Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0002(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0313/2017

Pateikti tekstai :

A8-0313/2017

Debatai :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0348

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0008),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0008/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į kitas nuomones, kurias pateikė Čekijos Respublikos Atstovų Rūmai, Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmai ir Portugalijos Respublikos Asamblėja, dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 7 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0313/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
P8_TC1-COD(2017)0002

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1725.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Komisija apgailestauja, kad į reglamento taikymo sritį nėra įtrauktos Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 1 dalyje, 43 ir 44 straipsniuose nurodytos misijos, dėl to šioms misijoms nebus taikomos asmens duomenų apsaugos taisyklės. Komisija pažymi, kad Tarybos sprendimu, grindžiamu Europos Sąjungos sutarties 39 straipsniu, galėtų būti nustatytos tik duomenų apsaugos taisyklės, taikomos valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi su bendros užsienio ir saugumo politikos taikymo sritimi. Toks Tarybos sprendimas negalėtų apimti taisyklių, taikomų veiklai, kurią vykdo ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros. Todėl, siekiant ištaisyti šią teisinę spragą, galimas Tarybos sprendimas turėtų būti papildytas papildoma priemone, grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsniu.

Komisija atkreipia dėmesį, kad 9 straipsnio 3 dalimi (Tarybos bendrojo požiūrio ankstesnis 70a straipsnis) nesukuriama nauja pareiga Sąjungos institucijoms ir organams užtikrinti asmens duomenų apsaugos ir galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais pusiausvyrą.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika