Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0384/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0351

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 40k
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg
Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2018 Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 7. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman Khan al-Ahmarin kaavailtuun purkamiseen liittyvistä uusimmista vaiheista,

–  ottaa huomioon kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Khan al-Ahmarin kylästä 10. syyskuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen vuodelta 1949 ja erityisesti sen 49, 50, 51 ja 53 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon 24. elokuuta 2018 julkaiseman puolivuotisraportin EU:n rahoittamien rakennusten tuhoamisesta ja takavarikoinnista Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa tammikuun ja kesäkuun 2018 välisenä aikana,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israelin korkein oikeus hylkäsi 5. syyskuuta 2018 Khan al-Ahmarin asukkaiden esittämät vetoomukset; ottaa huomioon, että korkein oikeus katsoi asiaankuuluvilla viranomaisilla olevan oikeus panna toimeen asukkaiden suunniteltu siirto Jahalin Westiin; ottaa huomioon, että korkein oikeus antoi Israelin viranomaisille luvan aloittaa Khan al-Ahmarin purkusuunnitelmien toimeenpanon;

B.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar on yksi niistä 46 beduiiniyhteisöstä, joihin YK:n mukaan kohdistuu suuri riski joutua pakkosiirron kohteeksi Länsirannan keskiosassa; toteaa, että yhteisö koostuu 32 perheestä ja yhteensä 173 henkilöstä, joista 92 on alaikäisiä; ottaa huomioon, että Israelin armeija on antanut käskyn purkaa kylän kaikki rakennukset;

C.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 Israelin korkein oikeus teki päätöksen, jonka mukaan Khan al-Ahmar oli kokonaisuudessaan rakennettu laittomasti aluesuunnittelu- ja kaavoituslakien vastaisesti ja että se oli sen vuoksi purettava; ottaa huomioon, että korkein oikeus korosti myös, että Israelin viranomaisten oli etsittävä soveltuva vaihtoehto koululle ja yhteisön asukkaille; ottaa huomioon, että Israelin valtio on ilmoittanut kirjallisesti, mitä se aikoo tarjota Abu Disissä sijaitsevaan Jahalin Westiin siirtyville perheille, sekä maininnut mahdollisuudesta rakentaa Jerikon itäpuolelle toinen uusi asuinpaikka; ottaa huomioon, että Khan al-Ahmarin yhteisö on kieltäytynyt siirtymästä asuinseudultaan;

D.  ottaa huomioon, että neljännen Geneven sopimuksen mukaan miehitetyn alueen asukkaiden pakkosiirrot ovat kiellettyjä, elleivät väestön turvallisuus tai pakottavat sotilaalliset syyt niin vaadi, ja ne loukkaavat vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

E.  ottaa huomioon, että Israelin viranomaiset rajoittavat Länsirannan C-alueen palestiinalaisasukkaiden rakennustoimintaa erittäin voimakkaasti; toteaa, että viranomaismääräykset tekevät palestiinalaisten laillisesta rakennustoiminnasta alueella melkein mahdotonta ja niitä käytetään keinona palestiinalaisten häätämiseen ja siirtokuntatoiminnan laajentamiseen; ottaa huomioon, että Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia ja merkittävä este rauhanpyrkimyksille; ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella kolmannella osapuolella, myös EU:n jäsenvaltioilla, on velvollisuus olla tunnustamatta, avustamatta tai tukematta miehitetyllä alueella olevia siirtokuntia sekä velvollisuus konkreettisesti vastustaa niitä;

F.  ottaa huomioon, että Khan al-Ahmar sijaitsee E1-käytävän alueella miehitetyllä Länsirannalla; toteaa, että vallitsevan tilanteen säilyttäminen tällä alueella on olennaisen tärkeää kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden kannalta sekä alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion perustamiseksi tulevaisuudessa; toteaa, että parlamentti on toistuvasti vastustanut kaikkia toimia, jotka heikentävät kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta, ja kehottanut molempia osapuolia osoittamaan politiikkansa ja toimiensa kautta, että ne ovat aidosti sitoutuneita kahden valtion ratkaisuun, jotta voidaan palauttaa luottamus;

G.  toteaa, että kymmenen EU:n jäsenvaltiota tukee Khan al-Ahmarissa käynnissä olevia humanitaarisia ohjelmia, kuten alakoulun rakentamista, ja että arviolta 315 000 euron arvosta EU:n rahoittamaa humanitaarista apua on nyt uhattuna;

H.  ottaa huomioon, että Palestiinaan nimitetyn EU:n edustajan toimiston mukaan miehitetyllä Länsirannan alueella ja Itä-Jerusalemissa asuvien palestiinalaisten omaisuuden tuhoaminen ja takavarikointi on jatkunut vuoden 2018 alkupuoliskolla; toteaa, että Khan al-Ahmarin purkaminen ei lupaisi mitään hyvää Länsirannan kymmenille muille beduiiniyhteisöille;

1.  yhtyy korkean edustajan / varapuheenjohtajan, Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Israelin hallitukselle antamaan kehotukseen luopua uudelleensijoittamissuunnitelmasta, joka johtaisi Khan al-Ahmarin purkamiseen ja sen asukkaiden siirtämiseen pakolla muualle; pitää äärimmäisen tärkeänä, että EU pysyy edelleen yhtenäisenä tässä asiassa;

2.  varoittaa Israelin viranomaisia siitä, että Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden pakkosiirto loukkaisivat vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

3.  ilmaisee huolensa Khan al-Ahmarin purkamisen vaikutuksista, sillä se vaarantaisi entisestään kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden ja heikentäisi rauhannäkymiä; toteaa jälleen, että kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden suojeleminen ja säilyttäminen on välitön tavoite EU:n politiikoissa ja toimissa, jotka liittyvät Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin ja Lähi-idän rauhanprosessiin;

4.  edellyttää, että mikäli Khan al-Ahmarin purkaminen ja sen asukkaiden häätö pannaan toimeen, EU:n reaktio suhteutetaan tämän käänteen vakavuuteen ja se on johdonmukainen unionin Khan al-Ahmarin yhteisölle jo pitkään antaman tuen kanssa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tehostamaan EU:n yhteydenpitoa Israelin viranomaisten kanssa, jotta C-alueen palestiinalaisväestön oikeuksia kunnioitettaisiin kaikilta osin, ja vaatimaan Israelilta korvausta EU:n rahoittaman infrastruktuurin tuhoamisen vuoksi;

5.  vaatii, että Israelin hallitus lakkaa välittömästi uhkailemasta Negevin autiomaassa ja miehitetyn Länsirannan C-alueella eläviä beduiiniyhteisöjä rakennusten purkamisella ja asukkaiden häätämisellä; korostaa, että talojen, koulujen ja muun keskeisen infrastruktuurin purkaminen miehitetyllä palestiinalaisalueella on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan laitonta;

6.  muistuttaa, että Israelilla on neljännen Geneven sopimuksen mukaisesti täysi vastuu tarvittavien palvelujen, kuten koulutuksen, terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen, tarjoamisesta sen miehittämillä alueilla asuville ihmisille;

7.  on edelleen täysin vakuuttunut siitä, että ainoa kestävä ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on se, että kaksi demokraattista valtiota, Israel ja Palestiina, elävät rinnakkain rauhassa vuoden 1967 rajaan perustuvien turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä ja että Jerusalem on kummankin valtion pääkaupunki; tuomitsee yksipuoliset päätökset tai toimet, jotka saattaisivat heikentää tämän ratkaisun toteutumismahdollisuuksia;

8.  kehottaa Israelin viranomaisia lopettamaan välittömästi siirtokuntien laajentamisen ja aloittamaan niiden purkamisen; edellyttää EU:n pysyvän järkähtämättä kannassaan tässä kysymyksessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattorille, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö