Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0388/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0350

Prijaté texty
PDF 126kWORD 45k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“) a Parížsku dohodu prijatú prostredníctvom rozhodnutia 1/CP.21 na 21. konferencii zmluvných strán UNFCCC (COP 21) a na 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP 11) a ktorá sa konala od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Paríži,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas požiarov v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 tragicky zahynulo 99 osôb a stovky ľudí bolo zranených;

B.  keďže tieto požiare zničili domy, a tak muselo byť niekoľko stoviek ľudí evakuovaných, vážne poškodili miestnu a regionálnu infraštruktúru a životné prostredie, negatívne ovplyvnili poľnohospodárstvo a postihli hospodársku činnosť vrátane cestovného ruchu a sektora stravovacích a ubytovacích služieb;

C.  keďže v celej Európe sa zvýšila frekvencia, závažnosť a komplexnosť prípadov extrémneho sucha a lesných požiarov s dopadom na celú Európu a sú urýchľované zmenou klímy;

D.  keďže investovanie do boja proti zmene klímy je naliehavým opatrením na to, aby sa predišlo katastrofálnym suchám a požiarom;

E.  keďže z dôvodu požiarov požiadalo Grécko, Švédsko a Lotyšsko v lete 2018 o podporu EÚ prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

1.  vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám tých, ktorí prišli počas požiarov v regióne Atika o život;

2.  vyjadruje súcit so všetkými obyvateľmi, ktorí boli týmito požiarmi v regióne Atika postihnutí;

3.  vzdáva hold obetavosti členov hasičských zborov a pobrežných hliadok, dobrovoľníkov a iných, ktorí riskovali svoje životy pri hasení týchto lesných požiarov a pri záchrane svojich spoluobčanov;

4.  zdôrazňuje úlohu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany pri zabezpečení lietadiel, vozidiel, zdravotníckeho personálu a hasičov z celej Európskej únie;

5.  pripomína, že možno využiť rôzne fondy EÚ, ako je Fond solidarity EÚ, na obnovu dôležitej infraštruktúry a na sanačné práce po prírodnej katastrofe;

6.  opätovne zdôrazňuje význam podpory z kohéznych fondov EÚ z hľadiska prevencie požiarov a reakcie na núdzové situácie a vyzýva členské štáty, aby toto financovanie v plnej miere využili a informovali verejnosť o riziku lesných požiarov;

7.  zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšieho vedeckého výskumu v oblasti mechanizmov posudzovania, prevencie a systémov včasného zisťovania rizík a iných prostriedkov boja proti týmto javom, ako aj lepšej výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a členskými štátmi;

8.  zdôrazňuje, že dokument zverejnený Svetovou meteorologickou organizáciou dňa 1. augusta 2018(2) poskytuje dôkazy o tom, že vlna horúčav v Európe v roku 2018 súvisí so zmenou klímy; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili ciele a vykonávali politiky v oblasti klímy, ktorými splnia záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody COP 21;

9.  zdôrazňuje tiež potrebu zabezpečiť prevenciu záplav v oblastiach postihnutých lesnými požiarmi, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším katastrofám;

10.  vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení aktuálnych opatrení EÚ, ako je stratégia lesného hospodárstva EÚ a stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, zohľadnila riziko lesných požiarov a starostlivosť o krajinu a les na ekosystémovom základe a aby tieto stratégie upravila v prípade, že zistí akékoľvek nedostatky;

11.  vyzýva Radu a Komisiu, aby s Európskym parlamentom ukončili medziinštitucionálne rokovania o novom mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a vytvorení systému rescEU do konca roka 2018;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, vládam členských štátov a regionálnym orgánom v oblastiach postihnutých požiarmi.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia