Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2017

Ingivna texter :

A8-0313/2017

Debatter :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0348

Antagna texter
PDF 123kWORD 51k
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0008),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 16.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0008/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren, det spanska parlamentet och det portugisiska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0313/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG
P8_TC1-COD(2017)0002

Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1725.)


BILAGA TLL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Kommissionen beklagar att de uppdrag som avses i artiklarna 42.1, 43 och 44 i EU-fördraget uteslutits från förordningens tillämpningsområde och konstaterar att det till följd av detta inte kommer att finnas några bestämmelser om uppgiftsskydd för sådana uppdrag. Endast bestämmelser om uppgiftsskydd för medlemsstaternas behandling av personuppgifter när de utövar verksamhet som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skulle kunna fastställas genom ett rådsbeslut på grundval av artikel 39 i EU-fördraget. Ett sådant rådsbeslut skulle inte kunna omfatta bestämmelser som gäller verksamhet som utförs av EU:s institutioner, organ och byråer. För att täppa till denna rättsliga lucka skulle ett eventuellt rådsbeslut därför behöva åtföljas av ett ytterligare, kompletterande instrument, på grundval av artikel 16 i EUF-fördraget.

Kommissionen konstaterar att artikel 9.3 (f.d. artikel 70a i rådets allmänna riktlinje) inte skapar en ny skyldighet för unionens institutioner och organ när det gäller avvägningen mellan skyddet av personuppgifter och allmänhetens tillgång till handlingar.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy