Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2017

Predkladané texty :

A8-0313/2017

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0348

Prijaté texty
PDF 137kWORD 52k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0008),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0008/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, španielsky parlament a portugalské Republikové zhromaždenie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0313/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES
P8_TC1-COD(2017)0002

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1725.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIA KOMISIE

Komisia vyslovuje ľútosť nad tým, že z rozsahu pôsobnosti nariadenia boli vylúčené misie v zmysle článku 42 ods. 1 a článkov 43 a 44 Zmluvy o EÚ a poznamenáva, že výsledkom bude stav, keď takéto misie nebudú zastrešené nijakými pravidlami ochrany údajov. Komisia uvádza, že na základe článku 39 Zmluvy o EÚ sa v rozhodnutí Rady môžu stanoviť iba pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Takéto rozhodnutie Rady by nemalo zahŕňať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. S cieľom napraviť právnu medzeru by na základe článku 16 ZFEÚ malo byť preto prípadné rozhodnutie Rady sprevádzané dodatočným doplnkovým nástrojom.

Komisia uvádza, že článkom 9 ods. 3 (pôvodne článok 70a všeobecného smerovania Rady) sa nezavádza nová povinnosť inštitúciám a orgánom Únie, pokiaľ ide o dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou osobných údajov a prístupom verejnosti k dokumentom.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia