Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0363/2018

Predkladané texty :

B8-0363/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0353

Prijaté texty
PDF 164kWORD 52k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (2018/2589(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 191 a 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „REACH“) a o zriadení Európskej chemickej agentúry(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS(7),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(8),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“(9),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032),

–  so zreteľom na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie k oznámeniu Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (SWD(2018)0020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2018 s názvom Všeobecná správa o vykonávaní nariadenia REACH v praxi a preskúmaní určitých aspektov – Závery a opatrenia (COM(2018)0116),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2016 s názvom Pracovný plán v oblasti ekodizajnu na obdobie rokov 2016 – 2019 (COM(2016)0773),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu(13),

–  so zreteľom na Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní,

–  so zreteľom na Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode,

–  so zreteľom na Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (O-000063/2018 – B8-0036/2018 a O-000064/2018 – B8-0037/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 7. environmentálny akčný program zabezpečuje vypracovanie stratégie Únie pre netoxické životné prostredie, aby sa zabezpečila minimalizácia vystavenia účinkom chemických látok vo výrobkoch vrátane dovážaných výrobkov, s cieľom podporovať cykly netoxických materiálov, aby sa recyklovaný odpad mohol využívať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu;

B.  keďže v článku 9 smernice (EÚ) 2018/851 sa stanovuje, že opatrenia prijaté členskými štátmi na zabránenie vzniku odpadu musia znižovať tvorbu odpadu, a to najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu;

C.  keďže v článku 9 smernice (EÚ) 2018/851 sa tiež stanovuje, že týmito opatreniami sa musí podporovať znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch a zabezpečiť, aby každý dodávateľ výrobku v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 33 nariadenia REACH poskytoval informácie podľa článku 33 ods. 1 uvedeného nariadenia Európskej chemickej agentúre (ďalej len „ECHA“), a že agentúra ECHA musí zriadiť a spravovať databázu údajov, ktoré sa jej majú predkladať v tejto súvislosti, a poskytuje prístup do tejto databázy prevádzkovateľom odpadového hospodárstva a na požiadanie spotrebiteľom;

D.  keďže v článku 10 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/851 sa stanovuje, že ak je to potrebné na splnenie povinnosti prípravy na opätovné použitie, recykláciu a iné činnosti zhodnocovania a na uľahčenie alebo zlepšenie zhodnocovania, členské štáty pred zhodnocovaním alebo počas neho musia prijať potrebné opatrenia, aby sa odstránili nebezpečné látky, zmesi a zložky z nebezpečného odpadu na účely ich spracovania v súlade s článkami 4 a 13 smernice 2008/98/ES(14) o odpade;

E.  keďže v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 sa stanovuje, že postupy na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu, ktoré môžu viesť k zhodnoteniu, recyklovaniu, spätnému získaniu alebo opätovnému použitiu látok uvedených v prílohe IV (perzistentné organické znečisťujúce látky), musia byť zakázané;

Všeobecné úvahy

1.  víta oznámenie Komisie a pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. januára 2018, ako aj konzultačný proces, ale očakáva urýchlené prijatie opatrení s cieľom riešiť problémy týkajúce sa „pomedzia“; podporuje celkovú víziu predloženú Komisiou, ktorá je v súlade s cieľmi 7. environmentálneho akčného programu;

2.  domnieva sa, že prvoradým cieľom Komisie by malo byť zabrániť tomu, aby sa nebezpečné chemikálie dostali do materiálového cyklu, dosiahnuť úplnú jednotnosť medzi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú politiky v oblasti odpadu a chemikálií, a zabezpečiť lepšie vykonávanie súčasných právnych predpisov a zároveň riešiť tie regulačné medzery – najmä pokiaľ ide o dovážané výrobky – ktoré by mohli pôsobiť ako prekážky pre udržateľné obehové hospodárstvo EÚ;

3.  zdôrazňuje, že v skutočnom obehovom hospodárstve musia byť výrobky navrhnuté tak, aby boli modernizovateľné, trvanlivé, opraviteľné, opätovne použiteľné a recyklovateľné a s minimálnym použitím látok vzbudzujúcich obavy;

4.  opätovne zdôrazňuje, že prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje prísne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva a pokiaľ možno postupné vyraďovanie látok vzbudzujúcich obavy, a to najmä ak existujú alebo budú vyvinuté bezpečnejšie alternatívy, v záujme zabezpečenia vývoja cyklov netoxických materiálov, ktoré uľahčia recykláciu a sú nevyhnutné pre riadny rozvoj funkčného trhu s druhotnými surovinami;

5.  vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu vypracovala stratégiu Únie pre netoxické životné prostredie, ako sa stanovuje v 7. environmentálnom akčnom programe;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v úzkej spolupráci s agentúrou ECHA zintenzívnili svoje regulačné činnosti s cieľom podporiť nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a obmedziť látky, ktoré predstavujú neprijateľné riziká pre zdravie ľudí alebo životné prostredie v súvislosti s nariadením REACH a osobitnými právnymi predpismi pre odvetvia či výrobky, aby sa recyklovaný odpad mohol používať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín v rámci Únie;

7.  zdôrazňuje potrebu nájsť miestne, regionálne, národné a európske riešenia tým, že sa zapoja všetky zainteresované strany s cieľom odhaliť chemické látky vzbudzujúce obavy v recyklačných tokoch a odstrániť ich odtiaľ;

8.  vyzýva spoločnosti, aby v plnom rozsahu prijali výhľadovo orientovaný komplexný prístup k pokrokovému hospodáreniu s chemikáliami tak, že využijú príležitosť nahradiť toxické látky vo výrobkoch a dodávateľských reťazcoch, urýchlia inováciu trhu a stanú sa jej hybnou silou;

9.  zdôrazňuje, že vykonávanie právnych predpisov o chemikáliách, výrobkoch a odpade môže predstavovať výzvu pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“); zdôrazňuje, že ich konkrétny prípad by sa mal brať do úvahy pri prijímaní opatrení bez ohrozenia úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia; poukazuje na potrebu jasných a ľahko dostupných informácií na zabezpečenie toho, aby mali MSP potrebné predpoklady na úplné dodržiavanie všetkých právnych predpisov v tejto oblasti;

10.  domnieva sa, že v prípade rizika prekrývania právnych predpisov je nevyhnutné objasniť prepojenia, zabezpečiť súdržnosť a využiť možné synergie;

11.  zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité, aby sa zlepšila transparentnosť, pokiaľ ide o prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy v spotrebnom tovare, a vybudovala sa tak dôvera verejnosti v bezpečnosť druhotných surovín; zdôrazňuje, že vyššia transparentnosť by ešte viac posilnila stimuly na postupné ukončenie používania látok vzbudzujúcich obavy;

Nedostatočné informácie o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch a v odpade

12.  domnieva sa, že látky vzbudzujúce obavy sú látky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 57 nariadenia REACH ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, látky zakázané podľa Štokholmského dohovoru, špecifické látky obmedzené vo výrobkoch uvedených v prílohe XVII k nariadeniu REACH a špecifické látky regulované podľa osobitných odvetvových právnych predpisov a/alebo právnych predpisov o výrobkoch;

13.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby splnila svoje záväzky chrániť zdravie občanov a životné prostredie pred endokrinnými disruptormi; očakáva, že Komisia bez ďalšieho odkladu predloží svoju stratégiu v oblasti endokrinných disruptorov, aby sa minimalizovalo vystavenie občanov EÚ ďalším endokrinným disruptorom okrem pesticídov a biocídov;

14.  zdôrazňuje, že všetky látky vzbudzujúce obavy by sa mali čo najskôr sledovať a že informácie týkajúce sa týchto látok vrátane ich zloženia a koncentrácie by mali byť v plnom rozsahu sprístupnené všetkým subjektom zapojeným do dodávateľského reťazca, recyklovateľom a verejnosti, pričom treba zohľadniť existujúce systémy a zvážiť možnosti sledovacích riešení pre jednotlivé odvetvia; ako prvý krok v tomto smere víta nové ustanovenia uvedené v článku 9 smernice (EÚ) 2018/851 o odpade;

15.  v tejto súvislosti vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spolu s agentúrou ECHA zintenzívnili úsilie zabezpečiť, aby do roku 2020 všetky relevantné látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy vrátane látok, ktoré spĺňajú kritérium rovnocennej úrovne obáv, napríklad endokrinných disruptorov a senzibilizátorov, boli zaradené do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH, ako sa uvádza v 7. environmentálnom akčnom programe;

16.  domnieva sa, že v súlade so súčasnými požiadavkami na dovoz stanovenými nariadením REACH by mal systém na sledovanie zahŕňať aj všetky výrobky dovezené do Únie, ktoré môžu obsahovať látky vzbudzujúce obavy; ďalej poukazuje na dôležitosť riešenia problematiky neregistrovaných látok v dovážaných výrobkoch; zdôrazňuje, že v súvislosti s dovážanými výrobkami je potrebná hlbšia spolupráca na medzinárodnej úrovni so subjektmi, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), s tretími krajinami, ktoré čelia podobným výzvam, pokiaľ ide o dovážané výrobky, a vyvážajúcimi krajinami;

17.  konštatuje, že v súlade so závermi druhého preskúmania nariadenia REACH, ktoré uskutočnila Komisia, by sa mala zlepšiť kvalita údajov o nebezpečenstve chemikálií, ich použití a vystavení chemikáliám v registračných dokumentáciách podľa nariadenia REACH;

18.  domnieva sa, že v súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia REACH (kontrola úplnosti registrácie) by agentúra ECHA nemala udeliť prístup na trh chemikáliám s registračnou dokumentáciou, ktorá je neúplná a neprimeraná, a mala by zabezpečiť, aby sa potrebné informácie uviedli čo najskôr; pripomína, že je dôležité, aby informácie uvedené v registračnej dokumentácii boli presné, primerané, spoľahlivé, relevantné a dôveryhodné; vyzýva agentúru ECHA, aby zintenzívnila svoje úsilie v súvislosti s článkom 41 nariadenia REACH (kontrola súladu registrácie) s cieľom ukončiť situáciu týkajúcu sa dokumentácie nespĺňajúcej požiadavky a zabezpečiť, aby sa chemikáliám, ktorých registračná dokumentácia nespĺňa požiadavky, neudelil prístup na trh; vyzýva registrujúcich a členské štáty, aby prispeli k zabezpečeniu toho, že registračné dokumentácie podľa nariadenia REACH spĺňajú požiadavky a aktualizujú sa;

Riešenie prítomnosti látok vzbudzujúcich obavy v recyklovaných materiáloch

19.  zdôrazňuje, že Únia musí zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, či už ide o výrobky vyrobené z primárnych alebo regenerovaných materiálov;

20.  opätovne zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva má prevencia prednosť pred recykláciou a že recyklácia by preto nemala ospravedlňovať pretrvávajúce používanie nebezpečných látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

21.  domnieva sa, že na všetky prvotné a druhotné suroviny by sa mali v zásade vzťahovať rovnaké pravidlá; poukazuje však na to, že nie je vždy možné zaručiť, aby materiály z recyklovaných výrobkov boli úplne rovnaké ako prvotné suroviny;

22.  poukazuje na to, že pravidlá Únie by mali zabezpečiť, aby recyklácia materiálov neumožňovala pretrvávajúce používanie nebezpečných látok; so znepokojením konštatuje, že právne predpisy, ktoré bránia prítomnosti chemikálií vo výrobkoch vrátane dovážaných, sú roztrieštené, nesystematické a nekonzistentné a vzťahujú sa len na veľmi malý počet látok, výrobkov a použití, často s mnohými výnimkami; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom vo vypracúvaní stratégie EÚ pre netoxické životné prostredie zameranej okrem iného na znižovanie vystavenia látkam vzbudzujúcim obavy vo výrobkoch;

23.  zdôrazňuje, že o možnosti recyklovať materiály obsahujúce látky vzbudzujúce obavy by sa malo uvažovať len vtedy, ak neexistujú žiadne náhradné materiály bez látok vzbudzujúcich obavy; domnieva sa, že akákoľvek takáto recyklácia by sa mala uskutočniť v uzavretých alebo kontrolovaných obehoch bez toho, aby sa ohrozovalo zdravie ľudí vrátane zdravia pracovníkov alebo životné prostredie;

24.  dúfa, že inovačné postupy recyklácie pomôžu dekontaminovať odpad obsahujúci látky vzbudzujúce obavy;

25.  domnieva sa, že problém výrobkov obsahujúcich látky, ktoré sú dedičstvom z minulosti, by sa mal riešiť efektívnym systémom registrácie, sledovania a likvidácie;

26.  domnieva sa, keďže viac ako 80 % environmentálneho vplyvu výrobku je určených vo fáze návrhu, že smernica o ekodizajne a iné právne predpisy špecifické pre jednotlivé výrobky by sa mali používať navyše k nariadeniu REACH na zavedenie požiadaviek na nahradenie látok vzbudzujúcich obavy; zdôrazňuje, že používanie toxických látok alebo látok, ktoré vzbudzujú obavy, napríklad perzistentných organických látok a endokrinných disruptorov, by sa malo osobitne zvážiť v rámci rozšírených kritérií ekodizajnu bez toho, aby boli dotknuté iné harmonizované právne požiadavky týkajúce sa týchto látok stanovené na úrovni Únie;

27.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobky vyrobené v EÚ a dovážané výrobky; domnieva sa, že výrobky vyrobené v EÚ nesmú byť za žiadnych okolností znevýhodnené; žiada preto Komisiu, aby zabezpečila včasné používanie obmedzení podľa nariadenia REACH a iných právnych predpisov o výrobkoch tak, aby výrobky vyrobené v EÚ a dovážané výrobky podliehali rovnakým pravidlám; zdôrazňuje najmä to, že postupné ukončovanie používania alebo nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré vyplýva z režimu autorizácie podľa nariadenia REACH, by malo byť sprevádzané obmedzeniami, ktoré sa uplatnia súčasne; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby zvýšili kontroly dovážaných materiálov s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením REACH a s právnymi predpismi o výrobkoch;

28.  zdôrazňuje, že by sa malo zlepšiť presadzovanie právnych predpisov o chemikáliách a výrobkoch na hraniciach EÚ;

29.  zastáva názor, že na riešenie otázky prítomnosti látok, ktoré vzbudzujú obavy, v recyklovaných materiáloch by bolo vhodné zaviesť pas výrobku ako nástroj na informovanie o materiáloch a látkach použitých vo výrobkoch;

Nejasnosti týkajúce sa toho, ako môžu materiály prestať byť odpadom

30.  zdôrazňuje, že sú potrebné jednoznačné pravidlá EÚ, ktoré určujú podmienky, ktoré musia byť splnené na ukončenie režimu odpadu, a že sa vyžadujú harmonizované kritériá stavu konca odpadu; domnieva sa, že takéto jednoznačné pravidlá EÚ musia byť navrhnuté tak, aby boli vykonateľné aj pre malé a stredné podniky;

31.  domnieva sa, že na úrovni EÚ by sa mali prijať opatrenia na dosiahnutie väčšej harmonizácie vo výklade a uplatňovaní ustanovení o stave konca odpadu stanovených v rámcovej smernici o odpade členskými štátmi s cieľom uľahčiť používanie regenerovaných materiálov v EÚ;

32.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v plnej miere spolupracovali v súvislosti s kritériami stavu konca odpadu;

Problémy pri uplatňovaní metodík EÚ na klasifikáciu odpadu a vplyvy na recyklovateľnosť materiálov (druhotné suroviny)

33.  domnieva sa, že pravidlá klasifikácie odpadu ako nebezpečného alebo ako odpadu, ktorý nie je nebezpečný, by mali byť v súlade s pravidlami klasifikácie látok a zmesí podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP), pričom treba zohľadniť osobitosti odpadu a spôsob, akým sa s ním nakladá, a okrem toho víta nové technické usmernenia ku klasifikácii odpadu; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať klasifikačný rámec pre odpad a chemikálie tak, aby zahŕňal sledované parametre pre charakterizáciu nebezpečenstva vzbudzujúce veľké obavy, ako sú vysoká perzistencia, endokrinná disrupcia, bioakumulácia alebo neurotoxicita;

34.  vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s klasifikáciou tokov odpadov objasnila správny výklad nariadenia CLP s cieľom predísť nesprávnej klasifikácii odpadu obsahujúceho látky vzbudzujúce obavy;

35.  zdôrazňuje, že nedostatočné presadzovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch je neprijateľné a musí sa riešiť prednostne, a to aj prostredníctvom správ o jednotlivých krajinách obsiahnutých v rámci preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov, pretože je potrebný konzistentnejší prístup medzi pravidlami klasifikácie chemikálií a odpadu;

36.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne preskúmala európsky katalóg odpadov;

o
o   o

37.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
(3) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
(4) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
(5) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.
(8) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(9) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0287.
(11) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 96.
(12) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2018)0100.
(14) Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia