Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2128(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0268/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0268/2018

Συζήτηση :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0356

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 185kWORD 68k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (2017/2128(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων)(6),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και των σχετικών παραρτημάτων του, που δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ EPRS)(7) τον Απρίλιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Νοεμβρίου 2016 στις υποθέσεις C-673/13 P (Επιτροπή κατά Stichting Greenpeace Nederland και PAN Europe) και C-442/14 (Bayer CropScience και Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2018 για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα](8),

–  έχοντας υπόψη την εντολή και το έργο της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (PEST),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0268/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (εφεξής «ο κανονισμός») κατέδειξε ότι δεν επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος και ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του κανονισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη γενική πολιτική της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καθορίζονται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ [οδηγία για την ορθολογική χρήση], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 [κανονισμός για τα βιοκτόνα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 [κανονισμός για τα ανώτατα όρια καταλοίπων] και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα]·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού δεν είναι ικανοποιητική και ότι θα πρέπει να συνάδει με τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα των φυτοφαρμάκων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πρακτική εφαρμογή των τριών βασικών μέσων του κανονισμού -εγκρίσεων, αδειών και εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων- επιδέχεται βελτίωση και δεν διασφαλίζει την πλήρη εκπλήρωση των στόχων του κανονισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις του κανονισμού δεν εφαρμόστηκαν καθόλου από την Επιτροπή, ιδίως δε το άρθρο 25 σχετικά με την έγκριση αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών και το άρθρο 27 σχετικά με τον αρνητικό κατάλογο μη αποδεκτών βοηθητικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες βασικές διατάξεις, όπως η εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού για δραστικές ουσίες που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, έχουν καθυστερήσει σημαντικά λόγω παράνομης συμπεριφοράς της Επιτροπής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ιδίως όσον αφορά το ποιος πρέπει να προσκομίζει τις επιστημονικές μελέτες και τα αποδεικτικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις δραστικών ουσιών και τη χρήση της προσέγγισης βάσει επικινδυνότητας κατά τις αξιολογήσεις αυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να συνεχίσει να το φέρει ο αιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν δαπανάται δημόσιο χρήμα για μελέτες που μπορεί τελικά να ωφελήσουν ιδιωτικά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έγκρισης, με πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται και η απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρακτικής σε ολόκληρη την Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της καθιερωμένης προσέγγισης της αξιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, εκφράζονται σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την ατελή εναρμόνιση των απαιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώθηκε πως οι επιδόσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθέσιμη εμπειρογνωσία και το προσωπικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός και οι συναφείς νομικές απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών όσον αφορά το σύστημα ρύθμισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την έγκριση είναι ικανοποιητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αλλαγές όσον αφορά τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και να ενισχυθεί η διαφάνεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις όσον αφορά αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί ορισμένες φορές σε αύξηση των εγκρίσεων που χορηγούνται από κράτη μέλη κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι παρεκκλίσεις αυτές χρησιμοποιούνται αντίθετα προς την αρχική πρόθεση του νομοθέτη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός εισάγει μια διάταξη σύμφωνα με την οποία η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (IPM) θα πρέπει να αποτελεί μέρος των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης στο πλαίσιο των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης της κοινής γεωργικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν συμβαίνει ακόμη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συγκεκριμένος κανονισμός σε επίπεδο ΕΕ ενισχύει τις εθνικές προσπάθειες και δράσεις και προσδίδει προστιθέμενη αξία σε αυτές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρές εκτιμήσεις των εναλλακτικών λύσεων πραγματοποιούνται συχνά μόνον έπειτα από αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση της εκτεταμένης απαγόρευσης των νεονικοτινοειδών, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση (30 Μαΐου 2018)(9), υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες μη χημικές εναλλακτικές λύσεις για το 78 % των χρήσεων των νεονικοτινοειδών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 31η Μαΐου 2016 και μετά δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση νέες δραστικές ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, ιδίως προϊόντων χαμηλού κινδύνου, έχουν ιδιαίτερη σημασία·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα παραποιημένων φυτοφαρμάκων στην αγορά είναι ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραποιημένα φυτοφάρμακα μπορούν να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και να υπονομεύσουν επίσης την αποτελεσματικότητα του κανονισμού·

Κύρια συμπεράσματα

1.  θεωρεί ότι η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται κανονιστικά μέτρα στον τομέα των γεωργικών φαρμάκων·

2.  επισημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη, τον περιορισμό και τη συγκράτηση της εξάπλωσης παθογόνων και επιβλαβών οργανισμών πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δράσεων·

3.  θεωρεί ότι η έγκριση και η εφαρμογή του κανονισμού είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ σε σύγκριση με το παρελθόν·

4.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους σημαντικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη διαδικασία ανάπτυξης και έγκρισης νέων ουσιών·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά και διότι, ως εκ τούτου, οι στόχοι του όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή και την καινοτομία δεν επιτυγχάνονται στην πράξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, εν μέρει εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου καινοτομίας, ο αριθμός των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων μειώνεται·

6.  υπενθυμίζει ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοφάρμακα(10) πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ποσοτήτων χρήσης και, ως εκ τούτου, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών τους επιπτώσεων για την υγεία και το περιβάλλον·

7.  επισημαίνει ότι οι στόχοι και τα μέσα του κανονισμού, καθώς και η εφαρμογή του, δεν ευθυγραμμίζονται πάντα επαρκώς με τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της υγείας, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ποιότητας των υδάτων, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων, ούτε και με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

8.  εκφράζει την ανησυχία ότι, όσον αφορά τη χρήση ζώων σε δοκιμές για την ταυτοποίηση και την αξιολόγηση κινδύνου, η εφαρμογή του κανονισμού δεν ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις 3R (τις αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης) της οδηγίας 2010/63/ΕΕ για τα πειράματα σε ζώα, και ότι η διετής βιολογική δοκιμασία για καρκινογένεση μπορεί να οδηγήσει σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα(11)·

9.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί γενική αρχή της ΕΕ που κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η εν λόγω αρχή αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της προληπτικής λήψης αποφάσεων ·

10.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι απαιτήσεις έγκρισης για τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, κατά παράβαση του άρθρου 25 του κανονισμού·

11.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο αρνητικός κατάλογος των βοηθητικών δεν έχει ακόμη εγκριθεί, ιδίως μετά την απαγόρευση της βοηθητικής ουσίας πολυοξυαιθυλενο-στεατοαμίνη σε συνδυασμό με το glyphosate, μέσω της οποίας έχει επισημανθεί ο δυσμενής αντίκτυπος που μπορεί να έχουν ορισμένες βοηθητικές ουσίες·

12.  λαμβάνει υπόψη την εν εξελίξει αξιολόγηση REFIT του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 από την Επιτροπή και την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της έως τον Νοέμβριο του 2018· πιστεύει ότι τα ευρήματα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν μια επαρκή βάση για να συζητήσουν οι συννομοθέτες τη μελλοντική ανάπτυξη του κανονισμού·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σταθερή αύξηση της χρήσης και των διαπιστωμένων περιπτώσεων καταχρηστικής εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας έγκρισης δυνάμει του άρθρου 53 σε ορισμένα κράτη μέλη· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το άρθρο 53 σημαντικά περισσότερο από άλλα· επισημαίνει την τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού, όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στην επείγουσα διαδικασία έγκρισης· σημειώνει τα αποτελέσματα της έρευνας της EFSA για τις επείγουσες εγκρίσεις τριών νεονικοτινοειδών το 2017, που έδειξαν ότι, ενώ ορισμένες επείγουσες εγκρίσεις ήταν απαραίτητες και εντός των παραμέτρων που ορίζονται στη νομοθεσία, υπήρχαν άλλες που δεν ήταν δικαιολογημένες· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα ώστε η EFSA να είναι σε θέση να εκτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή της·

14.  τονίζει τη σημασία της χάραξης πολιτικής που τεκμηριώνεται από τη ρυθμιστική επιστήμη, με επαληθεύσιμα και δυνάμενα να αναπαραχθούν αποδεικτικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας διεθνώς συμφωνημένες επιστημονικές αρχές όσον αφορά πτυχές όπως οι κατευθυντήριες γραμμές, οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές και η έρευνα που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους·

15.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η ανεπαρκής εναρμόνιση των δεδομένων και των απαιτήσεων δοκιμής σε ορισμένους επιστημονικούς τομείς οδηγεί σε αναποτελεσματικές μεθόδους εργασίας, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ εθνικών αρχών και καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης, που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, στο περιβάλλον και στη γεωργική παραγωγή·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, καθώς και για την περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες· εκφράζει τη λύπη του διότι το επίπεδο διαφάνειας των κρατών μελών-εισηγητών είναι χαμηλό (όταν ενεργούν στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης) και υποστηρίζει ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία χρήσης των πληροφοριών στο στάδιο όπου συμμετέχει η EFSA μπορούν να βελτιωθούν, και εκφράζει τη λύπη του διότι φαίνεται να μην επικρατεί διαφάνεια στο στάδιο της διαχείρισης κινδύνου και τα ενδιαφερόμενα μέρη τη θεωρούν επίσης προβληματική· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ευκολίας χρήσης μέσω του δικτυακού τόπου του και θεωρεί ότι αυτό το πρότυπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τη βελτίωση της διαφάνειας·

17.  υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία του συστήματος έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που παρέχουν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στις οποίες βασίζονται οι εγκρίσεις και η διαχείριση κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης είναι σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών· ζητεί, επομένως, οι συναφείς οργανισμοί να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται μια ανεξάρτητη, διαφανής και έγκαιρη διαδικασία έγκρισης· εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες της EFSA με στόχο τη βελτίωση του συστήματός της για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, το οποίο επαινέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως το πλέον προηγμένο σύστημα ελεγχθέντος οργανισμού το 2012 και το οποίο ενημερώθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2017· καλεί την Επιτροπή να προτείνει βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας της ρυθμιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα των μελετών σχετικά με την ασφάλεια που υποβάλλουν οι παραγωγοί στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ· αναγνωρίζει την ανάγκη επανεξέτασης της διαδικασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι αξιολογήσεις, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια μελετών, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να καταστεί η διαδικασία πιο διαφανής·

18.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλογο χρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της εναρμόνισης του κανονισμού·

19.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και η εφαρμογή τους από τους χρήστες δεν πληρούν απαραίτητα τις σχετικές προϋποθέσεις έγκρισης όσον αφορά τη σύνθεση και τη χρήση τους· υπογραμμίζει ότι η μη επαγγελματική χρήση θα πρέπει να περιορίζεται, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να περιοριστεί η κατάχρηση·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ενδεδειγμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· θεωρεί σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών χρηστών· σημειώνει ότι φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικούς κήπους, σιδηροδρόμους και δημόσιους χώρους·

21.  δηλώνει ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να απορρίπτουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν θίγεται·

22.  τονίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ανάγκη προώθησης γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ανάπτυξης ουσιών χαμηλού κινδύνου· επισημαίνει ότι η έλλειψη διαθεσιμότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου παρεμποδίζει την εξέλιξη της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας· σημειώνει με ανησυχία ότι μόνο δέκα ουσίες, από τις σχεδόν 500 που είναι διαθέσιμες στην αγορά της ΕΕ, έχουν εγκριθεί ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου·

23.  τονίζει ότι η έγκριση και η προώθηση μη χημικών φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέτρο για τη στήριξη της φυτοπροστασίας με χαμηλές εισροές φυτοφαρμάκων· αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με τα προϊόντα αυτά, διότι η σύνθεση και η λειτουργία τους είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές των συμβατικών προϊόντων· υπογραμμίζει ότι αυτό περιλαμβάνει επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της EFSA και των εθνικών αρμόδιων αρχών για την αξιολόγηση των εν λόγω βιολογικών δραστικών ουσιών· τονίζει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές αξιολογήσεις με τις άλλες ουσίες· βάσει του ψηφίσματός του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εκτός του πλαισίου της γενικής αναθεώρησης σε συνάρτηση με την πρωτοβουλία REFIT, με στόχο τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και καταχώρισης φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου·

24.  θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ουσίες που δεν θεωρούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι οποίες, όταν χρησιμοποιούνται για φυτοπροστασία, διέπονται από τον κανονισμό· σημειώνει ότι οι ουσίες αυτές παρέχουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά ολοκληρωμένες μεθόδους παραγωγής και ορισμένα προϊόντα βιοελέγχου·

25.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ήσσονος σημασίας χρήσεις, δεδομένου ότι επί του παρόντος παρέχονται ελάχιστα οικονομικά κίνητρα στις εταιρείες για να αναπτύξουν τέτοιου είδους προϊόντα· επικροτεί τη συγκρότηση του συντονιστικού μηχανισμού για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ως φόρουμ για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των οργανώσεων καλλιεργητών και της βιομηχανίας κατά την ανάπτυξη λύσεων για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας·

26.  επισημαίνει ότι πολλά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για πάνω από 15 χρόνια, συνεπεία των καθυστερήσεων στις διαδικασίες έγκρισης·

27.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός φιλικού προς την καινοτομία κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει τη μετάβαση από την παλαιότερη χημική προσέγγιση σε νέα και καλύτερα προϊόντα για την προστασία των καλλιεργειών· υπογραμμίζει τη σημασία της διαθεσιμότητας ενός ευρέος φάσματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων με διαφορετικούς τρόπους δράσης ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη αντοχής από τους επιβλαβείς οργανισμούς και να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της χρήσης προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εναρμόνιση των κατευθυντήριων γραμμών δεν έχει ακόμη παγιωθεί·

29.  τονίζει ότι η απουσία κατευθυντήριων γραμμών ή οι ελλιπείς κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν σοβαρές αδυναμίες, που έχουν αρνητικές συνέπειες για την εφαρμογή του κανονισμού και, ως εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων του·

30.  επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα έγγραφα καθοδήγησης δεν είναι νομικώς δεσμευτικά, γεγονός που δημιουργεί ρυθμιστική ανασφάλεια για τους αιτούντες και θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα του συστήματος ζωνών και για τον στόχο του να διευκολύνει την αποτελεσματική έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ζωτικής σημασίας για τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας και την προώθηση της τήρησης των προθεσμιών· εκφράζει τη λύπη του για τα προβλήματα εφαρμογής που συνδέονται με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ζωνών· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή της αλληλεπικάλυψης εργασιών και στη διάθεση νέων ουσιών στους γεωργούς χωρίς περιττές καθυστερήσεις·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της βέλτιστης εναλλαγής καλλιεργειών για τους γεωργούς βάσει της αγοράς και των κλιματικών συνθηκών· σημειώνει επίσης ότι αυτό προβλέπεται ήδη στον οριζόντιο κανονισμό της ΚΓΠ, και ιδίως στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών όσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μικρό αριθμό νέων ουσιών που έχουν εγκριθεί· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κατάλληλη εργαλειοθήκη φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους γεωργούς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός με τρόφιμα στην ΕΕ·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε πρόσφατες συζητήσεις, το υφιστάμενο επιστημονικό σύστημα αξιολόγησης της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση· τονίζει ότι, για την έγκριση οποιασδήποτε δραστικής ουσίας, σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης κινδύνου της ΕΕ και την αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, έχει ιδιαίτερη σημασία η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση ενός συστήματος επιστημονικά άρτιου, αντικειμενικού και βασισμένου σε στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, και το οποίο έχει προκύψει από μια ανοικτή, ανεξάρτητη και πολυτομεακή επιστημονική προσέγγιση· επιμένει ότι η διαδικασία για την επανέγκριση δραστικών ουσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρακτική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης και έγκρισης έχει ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση των προθεσμιών και μπορεί ενδεχομένως να σημαίνει ότι συνολικά το σύστημα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη επανεξέτασης και απλούστευσης του συστήματος·

35.  επισημαίνει την ανισορροπία στον αριθμό των αιτήσεων μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ίδιας ζώνης, με παρόμοιο μέγεθος και παρόμοιες γεωργικές συνθήκες·

36.  θεωρεί ότι τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, στη διαδικασία καλλιέργειας των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί ΦΠ, θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια αυστηρά κριτήρια στα οποία υπόκεινται τα προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ΦΠ που δεν είναι καταχωρισμένα στην ΕΕ ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εισαγόμενων προϊόντων·

Συστάσεις

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού όσον αφορά τους ειδικούς τους ρόλους στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης και χορήγησης αδειών·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να λύσουν το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης των αρμόδιων εθνικών αρχών, που έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στο στάδιο της ταυτοποίησης κινδύνου και της αρχικής αξιολόγησης κινδύνου που διενεργούν τα κράτη μέλη·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η διαδικαστική παράταση της περιόδου έγκρισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, δεν θα χρησιμοποιείται για δραστικές ουσίες που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, και ως εκ τούτου ανήκουν στην κατηγορία 1Α ή 1Β, ή δραστικές ουσίες που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και είναι επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα ζώα, όπως είναι επί του παρόντος η φλουμιοξαζίνη, η θειακλοπρίδη, η χλωροτολουρόνη και η διμοξυστροβίνη(12)·

40.  πρέπει να απαγορευτεί αμέσως η χρήση δραστικών ουσιών που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, και ως εκ τούτου ανήκουν στην κατηγορία 1Α ή 1Β, ή δραστικών ουσιών που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και είναι επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα ζώα, οι οποίες έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον μία διαδικαστική παράταση της περιόδου έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 17·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στόχους της νομοθεσίας, βελτιώνοντας παράλληλα τη γεωργική παραγωγή και διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα·

42.  καλεί τον κλάδο να παρέχει όλα τα δεδομένα και τις επιστημονικές μελέτες σε ενιαίο ηλεκτρονικό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στα κράτη μέλη-εισηγητές και στους οργανισμούς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένο πρότυπο για την εισαγωγή δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· αναγνωρίζει ότι ο χειρισμός των δεδομένων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παραμέτρων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της διανοητικής ιδιοκτησίας·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά το άρθρο 9 του κανονισμού σχετικά με το παραδεκτό των αιτήσεων και να αποδέχονται μόνον πλήρεις αιτήσεις για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού βάσει επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές, και να διασφαλίσουν ότι οι ουσίες αξιολογούνται σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν μόνον εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν παρουσιάζουν επικίνδυνες ιδιότητες (αποκλεισμού), όπως απαιτείται από τον κανονισμό·

45.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τελικά τις διατάξεις σχετικά με τα βοηθητικά, τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά, να καταρτίσει κατάλογο μη αποδεκτών βοηθητικών και κανόνες ώστε τα αντιφυτοτοξικά και τα συνεργιστικά να δοκιμάζονται σε επίπεδο ΕΕ, και να διασφαλίσει ότι μόνον τα χημικά που συμμορφώνονται με τα κριτήρια έγκρισης της ΕΕ μπορούν να διατίθενται στην αγορά·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ερμηνεία της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της προφύλαξης, όπως εκφράζεται στην αξιολόγηση REFIT της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα(13), σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί εναλλακτική έναντι μιας προσέγγισης βάσει της διαχείρισης κινδύνου, αλλά μάλλον μια ιδιαίτερη μορφή διαχείρισης κινδύνου· υπενθυμίζει ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης από αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ(14)·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όταν ενεργούν ως διαχειριστές κινδύνου στις διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης αδειών, να εφαρμόζουν δεόντως την αρχή της προφύλαξης και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 14 του κανονισμού·

48.  καλεί την Επιτροπή, τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και τις αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα έγκρισης·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τις διαδικασίες έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να περιορίσουν τις παρεκκλίσεις και τις παρατάσεις που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού στις πραγματικά επείγουσες καταστάσεις· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα ελέγχου της σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφοι 2 και 3· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται πλήρως με την υποχρέωση ενημέρωσης των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1, ιδίως όσον αφορά οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται για την ασφάλεια των χρηστών, των ευπαθών ομάδων και των καταναλωτών·

50.  καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει μεθόδους προκειμένου να καθοριστεί πότε ορισμένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την «αμελητέα έκθεση» ή τον «σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των φυτών», χωρίς να αλλάζει το γράμμα ή το πνεύμα του νόμου· προειδοποιεί την Επιτροπή ότι οποιαδήποτε επανερμηνεία του όρου «αμελητέα έκθεση» και μετατροπή του σε «αμελητέο κίνδυνο» θα ήταν αντίθετη προς το γράμμα και το πνεύμα του νόμου·

51.  ζητεί περισσότερες επενδύσεις από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παροχή κινήτρων για ερευνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ουσιών χαμηλού κινδύνου, και φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027· υπογραμμίζει τη σημασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου και επίσης ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά και ασφαλή φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη γεωργική πρακτική και την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών εργαλείων για την προστασία της υγείας των φυτών· επισημαίνει τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι τεχνικές της γεωργίας ακριβείας και η τεχνολογική καινοτομία για την ενίσχυση της προσπάθειας των ευρωπαίων γεωργών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών με πιο στοχευμένο και βιώσιμο τρόπο·

52.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει αυστηρά τη χρήση της διαδικασίας υποβολής επιβεβαιωτικών πληροφοριών στον σκοπό της, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο στ) του κανονισμού, δηλαδή όταν καθορίζονται νέες απαιτήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή βάσει νέων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πλήρεις φάκελοι για την έγκριση δραστικών ουσιών· εκφράζει τη λύπη του διότι η διαδικασία παρέκκλισης με επιβεβαιωτικές πληροφορίες είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία θα είχαν διαφορετικά απαγορευτεί, να παραμείνουν στην αγορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνολική διαφάνεια των διαδικασιών, μεταξύ άλλων παρέχοντας λεπτομερή πρακτικά για τις συζητήσεις σχετικά με την επιτροπολογία και τις αντίστοιχες θέσεις, ιδίως δε εξηγώντας και αιτιολογώντας τις αποφάσεις της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καλύτερη συνοχή μεταξύ του κανονισμού και της εφαρμογής του και των σχετικών νομοθετικών πράξεων και πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, και να προβλέψουν κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης επαρκών πόρων, που ενθαρρύνουν και προωθούν βραχυπρόθεσμα την ανάπτυξη και χρήση ασφαλών και μη τοξικών εναλλακτικών λύσεων αντί των φυτοπροστατευτικών προϊόντων· σημειώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν εξέτασε τις αναπόφευκτες μη επιδιωκόμενες επιπτώσεις, ιδίως στις μέλισσες και σε άλλους επικονιαστές και έντομα που ωφελούν τη γεωργία όπως οι φυσικοί εχθροί επιβλαβών οργανισμών· σημειώνει την πρόσφατη επιστημονική μελέτη που επισημαίνει τον «Αρμαγεδδώνα των Εντόμων», δεδομένου ότι το 75 % των πτερωτών εντόμων έχει εξαφανιστεί σε όλη τη Γερμανία, ακόμη και σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα για γεωργικούς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ιδίως μέσω της διατήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με τον κατάλογο των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ 12 και ΚΑΔ 13), όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ(15)·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και ανεξάρτητα από το αν έχουν παραχθεί στην ΕΕ ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Οργανισμός για την υγειονομική ασφάλεια των τροφίμων, του περιβάλλοντος και της εργασίας, Γαλλία) - Συμπεράσματα, 2018.
(10) ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1.
(11) Πηγή: Βάσει των πληροφοριών και των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής αξιολόγησης εφαρμογής, μελέτη της EPRS, Απρίλιος του 2018, σ. 36 & II-33.
(12) Πηγή: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) Για παράδειγμα, απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση T-257/07, Γαλλία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:T:2015:444.
(15) Πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ - COM(2018)0392.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου