Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2128(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0268/2018

Indgivne tekster :

A8-0268/2018

Forhandlinger :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0356

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 55k
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg
Gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler (2017/2128(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. februar 2017 om lavrisikopesticider af biologisk oprindelse(5),

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 18. februar 2016 i sag 12/2013/MDC om Kommissionens praksis med hensyn til godkendelse og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (pesticider)(6),

–  der henviser til den europæiske gennemførelsesvurdering af forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og de relevante bilag dertil som offentliggjort af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (GD EPRS)(7) i april 2018,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 23. november 2016 i sag C-673/13 P, Kommissionen mod Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe, og C-442/14, Bayer CropScience mod Board for the authorisation of plant protection products and biocides,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 11. april 2018 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 [om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer](8),

–  der henviser til kommissoriet for og arbejdet i Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider (PEST),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0268/2018),

A.  der henviser til, at evalueringen af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 (i det følgende benævnt "forordningen") har vist, at målsætningerne om at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet ikke er blevet opfyldt fuldt ud, og at der bør foretages forbedringer med henblik på at opfylde alle målsætningerne i forordningen;

B.  der henviser til, at evalueringen af gennemførelsen af forordningen bør ses i sammenhæng med EU's overordnede politik for pesticider, herunder bestemmelserne i direktiv 2009/128/EF [direktivet om bæredygtig anvendelse], forordning (EU) nr. 528/2012 [biocidforordningen], forordning (EF) nr. 396/2005 [forordningen om maksimalgrænseværdier] og forordning (EF) nr. 178/2002 [den generelle fødevarelovgivning];

C.  der henviser til, at gennemførelsen af forordningen ikke er tilfredsstillende og bør være i overensstemmelse med EU-politikker inden for relaterede områder, herunder pesticidområdet;

D.  der henviser til, at den foreliggende dokumentation viser, at den praktiske gennemførelse af forordningens tre vigtigste områder – de to typer godkendelse og håndhævelsen af reguleringsmæssige afgørelser – giver anledning til forbedring og ikke sikrer en fuldstændig opfyldelse af målsætningerne i forordningen;

E.  der henviser til, at Kommissionen slet ikke har anvendt visse af forordningens bestemmelser, navnlig artikel 25 om godkendelse af safenere og synergister samt artikel 27 om en negativliste over uacceptable hjælpestoffer;

F.  der henviser til, at andre centrale bestemmelser såsom anvendelsen af udelukkelseskriterier for hormonforstyrrende aktivstoffer er blevet væsentligt forsinket som følge af Kommissionens ulovlige adfærd;

G.  der henviser til, at interessenter har givet udtryk for bekymring vedrørende evalueringsmetoden, som den er fastsat ved lov, navnlig for så vidt angår hvem der skal foretage videnskabelige undersøgelser og fremlægge dokumentation for evalueringer af aktivstoffer og anvendelse af den farebaserede tilgang i forbindelse med disse evalueringer;

H.  der henviser til, at bevisbyrden fortsat skal være pålagt ansøgeren for at sikre, at der ikke anvendes offentlige midler ved undersøgelser, som i sidste ende kan gavne private interesser; der henviser til, at der samtidig skal sikres gennemsigtighed i samtlige af godkendelsesprocedurens faser i fuld overensstemmelse med intellektuelle ejendomsrettigheder, og at det ligeledes skal sikres, at principperne for god laboratoriepraksis overholdes i hele Unionen;

I.  der henviser til, at den praktiske gennemførelse af den fastlagte evalueringsmetode giver anledning til bekymring; der henviser til, at der navnlig er betydelig bekymring over den ufuldstændige harmonisering af datakrav og metoder, der anvendes, og som kan være til hinder for evalueringsprocessen;

J.  der henviser til, at man fandt, at de nationale kompetente myndigheders arbejde er en særdeles vigtig faktor, der påvirker vurderingen af aktivstoffer; der henviser til, at der er væsentlige forskelle fra medlemsstat til medlemsstat for så vidt angår tilgængelig ekspertise og personale; der henviser til, at forordningen og de relevante understøttende lovkrav ikke gennemføres på en ensartet måde i alle medlemsstater, og at dette har betydelige konsekvenser for sundhed og miljø;

K.  der henviser til, at gennemsigtigheden bør forbedres i alle faser af godkendelsesproceduren, og at øget gennemsigtighed kan bidrage til at vinde befolkningens tillid til det system, der regulerer plantebeskyttelsesmidler; der henviser til, at gennemsigtigheden i de kompetente myndigheders aktiviteter i forbindelse med godkendelsen i mange tilfælde også er utilfredsstillende; der endvidere henviser til, at Kommissionen har foreslået ændringer til den generelle fødevarelovgivning med henblik på at øge gennemsigtigheden og imødekomme bekymringerne vedrørende de data og den dokumentation, der fremlægges under evalueringsprocessen;

L.  der henviser til, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, som udelukkende finder sted på nationalt plan, ofte udsættes for forsinkelser i risikostyringsmæssige afgørelser; der henviser til, at dette medfører, at der i nogle tilfælde sker en stigning i antallet af godkendelser, som medlemsstaterne giver efter undtagelsesordningen, hvor der gøres brug af forordningens artikel 53; der henviser til, at der er tilfælde, hvor en sådan undtagelse anvendes stik imod, hvad der var lovgiverens oprindelige hensigt;

M.  der henviser til, at forordningen indfører en bestemmelse om, at integreret bekæmpelse af skadegørere skal indgå i de lovbestemte forvaltningskrav i henhold til den fælles landbrugspolitiks regler for krydsoverensstemmelse, men at dette endnu ikke er sket;

N.  der henviser til, at den foreliggende dokumentation viser, at denne lovgivning på EU-plan øger værdien af og tilfører værdi til de nationale bestræbelser og aktioner;

O.  der henviser til, at der som regel først tænkes i alternativer, når der er gennemført lovændringer; der henviser til, at det fremgår af de seneste vurderinger (30/5/2018)(9), f.eks. i forbindelse med det udvidede forbud mod neonicotinoider, at der i 78 % af de tilfælde, hvor der bruges neonicotinoider, findes ikke-kemiske alternativer;

P.  der henviser til, at der ikke er indgivet ansøgning om godkendelse af nye aktivstoffer siden den 31. maj 2016; og at innovation og udvikling af nye produkter, især lavrisikoprodukter, er afgørende;

Q.   der henviser til, at tilgængeligheden af forfalskede pesticider er meget bekymrende; der henviser til, at de kan skade både miljøet og forordningens effektivitet;

De vigtigste konklusioner

1.  mener, at EU er det rette niveau, hvor reguleringsmæssige tiltag på området pesticider fortsat bør finde sted;

2.  påpeger, at miljømæssige foranstaltninger med henblik på at forebygge, begrænse og inddæmme spredningen af patogener og skadedyr skal forblive fokus for alle nuværende og yderligere foranstaltninger;

3.  mener, at forordningens vedtagelse og gennemførelse er et vigtigt fremskridt i behandlingen af plantebeskyttelsesmidler i EU sammenlignet med tidligere;

4.  fremhæver, at der bør lægges særlig vægt på små og mellemstore virksomheders rolle ved udviklingen af nye produkter, da små og mellemstore virksomheder ofte mangler de betydelige ressourcer, der er nødvendige i processen for udvikling og godkendelse af nye stoffer;

5.  er bekymret over, at forordningen ikke er blevet gennemført effektivt, og at dens målsætninger for så vidt angår landbrugsproduktion og innovation som følge heraf ikke bliver opfyldt i praksis; fremhæver, at antallet af pesticidaktive stoffer er faldende, til dels som følge af et lavt innovationsniveau;

6.  minder om, at der er et stort behov for en integreret tilgang, og at forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider(10) skal indgå i vurderingen, idet resultaterne skal bruges til at reducere mængder og derved minimere risiciene og deres negative indvirkning på sundhed og miljø;

7.  bemærker, at forordningens formål og instrumenter og gennemførelsen af den ikke altid er tilstrækkelig strømlinet med EU's politikker inden for landbrug, sundhed, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, vandkvalitet, klimaændringer, bæredygtig brug af pesticider og maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevarer og foder;

8.  er bekymret over, at gennemførelsen af forordningen for så vidt angår brug af dyr ved tests med henblik på fareidentificering og risikovurdering ikke er i overensstemmelse med principperne om erstatning, begrænsning og forfinelse i direktiv 2010/63/EU vedrørende dyreforsøg, og at den toårige biotest for kræftfremkaldende egenskaber kan føre til kontroversielle resultater(11);

9.  minder om, at forsigtighedsprincippet er et generelt princip i EU, der er nedfældet i artikel 191 i TEUF, at det tager sigte på at sikre et højt beskyttelsesniveau på miljøområdet i kraft af forebyggende beslutninger;

10.  finder det uacceptabelt, at godkendelseskravene for safenere og synergister stik mod forordningens artikel 25 endnu ikke er blevet anvendt;

11.  finder det uacceptabelt, at negativlisten over hjælpestoffer endnu ikke er blevet vedtaget, især efter forbuddet mod kombinationen af POE-tallowamin og glyphosat, som har understreget, at visse hjælpestoffer kan have skadelige virkninger;

12.  bemærker Kommissionens løbende Refit-evaluering af forordning (EF) nr. 1107/2009 og dens planlagte gennemførelse inden november 2018; har tillid til, at disse resultater vil være et passende grundlag for medlovgiverne til at diskutere den fremtidige udvikling af forordningen;

13.  er bekymret over den støt stigende brug og de konstaterede tilfælde af misbrug af godkendelser i nødsituationer, som gives under henvisning til artikel 53 i nogle medlemsstater; bemærker, at nogle medlemsstater benytter artikel 53 væsentligt oftere end andre; bemærker den tekniske bistand, der ydes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, i forordningen i forbindelse med undersøgelsen af brugen af godkendelser i nødsituationer; bemærker resultaterne af EFSA's undersøgelse af brugen af godkendelser i nødsituationer i 2017 for tre neonicotinoider, som viste, at mens nogle godkendelser i nødsituationer var nødvendige og inden for rammerne af de parametre, der er fastlagt i lovgivningen, var andre uberettigede; finder det væsentligt, at medlemsstaterne leverer de data, der er nødvendige for at gøre EFSA i stand til reelt at opfylde sit mandat;

14.  understreger betydningen af, at den politiske beslutningstagning hviler på et videnskabeligt grundlag, dvs. verificer- og reproducerbar dokumentation produceret efter internationalt anerkendte videnskabelige principper, med hensyn til aspekter såsom retningslinjer, god laboratoriepraksis og peer-reviewed forskning;

15.  er bekymret for, at den ufuldstændige harmonisering af data- og testkrav inden for visse videnskabelige områder fører til ineffektive arbejdsmetoder, manglende tillid mellem nationale myndigheder og unødige forsinkelser i tildelingen af godkendelser, hvilket kan have negative konsekvenser for menneskers og dyrs sundhed, miljøet og landbrugsproduktionen;

16.  beklager de begrænsede offentligt tilgængelige oplysninger om evaluerings- og godkendelsesproceduren samt den begrænsede adgang til oplysninger; beklager, at der er en ringe grad af gennemsigtighed hos de rapporterende medlemsstater (når de agerer inden for rammerne af godkendelsesproceduren); mener, at oplysningernes tilgængelighed og brugervenlighed i fasen hos Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) kan forbedres, og at gennemsigtighed i risikostyringsfasen synes at mangle og også anses for problematisk af aktører; glæder sig over Det Europæiske Kemikalieagenturs bestræbelser på via agenturets websted at øge gennemsigtigheden og brugervenligheden og mener, at denne model også fremover kan anvendes til at forbedre gennemsigtigheden;

17.  fremhæver, at troværdigheden ved systemet til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler afhænger stærkt af offentlighedens tillid til EU's agenturer, som leverer de videnskabelige udtalelser, der ligger til grund for godkendelse og risikostyring; understreger, at gennemsigtighed i den videnskabelige vurderingsproces er vigtig for at opretholde offentlighedens tillid; opfordrer derfor til, at relevante agenturer finansieres tilstrækkeligt og råder over det nødvendige personale til at sikre en uafhængig, gennemsigtig og rettidig godkendelsesproces; glæder sig desuden over EFSA's løbende bestræbelser på at forbedre sit system for at sikre uafhængighed og håndtering af potentielle interessekonflikter, der blev rost af Revisionsretten som det mest avancerede system blandt de reviderede agenturer i 2012, og som for nylig er blevet opdateret i juni 2017; opfordrer Kommissionen til at foreslå forbedringer for yderligere at forbedre reguleringsprocessens gennemsigtighed, herunder adgang til data i sikkerhedsundersøgelser, der indsendes af producenter i forbindelse med deres ansøgninger om markedsgodkendelse af plantebeskyttelsesmidler i EU; anerkender nødvendigheden af at revidere proceduren for at forbedre vurderingerne, øge uafhængigheden af de myndigheder, der har til opgave at foretage undersøgelserne, undgå interessekonflikter og gøre proceduren mere gennemsigtig;

18.  opfordrer Kommissionen til at indføre et anvendelseskatalog på europæisk plan for at forbedre harmoniseringen af forordningen;

19.  er bekymret over, at de plantebeskyttelsesmidler, der er til rådighed på markedet, og deres anvendelse fra brugernes side i nogle tilfælde ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de relevante godkendelsesbetingelser for så vidt angår deres sammensætning og brug, fremhæver, at ikke-professionel brug så vidt muligt bør begrænses for at forebygge misbrug;

20.  understreger vigtigheden af uddannelse for professionelle brugere for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler; finder det passende at skelne mellem professionelle og ikke-professionelle brugere; bemærker, at plantebeskyttelsesmidler bruges i private haver, på jernbaner og i offentlige parker;

21.  fastslår, at medlemsstaternes ret til at nægte godkendte plantebeskyttelsesmidler forbliver upåvirket;

22.  understreger, at forordningen bør afspejle behovet for at fremme landbrugsmetoder baseret på integreret skadedyrsbekæmpelse bedre, herunder ved at fremme udvikling af lavrisikostoffer; fremhæver, at det manglende udbud af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler hindrer udviklingen af integreret skadedyrsbekæmpelse; bemærker med bekymring, at kun ti ud af de 500 stoffer, der findes på EU's marked, er godkendt som lavrisikoplantebeskyttelsesmidler;

23.  understreger, at godkendelse og fremme af lavrisikopesticider, som ikke er kemiske, er en vigtig foranstaltning til fremme af bekæmpelse af skadegørere med lav pesticidanvendelse; anerkender, at der er behov for yderligere forskning i disse midler, da de i deres sammensætning og funktion adskiller sig radikalt fra konventionelle midler; understreger, at dette også kræver større ekspertise hos EFSA og de nationale myndigheder med henblik på vurdering af de biologiske aktivstoffer; understreger, at plantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse bør underkastes samme strenge vurderinger som andre stoffer; opfordrer Kommissionen til, i tråd med sin beslutning af 15. februar 2017 om lavrisikopesticider af biologisk oprindelse, at fremsætte et særligt lovforslag om ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009, uden for den generelle revision i forbindelse med Refit-initiativet, med henblik på at indføre en forenklet evaluerings-, godkendelses- og registreringsprocedure for lavrisikopesticider;

24.   finder, at forordning (EF) nr. 1107/2009 også skal tilpasses for i højere grad at medtage stoffer, der ikke betragtes som plantebeskyttelsesmidler, og som, når de anvendes til plantebeskyttelse, er underlagt denne forordning; bemærker, at sådanne stoffer er interessante alternativer med hensyn til integrerede produktionsmetoder og visse biokontrolprodukter;

25.  understreger, at der navnlig bør lægges vægt på og ydes støtte til plantebeskyttelsesmidler til mindre udbredte anvendelser, da virksomhedernes økonomiske incitament til at udvikle sådanne produkter aktuelt er begrænset; glæder sig over oprettelsen af koordineringsfaciliteten for mindre udbredte anvendelser som et forum for forbedring af koordineringen mellem medlemsstaterne, produktionsorganisationer og industrien i udviklingen af løsninger til mindre udbredte anvendelser;

26.  fremhæver, at mange godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke er blevet evalueret i forhold til EU's standarder i mere end 15 år som følge af forsinkelser i godkendelsesprocedurerne;

27.  understreger betydningen af at skabe et innovationsvenligt regelsæt, der gør det muligt at erstatte ældre kemi med nye og bedre plantebeskyttelsesmidler; understreger betydningen af tilgængeligheden af et bredt spektrum af plantebeskyttelsesmidler med forskellige virkemåder for at undgå udvikling af resistens og opretholde en effektiv anvendelse af plantebeskyttelsesmidler;

28.  er bekymret over, at harmoniseringen af retningslinjer endnu ikke er konsolideret;

29.  understreger, at manglende eller ufuldstændige retningslinjer er alvorlige mangler, som har negative konsekvenser for gennemførelsen af forordningen og dermed for opfyldelsen af dens mål;

30.  fremhæver, at de tilgængelige vejledninger ikke er juridisk bindende, hvilket skaber reguleringsmæssig usikkerhed for ansøgere og rejser tvivl om resultaterne af de evalueringer, der foretages inden for rammerne af godkendelsesprocedurerne;

31.  bifalder zonesystemet og dets mål om at sikre en effektiv godkendelse af plantebeskyttelsesmidler; betragter proceduren for gensidig anerkendelse som et vigtigt redskab til at øge arbejdsdelingen og sikre overholdelse af frister; beklager gennemførelsesproblemerne i forbindelse med princippet om gensidig anerkendelse; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at forbedre den måde, hvorpå zonesystemet fungerer; understreger, at den fulde gennemførelse af den eksisterende lovgivning bør have til formål at undgå dobbeltarbejde og gøre nye stoffer tilgængelige for landbrugere uden unødige forsinkelser;

32.  understreger behovet for videndeling og erhvervelse af kompetencer i forbindelse med alternativer til kemiske pesticider og integreret bekæmpelse af skadegørere, herunder at finde det optimale sædskifte for landbrugsmarkeder og klimatiske forhold; bemærker endvidere, at dette allerede er blevet fastlagt i den horisontale regulering af den fælles landbrugspolitik – også i bedriftsrådgivningstjenesterne, der er finansieret under udvikling af landdistrikterne;

33.  udtrykker bekymring over den lille mængde af nye stoffer, der er blevet godkendt; understreger betydningen af en passende værktøjskasse med plantebeskyttelsesmidler for at landbrugerne kan sikre EU's fødevareforsyning;

34.  udtrykker bekymring over, at EU's nuværende videnbaserede evalueringssystem for plantebeskyttelsesmidler i nyere debatter i stadig højere grad er blevet draget i tvivl; understreger betydningen af bevarelse og yderligere styrkelse af et system, der er videnskabeligt velfunderet, objektivt og baseret på dokumentation, der har gennemgået peer review og er indhentet via en åben og uafhængig, holistisk og tværfaglig videnskabelig tilgang i forbindelse med godkendelse af et aktivstof i overensstemmelse med EU's principper om fareanalyse og forsigtighedsprincippet som fastsat i den generelle fødevarelovgivning; insisterer på, at proceduren for den fornyede godkendelse af aktivstoffer skal tage hensyn til den faktiske anvendelse af plantebeskyttelsesmidler samt videnskabelige og teknologiske fremskridt på dette område; påpeger, at kompleksiteten i den nuværende evaluerings- og godkendelsesordning fører til, at fristerne overskrides, og kan betyde, at hele systemet ikke kan fungere ordentligt; påpeger derfor behovet for at revidere og forenkle ordningen;

35.  fremhæver ubalancen i antallet af ansøgninger mellem nogle medlemsstater i samme zone, som er af tilsvarende størrelse og har tilsvarende landbrugsbetingelser;

36.  mener, at produkter, som importeres fra lande uden for EU, og som er dyrket med brug af plantebeskyttelsesmidler, bør underlægges de samme strenge kriterier som produkter, der produceres i EU; er bekymret over, at plantebeskyttelsesmidler, der ikke er registreret i EU, kan anvendes ved produktionen af importerede produkter;

Henstillinger

37.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en effektiv gennemførelse af forordningen i hver deres rolle i de to godkendelsesprocedurer;

38.  opfordrer medlemsstaterne til at afhjælpe den alvorlige og vedvarende underbemanding af de nationale kompetente myndigheder, som forsinker både fareidentifikationen og den indledende risikovurdering, der udføres af medlemsstaterne;

39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at den proceduremæssige forlængelse af godkendelsesperioden indtil procedurens afslutning, jf. artikel 17 i forordningen, ikke bliver anvendt på aktivstoffer, som er mutagene, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske og derfor hører til i kategori 1A eller 1B, og heller ikke på aktivstoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber og er skadelige for mennesker eller dyr, således som det i øjeblikket er tilfældet med stoffer såsom flumioxazin, thiacloprid, chlorotoluron og dimoxystrobin(12);

40.  anvendelsen af aktivstoffer, som er mutagene, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske og derfor hører til i kategori 1A eller 1B, såvel som af aktivstoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber og er skadelige for mennesker eller dyr, og for hvilke der allerede er foretaget en eller flere forlængelser af godkendelsesperioden i overensstemmelse med artikel 17, skal forbydes omgående;

41.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende, at beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed samt miljøet er lovgivningens vigtigste målsætninger, samtidig med at landbrugsproduktionen forbedres og landbrugssektorens konkurrenceevne sikres;

42.  opfordrer industrien til at indsende alle data og videnskabelige undersøgelser til de rapporterende medlemsstater og EU's agenturer i et ensartet elektronisk og maskinlæsbart format; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en harmoniseret model for datainput for at lette dataudvekslingen mellem medlemsstaterne i alle processens faser; anerkender, at disse data skal håndteres inden for rammerne af EU's lovgivning om databeskyttelse og intellektuel ejendomsret;

43.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende forordningens artikel 9 om ansøgningers antagelighed stringent og kun acceptere fuldstændige ansøgninger om vurdering af aktivstoffer;

44.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld og ensartet anvendelse af de faremæssige udelukkelseskriterier, jf. eksisterende harmoniserede retningslinjer, og til at sikre, at stoffer kun vurderes med hensyn til deres risiko, hvis det er godtgjort, at de ikke har farlige (udelukkelses-) egenskaber, således som det kræves i forordningen;

45.  opfordrer Kommissionen til omsider at gennemføre bestemmelserne om hjælpestoffer, safenere og synergister og til at opstille en liste over uacceptable hjælpestoffer og regler, så safenere og synergister afprøves på EU-plan, og for at sikre, at det kun er de kemikalier, der opfylder EU's godkendelseskriterier, der kan markedsføres;

46.  glæder sig over Kommissionens fortolkning af forsigtighedsprincippet som udtrykt i Refit-evalueringen af den generelle fødevarelovgivning(13) gående ud på, at det ikke er et alternativ til en risikohåndteringstilgang, men snarere en specifik form for risikostyring; minder om, at dette synspunkt også støttes af EU-Domstolens afgørelser(14);

47.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, når de fungerer som ansvarlige for risikostyringen i godkendelsesprocedurerne, at anvende forsigtighedsprincippet på behørig vis og til at være særlig opmærksomme på beskyttelsen af sårbare befolkningsgrupper som defineret i forordningens artikel 3, stk. 14;

48.  opfordrer Kommissionen, agenturerne og de kompetente myndigheder til at revidere og forbedre kommunikationen om risikovurderingsprocedurer og risikostyringsbeslutninger for at øge befolkningens tillid til godkendelsessystemet;

49.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en bedre gennemførelse af godkendelsesprocedurerne på nationalt plan med henblik på at begrænse undtagelserne og forlængelserne i henhold til forordningens artikel 53 til at gælde i reelle nødsituationer; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at udøve sine kontrolbeføjelser i henhold til artikel 53, stk. 2 og 3; opfordrer desuden medlemsstaterne til fuldt ud at overholde forpligtelsen i henhold til artikel 53, stk. 1, til at oplyse de øvrige medlemsstater og Kommissionen, navnlig vedrørende foranstaltninger, der er truffet for at beskytte brugernes, sårbare gruppers og forbrugernes sikkerhed;

50.  opfordrer Kommissionen til at færdiggøre metoder til afgørelse af, hvornår visse undtagelser bør tages i brug, især for så vidt angår "ubetydelig eksponering" og "alvorlig fare for plantesundheden", uden at ændre lovens bogstav eller ånd; advarer Kommissionen om, at enhver genfortolkning af begrebet "ubetydelig eksponering" som "ubetydelig risiko" ville være i modstrid med lovens bogstav og ånd;

51.  opfordrer til flere investeringer fra Kommissionens og medlemsstaternes side for at fremme forskningsinitiativer vedrørende aktivstoffer, herunder biologiske lavrisikostoffer, og plantebeskyttelsesmidler inden for Horisont Europa og den flerårige finansielle ramme 2021-2027; understreger vigtigheden af et regelsæt på EU-plan om plantebeskyttelsesmidler, der beskytter miljøet og menneskers sundhed, og som desuden fremmer forskning og innovation med henblik på udvikling af effektive og sikre plantebeskyttelsesmidler og samtidig sikrer bæredygtige landbrugsmetoder og integreret skadedyrsbekæmpelse; fremhæver, at der er behov for en lang række sikre og effektive værktøjer til beskyttelse af plantesundheden; påpeger det potentiale, som teknikker til præcisionslandbrug og teknologisk innovation kan have med hensyn til at hjælpe de europæiske landmænd med at optimere skadedyrsbekæmpelse på en mere målrettet og bæredygtig måde;

52.  opfordrer Kommissionen til strengt at begrænse anvendelsen af proceduren med bekræftende data til det formål, der er fastsat i forordningens artikel 6, litra f), dvs. hvor der fastsættes nye krav under evalueringsprocessen eller som et resultat af ny videnskabelig og teknisk viden; understreger vigtigheden af fuldstændige dossierer i forbindelse med godkendelse af aktivstoffer; beklager, at proceduren med undtagelse ud fra bekræftende data har gjort, at visse plantebeskyttelsesmidler, der ellers ville være blevet forbudt, er blevet på markedet i længere tid;

53.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge gennemsigtigheden generelt i procedurerne, herunder ved at tilvejebringe udtømmende referater af komitologidrøftelserne og de respektive holdninger, især ved at forklare og begrunde beslutninger truffet af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder;

54.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre bedre sammenhæng mellem på den ene side forordningen og dens gennemførelse og på den anden side relateret EU-lovgivning og relaterede EU-politikker, navnlig direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider, og til at skabe incitamenter, herunder ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed, som på kort sigt fremmer og stimulerer udviklingen og anvendelsen af sikre og ikke-giftige alternativer til plantebeskyttelsesmidler; bemærker, at regelsættet ikke tager højde for uundgåelige indvirkninger på arter uden for målgruppen, især på bier og andre bestøvere og insekter, der er gunstige for landbruget som rovdyr over for skadedyr; noterer sig den nylige videnskabelige undersøgelse, som understreger det "insect Armageddon", hvorved 75 % vingede insekter er uddøde regionalt over hele Tyskland, selv i naturreservater, hvor der ikke er blevet brugt pesticider til landbrug; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og lovgivningen om plantebeskyttelsesmidler, navnlig ved at opretholde forpligtelserne i forordning (EF) nr. 1107/2009 og direktiv 2009/128/EF om listen over lovbestemte forvaltningskrav (SMR 12 og SMR 13) som foreslået af Kommissionen i sit forslag til forordningen om de strategiske planer(15);

55.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv håndhævelse af forordningen, navnlig med hensyn til kontrol af de plantebeskyttelsesmidler, der markedsføres i EU, uanset om de er produceret i EU eller importeret fra tredjelande;

o
o   o

56.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 70 af 16.03.2005, s. 1.
(3) EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.
(4) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES – det nationale agentur for fødevaresikkerhed, miljøsikkerhed og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (Frankrig) – konklusioner, 2018.
(10) EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1.
(11) Kilde: På grundlag af oplysninger og resultater i European Implementation Assessment (europæisk gennemførelsesvurdering), EPRS Study, april 2018, s. 36 og II-33.
(12) Kilde: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) For eksempel Rettens dom af 9. september 2011, Frankrig mod Kommissionen, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.
(15) Forslag til forordning vedrørende strategiske planer under den fælles landbrugspolitik COM(2018)0392.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik