Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0313/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0313/2017

Keskustelut :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0348

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 48k
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg
Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0008),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0008/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Espanjan parlamentin ja Portugalin parlamentin laatimat kannanotot esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0313/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
P8_TC1-COD(2017)0002

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1725.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMAT

Komissio pahoittelee sitä, että SEU-sopimuksen 42 artiklan 1 kohdassa, 43 artiklassa ja 44 artiklassa tarkoitetut tehtävät on jätetty asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ja toteaa, että kyseisten tehtävien osalta ei näin ollen ole tietosuojasääntöjä. Komissio huomauttaa, että SEU-sopimuksen 39 artiklaan perustuvalla neuvoston päätöksellä voitaisiin ainoastaan vahvistaa tietosuojasäännöt henkilötietojen käsittelylle jäsenvaltioissa silloin, kun ne toteuttavat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällaiseen neuvoston päätökseen ei voisi sisältyä sääntöjä, joita sovelletaan EU:n toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen toimintaan. Tämän oikeudellisen tyhjiön täyttämiseksi mahdolliseen neuvoston päätökseen olisi siksi liitettävä SEUT-sopimuksen 16 artiklaan perustuva ylimääräinen täydentävä väline.

Komissio huomauttaa, että 9 artiklan 3 kohdalla (aiemmin neuvoston yleisnäkemyksen 70 a artikla) ei luoda unionin toimielimille ja elimille uutta velvoitetta henkilötietojen suojelun ja asiakirjojen julkisen saatavuuden välisen tasapainon suhteen.

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö