide väljajätmist määruse kohaldamisalast ning märgib, et seetõttu selliste missioonide puhul andmekaitse eeskirjad puuduvad. Komisjon märgib, et ELi lepingu artiklil 39 põhineva nõukogu otsusega sai sätestada andmekaitse eeskirjad, mis hõlmasid ainult liikmesriikide poolt ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda kuuluvate tegevuste käigus teostatavat isikuandmete töötlemist. Sellise nõukogu otsusega ei olnud võimalik hõlmata eeskirju, mis kohalduksid ELi institutsioonide, organite, asutuste, ja ametite tegevusele. Selle õigusliku tühimiku täitmiseks tuleks nõukogu võimalikule otsusele lisada täiendav lisadokument, mis põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 16.

Komisjon märgib, et artikli 9 lõige 3 (nõukogu üldise lähenemisviisi endine artikkel 70a) ei loo liidu institutsioonidele ja organitele uut kohustust seoses isikuandmete kaitse ja ülduse dokumentidele juurdepääsu vahelise tasakaaluga.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika