Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2128(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0268/2018

Predkladané texty :

A8-0268/2018

Rozpravy :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0356

Prijaté texty
PDF 175kWORD 58k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín (2017/2128(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1),

–  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu z 15. februára 2017(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. februára 2016 vo veci 12/2013/MDC o postupoch Komisie týkajúcich sa autorizácie a uvádzania prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) na trh(6),

–  so zreteľom na európske posúdenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a jeho príslušných príloh, ktorú vydala výskumná služba Európskeho parlamentu (GR EPRS)(7) v apríli 2018,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 23. novembra 2016 vo veci C-673/13 P (Komisia/Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe), a veci C-442/14 (Bayer CropScience/Rada pre schvaľovanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídov),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. apríla 2018 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách](8),

–  so zreteľom na mandát a činnosť Osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0268/2018),

A.  keďže hodnotenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 (ďalej len „nariadenie“) ukázalo, že ciele ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia nie sú úplne dosiahnuté a že by sa mohli urobiť zlepšenia s cieľom dosiahnuť všetky ciele nariadenia;

B.  keďže hodnotenie vykonávania nariadenia by sa malo posudzovať v spojitosti so zastrešujúcou politikou EÚ v oblasti pesticídov, ktorá zahŕňa pravidlá ustanovené smernicou 2009/128/ES [smernica o udržateľnom používaní], nariadením (EÚ) č. 528/2012 [nariadenie o biocídnych výrobkoch], nariadením (ES) č. 396/2005 [nariadenie o maximálnych hladinách rezíduí] a nariadením (ES) č. 178/2002 [nariadenie o všeobecných zásadách a požiadavkách potravinového práva];

C.  keďže vykonávanie nariadenia sa neukazuje byť uspokojivé a by malo byť v súlade s politikami EÚ, a to aj v oblasti pesticídov;

D.  keďže dostupné dôkazy naznačujú, že praktické vykonávanie troch hlavných nástrojov nariadenia – schvaľovania, autorizácie a presadzovania regulačných rozhodnutí – ponecháva priestor na zlepšenie a nezabezpečuje úplné splnenie cieľov nariadenia;

E.  keďže Komisia niektoré ustanovenia nariadenia vôbec neuplatňuje, najmä článok 25 o schvaľovaní safenerov a synergentov a článok 27 o negatívnom zozname neprijateľných koformulantov;

F.  keďže uplatňovanie iných kľúčových ustanovení, napríklad hraničných kritérií pre účinné látky, ktoré sú endokrinnými disruptormi, sa protiprávnym správaním Komisie výrazne zdržalo;

G.  keďže zainteresované strany vyjadrili obavy súvisiace s prístupom k hodnoteniu, ako je stanovené zákonom, a to najmä pokiaľ ide o otázku, kto by mal poskytovať vedecké štúdie a dôkazy pre hodnotenia účinných látok, a využívanie prístupu založeného na riziku počas týchto hodnotení;

H.  keďže dôkazné bremeno by malo zostať žiadateľovi, aby sa zabezpečilo to, že sa verejné prostriedky nebudú vynakladať na štúdie, z ktorých môžu mať napokon prospech súkromné záujmy; keďže je súčasne nevyhnutné v každom kroku postupu autorizácie zabezpečiť transparentnosť, a to v plnom súlade s právami duševného vlastníctva, a súčasne treba zaistiť konzistentné dodržiavanie správnej laboratórnej praxe v celej Únii;

I.  keďže existujú obavy spojené s praktickým vykonávaním zavedeného hodnotiaceho prístupu; keďže existujú najmä vážne obavy súvisiace s neúplnou harmonizáciou požiadaviek na použité údaje a metodiky, čo môže brzdiť proces hodnotenia;

J.  keďže činnosť príslušných vnútroštátnych orgánov je zásadným faktorom, ktorý ovplyvňuje hodnotenie účinných látok; keďže pokiaľ ide o dostupnosť odborných znalostí a zamestnancov, v rámci členských štátov existujú výrazné rozdiely; keďže nariadenie a príslušné podporné právne požiadavky nie sú v členských štátoch vykonávané jednotne, čo značné dôsledky na zdravie a životné prostredie;

K.  keďže transparentnosť vo všetkých fázach schvaľovacieho postupu treba zlepšiť a zvýšená transparentnosť môže pomôcť v podnecovaní dôvery verejnosti v systém regulujúci prípravky na ochranu rastlín; keďže transparentnosť činností súvisiacich s autorizáciou príslušnými orgánmi je v mnohých prípadoch tiež neuspokojivá; keďže Komisia navrhla zmeny vo všeobecnom potravinovom práve zamerané na riešenie obáv súvisiacich s údajmi a dôkazmi predloženými v priebehu procesu hodnotenia a na zvýšenie transparentnosti;

L.  keďže postup pri autorizácii, ktorá sa uskutočňuje výlučne na vnútroštátnej úrovni, je často poznačený oneskoreným prijímaním rozhodnutí týkajúcich sa riadenia rizík; keďže to v niektorých prípadoch vedie k nárastu povolení vydaných členskými štátmi na základe výnimky využitím článku 53 nariadenia; keďže v niektorých prípadoch sa takéto výnimky využívajú v rozpore s pôvodným zámerom zákonodarcu;

M.  keďže v nariadení sa zavádza ustanovenie, že integrovaná ochrana proti škodcom (IOŠ) by sa mala stať súčasťou povinných požiadaviek na riadenie v rámci pravidiel krížového plnenia v spoločnej poľnohospodárskej politike; keďže k tomu ešte nedošlo;

N.  keďže z dostupných dôkazov vyplýva, že táto právna úprava na úrovni EÚ posilňuje a zvyšuje hodnotu vnútroštátneho úsilia a opatrení;

O.  keďže vážne úvahy o alternatívach sa často objavujú až po zmene právnych požiadaviek; keďže napríklad v prípade rozšíreného zákazu neonikotinoidov najnovšie hodnotenie (z 30. mája 2018)(9) uvádza, že pre 78 % použitia neonikotinoidov existujú ľahko dostupné nechemické alternatívy;

P.  keďže od 31. mája 2016 neboli predložené žiadne nové účinné látky na schválenie; keďže inovácia a vývoj nových produktov, najmä produktov s nízkym rizikom, sú dôležité;

Q.  keďže dostupnosť falšovaných pesticídov na trhu vyvoláva skutočné obavy; keďže falšované pesticídy môžu byť škodlivé pre životné prostredie a môžu aj poškodzovať účinnosť nariadenia;

Hlavné závery

1.  domnieva sa, že regulácia v oblasti pesticídov na úrovni EÚ má svoje opodstatnenie a mala by pokračovať;

2.  poukazuje na to, že environmentálne opatrenia zamerané na prevenciu, obmedzovanie a zastavenie šírenia patogénov a škodcov musia byť naďalej zámerom všetkých súčasných a budúcich krokov;

3.  domnieva sa, že prijatie a vykonávanie tohto nariadenia predstavuje významný pokrok v oblasti zaobchádzania s prípravkami na ochranu rastlín v EÚ v porovnaní s minulosťou;

4.  zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohe malých a stredných podnikov (MSP) pri vývoji nových prípravkov, keďže MSP často nemajú dostatok potrebných zdrojov, aby sa mohli zapojiť do postupu rozvoja a schvaľovania nových látok;

5.  je znepokojený skutočnosťou, že nariadenie sa nevykonáva efektívne a že v dôsledku toho sa jeho ciele v oblasti poľnohospodárskej produkcie, ako aj inovácie, v praxi nedosahujú; zdôrazňuje, že čiastočne pre nízku mieru inovácie sa počet účinných látok pesticídov znižuje;

6.  pripomína, že je veľmi potrebný integrujúci prístup a že nariadenie (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov(10) musí byť súčasťou posudzovania, a jeho výsledky sa musia použiť na zníženie množstva, a tak na minimalizáciu rizík a ich negatívneho vplyvu na zdravie a životné prostredie;

7.  konštatuje, že ciele a nástroje nariadenia a jeho vykonávanie nie sú vždy dostatočne zosúladené s politikami EÚ v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva, dobrých životných podmienok zvierat, potravinovej bezpečnosti, kvality vody, zmeny klímy a udržateľného používania pesticídov a maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách;

8.  je znepokojený tým, že v súvislosti s používaním zvierat pri testovaní na identifikáciu nebezpečenstva a posúdenie rizika nie je vykonávanie tohto nariadenia v súlade so zásadami nahradenia, obmedzenia a zjemnenia stanovenými v smernici 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, a že dvojročné biologické skúšky na zistenie karcinogenity môžu priniesť kontroverzné výsledky(11);

9.  pripomína, že zásada predbežnej opatrnosti je všeobecnou zásadou EÚ uvedenou v článku 191 ZFEÚ, že jej účelom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia prijímaním preventívnych rozhodnutí;

10.  považuje za neprijateľné, že sa požiadavky na schvaľovanie safenerov a synergentov ešte neuplatňujú, v rozpore s článkom 25 nariadenia;

11.  považuje za neprijateľné, že ešte nebol prijatý negatívny zoznam koformulantov, najmä po zákaze etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z talového oleja, v kombinácii s glyfozátom, ktorý zvýraznil možné negatívne účinky niektorých koformulantov;

12.  berie na vedomie prebiehajúce hodnotenie nariadenia (ES) č. 1107/2009 zo strany Komisie v rámci programu REFIT a jeho plánované dokončenie do novembra 2018; verí, že tieto zistenia budú vhodným základom pre diskusiu spoluzákonodarcov o budúcom vývoji nariadenia;

13.  je znepokojený čoraz častejším využívaním a zneužívaním udeľovania povolení v núdzových situáciách na základe článku 53 v niektorých členských štátoch; konštatuje, že niektoré členské štáty využívajú článok 53 významne viac než iné; berie na vedomie technickú pomoc, ktorú poskytol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia, pri skúmaní používania núdzových povolení; berie na vedomie výsledky zisťovania EFSA o núdzových povoleniach troch neonikotinoidov v roku 2017, z ktorých vyplynulo, že hoci sú určité núdzové autorizácie potrebné a v rámci parametrov stanovených v právnych predpisoch, iné nie sú opodstatnené; považuje za dôležité, aby členské štáty poskytli údaje potrebné na to, aby EFSA mohol účinne vykonávať svoj mandát;

14.  zdôrazňuje význam tvorby politiky na základe informácií získaných regulačnou vedou, s overiteľnými a opakovateľnými dôkazmi a využívajúcou medzinárodne dohodnuté vedecké zásady, pokiaľ ide o aspekty, ako sú usmernenia, správna laboratórna prax a partnersky preskúmaný výskum;

15.  je znepokojený tým, že neúplná harmonizácia požiadaviek na údaje a testovanie v niektorých vedeckých oblastiach vedie k neefektívnym pracovným metódam, nedostatku dôvery medzi vnútroštátnymi orgánmi a k oneskoreniu v procese udeľovania povolení, čo môže mať negatívne účinky na zdravie ľudí a zvierat, životné prostredie a poľnohospodársku výrobu;

16.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzenou verejnou dostupnosťou informácií o postupoch posudzovania a autorizácie, ako aj obmedzeným prístupom k informáciám; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úroveň transparentnosti spravodajských členských štátov (v rámci schvaľovacieho postupu) je nízka, a tvrdí, že prístupnosť a používateľskú zrozumiteľnosť informácií na úrovni EFSA možno zlepšiť a že transparentnosť v štádiu riadenia rizika sa zdá byť nedostatočná a aj zainteresované strany ju považujú za problematickú; víta úsilie Európskej chemickej agentúry (ECHA) o zvýšenie transparentnosti a používateľskej zrozumiteľnosti prostredníctvom jej webstránky a domnieva sa, že tento model by sa mohol využívať v budúcnosti v záujme zvýšenia transparentnosti;

17.  zdôrazňuje, že dôveryhodnosť systému udeľovania autorizácií POR do značnej miery závisí od dôvery verejnosti v európske agentúry, ktorá poskytujú vedecké stanoviská, ktoré sú základom pre schvaľovanie a riadenie rizík; zdôrazňuje, že transparentnosť v procese vedeckého posudzovania je dôležitá z hľadiska zachovania dôvery verejnosti; požaduje preto, aby boli príslušné agentúry primerane financované a disponovali potrebnými zamestnancami na zabezpečenie nezávislého, transparentného a včasného postupu autorizácie; ďalej víta pokračujúce úsilie EFSA o zlepšenie svojho systému na zabezpečenie nezávislosti a riadenia potenciálnych konfliktov záujmov, ktorý Dvor audítorov ocenil ako najmodernejší systém spomedzi kontrolovaných agentúr v roku 2012 a ktorý bol nedávno (v júni 2017) aktualizovaný; vyzýva Komisiu, aby navrhla zlepšenia s cieľom ďalej zvýšiť transparentnosť regulačného procesu, a to aj pokiaľ ide o prístup k údajom u bezpečnostných štúdií, ktoré predkladajú výrobcovia v rámci svojich žiadostí o povolenie uvádzať POR na trh v EÚ; uznáva, že je potrebné preskúmať tento postup, aby sa zlepšilo vyhodnocovanie, zvýšila nezávislosť orgánov poverených vykonávaním štúdií, predchádzalo konfliktom záujmov a zaručila väčšia transparentnosť postupu;

18.  vyzýva Komisiu, aby na európskej úrovni zaviedla katalóg použití a zlepšila tak harmonizáciu regulácie;

19.  je znepokojený skutočnosťou, že v niektorých prípadoch prípravky na ochranu rastlín uvedené na trh a ich aplikácia používateľmi nie vždy spĺňajú príslušné podmienky autorizácie, pokiaľ ide o ich zloženie a ich aplikáciu; zdôrazňuje, že iné než profesionálne použitie by sa malo v rámci možností obmedziť, aby sa znížila miera zneužívania;

20.  zdôrazňuje význam trvalej odbornej prípravy používateľov na zabezpečenie náležitého a vhodného používania prípravkov na ochranu rastlín; považuje za vhodné rozlišovať medzi profesionálnymi a amatérskymi používateľmi; konštatuje, že prípravky na ochranu rastlín sa používajú v súkromných záhradách, na železnici a vo verejných parkoch;

21.  konštatuje, že členské štáty majú naďalej právo odmietnuť autorizované prípravky na ochranu rastlín;

22.  zdôrazňuje, že v nariadení by sa mala lepšie zohľadňovať potreba podporovať poľnohospodárske postupy založené na integrovanej ochrane proti škodcom vrátane podpory vývoja nízkorizikových látok; zdôrazňuje, že nedostatočná dostupnosť nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín bráni vývoju IOŠ; so znepokojením konštatuje, že len desať prípravkov na ochranu rastlín, z celkového počtu takmer 500 dostupných na trhu EÚ, je schválených ako nízkorizikové;

23.  zdôrazňuje, že autorizácia a propagácia nízkorizikových a nechemických pesticídov je významným opatrením na podporu ochrany proti škodcom s nízkou mierou využívania pesticídov; uznáva, že je potrebný ďalší výskum týchto prípravkov, keďže ich zloženie a fungovanie sa radikálne líši od konvenčných prípravkov; zdôrazňuje, že to zahŕňa aj potrebu väčších odborných znalostí v rámci úradu EFSA a vnútroštátnych príslušných orgánov na vyhodnotenie týchto prípravkov; zdôrazňuje, že prípravky na ochranu rastlín biologického pôvodu by mali podliehať rovnako prísnemu hodnoteniu ako iné látky; v súlade so svojím uznesením z 15. februára 2017 o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétny legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1107/2009, mimo všeobecného preskúmania v rámci iniciatívy REFIT, s cieľom vytvoriť zrýchlený proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov;

24.   zastáva názor, že nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa tiež malo zmeniť tak, aby sa vo väčšej miere zohľadnili látky, ktoré sa nepovažujú za POR a ktoré pri použití na ochranu rastlín spadajú do pôsobnosti tohto nariadenia; konštatuje, že takéto látky ponúkajú zaujímavé alternatívy, pokiaľ ide o integrované výrobné metódy a niektoré biokontrolné výrobky;

25.  zdôrazňuje, že by sa mala venovať osobitná pozornosť prípravkom na ochranu rastlín na menej významné použitia, keďže v súčasnosti neexistuje veľká hospodárska motivácia podnikov, aby tieto prípravky vyvíjali; víta vytvorenie nástroja koordinácie pre menej významné použitia ako fóra na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi, organizáciami pestovateľov a priemyslom pri tvorbe riešení pre menej významné použitia;

26.  zdôrazňuje, že mnohé autorizované POR neboli hodnotené podľa noriem EÚ už viac ako 15 rokov, a to v dôsledku zdržaní pri postupoch autorizácie;

27.  zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť regulačný rámec priaznivý pre inovácie a umožňujúci nahradiť staršiu chémiu novými a lepšími prípravkami na ochranu plodín; zdôrazňuje význam dostupnosti širokého spektra prípravkov na ochranu rastlín s rôznymi spôsobmi účinkovania, aby sa zamedzilo vzniku rezistencie a aby sa zachovala účinnosť aplikácie prípravkov na ochranu plodín;

28.  je znepokojený tým, že harmonizácia usmernení ešte nie je skonsolidovaná;

29.  zdôrazňuje, že chýbajúce alebo neúplné usmernenia sú vážnym nedostatkom, ktorý má negatívny vplyv na vykonávanie tohto nariadenia a na dosiahnutie jeho cieľov;

30.  zdôrazňuje, že dostupné usmernenia nie sú právne záväzné, čo vytvára právnu neistotu pre žiadateľov a spochybňuje výsledky hodnotení vykonaných v rámci postupov schvaľovania;

31.  víta koncepciu zónového systému a jej cieľ uľahčovať efektívne autorizovanie prípravkov na ochranu rastlín; považuje postup vzájomného uznávania za kľúčový pre rozdelenie pracovnej záťaže a na podporu dodržiavania termínov; vyjadruje poľutovanie nad problémami pri vykonávaní, ktoré sú spojené so zásadou vzájomného uznávania; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zlepšovaní fungovania zónového systému; zdôrazňuje, že zámerom plnohodnotného vykonávania existujúcich právnych predpisov by malo byť to, aby nevznikala duplicitná práca, a sprístupňovať nové látky poľnohospodárom bez zbytočného zdržania;

32.  zdôrazňuje potrebu výmeny poznatkov a nadobúdania zručností v súvislosti s alternatívami k chemickým pesticídom a IPM vrátane optimálneho striedania plodín z hľadiska poľnohospodárskeho trhu a klimatických situácií; ďalej poznamenáva, že uvedené sa stanovuje už v horizontálnom nariadení o SPP, najmä v poľnohospodárskych poradenských službách financovaných v rámci rozvoja vidieka;

33.  vyjadruje obavy v súvislosti s malým počtom nových látok, ktoré boli schválené; zdôrazňuje význam vhodného súboru nástrojov POR pre poľnohospodárov, ktorými sa zabezpečia dodávky potravín pre EÚ;

34.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v nedávnych diskusiách sa súčasný vedecky podložený hodnotiaci systém EÚ stále častejšie spochybňuje; zdôrazňuje význam zachovania a ďalšieho zlepšenia systému, ktorý by bol vedecky podložený, objektívny a vychádzal z dôkazov na základe partnerského preskúmania, pri autorizácii každej účinnej látky by vychádzal z otvoreného, nezávislého a multidisciplinárneho prístupu v súlade so zásadami analýzy rizík EÚ a zásadou predbežnej opatrnosti, ako je stanovená vo všeobecnom potravinovom práve; trvá na tom, že postup pre opätovné schválenie účinných látok musí zohľadňovať praktické využitie POR, ako aj vedecký a technologický pokrok v tejto oblasti; poukazuje na to, že zložitosť súčasného systému hodnotenia a autorizácie vedie k nedodržiavaniu termínov, čo by mohlo znamenať, že celý systém nebude fungovať správne; zdôrazňuje preto potrebu preskúmať a zjednodušiť systém;

35.  zdôrazňuje nerovnováhu v počte žiadostí medzi niektorými členskými štátmi tej istej zóny, podobnej veľkosti a s podobnými poľnohospodárskymi podmienkami;

36.  domnieva sa, že na produkciu dovážanú z krajín mimo EÚ, ktorá sa vypestovala s použitím POR, by sa mali vzťahovať rovnako prísne kritériá ako na produkciu z EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že na produkciu dovážaných výrobkov sa môžu použiť POR, ktoré nie sú registrované v EÚ;

Odporúčania

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné vykonávanie nariadenia, pokiaľ ide o ich špecifické úlohy v rámci postupov schvaľovania a autorizácie;

38.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili závažný a chronický nedostatok personálu vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorý vedie k zdržaniam v etape zisťovania nebezpečenstiev a počiatočného posudzovania rizík vykonávanej členskými štátmi;

39.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že procedurálne predĺženie obdobia platnosti schválenia o dĺžku trvania daného postupu v súlade s článkom 17 nariadenia sa nepoužije v prípade aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, ani v prípade aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, čo sa v súčasnosti týka látok, ako sú flumioxazín, tiakloprid, chlorotolurón a dimoxystrobín(12);

40.  používanie aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, alebo aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, ktorým sa už udelilo jedno alebo viac procedurálnych predĺžení obdobia platnosti schválenia podľa článku 17, musí byť bezodkladne zakázané;

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že ochrana zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia je kľúčovým cieľom právnych predpisov a zároveň zlepšuje poľnohospodársku výrobu a zabezpečuje konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho odvetvia;

42.  vyzýva priemysel, aby všetky údaje a vedecké štúdie poskytoval spravodajským členským štátom a agentúram EÚ v jednotnom elektronickom a strojovo čitateľnom formáte; vyzýva Komisiu, aby vytvorila harmonizovaný model zadávania údajov s cieľom uľahčiť výmenu údajov medzi členskými štátmi vo všetkých etapách procesu; uznáva, že s týmito údajmi je nutné nakladať v rámci parametrov právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov a duševného vlastníctva;

43.  vyzýva členské štáty, aby dôsledne uplatňovali článok 9 nariadenia o prijateľnosti žiadosti a prijímali len úplné žiadosti o posúdenie účinnej látky;

44.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné a jednotné uplatňovanie hraničných kritérií nebezpečenstva, zohľadňujúc existujúce harmonizované usmernenia a aby zabezpečili, že riziko látok sa bude posudzovať len vtedy, ak bude zrejmé, že nemajú hraničné vlastnosti nebezpečenstva, ako sa vyžaduje v nariadení;

45.  vyzýva Komisiu, aby konečne vykonávala ustanovenia o koformulantoch, safeneroch a synergentoch, vytvorila zoznam neprijateľných koformulantov a pravidlá na to, aby sa safenery a synergenty testovali na úrovni EÚ a aby zaručila, aby sa na trh mohli uviesť len tie chemikálie, ktoré sú v súlade s kritériami, ktoré schválila EÚ;

46.  víta výklad zásady predbežnej opatrnosti zo strany Komisie, ako je vyjadrený v hodnotení všeobecného potravinového práva(13) v rámci programu REFIT, a síce že nejde o alternatívu k prístupu riadenia rizika, ale skôr o osobitnú formu riadenia rizika; pripomína, že tento názor podporujú aj rozhodnutia Súdneho dvora(14);

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako manažéri rizík v rámci postupov schvaľovania a autorizácie riadne uplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti a venovali osobitnú pozornosť ochrane zraniteľných skupín, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 14 tohto nariadenia;

48.  vyzýva Komisiu, agentúry a príslušné orgány, aby prehodnotili a zlepšili svoju komunikáciu o postupoch posudzovania rizík a rozhodnutiach v oblasti manažmentu rizík s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti v systém autorizácie;

49.  vyzýva členské štáty, aby lepšie vykonávali vnútroštátne autorizačné postupy a národnej úrovni, aby sa výnimky a predĺženia udeľované podľa článku 53 nariadenia obmedzili na skutočné núdzové situácie; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila svoje kontrolné práva podľa článku 53 ods. 2 a 3; okrem toho vyzýva členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali informačnú povinnosť voči ostatným členským štátom a Komisii uvedenú v článku 53 ods. 1, najmä pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia prijaté na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov, zraniteľných skupín a spotrebiteľov;

50.  vyzýva Komisiu, aby dokončila metódy na určenie opodstatnenosti udeľovania určitých výnimiek, najmä v prípadoch „zanedbateľnej expozície“ alebo „vážneho nebezpečenstva pre zdravie rastlín“, a to bez zmeny ducha alebo litery právneho predpisu; varuje Komisiu, že akákoľvek zmena výkladu pojmu „zanedbateľná expozícia“ smerom k pojmu „zanedbateľné riziko“ by bola proti duchu a litere právneho predpisu;

51.  požaduje viac investícií Komisie a členských štátov na stimulovanie výskumných iniciatív týkajúcich sa účinných látok vrátane biologických látok s nízkym rizikom a POR v rámci programu Horizont Európa a viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje význam regulačného rámca pre POR na úrovni EÚ chrániaceho životné prostredie a ľudské zdravie a súčasne podnecujúceho výskum a inováciu s cieľom vytvoriť účinné a bezpečné POR pri súčasnom zaručení udržateľných poľnohospodárskych postupov a IOŠ; zdôrazňuje, že je potrebné široké spektrum bezpečných a účinných nástrojov na ochranu zdravia rastlín; zdôrazňuje potenciál, ktorý môžu mať techniky presného poľnohospodárstva a technologické inovácie v rámci pomoci európskym poľnohospodárom pri optimalizácii kontroly škodcov cielenejším a udržateľnejším spôsobom;

52.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne obmedzila používanie postupu na základe potvrdzujúcich údajov na jeho účel uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, teda na prípad, keď sa počas hodnotiaceho procesu alebo v dôsledku nových vedeckých a technických poznatkov stanovia nové požiadavky; zdôrazňuje, že na schválenie účinnej látky je dôležitá úplná dokumentácia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že postup spracovania, ku ktorému sa dospelo na základe výnimky, viedol k niektorým POR, ktoré by inak zostali na trhu zakázané na dlhšie obdobie;

53.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili celkovú transparentnosť postupov, a to aj poskytovaním podrobných zápisníc z komitologických diskusií a príslušných stanovísk, najmä vysvetlením a odôvodnením rozhodnutí stáleho Výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá;

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili lepší súlad nariadenia a jeho vykonávania s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ, najmä so smernicou o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, a aby zabezpečili stimuly vrátane sprístupnenia dostatočných zdrojov, ktorými sa krátkodobo presadzuje a stimuluje vývoj a využívanie bezpečných a netoxických alternatív prípravkov na ochranu rastlín; berie na vedomie, že regulačný rámec nie je schopný posudzovať nevyhnutné vplyvy na necieľové druhy, najmä na včely a iný opeľujúci hmyz, ako aj iný hmyz prospešný pre poľnohospodárstvo, napríklad predátorov škodcov; berie na vedomie nedávno vydanú vedeckú štúdiu zobrazujúcu tzv. armagedon hmyzu, podľa ktorej v celom Nemecku regionálne vyhynulo 75 % okrídleného hmyzu, a to aj v prírodných rezerváciách, v ktorých sa v poľnohospodárstve nepoužívajú nijaké pesticídy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili súlad SPP a právnymi predpismi pre POR, najmä dodržaním záväzkov v rámci nariadenia (ES) č. 1107/2009 a smernice 2009/128/ES o zozname povinných požiadaviek na riadenie (požiadavky 12 a 13), ako to Komisia navrhuje v návrhu nariadenia o strategických plánoch SPP(15);

55.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné presadzovanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o kontroly POR uvádzaných na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či boli vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín;

o
o   o

56.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554169/EPRS_IDA(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Francúzsko) – závery, 2018.
(10) Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1.
(11) Zdroj: Na základe informácií a zistení posúdenia vykonávania na európskej úrovni, štúdia EPRS, apríl 2018, s. 36 a II-33.
(12) Zdroj: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf.
(13) SWD(2018)0038.
(14) Napríklad rozsudok Všeobecného súdu zo 9. septembra 2011, Francúzsko/Komisia, T-257/07, ECLI:EÚ:T:2011:444.
(15) Návrh nariadenia o strategických plánoch SPP, COM(2018)0392.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia