Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0363/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0363/2018

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0353

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 158kWORD 60k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (2018/2589(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία της υγείας του ανθρώπου, καθώς και τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (COM(2018)0028),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Γενική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH και επανεξέταση ορισμένων στοιχείων - Συμπεράσματα και δράσεις» (COM(2018)0116),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό» (COM(2016)0773),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον(13),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Ρότερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (O-000063/2018 – B8-0036/2018 και O-000064/2018 – B8-0037/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) προβλέπει τη χάραξη ενωσιακής στρατηγικής για ένα μη τοξικό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων, με σκοπό την προώθηση μη τοξικών κύκλων υλικών, έτσι ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βασική, αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 ορίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων πρέπει να μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων, και ιδίως αποβλήτων που δεν είναι κατάλληλα προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 ορίζει επίσης ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να προωθούν τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι κάθε προμηθευτής προϊόντος όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 33 του κανονισμού REACH παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), και ότι ο ECHA πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρεί βάση δεδομένων για δεδομένα που πρέπει να του υποβάλλονται σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και να παρέχει πρόσβαση σε αυτήν τη βάση δεδομένων στους φορείς επεξεργασίας αποβλήτων και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στους καταναλωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 ορίζει ότι, εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς την υποχρέωση προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες εργασίες ανάκτησης, καθώς και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, προσμίξεων και στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ(14) για τα απόβλητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 ορίζει ότι πρέπει να απαγορεύονται οι διαδικασίες διάθεσης ή ανάκτησης που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην ανάκτηση, ανακύκλωση, άμεση επαναχρησιμοποίηση ή περαιτέρω χρησιμοποίηση ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV (έμμονοι οργανικοί ρύποι)·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018, καθώς και για τη διαδικασία διαβούλευσης, αλλά αναμένει ταχεία δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα «διεπαφής»· υποστηρίζει το συνολικό όραμα που προτείνεται από την Επιτροπή, το οποίο είναι σύμφωνο με τους στόχους του 7ου ΠΔΠ·

2.  θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι η αποτροπή της εισόδου επικίνδυνων χημικών προϊόντων στον κύκλο υλικών, η επίτευξη πλήρους συνοχής μεταξύ των νόμων που θέτουν σε εφαρμογή τις πολιτικές για τα απόβλητα και τις χημικές ουσίες, και η διασφάλιση καλύτερης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, με παράλληλη αντιμετώπιση των εν λόγω ρυθμιστικών κενών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια για μια βιώσιμη κυκλική οικονομία της ΕΕ, μεταξύ άλλων, ειδικότερα, όσον αφορά τα εισαγόμενα είδη·

3.  τονίζει ότι, σε μια αληθινά κυκλική οικονομία, τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ικανότητα αναβάθμισης, την αντοχή, τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα, καθώς και με ελάχιστη χρήση ουσιών που προκαλούν ανησυχία·

4.  επαναλαμβάνει ότι η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία απαιτεί αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου είναι δυνατόν, τη σταδιακή εξάλειψη των ουσιών που προκαλούν ανησυχία, ιδίως όταν υπάρχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη κύκλων μη τοξικών υλικών, που θα διευκολύνουν την ανακύκλωση και είναι ουσιώδεις για την υγιή ανάπτυξη μιας λειτουργικής αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών·

5.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, όπως ορίζεται στο 7ο ΠΔΠ·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τον ECHA, να εντείνουν τις ρυθμιστικές τους δραστηριότητες ώστε να προωθηθεί η υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και να περιοριστούν ουσίες που θέτουν σε απαράδεκτο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, καθώς και στο πλαίσιο ειδικής τομεακής νομοθεσίας ή νομοθεσίας για τα προϊόντα, έτσι ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βασική, αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών εντός της Ένωσης·

7.  τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών λύσεων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην ανίχνευση των χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία στις ροές ανακύκλωσης και στην αφαίρεσή τους από αυτές·

8.  καλεί τις επιχειρήσεις να ενστερνισθούν πλήρως μια μακρόπνοη ολιστική προσέγγιση στην προοδευτική διαχείριση των χημικών ουσιών, αξιοποιώντας την ευκαιρία για υποκατάσταση των τοξικών ουσιών στα προϊόντα και στις αλυσίδες εφοδιασμού, επιταχύνοντας και καθοδηγώντας την καινοτομία της αγοράς·

9.  τονίζει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, τα προϊόντα και τα απόβλητα μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· επισημαίνει ότι η ειδική περίπτωσή τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη μέτρων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος· επισημαίνει την ανάγκη για σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο της νομοθεσίας στον τομέα·

10.  θεωρεί ότι, σε περίπτωση κινδύνου πολυνομίας, είναι επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι αλληλεξαρτήσεις, να διασφαλιστεί η συνοχή και να αξιοποιηθούν πιθανές συνέργειες·

11.  υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά την παρουσία, σε καταναλωτικά προϊόντα, ουσιών που προκαλούν ανησυχία, ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια των δευτερογενών πρώτων υλών· επισημαίνει ότι η βελτίωση της διαφάνειας θα ενισχύσει περαιτέρω τα κίνητρα για σταδιακή κατάργηση της χρήσης ουσιών που προκαλούν ανησυχία·

Έλλειψη πληροφοριών για ουσίες που προκαλούν ανησυχία σε προϊόντα και απόβλητα

12.  θεωρεί ότι οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία είναι εκείνες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 57 του REACH ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι ουσίες που απαγορεύονται δυνάμει της Σύμβασης της Στοκχόλμης (έμμονοι οργανικοί ρύποι), συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό χρήσης οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH και συγκεκριμένες ουσίες που ρυθμίζονται από ειδική τομεακή νομοθεσία ή/και νομοθεσία για τα προϊόντα·

13.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει να προστατεύει την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον από ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής· αναμένει από την Επιτροπή να εφαρμόσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τη στρατηγική της για τις ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την έκθεση των πολιτών της ΕΕ σε αυτές, πέραν των φυτοφαρμάκων και των βιοκτόνων·

14.  τονίζει ότι όλες οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία θα πρέπει να παρακολουθούνται το συντομότερο δυνατόν, καθώς και ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ουσίες, συμπεριλαμβανομένων της σύνθεσης και της συγκέντρωσής τους, θα πρέπει να καθίστανται πλήρως διαθέσιμες σε όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, στους φορείς ανακύκλωσης και στο κοινό, λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη των υφιστάμενων συστημάτων και εξετάζοντας την επιλογή λύσεων παρακολούθησης ανά τομέα· χαιρετίζει, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 για τα απόβλητα·

15.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ECHA, να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, έως το 2020, όλες οι σχετικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που πληρούν το κριτήριο του ισοδύναμου επιπέδου ανησυχίας, όπως οι ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και οι ευαισθητοποιές ουσίες, θα ενταχθούν στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του κανονισμού REACH, όπως ορίζεται στο 7ο ΠΔΠ·

16.  πιστεύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τις εισαγωγές που ορίζονται από τον κανονισμό REACH, το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση τα οποία μπορεί να περιέχουν ουσίες που προκαλούν ανησυχία· διευκρινίζει, επιπλέον, τη σημασία της αντιμετώπισης του προβλήματος των μη καταχωρισμένων ουσιών σε εισαγόμενα προϊόντα· τονίζει ότι απαιτείται στενότερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα, με φορείς όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), οι τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις με εισαγόμενα προϊόντα και οι χώρες εξαγωγής·

17.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της δεύτερης επανεξέτασης του κανονισμού REACH από την Επιτροπή, θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους και τις χρήσεις των χημικών ουσιών, καθώς και σχετικά με την έκθεση σε αυτές, στους φακέλους καταχώρισης του REACH·

18.  θεωρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH (έλεγχος πληρότητας καταχώρισης), ο ECHA δεν θα πρέπει να χορηγεί πρόσβαση στην αγορά σε χημικές ουσίες με ελλιπείς και ανεπαρκείς φακέλους καταχώρισης, και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αναγκαίες πληροφορίες παρέχονται το συντομότερο δυνατόν· υπενθυμίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας οι πληροφορίες που παρέχονται για τους φακέλους καταχώρισης να είναι ακριβείς, επαρκείς, αξιόπιστες, συναφείς και εγγυημένες· καλεί τον ECHA να εντείνει τις προσπάθειές του στο πλαίσιο του άρθρου 41 του κανονισμού REACH (έλεγχος συμμόρφωσης των καταχωρίσεων) ώστε να δοθεί τέλος στη μη συμμόρφωση των φακέλων και να διασφαλιστεί ότι δεν χορηγείται πρόσβαση στην αγορά σε χημικές ουσίες με μη συμμορφούμενους φακέλους καταχώρισης· καλεί τους καταχωρίζοντες και τα κράτη μέλη να συνδράμουν στη διασφάλιση ότι οι φάκελοι καταχώρισης REACH συμμορφώνονται με τον κανονισμό και είναι επικαιροποιημένοι·

Αντιμετώπιση της παρουσίας ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε ανακυκλωμένα υλικά

19.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, είτε τα προϊόντα παράγονται από πρωτογενή υλικά είτε παράγονται από ανακτηθέντα υλικά·

20.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών·

21.  θεωρεί ότι όλες οι πρωτογενείς και δευτερογενείς πρώτες ύλες πρέπει καταρχήν να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες· επισημαίνει, ωστόσο, πως δεν είναι πάντα εφικτό να διασφαλιστεί ότι τα υλικά που προέρχονται από ανακυκλωμένα προϊόντα είναι απολύτως ταυτόσημα με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες·

22.  επισημαίνει πως οι κανόνες της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ανακύκλωση των υλικών δεν διαιωνίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών· επισημαίνει με ανησυχία ότι η νομοθεσία που αποτρέπει την παρουσία χημικών ουσιών στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, είναι κατακερματισμένη, δεν είναι συστηματική ούτε συνεπής και εφαρμόζεται μόνο σε πολύ λίγες ουσίες, προϊόντα και χρήσεις, συχνά με πολλές εξαιρέσεις· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη ενωσιακής στρατηγικής για ένα μη τοξικό περιβάλλον, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση της έκθεσης σε προϊόντα με ουσίες που προκαλούν ανησυχία·

23.  επισημαίνει ότι η δυνατότητα ανακύκλωσης υλικών τα οποία περιέχουν ουσίες που προκαλούν ανησυχία πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν υποκατάστατα υλικά χωρίς ουσίες που προκαλούν ανησυχία· θεωρεί ότι οποιαδήποτε τέτοια ανακύκλωση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κλειστούς ή ελεγχόμενους βρόχους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των εργαζομένων, ή το περιβάλλον·

24.  ελπίζει ότι οι καινοτόμες πρακτικές ανακύκλωσης θα συμβάλουν στην απορρύπανση των αποβλήτων τα οποία περιέχουν ουσίες που προκαλούν ανησυχία·

25.  θεωρεί ότι το θέμα των προϊόντων που περιέχουν παλαιές ουσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω αποτελεσματικού συστήματος καταχώρισης, παρακολούθησης και διάθεσης·

26.  θεωρεί πως, δεδομένου ότι πάνω από το 80 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθορίζεται σε επίπεδο σχεδιασμού, η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, καθώς και άλλα ειδικά νομοθετήματα περί προϊόντων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν του κανονισμού REACH για τη θέσπιση απαιτήσεων υποκατάστασης των ουσιών που προκαλούν ανησυχία· τονίζει ότι η χρήση τοξικών ουσιών ή ουσιών που προκαλούν ανησυχία, όπως οι έμμονοι οργανικοί ρύποι και οι ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, θα πρέπει να εξετάζεται ειδικά στο πλαίσιο των διευρυμένων κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού, με την επιφύλαξη άλλων εναρμονισμένων νομικών απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο και αφορούν τις συγκεκριμένες ουσίες·

27.  υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ και εισαγόμενων προϊόντων· θεωρεί ότι τα είδη που παράγονται στην ΕΕ δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τίθενται σε μειονεκτική θέση· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διασφαλίσει την έγκαιρη θέσπιση περιορισμών στον κανονισμό REACH και σε άλλα νομοθετήματα για τα προϊόντα, προκειμένου τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ και τα εισαγόμενα προϊόντα να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες· τονίζει, ιδίως, ότι η σταδιακή κατάργηση ή η υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία η οποία προκύπτει από το σύστημα αδειοδότησης βάσει του κανονισμού REACH θα πρέπει να συνοδεύονται από περιορισμούς που ισχύουν ταυτόχρονα· καλεί τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εντείνουν τους ελέγχους στα εισαγόμενα υλικά ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH και με τη νομοθεσία για τα προϊόντα·

28.  τονίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και για τα προϊόντα στα σύνορα της ΕΕ·

29.  θεωρεί ότι, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της παρουσίας ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε ανακυκλωμένα υλικά, θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση διαβατηρίου προϊόντων ως μέσου επισήμανσης των υλικών και των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα·

Αβεβαιότητες για το πώς κάποια υλικά μπορούν να πάψουν να αποτελούν απόβλητα

30.  τονίζει ότι χρειάζονται σαφείς ενωσιακοί κανόνες που προσδιορίζουν τους όρους οι οποίοι πρέπει να πληρούνται για την έξοδο από το καθεστώς περί αποβλήτων, καθώς και ότι απαιτούνται εναρμονισμένα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων· θεωρεί ότι οι εν λόγω σαφείς ενωσιακοί κανόνες πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν επίσης από τις ΜΜΕ·

31.  πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των διατάξεων περί αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, με σκοπό να διευκολυνθεί η χρήση υλικών που ανακτώνται στην ΕΕ·

32.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν πλήρως σχετικά με τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων·

Δυσκολίες κατά την εφαρμογή ενωσιακών μεθοδολογιών ταξινόμησης των αποβλήτων και επιπτώσεις στην ανακυκλωσιμότητα των υλικών (δευτερογενείς πρώτες ύλες)

33.  πιστεύει ότι οι κανόνες που ισχύουν για την ταξινόμηση των αποβλήτων σε επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα πρέπει να συνάδουν με εκείνους που ισχύουν για την ταξινόμηση των ουσιών και των προσμίξεων βάσει του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP), λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τον τρόπο διαχείρισής τους, ενώ επίσης επικροτεί τη νέα τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση των αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ταξινόμησης των αποβλήτων και των χημικών ουσιών ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό οι παράμετροι κινδύνου που προκαλούν μεγάλη ανησυχία, όπως η μεγάλη ανθεκτικότητα, η ιδιότητα ενδοκρινικής διαταραχής, η βιοσυσσώρευση ή η νευροτοξικότητα·

34.  καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά την ταξινόμηση των ροών αποβλήτων, να διευκρινίσει την ορθή ερμηνεία του κανονισμού CLP για να αποτραπεί η εσφαλμένη ταξινόμηση αποβλήτων τα οποία περιέχουν ουσίες που προκαλούν ανησυχία·

35.  τονίζει ότι η έλλειψη επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα είναι απαράδεκτη και πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά προτεραιότητα, μεταξύ άλλων μέσω εκθέσεων ανά χώρα που περιέχονται στην επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, δεδομένου ότι απαιτείται συνεπέστερη προσέγγιση μεταξύ των κανόνων ταξινόμησης χημικών ουσιών και αποβλήτων·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων χωρίς καθυστέρηση·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
(2) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
(3) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
(4) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
(5) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
(7) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.
(8) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(9) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0287.
(11) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
(12) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0100.
(14) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου