Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2589(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0363/2018

Indgivne tekster :

B8-0363/2018

Forhandlinger :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0353

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 52k
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (2018/2589(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 191 og 192 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som vedrører beskyttelse af menneskers sundhed og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/850 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter(8),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"(9),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. januar 2018 om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (COM(2018)0032),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager Kommissionens meddelelse af 16. januar 2018 om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (SWD(2018)0020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. januar 2018 om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (COM(2018)0028),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2018 om Kommissionens generelle rapport om, hvordan REACH fungerer, og revision af visse elementer – Konklusioner og tiltag (COM(2018)0116),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 med titlen "Arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019" (COM(2016)0773),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 med titlen "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 med titlen "Køreplan til et ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571),

–  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder(10),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006(11),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi(12),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram(13),

–  der henviser til Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf,

–  der henviser til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel,

–  der henviser til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte,

–  der henviser til forespørgsler til Rådet og til Kommissionen om gennemførelsen af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (O-000063/2018 – B8-0036/2018 og O-000064/2018 – B8‑0037/2018),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det syvende miljøhandlingsprogram indeholder bestemmelser om udvikling af en EU-strategi for et ugiftigt miljø til at sikre minimering af eksponeringen for kemikalier i produkter, herunder importerede produkter, med det formål at fremme ikke-toksiske materialekredsløb, således at genanvendt affald kan bruges som en omfattende og pålidelig kilde til råstoffer inden for EU;

B.  der henviser til, at artikel 9 i direktiv (EU) 2018/851 fastsætter, at de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer for at forebygge affaldsproduktion, skal reducere produktionen af affald, navnlig affald, som ikke er egnet til forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse;

C.  der henviser til, at artikel 9 i direktiv (EU) 2018/851 også fastsætter, at disse foranstaltninger skal fremme reduktionen af indholdet af farlige stoffer i materialer og produkter og sikre, at enhver leverandør af en artikel, som defineret i artikel 3, nr. 33), i REACH-forordningen, indgiver de oplysninger, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i nævnte forordning til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), og at ECHA skal oprette og vedligeholde en database med de oplysninger, der skal indgives til det i denne forbindelse, og give adgang til denne database til affaldsbehandlingsoperatører og, efter anmodning, til forbrugere;

D.  der henviser til, at artikel 10, stk. 5, i direktiv (EU) 2018/851 fastsætter, at medlemsstaterne – hvis det er nødvendigt for at opfylde forpligtelsen til forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og andre nyttiggørelsesoperationer og for at lette eller forbedre nyttiggørelsen – træffer de nødvendige foranstaltninger til, før eller under nyttiggørelsen, at fjerne farlige stoffer, blandinger og komponenter fra farligt affald med henblik på behandling heraf i overensstemmelse med artikel 4 og 13 i direktiv 2008/98/EF(14) om affald;

E.  der henviser til, at artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 850/2004 fastsætter, at bortskaffelses- eller nyttiggørelsesmetoder, der kan føre til nyttiggørelse, genanvendelse og genvinding eller genbrug af stoffer, der er opført i bilag IV (persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer)) er forbudt;

Generelle betragtninger

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse og arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 16. januar 2018 samt høringsprocessen, men forventer en hurtig indsats for at tackle "grænseflade"-problemerne; støtter den overordnede vision, som Kommissionen har fremlagt, og som er i overensstemmelse med målene i det syvende miljøhandlingsprogram;

2.  mener, at Kommissionens primære mål bør være at undgå, at farlige kemikalier kommer ind i materialekredsløbet, at opnå fuldstændig overensstemmelse mellem retsakterne til gennemførelse af affalds- og kemikaliepolitikkerne samt at sikre en bedre gennemførelse af den eksisterende lovgivning og samtidig lukke de huller i lovgivningen – navnlig for så vidt angår importerede varer – som kan udgøre hindringer for en bæredygtig cirkulær EU-økonomi;

3.  understreger, at en ægte cirkulær økonomi skal være designet til at sikre mulighed for opgradering, holdbarhed, reparation, genbrug og genanvendelse og med minimal brug af problematiske stoffer;

4.  gentager, at en overgang til en cirkulær økonomi kræver en streng anvendelse af affaldshierarkiet og udfasning af problematiske stoffer, hvor det er muligt, navnlig hvis der eksisterer eller vil blive udviklet sikrere alternativer, med henblik på at sikre udviklingen af ugiftige materialekredsløb, hvilket vil gøre genanvendelsen lettere og er afgørende for en sund udvikling af markedet for sekundære råstoffer;

5.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en EU-strategi for et ugiftigt miljø uden yderligere forsinkelser, jf. det syvende miljøhandlingsprogram;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i tæt samarbejde med ECHA at intensivere deres indsats for at fremme substitution af særligt problematiske stoffer og begrænse stoffer, der udgør uacceptable risici for menneskers sundhed eller miljøet, i forbindelse med REACH og sektor- eller produktspecifik lovgivning, således at genanvendt affald kan bruges som en omfattende og pålidelig kilde til råstoffer inden for EU;

7.  understreger behovet for at finde lokale, nationale, regionale og europæiske løsninger ved at inddrage alle berørte aktører med henblik på at søge og fjerne de problematiske kemikalier i genanvendelsesstrømme;

8.  opfordrer virksomheder til fuldt ud at tilslutte sig en fremadskuende holistisk strategi for progressiv kemikaliehåndtering ved at gribe lejligheden til at substituere toksiske stoffer i produkter og forsyningskæder samt fremskynde og stå i spidsen for innovation på markedet;

9.  understreger, at gennemførelsen af kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen kan være en udfordring for små og mellemstore virksomheder (SMV'er); understreger, at deres særlige tilfælde bør tages i betragtning, når der træffes foranstaltninger, uden at dette går ud over niveauet for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet; påpeger behovet for klare og let tilgængelige oplysninger til at sikre, at SMV'erne har de nødvendige forudsætninger for fuldt ud at overholde al lovgivning på området;

10.  mener, at det i tilfælde af risiko for overlappende lovgivning er absolut nødvendigt at afklare de indbyrdes sammenhænge for at sikre konsekvens og udnytte mulige synergier;

11.  understreger, at det er af største betydning, at gennemsigtigheden i forbindelse med forekomsten af problematiske stoffer i forbrugerprodukter forbedres med henblik på at skabe offentlig tillid til sikkerheden af sekundære råstoffer; påpeger, at øget gennemsigtighed yderligere vil styrke incitamenterne til at udfase anvendelsen af problematiske stoffer;

Utilstrækkelige oplysninger om problematiske stoffer i produkter og affald

12.  mener, at problematiske stoffer er stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57 i REACH-forordningen som særligt problematiske stoffer, stoffer, der er forbudt i henhold til Stockholmkonventionen (POP-stoffer), specifikke stoffer, hvis anvendelse er begrænset i artikler, der er opført i bilag XVII til REACH, og bestemte stoffer omfattet af sektor- og/eller produktspecifik lovgivning;

13.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at opfylde sine forpligtelser til at beskytte borgernes sundhed og miljøet mod hormonforstyrrende kemikalier; forventer, at Kommissionen uden yderligere forsinkelser fremlægger sin strategi om hormonforstyrrende stoffer for at minimere EU-borgernes eksponering for hormonforstyrrende stoffer, foruden pesticider og biocider;

14.  understreger, at alle problematiske stoffer bør spores snarest muligt, og at oplysninger vedrørende disse stoffer, herunder deres sammensætning og koncentration, bør være fuldt tilgængelige for alle aktører i forsyningskæden, for genanvendelsesvirksomheder og for offentligheden, samtidig med at der tages hensyn til eksisterende systemer og muligheden for sektorspecifikke sporingsløsninger; glæder sig som et første skridt på vejen over de nye bestemmelser i artikel 9 i direktiv (EU) 2018/851 om affald;

15.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i denne forbindelse i samarbejde med ECHA at intensivere deres bestræbelser for at sikre, at alle relevante særligt problematiske stoffer, herunder stoffer, der opfylder kriteriet om en tilsvarende grad af betænkelighed, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer og sensibilisatorer, senest i 2020 er blevet opført på REACH's kandidatliste, jf. det syvende miljøhandlingsprogram;

16.  mener, at sporingssystemet i overensstemmelse med de gældende krav til import, der er fastsat ved REACH, også bør omfatte alle produkter, der importeres til Unionen, og som kan indeholde problematiske stoffer; præciserer endvidere betydningen af at løse problemet med ikkeregistrerede stoffer i importerede varer; understreger, at der på internationalt plan er behov for et dybere samarbejde om importerede varer med aktører som f.eks. De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP), tredjelande, som står over for lignende udfordringer med importerede varer, og eksporterende lande;

17.  noterer sig, at kvaliteten af oplysninger om kemiske farer, anvendelser og eksponering i REACH-registreringsdossierer bør forbedres på linje med konklusionerne i Kommissionens anden revision af REACH;

18.  mener, at ECHA i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i REACH (fuldstændighedskontrol af registrering) ikke bør give adgang til markedet for kemikalier, som har ufuldstændige og mangelfulde registreringsdossierer, og at ECHA bør sikre, at de nødvendige oplysninger frembringes så hurtigt som muligt; minder om, at det er af altafgørende betydning, at de oplysninger, der afgives til registreringsdossierer er korrekte, tilstrækkelige, pålidelige, relevante og troværdige; opfordrer ECHA til at intensivere sine bestræbelser inden for rammerne af artikel 41 i REACH (kontrol af registrering) for at fjerne registreringsdossierer, som ikke opfylder kravene, og for at sikre, at der ikke gives adgang til markedet til kemikalier med registreringsdossierer, som ikke opfylder kravene; opfordrer registranter og medlemsstater til at gøre en indsats for at sikre, at REACH-registreringsdossiererne overholder kravene og holdes ajour;

Håndtering af forekomsten af problematiske stoffer i genanvendte materialer

19.  understreger, at Unionen skal sikre samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, uanset om produkterne er fremstillet af primære eller nyttiggjorte materialer;

20.  gentager, at forebyggelse i henhold til affaldshierarkiet prioriteres højere end genanvendelse, og at genanvendelse derfor ikke bør retfærdiggøre fortsat anvendelse af farlige stoffer;

21.  mener, at alle primære og sekundære råstoffer i princippet bør være underlagt de samme regler; påpeger imidlertid, at det ikke altid er muligt at sikre, at materialerne fra genanvendte produkter er helt identiske med primære råstoffer;

22.  påpeger, at EU's regler bør sikre, at genanvendelse af materialer ikke forlænger anvendelsen af farlige stoffer; bemærker med bekymring, at lovgivning, der forhindrer forekomsten af kemikalier i produkter, herunder import, er spredt, er hverken systematisk eller konsekvent og kun gælder for meget få stoffer, produkter og anvendelser, ofte med mange undtagelser; beklager de manglende fremskridt, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af en EU-strategi for et ugiftigt miljø med det formål bl.a. at mindske eksponeringen for problematiske stoffer i produkter;

23.  understreger, at muligheden for at genanvende materialer, som indeholder problematiske stoffer, kun bør overvejes, hvis der ikke findes alternative materialer uden problematiske stoffer; mener, at en sådan genanvendelse bør finde sted inden for lukkede eller kontrollerede kredsløb uden at bringe folkesundheden, herunder arbejdstagernes sundhed, eller miljøet i fare;

24.  håber, at innovative metoder til genanvendelse vil bidrage til at dekontaminere affald, som indeholder problematiske stoffer;

25.  mener, at problemet med produkter, der indeholder stoffer, der er "gået i arv", bør behandles ved hjælp af et effektivt system til registrering, sporing og bortskaffelse;

26.  mener — da mere end 80 % af et produkts miljøindvirkning bestemmes i designfasen — at direktivet om miljøvenligt design og anden produktspecifik lovgivning bør anvendes sideløbende med REACH til at indføre krav om substitution af problematiske stoffer med alternativer; understreger, at anvendelsen af giftige stoffer eller problematiske stoffer, f.eks. persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) og hormonforstyrrende stoffer, specifikt bør tages op inden for rammerne af de udvidede krav om miljøvenligt design, uden at det påvirker andre harmoniserede lovkrav vedrørende disse stoffer, der er fastsat på EU-plan;

27.  understreger, at det er afgørende at sikre lige konkurrencevilkår mellem EU-producerede og importerede varer; mener, at EU-producerede varer under ingen omstændigheder må stilles dårligere; anmoder derfor Kommissionen om at fremme rettidig anvendelse af restriktioner i REACH og anden produktlovgivning, således at EU-producerede og importerede produkter er underlagt de samme regler; understreger navnlig, at udfasningen eller substitutionen af særligt problematiske stoffer som følge af godkendelsesordningen under REACH bør modsvares af restriktioner, der finder anvendelse samtidig; opfordrer de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at øge kontrollen med importerede materialer for at sikre overensstemmelse med REACH- og produktlovgivningen;

28.  understreger, at håndhævelsen af kemikalie- og produktlovgivningen ved EU's grænser bør forbedres;

29.  mener, at det for at løse problemet med forekomsten af problematiske stoffer i genanvendte materialer vil være tilrådeligt at indføre et produktpas som et redskab til at afsløre, hvilke materialer og stoffer der anvendes i produkterne;

Usikkerhed om, hvordan materialer kan ophøre med at være affald

30.  understreger, at der er behov for klare EU-regler, der præciserer, hvilke betingelser der skal opfyldes, før affaldet kan forlade affaldssystemet, og at det kræver harmoniserede kriterier for affaldsfasens ophør; mener, at sådanne klare EU-regler skal være udformet således, at de også er gennemførlige for SMV'er;

31.  mener, at der bør træffes foranstaltninger på EU-plan til at sikre større harmonisering af medlemsstaternes fortolkning og gennemførelse af de bestemmelser om affaldsfasens ophør, der er fastsat i affaldsdirektivet, med henblik på at gøre det nemmere at anvende genanvendte materialer i EU;

32.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at samarbejde fuldt ud med hensyn til kriterierne for affaldsfasens ophør;

Vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af EU's metoder til affaldsklassificering og konsekvenser for genanvendeligheden af materialer (sekundære råstoffer).

33.  mener, at bestemmelserne om klassificering af affald som farligt eller ikke-farligt bør være i overensstemmelse med bestemmelserne om klassificering af stoffer og blandinger i henhold til CLP-forordningen (om klassificering, mærkning og emballering) under hensyntagen til affaldets egenskaber og den måde, hvorpå det håndteres, og glæder sig endvidere over den nye tekniske vejledning om klassifikation af affald; understreger behovet for yderligere at udvikle klassificeringsrammen for affald og kemikalier til at omfatte særligt farlige egenskaber såsom høj persistens, hormonforstyrrelser, bioakkumulering eller neurotoksicitet;

34.  opfordrer Kommissionen til med hensyn til klassificeringen af affaldsstrømme at præcisere den korrekte fortolkning af CLP-forordningen med henblik på at forebygge ukorrekt klassificering af affald, der indeholder problematiske stoffer;

35.  understreger, at den manglende håndhævelse af EU's affaldslovgivning er uacceptabel og skal behandles som en prioritet, bl.a. gennem landerapporter inden for rammerne af revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne, idet der er behov for en mere sammenhængende tilgang i reglerne for klassificering af kemikalier og affald;

36.  opfordrer Kommissionen til at gennemgå den europæiske affaldsliste hurtigst muligt;

o
o   o

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 150 af 14.6.2018, s. 109.
(2) EUT L 150 af 14.6.2018, s. 93.
(3) EUT L 150 af 14.6.2018, s. 100.
(4) EUT L 150 af 14.6.2018, s. 141.
(5) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.
(7) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.
(8) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
(9) EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0287.
(11) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 96.
(12) EUT C 265 af 11.8.2017, s. 65.
(13) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0100.
(14) EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik