Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2589(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0363/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0363/2018

Keskustelut :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0353

Hyväksytyt tekstit
PDF 147kWORD 47k
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2018 kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (2018/2589(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 192 artiklan, jotka koskevat ihmisten terveyden suojelua sekä ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista,

–  ottaa huomioon jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta 30. toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/851(1),

–  ottaa huomioon romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta 30. toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/849(2),

–  ottaa huomioon kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta 30. toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/850(3),

–  ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta 30. toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/852(4),

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(5),

–  ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(6),

–  ottaa huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004(7),

–  ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY(8),

–  ottaa huomioon vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” 20. marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1386/2013/EU(9),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (COM(2018)0032),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (SWD(2018)0020),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028),

–  ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Komission yleiskertomus REACH-asetuksen toiminnasta ja tiettyjen osa-alueiden tarkastelusta – Päätelmät ja toimet” (COM(2018)0116),

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019” (COM(2016)0773),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614),

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” (COM(2011)0571),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty”(10),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti(11),

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta(12),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamisesta(13),

–  ottaa huomioon vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (O-000063/2018 – B8-0036/2018 ja O‑000064/2018 – B8‑0037/2018),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että seitsemänteen ympäristöalan toimintaohjelmaan sisältyy myrkytöntä ympäristöä koskevan unionin strategian laatiminen, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman vähäinen altistuminen tuotteiden sisältämille kemikaaleille, tuontituotteiden kemikaalit mukaan luettuina, ja siten edistää myrkyttömiä materiaalikiertoja, niin että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää unionissa raaka-aineiden merkittävänä ja luotettavana lähteenä;

B.  toteaa, että direktiivin (EU) 2018/851 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden jätteen syntymisen ehkäisemiseksi toteuttamilla toimenpiteillä on vähennettävä jätteen syntymistä, erityisesti sellaisen jätteen syntymistä, joka ei sovellu valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi;

C.  toteaa, että direktiivin (EU) 2018/851 9 artiklassa säädetään myös, että näiden toimenpiteiden olisi edistettävä vaarallisten aineiden pitoisuuksien vähentämistä materiaaleissa ja tuotteissa ja varmistettava, että REACH-asetuksen 3 artiklan 33 kohdassa määritelty esineen toimittaja antaa tiedot kyseisen asetuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), ja että ECHAn on perustettava tietokanta tiedoista, jotka on toimitettava sille tässä yhteydessä, ja pidettävä sitä yllä sekä annettava jätteen käsittelyä harjoittaville toimijoille ja pyynnöstä myös kuluttajille oikeus käyttää tietokantaa;

D.  toteaa, että direktiivin (EU) 2018/851 10 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos se on tarpeen sen velvoitteen noudattamiseksi, että jäte valmistellaan uudelleenkäyttöön, kierrätetään tai toimitetaan muuten hyödynnettäväksi, ja hyödyntämisen helpottamiseksi tai parantamiseksi, jäsenvaltioiden on toteutettava ennen hyödyntämistä tai sen aikana tarvittavat toimenpiteet vaarallisten aineiden, seosten ja osien poistamiseksi vaarallisesta jätteestä, jotta ne voidaan käsitellä jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY(14) 4 ja 13 artiklan mukaisesti;

E.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 850/2004 7 artiklan kohdassa 3 säädetään, että sellaiset loppukäsittely- tai hyödyntämismenetelmät, jotka voivat johtaa liitteessä IV lueteltujen aineiden (pysyvät orgaaniset yhdisteet) hyödyntämiseen, kierrätykseen, talteenottoon tai uudelleenkäyttöön, ovat kiellettyjä;

Yleiset näkökohdat

1.  pitää myönteisenä 16. tammikuuta 2018 annettua komission tiedonantoa ja sen yksiköiden valmisteluasiakirjaa kuten myös kuulemisprosessia mutta odottaa nopeaa toimintaa ”rajapinnan” ongelmien ratkaisemiseksi; tukee komission esittämää seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman tavoitteiden mukaista kokonaisvaltaista visiota;

2.  katsoo, että komission ensisijaisena tavoitteena olisi oltava estää vaarallisten kemikaalien pääsy materiaalikiertoon, saavuttaa jäte- ja kemikaalipolitiikan toteuttamiseksi annetun lainsäädännön täysi johdonmukaisuus ja parantaa voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä ratkaista samalla sääntelyn puutteet, jotka saattavat muodostaa esteen EU:n kestävälle kiertotaloudelle ja jotka koskevat esimerkiksi tuontiesineitä;

3.  painottaa, että todellisessa kiertotaloudessa tuotteet on suunniteltava parannettaviksi, kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi ja siten, että ne sisältävät mahdollisimman vähän huolta aiheuttavia aineita;

4.  muistuttaa, että siirtyminen kohti kiertotaloutta edellyttää jätehierarkian ehdotonta noudattamista ja mahdollisuuksien mukaan huolta aiheuttavien aineiden asteittaista poistamista, erityisesti jos turvallisempia vaihtoehtoja on olemassa tai niitä kehitetään tulevaisuudessa, jotta voidaan varmistaa sellaisten myrkyttömien materiaalikiertojen kehittäminen, jotka helpottavat kierrätystä ja ovat olennaisen tärkeitä toimivien uusioraaka-aineiden markkinoiden asianmukaisen kehityksen kannalta;

5.  kehottaa komissiota laatimaan viipymättä myrkytöntä ympäristöä koskevan unionin strategian seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman mukaisesti;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä ECHAn kanssa tehostamaan sääntelytoimintaansa erityistä huolta aiheuttavien aineiden korvaamisen edistämiseksi ja sellaisten aineiden rajoittamiseksi, joihin liittyy REACH-asetuksen ja ala- tai tuotekohtaisen erityislainsäädännön yhteydessä ihmisten terveydelle ja ympäristölle riskejä, joita ei voida hyväksyä, niin että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää unionissa raaka-aineiden merkittävänä ja luotettavana lähteenä;

7.  korostaa tarvetta löytää paikallisia, alueellisia ja unionin tason ratkaisuja ottamalla mukaan kaikki sidosryhmät huolta aiheuttavien kemikaalien havaitsemiseksi ja niiden poistamiseksi kierrätysvirroista;

8.  kehottaa yrityksiä edistämään kaikin tavoin tulevaisuuteen suuntautuvaa ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa kemikaalien asteittaisessa hallinnassa hyödyntämällä mahdollisuutta korvata myrkylliset aineet tuotteissa ja toimitusketjuissa sekä nopeuttamalla ja johtamalla markkinoiden innovointia;

9.  painottaa, että kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön täytäntöönpano voi olla haasteellista pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset); korostaa, että niiden erityinen tilanne olisi otettava huomioon toteutettaessa toimenpiteitä, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun tasoa kuitenkaan heikentämättä; huomauttaa selkeiden ja helposti saatavilla olevien tietojen tarpeesta, jotta voidaan varmistaa, että pk‑yrityksillä on tarvittavat edellytykset kaiken tämän alan lainsäädännön noudattamiseen kaikilta osin;

10.  katsoo, että tilanteessa, jossa on riski päällekkäiseen lainsäädäntöön, on välttämätöntä selkeyttää keskinäiset yhteydet, varmistaa johdonmukaisuus ja hyödyntää mahdollisia synergioita;

11.  korostaa, että on erittäin tärkeää parantaa kulutustuotteiden sisältämiä huolta aiheuttavia aineita koskevaa avoimuutta, jotta kansalaiset saadaan luottamaan uusioraaka-aineiden turvallisuuteen; toteaa, että avoimuuden lisääminen vahvistaisi edelleen kannustimia luopua asteittain huolta aiheuttavien aineiden käytöstä;

Riittämättömät tiedot huolta aiheuttavista aineista tuotteissa ja jätteessä

12.  toteaa, että huolta aiheuttavat aineet ovat REACH-asetuksen 57 artiklassa vahvistetut kriteerit täyttäviä erityistä huolta aiheuttavia aineita, Tukholman yleissopimuksen mukaisia kiellettyjä aineita (pysyvät orgaaniset yhdisteet), tiettyjä REACH-asetuksen liitteessä XVII olevassa luettelossa luetelluissa esineissä rajoitettuja aineita ja tiettyjä ala- ja/tai tuotekohtaisen erityislainsäädännön mukaisia säänneltyjä aineita;

13.  kehottaa jälleen komissiota täyttämään sitoumuksensa, jotka koskevat kansalaisten terveyden ja ympäristön suojelua hormonaalisilta haitta-aineilta; odottaa komission esittävän viipymättä hormonaalisia haitta-aineita koskevan strategiansa, jotta voidaan minimoida unionin kansalaisten altistuminen näille aineille torjunta-aineiden ja biosidien ohella;

14.  painottaa, että kaikki huolta aiheuttavat aineet olisi jäljitettävä mahdollisimman pian ja että näitä aineita sekä niiden koostumusta ja pitoisuutta koskevien tietojen olisi oltava täysin kaikkien toimitusketjun osapuolten, kierrättäjien ja yleisön saatavilla samalla, kun otetaan huomioon olemassa olevat järjestelmät ja harkitaan alakohtaisia jäljitysratkaisuja; pitää myönteisinä jätteistä annetun direktiivin (EU) 2018/851 9 artiklan uusia säännöksiä, sillä ne ovat ensimmäinen askel tähän suuntaan;

15.  kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita ja komissiota yhdessä ECHAn kanssa tehostamaan toimiaan sen varmistamiseksi, että vuoteen 2020 mennessä kaikki merkitykselliset erityistä huolta aiheuttavat aineet, myös aineet, jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen, kuten hormonaaliset haitta-aineet ja herkistävät aineet, sisällytetään REACH-asetuksen ehdokasluetteloon seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman mukaisesti;

16.  katsoo, että REACH-asetuksessa säädettyjen tuontia koskevien nykyisten vaatimusten mukaisesti jäljitysjärjestelmän olisi katettava myös kaikki unioniin tuotavat tuotteet, jotka saattavat sisältää huolta aiheuttavia aineita; korostaa myös, että on tärkeää puuttua kysymykseen, joka koskee rekisteröimättömiä aineita tuontiesineissä; korostaa, että tarvitaan tuontiesineitä koskevaa tiiviimpää kansainvälisen tason yhteistyötä, johon osallistuu esimerkiksi sellaisia toimijoita kuin YK:n ympäristöohjelma, kolmannet maat, joilla on tuontiesineisiin liittyviä vastaavia haasteita, ja viejämaat;

17.  panee merkille, että komission toisen REACH-tarkastelun päätelmien mukaisesti olisi parannettava kemikaalien vaaroja, käyttötarkoituksia ja altistumista koskevien tietojen laatua REACH-rekisteröintiasiakirjoissa;

18.  toteaa, että REACH-asetuksen 20 artiklan 2 kohdan (rekisteröinnin täydellisyystarkastus) mukaisesti ECHA ei saisi myöntää pääsyä markkinoille kemikaaleille, joiden rekisteröintiasiakirjat ovat puutteelliset ja riittämättömät, ja sen olisi varmistettava, että tarvittavat tiedot saadaan niin pian kuin mahdollista; muistuttaa, että on erittäin tärkeää, että rekisteröintiasiakirjoissa olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, riittäviä, luotettavia ja asianmukaisia; kehottaa ECHAa tehostamaan REACH-asetuksen 41 artiklan (rekisteröintien vaatimustenmukaisuuden tarkistus) mukaisia toimiaan, jotta asiakirja-aineistot eivät enää olisi vaatimusten vastaisia, ja varmistamaan, että pääsyä markkinoille ei myönnetä kemikaaleille, joiden rekisteröintiasiakirjat ovat vaatimusten vastaisia; kehottaa rekisteröijiä ja jäsenvaltioita varmistamaan omalta osaltaan, että REACH-rekisteröintiasiakirjat ovat vaatimusten mukaisia ja ajan tasalla;

Puuttuminen huolta aiheuttavien aineiden esiintymiseen kierrätysmateriaaleissa

19.  painottaa, että unionin on taattava samantasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu riippumatta siitä, ovatko kyseessä perusraaka-aineista tai hyödynnetyistä materiaaleista valmistetut tuotteet;

20.  muistuttaa, että jätehierarkian mukaisesti jätteen syntymisen ehkäiseminen on kierrätykseen nähden etusijalla ja että vastaavasti kierrätys ei saisi oikeuttaa jatkamaan vaarallisten aineiden käyttöä loputtomiin;

21.  toteaa, että kaikkiin perusraaka-aineisiin ja uusioraaka-aineisiin olisi lähtökohtaisesti sovellettava samoja sääntöjä; huomauttaa kuitenkin, että aina ei ole mahdollista varmistaa, että kierrätetyistä tuotteista saadut materiaalit ovat täysin samanlaisia kuin perusraaka-aineet;

22.  huomauttaa, että unionin säännöillä olisi varmistettava, että materiaalien kierrätyksessä ei jatketa vaarallisten aineiden käyttöä; panee huolestuneena merkille, että lainsäädäntö, jolla estetään kemikaalien esiintyminen tuotteissa ja myös tuontituotteissa, on hajanaista, se ei ole järjestelmällistä eikä johdonmukaista ja sitä sovelletaan vain hyvin harvoihin aineisiin, tuotteisiin ja käyttötarkoituksiin ja usein monin poikkeuksin; pitää valitettavana edistyksen puutetta laadittaessa myrkytöntä ympäristöä koskevaa unionin strategiaa, jolla pyritään muun muassa vähentämään altistumista tuotteissa oleville huolta aiheuttaville aineille;

23.  korostaa, että huolta aiheuttavia aineita sisältäviä materiaaleja olisi kierrätettävä vain silloin, kun ei ole saatavilla korvaavia materiaaleja, jotka eivät sisällä huolta aiheuttavia aineita; toteaa, että tällaisen kierrätyksen olisi tapahduttava suljetussa tai valvotussa kierrossa vaarantamatta ihmisten terveyttä, työntekijöiden terveys mukaan luettuna, tai ympäristöä;

24.  toivoo, että innovatiiviset kierrätyskäytännöt auttavat puhdistamaan huolta aiheuttavia aineita sisältäviä jätteitä;

25.  katsoo, että vaarallisia aineita sisältävien tuotteiden aiheuttamaan ongelmaan olisi puututtava tehokkaalla rekisteröinti-, jäljitys- ja poistojärjestelmällä;

26.  katsoo, että koska yli 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksesta määräytyy suunnitteluvaiheessa, ekosuunnitteludirektiiviä ja muuta tuotekohtaista lainsäädäntöä olisi käytettävä REACH-asetuksen ohella huolta aiheuttavien aineiden korvaamista koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi; korostaa, että myrkyllisiä tai huolta aiheuttavia aineita, kuten pysyviä orgaanisia yhdisteitä ja hormonaalisia haitta-aineita, olisi käsiteltävä erityisesti laajennettujen ekosuunnitteluvaatimusten mukaisesti tämän vaikuttamatta muihin näitä aineita koskeviin unionin tasolla säädettyihin yhdenmukaistettuihin oikeudellisiin vaatimuksiin;

27.  korostaa, että on keskeisen tärkeää taata tasavertaiset toimintamahdollisuudet unionissa tuotettujen ja unioniin tuotujen esineiden välillä; katsoo, että unionissa valmistetut esineet eivät missään olosuhteissa saa olla heikommassa asemassa; kehottaa siksi komissiota varmistamaan REACH-asetuksen ja muun tuotelainsäädännön rajoitusten oikea-aikaisen käytön niin, että unionissa tuotettuihin ja unioniin tuotuihin tuotteisiin sovelletaan samoja sääntöjä; korostaa etenkin, että REACH-asetuksen mukaiseen lupamenettelyyn perustuvaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden asteittaista poistamista tai korvaamista olisi täydennettävä samanaikaisesti sovellettavilla rajoituksilla; kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia lisäämään tuontimateriaalien tarkastuksia, jotta varmistetaan REACH-asetuksen ja tuotelainsäädännön noudattaminen;

28.  painottaa, että kemikaali- ja tuotelainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa unionin rajoilla olisi parannettava;

29.  katsoo, että kierrätysmateriaaleihin sisältyviä huolta aiheuttavia aineita koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi olisi suotavaa ottaa käyttöön tuotepassi välineenä, jonka avulla voitaisiin ilmoittaa tuotteissa käytetyt materiaalit ja aineet;

Epätietoisuus siitä, miten materiaalit voivat lakata olemasta jätettä

30.  painottaa, että tarvitaan selkeitä EU:n sääntöjä, joissa määritellään ne edellytykset, joiden täyttyessä materiaali ei enää kuulu jätelainsäädännön piiriin, ja että tarvitaan myös yhdenmukaistettuja kriteerejä jätevaiheen päättymisestä; katsoo, että tällaiset selkeät EU:n säännöt on suunniteltava siten, että myös pk-yritykset voivat soveltaa niitä;

31.  katsoo, että olisi ryhdyttävä toimiin EU:n tasolla yhdenmukaisuuden lisäämiseksi jätepuitedirektiivissä vahvistettujen jätevaiheen päättymistä koskevien säännösten tulkinnassa ja täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa hyödynnettyjen materiaalien käyttöä EU:ssa;

32.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota täysimääräiseen yhteistyöhön jätevaiheen päättymistä koskevien kriteerien yhteydessä;

Vaikeudet soveltaa EU:n jäteluokittelumenetelmiä ja vaikutukset materiaalien kierrätettävyyteen (uusioraaka-aineet)

33.  katsoo, että sääntöjen, joiden mukaisesti jäte lajitellaan vaaralliseksi tai tavanomaiseksi, olisi oltava johdonmukaisia luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa (CLP) käytetyn aineiden ja seosten luokituksen kanssa, kun otetaan huomioon jätteen erityispiirteet ja sen käsittelytapa, ja pitää myönteisinä jäteluokittelua koskevia uusia teknisiä ohjeita; korostaa tarvetta kehittää jätteen ja kemikaalien luokittelukehystä edelleen niin, että se käsittää huolta aiheuttavat vaarojen vaikutuskohteet, kuten hidas hajoaminen, hormonaaliset haittavaikutukset, biokertyvyys ja neurotoksisuus;

34.  kehottaa komissiota jätevirtojen luokittelun yhteydessä selkeyttämään CLP-asetuksen oikeaa tulkintaa, jotta voidaan estää huolta aiheuttavia aineita sisältävän jätteen virheellinen luokittelu;

35.  painottaa, että puutteellinen jätelainsäädännön täytäntöönpanon valvonta EU:ssa ei ole hyväksyttävää ja siihen on puututtava ensi tilassa myös ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arviointiin sisältyvien maakohtaisten raporttien avulla, koska tarvitaan yhdenmukaisempi lähestymistapa kemikaalien ja jätteen luokittelusääntöjen välille;

36.  kehottaa komissiota tarkistamaan Euroopan jäteluetteloa viipymättä;

o
o   o

37.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109.
(2) EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93.
(3) EUVL L 150, 14.6.2018, s. 100.
(4) EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141.
(5) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.
(7) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.
(8) EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.
(9) EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171.
(10) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0287.
(11) EUVL C 366, 27.10.2017, s. 96.
(12) EUVL C 265, 11.8.2017, s. 65.
(13) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0100.
(14)EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö