Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2035(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0262/2018

Внесени текстове :

A8-0262/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0352

Приети текстове
PDF 191kWORD 68k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
P8_TA(2018)0352A8-0262/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (2018/2035(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г., озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 16 януари 2018 г. относно въздействието върху околната среда от използването на разградими при окисляване пластмаси, включително разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване (COM(2018)0035),

—  като взе предвид съобщението на Комисията и работния документ на службите на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032),

—  като взе предвид работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. на Комисията (COM(2016)0773), и по-специално целта да се установят повече изисквания за конкретни продукти и повече хоризонтални изисквания в области като дълготрайността, възможностите за поправка, възможностите за осъвременяване, проектирането, позволяващо разглобяване, и лесното повторно използване или рециклиране,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(1),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(4),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване(5),

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(6) („Директивата за екодизайна“) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно директивата,

—  като взе предвид Решение 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г.(7),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 декември 2017 г. относно екологичните иновации: улесняване на прехода към кръгова икономика,

—  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър 468 „Нагласи на европейските граждани спрямо околната среда“, октомври 2017 г.,

—  като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата и 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21),

—  като взе предвид резолюцията на ООН, озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие, проведена на 25 септември 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно международното управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г.(10),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0262/2018),

А.  като има предвид, че пластмасата е ценен материал, който намира широко приложение във всички вериги за създаване на стойност и който е от полза за обществото и икономиката ни, ако се използва и управлява отговорно;

Б.  като има предвид, че начинът, по който в днешно време пластмасата се произвежда, използва и изхвърля, оказва пагубно въздействие върху околната среда, климата и икономиката и има потенциални отрицателни последствия за здравето на хората и животните; като има предвид, че основното предизвикателство следователно се състои в това пластмасата да се произвежда и използва по отговорен и устойчив начин, така че да се генерират по-малко пластмасови отпадъци и да се намали, доколкото е възможно, използването на опасни вещества в пластмасите; като има предвид, че в това отношение научните изследвания и иновациите в нови технологии и алтернативи играят важна роля;

В.  като има предвид, че тези недостатъци пораждат голямо безпокойство в обществото, след като 74% от гражданите на ЕС изразяват безпокойство във връзка с въздействието, което пластмасите оказват върху здравето, а 87% са загрижени във връзка с въздействието им върху околната среда;

Г.  като има предвид, че настоящият политически импулс следва да се използва за осъществяване на преход към устойчива кръгова икономика в сектора на пластмасите, която да дава приоритет на предотвратяването на генерирането на пластмасови отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците;

Д.  като има предвид, че няколко държави членки вече са въвели национални законодателни мерки за ограничаване на пластмасовите микрочастици, които умишлено се добавят в козметиката;

Е.  като има предвид, че европейските държави имат практика да изнасят пластмасови отпадъци, включително и в държави, където неадекватните системи за управление и рециклиране на отпадъците причиняват щети на околната среда и застрашават здравето на местните общности, особено това на работещите с отпадъци;

Ж.  като има предвид, че пластмасовите отпадъци са глобален проблем и че е необходимо международно сътрудничество за борба с предизвикателството; като има предвид, че ЕС се ангажира да изпълни целите на ООН за устойчиво развитие, които се отнасят отчасти до устойчивото потребление и производство на пластмаси и са насочени към ограничаване на тяхното въздействие върху моретата и сушата;

З.  като има предвид, че през 2015 г. годишното производство на пластмаси в световен мащаб достигна 322 милиона тона и се очаква да се удвои през следващите 20 години;

И.  като има предвид, че в ЕС се генерират ежегодно 25,8 милиона тона пластмасови отпадъци;

Й.  като има предвид, че в ЕС само 30% от пластмасовите отпадъци се събират с цел рециклиране; като има предвид, че от рециклирана пластмаса са произведени само 6% от пластмасите, които се пускат на пазара;

К.  като има предвид, че дяловете на депониране (31%) и на изгаряне (39%) на пластмасови отпадъци продължават да са високи;

Л.  като има предвид, че понастоящем около 95% от стойността на пластмасовите опаковъчни материали се губи в икономиката, което води до ежегодни загуби в размер на 70 до 105 милиарда евро;

М.  като има предвид, че целта на ЕС е до 2030 г. делът на рециклирането на пластмасови опаковки да достигне 55%;

Н.  като има предвид, че рециклирането на пластмаси води до значителни ползи за климата, тъй като се намаляват емисиите на СО2;

О.  като има предвид, че в световните океани ежегодно попадат между 5 и 13 милиона тона пластмаса, като към момента се счита, че океаните съдържат над 150 милиона тона пластмаса;

П.  като има предвид, че в моретата и океаните на ЕС ежегодно се изхвърлят между 150 000 и 500 000 тона пластмасови отпадъци;

Р.  като има предвид, че съгласно цитирани от ООН изследвания, ако не се предприемат мерки, през 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса отколкото риба;

С.  като има предвид, че пластмасата съставлява 85% от отпадъците по плажовете и над 80% от морските отпадъци;

Т.  като има предвид, че практически в океана — от „Голямото тихоокеанско сметище“, съдържащо най-малко 79 000 тона пластмаса, плаваща на площ от 1,6 милиона квадратни километра, до най-отдалечените зони на Земята, като морското дъно и Арктика, може да се открие всякакъв вид пластмасов материал;

У.  като има предвид, че морските отпадъци оказват също така неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност и върху хранителната верига на човека;

Ф.  като има предвид, че 90% от морските птици поглъщат пластмасови частици;

Х.  като има предвид, че все още не е известно цялостното въздействие на пластмасовите отпадъци върху флората, фауната и човешкото здраве; като има предвид, че катастрофалните последствия за морския живот са документирани, като всяка година над 100 милиона морски животни умират вследствие на наличието на пластмасови отпадъци в океана;

Ц.  като има предвид, че решенията за третиране на проблема с пластмасата в морето не могат да бъдат изолирани от цялостната стратегия за пластмасите; като има предвид, че член 48 от Регламента за контрол на рибарството(11), който съдържа мерки, предназначени за насърчаване на намирането на изгубени риболовни съоръжения, представлява стъпка в правилната посока, но е твърде ограничен по обхват, като се има предвид, че държавите членки имат право да освобождават повечето риболовни кораби от това задължение, а изпълнението на изискванията за докладване продължава да бъде незадоволително;

Ч.  като има предвид, че се обмисля финансиране по линия на Европейското териториално сътрудничество на проекти в Адриатическо море, като например нови инструменти за управление и добри практики за намаляване и — по възможност — прекратяване на изоставянето на риболовни съоръжения, като риболовният флот получава нова роля на „морски страж“;

Ш.  като има предвид, че държавите членки са страни по Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) и следва да се стремят към пълно прилагане на нейните разпоредби;

Щ.  като има предвид, че призрачният риболов възниква, когато изгубени или изоставени бионеразградими риболовни мрежи, капани или въдици улавят, омотават, нараняват, довеждат до гладна смърт или друг вид смърт морски организми; като има предвид, че явлението „призрачен риболов“ се дължи на загубата и изоставянето на риболовни съоръжения; като има предвид, че Регламентът за контрол на рибарството изисква задължително маркиране на съоръженията и уведомяване за изгубени съоръжения, както и тяхното извличане; като има предвид, че поради това някои рибари по своя собствена инициатива докарват до пристанището извлечени от морето изгубени мрежи;

АА.  като има предвид, че макар и да е трудно да се направи правилна оценка на точния принос на аквакултурите в морските отпадъци, се счита, че 80% от морските отпадъци се състоят от пластмаса и пластмасови микрочастици и че някъде между 20% и 40% от тези морски пластмасови отпадъци са свързани отчасти с човешките дейности в открито море, включително търговските и круизните кораби, като останалите са с произход от сушата; като има предвид, че според неотдавнашно проучване на ФАО(12) около 10% идват от изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения; като има предвид, че изгубените и изхвърлени риболовни съоръжения са един от компонентите на морските пластмасови отпадъци и че приблизително 94% от пластмасата, която влиза в океана, стига до морското дъно, от което следва необходимостта да се използва Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), за да могат рибарите да участват пряко в схемите за „улавяне на морски отпадъци“, като им се предоставят плащания или други финансови и материални стимули;

АБ.  като има предвид, че всяка година в околната среда на ЕС попадат между 75 000 и 300 000 тона пластмасови микрочастици, включително пластмасови микрочастици, които целенасочено се добавят към пластмасовите продукти, пластмасови микрочастици, които се освобождават по време на употребата на продуктите, и такива, получени при разграждането на пластмасовите продукти;

АВ.  като има предвид, че пластмасовите микрочастици и частиците с наноразмери създават специфични предизвикателства пред политиката;

АГ.  като има предвид, че в 90% от бутилираната вода са открити пластмасови микрочастици;

АД.  като има предвид, че се приветства искането на Комисията, отправено до Европейската агенция по химикали, да изследва научната основа за ограничаване на използването на умишлено добавяните в потребителските продукти и продуктите за професионална употреба пластмасови микрочастици;

АЕ.  като има предвид, че се приветства искането на Комисията до ECHA да изготви предложение за евентуално ограничаване на разградимите при окисляване пластмаси;

АЖ.  като има предвид, че съгласно член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) въвеждането на нови собствени ресурси подлежи на специална законодателна процедура, която изисква единодушие сред държавите членки и консултации с Парламента;

Общи положения

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028), като крачка напред в прехода на ЕС от линейна към кръгова икономика; признава, че пластмасата играе полезна роля в икономиката и в ежедневието ни, но същевременно има значителни недостатъци; счита, че поради тази причина основното предизвикателство е пластмасите да се управляват по устойчив начин по цялата верига на създаване на стойност, като по този начин да се промени начинът, по който произвеждаме и използваме пластмаси, така че стойността да се запази в нашата икономика, без да се вреди на околната среда, климата и общественото здраве;

2.  подчертава, че определеното в Рамковата директива за отпадъците предотвратяване на пластмасови отпадъци следва да бъде най-важният приоритет, в съответствие с йерархията на отпадъците; счита освен това, че и насърчаването за постигане на значително по-добри резултати в областта на рециклирането на пластмаса е също така от основно значение за подпомагането на устойчивия икономически растеж, както и за опазването на околната среда и общественото здраве; призовава всички заинтересовани страни да разгледат неотдавнашната забрана от страна на Китай на вноса на пластмасови отпадъци като благоприятна възможност за инвестиране в предотвратяването на пластмасови отпадъци, включително чрез стимулиране на повторната употреба и „кръговото“ проектиране на продукти, както и за инвестиране в съоръжения за събиране, сортиране и рециклиране в ЕС на високо технологично равнище; счита, че обменът на най-добри практики в това отношение е важен, особено за МСП;

3.  изразява убеждението си, че стратегията за пластмасите следва да служи като лост за стимулиране на нови, интелигентни, устойчиви и кръгови стопански модели и модели на производство и потребление, които да обхващат цялата верига за създаване на стойност, в съответствие с цел 12 на ООН за устойчиво развитие, а именно за устойчиво потребление и производство и чрез интернализация на външните разходи; призовава Комисията за постигане на тази цел да насърчава създаването на ясни връзки между политиките на Съюза, отнасящи се до отпадъците, химикалите и продуктите, включително чрез разработване на нетоксични цикли на материалите, както е посочено в 7-та програма за действие в областта на околната среда;

4.  призовава Комисията да създаде политика за периода след 2020 г. за кръговата икономика и биоикономиката, която да се основава на стабилен научноизследователски и иновационен стълб, както и да гарантира включването на необходимите ангажименти в новата многогодишна финансова рамка (МФР); подчертава по-специално значението на научните изследвания за разработването на новаторски решения и за установяването на въздействието на пластмасовите макро-, микро- и наночастици върху екосистемите и здравето на човека;

5.  подчертава, че пластмасите са разнообразни и имат различни приложения и че вследствие на това за различните вериги за създаване на стойност е необходим индивидуален подход, често специфичен за конкретен продукт, с разнообразна комбинация от решения, при които се вземат предвид въздействието върху околната среда, наличните алтернативи, местните и регионалните потребности и се гарантира задоволяването на функционалните потребности на потребителите;

6.  подчертава, че за постигане на успех и на резултати, които да са от полза както за икономиката, така и за околната среда, климата и здравето, са необходими съвместни и координирани действия от страна на всички заинтересовани лица по цялата верига за създаване на стойност, в т.ч. потребителите;

7.  подчертава, че намаляването на генерирането на отпадъци представлява споделена отговорност, както и че важно предизвикателство продължава да бъде превръщането на съществуващата обща загриженост по повод на пластмасовите отпадъци в отговорност на обществото; подчертава факта, че в това отношение от основно значение е създаването на нови модели на потребление чрез стимулиране на промяна в поведението на потребителите; призовава за повишаване на осведомеността на потребителите относно въздействието на замърсяването с отпадъци от пластмаса, относно значението на предотвратяването и правилното управление на отпадъците, както и относно наличните алтернативи;

От проектиране за рециклиране към проектиране за кръговрат

8.  призовава компетентните органи в държавите членки да гарантират цялостното и бързо въвеждане и прилагане на всички достижения на правото в областта на продуктите и отпадъците; изтъква, че в ЕС само 30% от пластмасовите отпадъци се събират с цел рециклиране, което води до огромно разхищение на ресурси; подчертава, че от 2030 г. нататък пластмасовите отпадъци няма да се приемат в депата за отпадъци и че държавите членки трябва да управляват пластмасовите си отпадъци в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/98/ЕО; отново заявява, че държавите членки следва да използват икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците; подчертава значението на наличието на съоръжения, които дават възможност за разделно събиране и сортиране на отпадъци и по този начин осигуряват висококачествено рециклиране и засилено използване на качествени вторични суровини;

9.  призовава всички заинтересовани лица в сектора да започнат сега да предприемат конкретни действия, с които да се гарантира, че най-късно до 2030 г. всички опаковки от пластмаси ще са годни за повторна употреба или за рециклиране по икономически ефективен начин, да обвържат идентичността на търговската им марка с устойчиви и кръгови бизнес модели и да използват своите маркетингови възможности за насърчаване и стимулиране на устойчиви и кръгови модели на потребление; призовава Комисията да наблюдава и оценява развитието на събитията, да насърчава най-добрите практики и да проверява твърденията за екологосъобразност, за да се избегнат „екологични заблуди“;

10.  счита, че гражданското общество следва да взема надлежно участие и да бъде информирано, така че да е в състояние да търси отговорност от промишлеността за поетите от нея ангажименти и задължения;

11.  настоятелно призовава Комисията да изпълни своето задължение да преразгледа и засили основните изисквания в Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки до края на 2020 г., като вземе под внимание съответните свойства на различните опаковъчни материали въз основа на оценка на жизнения им цикъл и като насочи вниманието си по-специално към предотвратяването и проектирането за кръговрат; призовава Комисията да предложи ясни, приложими и ефективни изисквания, включително относно „пластмасови опаковки, които могат да се употребяват многократно и подлежат на рециклиране по икономически ефективен начин“, както и относно прекомерното опаковане;

12.  призовава Комисията да превърне принципите за ефективност и кръговост на ресурсите във водещи принципи, като се обръща внимание на важната роля, която могат да играят материалите, продуктите и системите с кръгов характер и по отношение на изделията от пластмаса, които не са предназначени за опаковане; счита, че това може да бъде постигнато, наред с другото, чрез разширяване на отговорността на производителя, чрез разработване на продуктови стандарти, чрез извършване на оценки на база жизнения цикъл, чрез разширяване на обхвата на законодателството в областта на екопроектирането, така че да обхване всички основни пластмасови продуктови групи, чрез приемане на разпоредби за екомаркировка и прилагане на метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда;

Създаване на истински единен пазар за рециклирани пластмаси

13.  отбелязва, че съществуват различни причини за ниското усвояване на рециклирани пластмаси в ЕС, като например ниските — отчасти вследствие на субсидиите — цени на изкопаемите горива, липсата на доверие и недостига на висококачествено снабдяване; подчертава, че е необходим стабилен вътрешен пазар на вторични суровини, за да се гарантира преминаването към кръгова икономика; призовава Комисията да преодолее пречките пред този пазар и да създаде еднакви условия на конкуренция;

Стандарти за качество и проверка

14.  призовава Комисията да представи бързо предложения за стандарти за качество, за да се изгради доверие и да се стимулира пазарът за вторични пластмаси; настоятелно призовава Комисията при разработването на тези стандарти за качество да вземе предвид различни степени на рециклиране, които да са съвместими с функционалността на различни продукти, като същевременно се опазват общественото здраве, безопасността на храните и околната среда; призовава Комисията да гарантира безопасната употреба на рециклираните материали в материалите, предназначени за контакт с храни, и да насърчава иновациите;

15.  призовава Комисията да вземе предвид най-добрите практики със сертификати от независима трета страна и да насърчава сертифицирането на рециклирани материали, тъй като проверката е изключително важна за повишаване на доверието както на промишлеността, така и на потребителите в рециклираните материали;

Рециклирано съдържание

16.  призовава всички участници в сектора да превърнат обществените си ангажименти за увеличаване на дела на рециклирането на пластмаса в официални обещания и да предприемат конкретни действия;

17.  счита, че може да са необходими задължителни правила за рециклирано съдържание с цел насърчаване на използването на вторични суровини, тъй като за момента няма функциониращи пазари за рециклирани материали; призовава Комисията да обмисли въвеждането на изисквания за минимално рециклирано съдържание за определени пластмасови продукти, пуснати на пазара на ЕС, като се спазват изискванията за безопасност на храните;

18.  призовава държавите членки да разгледат възможността за въвеждане на намален данък върху добавената стойност (ДДС) за продуктите, съдържащи рециклирани материали;

Кръгови обществени поръчки

19.  подчертава, че възлагането на обществени поръчки представлява основен инструмент в прехода към кръгова икономика, тъй като разполага с възможността да насърчава иновативни стопански модели и ресурсно ефективни продукти и услуги; подчертава ролята в това отношение на местните и регионалните органи; призовава Комисията да създаде европейска мрежа за обучение относно възлагането на кръгови обществени поръчки с цел събиране на извлечените поуки от пилотни проекти; счита, че тези доброволни действия биха могли да проправят пътя — въз основа на солидна оценка на въздействието — за създаване на обвързващи правила и критерии на ЕС за кръгови обществени поръчки;

20.  призовава държавите членки да премахнат всички порочни стимули, които спъват постигането на възможно най-високо равнище на рециклиране на пластмаси;

Взаимодействие на законодателството в областта на отпадъците и химикалите

21.  призовава компетентните органи в държавите членки да оптимизират контрола над вносните материали и продукти с цел да се осигури спазването на законодателството на ЕС по отношение на химикалите и продуктите;

22.  посочва резолюцията на Европейския парламент относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците;

Предотвратяване на генерирането на отпадъци от пластмаси

Пластмасови изделия за еднократна употреба

23.  отбелязва, че не съществува универсално решение за справяне с вредните последици за околната среда, произтичащи от пластмасовите изделия за еднократна употреба, и счита, че за разрешаване на този сложен въпрос е необходима комбинация от доброволни и регулаторни мерки, а така също и промяна в съзнанието, поведението и участието на потребителите;

24.  взема под внимание действията, предприети вече в някои държави членки, и следователно приветства предложението на Комисията за създаване на специална законодателна уредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално на пластмасовите изделия за еднократна употреба; счита, че това предложение следва да допринесе за значително намаляване на морските отпадъци, повече от 80% от които са от пластмаса, и по този начин ще допринесе за постигане на целта на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие за предотвратяване и значително намаляване на всички видове морско замърсяване;

25.  счита, че е важно тази уредба да предлага на компетентните органи в държавите членки амбициозен набор от възможни мерки, които са съвместими с целостта на единния пазар, оказват осезаемо положително екологично и социално-икономическо въздействие и осигуряват на потребителите необходимата функционалност;

26.  съзнава, че намаляването и ограничаването на пластмасовите продукти за еднократна употреба може да създаде възможности за устойчиви стопански модели;

27.  отбелязва текущата работа по това предложение в рамките на обикновената законодателна процедура;

28.  подчертава, че съществуват различни начини за постигане на високи коефициенти при разделното събиране и рециклирането на отпадъците, както и за намаляване на количеството на пластмасовите отпадъци, например режими на разширена отговорност на производителя със съобразени такси, схеми за обратно изкупуване и засилване на обществената осведоменост; признава значението на установените режими в различните държави членки, както и потенциала за обмен на най-добри практики между държавите членки; подчертава, че изборът на определена схема остава в правомощията на компетентния орган на държавата членка;

29.  приветства факта, че в Директива 94/62/ЕО се предвижда държавите членки да създадат до края на 2024 г. задължителни режими на разширена отговорност на производителя за всички опаковки, и призовава Комисията да оцени възможността за разширяване на обхвата на това задължение, за да се включат и други продукти от пластмаса в съответствие с член 8 и член 8а от Директива 2008/98/ЕО;

30.  взема под внимание предложението на Комисията относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325) за вноска, изчислявана на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса; подчертава, че насочващото въздействие на евентуална вноска трябва да е съгласувано с йерархията на отпадъците; ето защо подчертава, че следва да се даде предимство на предотвратяването на генерирането на отпадъци;

31.  призовава Комисията и държавите членки да се присъединят и да подкрепят международната коалиция за намаляване на замърсяването с пластмасови пликове, създадена на 22-ата Конференция на ООН по изменението на климата (COP 22), проведена в Маракеш през ноември 2016 г.;

32.  счита, че супермаркетите играят решаваща роля за намаляването на пластмасите за еднократна употреба в ЕС; приветства инициативи като щандове за супермаркети без пластмаса, които предоставят възможност на супермаркетите да тестват компостируеми биоматериали като алтернатива на пластмасовите опаковки;

33.  приветства предложението на Комисията за директива относно пристанищните приемни съоръжения (COM(2018)0033), която има за цел да намали значително товара и разходите за рибарите за връщането на риболовни съоръжения и отпадъци от пластмаса на пристанището; подчертава важната роля, която би могла да бъде отредена на рибарите, по-специално като събират по време на риболовната си дейност отпадъци от пластмаса от морето и ги връщат на пристанището, за да бъдат подложени на подходящо управление на отпадъците; подчертава, че Комисията и държавите членки следва да създадат стимули за тази дейност, така че на рибарите да не се начислява такса за третиране;

34.  изразява съжаление по повод на факта, че изпълнението на член 48, параграф 3 от Регламента за контрол на рибарството по отношение на задълженията за намиране и докладване на изгубени риболовни съоръжения не е включено в доклада на Комисията за оценка и прилагане от 2017 г.; подчертава необходимостта от подробна оценка на изпълнението на изискванията на Регламента за контрол на рибарството по отношение на риболовните съоръжения;

35.  призовава Комисията, държавите членки и регионите да подкрепят планове за събиране на отпадъци в морето с участието, когато е възможно, на риболовни кораби и да въведат на пристанищата съоръжения за приемане и обезвреждане на морски отпадъци, както и схема за рециклиране на излезли от употреба мрежи; призовава Комисията и държавите членки да използват препоръките, съдържащи се в Доброволните насоки на ФАО за маркиране на риболовните съоръжения, в тясно сътрудничество с риболовния сектор, за да се борят срещу призрачния риболов;

36.  призовава Комисията, държавите членки и регионите да подобрят събирането на данни в областта на морската пластмаса, като изготвят и прилагат задължителна за целия ЕС цифрова система за докладване на риболовни съоръжения, загубени от отделни риболовни кораби, която да бъде в подкрепа на действията по изтеглянето им, като използват данни от регионални бази данни, за да споделят информация в европейска база данни, управлявана от Агенцията за контрол на рибарството или да развиват SafeSeaNet като удобна за ползване и валидна за целия ЕС система, която да позволява на рибарите да сигнализират за изгубени съоръжения;

37.  подчертава, че държавите членки трябва да положат повече усилия, за да разработят стратегии и планове за намаляване на изоставянето в морето на риболовни съоръжения, например чрез безвъзмездни средства от ЕФМДР, както и с подкрепата на структурните фондове и в рамките на Европейското териториално сътрудничество и с необходимото активно участие на регионите;

Пластмаси на биологична основа, биоразградимост и компостируемост

38.  решително подкрепя Комисията по отношение на представянето на ясни допълнителни стандарти, хармонизирани правила и дефиниции относно биологичното съдържание, биоразградимостта (свойство, независимо от изходната суровина) и компостируемостта, за да се преодолеят съществуващите погрешни схващания и недоразумения и на потребителите да се предостави ясна информация;

39.  подчертава факта, че насърчаването на устойчива биоикономика може да допринесе за намаляването на зависимостта на Европа от вносни суровини; подчертава потенциалната роля на пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси, когато е доказано, че те са от полза от гледна точка на жизнения цикъл; счита, че биоразградимостта трябва да се оценява при съответните реални условия;

40.  подчертава, че биоразградимите пластмаси могат да спомогнат за прехода към кръгова икономика, но не представляват универсално средство срещу морските отпадъци нито следва да легитимират ненужни приложения за еднократна употреба; поради това призовава Комисията да разработи ясни критерии за полезни продукти и приложения, състоящи се от биоразградими пластмаси, включително за опаковки и приложения в областта на селското стопанство; призовава за по-нататъшни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност по този въпрос; подчертава, че с оглед на правилното управление на отпадъците биоразградимите и бионеразградимите пластмаси трябва да бъдат третирани по различен начин;

41.  подчертава, че пластмасите на биологична основа предлагат потенциал за частична диференциация на изходните суровини и в това отношение призовава за по-нататъшни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност; потвърждава, че на пазара вече съществуват иновативни материали на биологична основа; подчертава необходимостта от неутрално и равно третиране на заместващите материали;

42.  призовава за въвеждане в ЕС до 2020 г. на пълна забрана на използването на разградими при окисляване пластмаси, тъй като този вид пластмаси не се разгражда по подходящ начин, не е пригоден за компостиране, оказва отрицателно въздействие върху рециклирането на конвенционална пластмаса и няма доказана полза за околната среда;

Пластмасови микрочастици

43.  призовава Комисията най-късно до 2020 г. да въведе забрана на пластмасовите микрочастици, които се добавят умишлено в козметичните продукти, продуктите за лична хигиена и почистващите препарати; освен това призовава Европейска агенция по химикали (ECHA) да извърши оценка и да изготви, ако е целесъобразно, забрана на пластмасови микрочастици, които се добавят умишлено към други продукти, като се съобразява с наличието на надеждни алтернативи;

44.  призовава Комисията да определи минимални изисквания в законодателството в областта на продуктите с цел да се намали значително изпускането на пластмасови микрочастици още при източника, по-специално що се отнася до текстилни изделия, гуми, бои и цигарени фасове;

45.  отбелязва добрата практика на програмата Operation Clean Sweep и на редица инициативи „нулева загуба на пластмасови частици“; счита, че съществува възможност за поемане на тези инициативи на равнището на ЕС и на световно равнище;

46.  призовава Комисията в рамките на текущата проверка за пригодност на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в контекста на пречистването на отпадъчните води и управлението на валежните води да разгледа източниците, разпространението, съдбата на пластмасовите макро- и микрочастици и последиците от тях; освен това призовава компетентните органи на държавите членки и Комисията да гарантират пълното изпълнение и прилагане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води и на Рамковата директива за морска стратегия; призовава Комисията да подкрепи научните изследвания в областта на технологиите за третиране на утайките от отпадъчни води и за пречистване на водата;

Научни изследвания и иновации

47.  приветства изявлението на Комисията, че в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ ще се инвестират допълнително 100 милиона евро с цел стимулиране на инвестициите за намиране на подходящи за кръговата икономика решения, като например варианти за предотвратяване и проектиране, диверсификация на изходните суровини и иновативни технологии за рециклиране, като например молекулярно и химическо рециклиране, както и подобряване на механичното рециклиране; подчертава в това отношение иновационния потенциал на стартиращите предприятия; подкрепя създаването на стратегическа програма за научни изследвания и иновации относно цикличността на материалите, със специален акцент върху пластмаси и материали, съдържащи пластмаси, отвъд опаковките, която да направлява бъдещите решения за финансиране; отбелязва, че ще бъде необходимо подходящо финансиране, за да се помогне за привличането на частни инвестиции; подчертава, че публично-частните партньорства могат да спомогнат за ускоряването на прехода към кръгова икономика;

48.  подчертава големия потенциал за свързване на програмата в областта на цифровите технологии и програмата за кръговата икономика; подчертава необходимостта да се преодолеят регулаторните пречки пред иновациите и призовава Комисията да разгледа възможни споразумения на ЕС за иновации, които да спомогнат за постигането на целите, определени в стратегията за пластмасите и по-широката програма на ЕС за преминаване към кръгова икономика;

49.  призовава Комисията, държавите членки и регионите да подкрепят използването на новаторски риболовни съоръжения, като насърчават рибарите да връщат срещу търговска отстъпка старите си мрежи при закупуването на нови и да адаптират наличните мрежи с устройства за последяване на мрежите и с датчици, свързани с приложения за смартфони, чипове за радиочестотна идентификация и корабни проследяващи устройства, така че капитаните да могат по-точно да проследяват мрежите си и да ги извличат, ако това е необходимо; признава ролята, която технологията може да играе за предотвратяване на навлизането на пластмасови отпадъци в морето;

50.  призовава Комисията да включи „Мисия океан без пластмаса“, за да използва иновациите за намаляване на количеството на пластмасите, които попадат в морската околна среда, и за събиране на пластмасите, намиращи се в океаните; отново призовава за борба с морските отпадъци (включително предотвратяване, повишаване на грамотността по отношение на океаните, повишаване на осведомеността относно екологичните предизвикателства, свързани със замърсяването с пластмаси и други видове морски отпадъци, както и кампании за почистване като „улов на отпадъци“ и почистване на плажове), както е посочено в съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 10 ноември 2016 г., озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“ (JOIN(2016)0049); призовава за провеждането диалог между политици, заинтересовани лица и експерти относно политиката на ЕС за морските отпадъци;

Глобални действия

51.  призовава ЕС да поеме активна роля в разработването на световен протокол за пластмасата и да гарантира, че различните ангажименти, поети както на равнището на ЕС, така и на световно равнище, могат да се проследят по интегриран и прозрачен начин; призовава Комисията и държавите членки да поемат активна ръководна роля в работната група, създадена от Асамблеята на ООН за околната среда през декември 2017 г., за да работи по прилагането на международни действия за борба с морските отпадъци от пластмаси и пластмасовите микрочастици; подчертава, че като се има предвид фактът, че голяма част от отпадъците от пластмаса в океаните произхожда от държави в Азия и Африка, въпросите, свързани със замърсяването с пластмаса и капацитета за управление на отпадъците, трябва да бъдат част от рамката за външна политика на ЕС;

52.  призовава всички институции на ЕС заедно със Схемата на Общността за управление по околна среда и одит да поставят акцент върху предотвратяването, да упражняват контрол над своите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и практики за управление на пластмасовите отпадъци и значително да намалят генерирането на отпадъци от пластмаса, по-специално чрез замяна, намаляване и ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба;

o
o   o

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
(2) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
(3) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
(4) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
(5) ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 11.
(6) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(7) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(8) ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0287.
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0004.
(11) OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
(12) Изоставени, изгубени или изхвърлени риболовни съоръжения

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност