Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0086(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0054/2018

Indgivne tekster :

A8-0054/2018

Forhandlinger :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0349

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 43k
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg
En fælles digital portal ***I
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0256),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 48 og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0141/2017),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0054/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 81 af 2.3.2018, s. 88.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012
P8_TC1-COD(2017)0086

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1724.)

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik