Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2008(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2018

Внесени текстове :

A8-0267/2018

Разисквания :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0357

Приети текстове
PDF 192kWORD 68k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург
Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар (2018/2008(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2017 г., озаглавено „Прилагане на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите по отношение на разликите в качеството на някои продукти, по-специално на храните“,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики“ (SWD(2016)0163),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено „Всеобхватен подход за стимулиране на трансграничната електронна търговия в полза на европейските потребители и предприятия“ (COM(2016)0320),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2018 г.: Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа“ (COM(2017)0650),

—  като взе предвид речта относно състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г. от председателя Жан-Клод Юнкер,

—  като взе предвид заключенията на председателя на срещата на Европейския съвет от 9 март 2017 г., и по-специално параграф 3 от тях,

—  като взе предвид резултатите от 3524-то заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 6 март 2017 г.,

—  като взе предвид протокола от 2203-то заседание на Комисията от 8 март 2017 г.,

—  като взе предвид информационния документ, изготвен от Тематичен отдел А през януари 2012 г., относно подвеждащите практики в областта на опаковките,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение(5), и по-специално параграф 6 от нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО(6)относно нелоялните търговски практики,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(8), и по-специално параграф 14 от нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(9), и по-специално параграф 178 от нея,

—  като взе предвид своето запитване от 15 март 2017 г. относно разликите в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС(10),

—  като взе предвид представената от Службата на ЕП за парламентарни изследвания информационна бележка от юни 2017 г., озаглавена „Разлики в качеството на маркови хранителни продукти: справяне с възможно разделение изток — запад“,

—  като взе предвид проучването относно хранителните продукти и чешките потребители, извършено от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните през февруари 2016 г.,

—  като взе предвид специалното проучване по въпроса за разликите в качеството и състава на продуктите, които се предлагат на пазара в рамките на единния пазар на Европейския съюз, от гледна точка на законодателството за защита на потребителите (по-специално за нелоялни търговски практики), конкурентното право (по-специално за нелоялна конкуренция) и правата върху индустриалната собственост, изготвено от факултета по право на Палацкия университет, Оломоуц, 2017 г.,

—  като взе предвид различните проучвания, изследвания и изпитвания, проведени през последните години от службите за инспекции на храните в много държави членки в Централна и Източна Европа,

—  като взе предвид доклада Нилсен от ноември 2014 г. относно състоянието на собствените марки по света,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2018 г., озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите“ (COM(2018) 0183),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 11 април 2018 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (СOM(2018)0185),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(11),

—  като взе предвид член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на интелектуалната собственост,

—  като взе предвид съвместното писмо, изпратено на 23 март 2018 г. от Република Хърватия, Чешката република, Унгария, Литва, Република Полша и Република Словакия до Комисията относно проблема, свързан с разлики в качеството на продуктите, в контекста на Новия търговски механизъм за потребителите,

—  като взе предвид резултатите от сравнителните проучвания, извършени от органи и организации за защита на потребителите в няколко държави — членки на ЕС,

—  като взе предвид предложението на Комисията за актуализиране на Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики, с цел да се въведе изричното правило националните органи да могат да правят оценка и да вземат мерки по отношение на подвеждащи търговски практики, свързани с пускането на пазара в няколко държави от ЕС на продукти, представяни като идентични, ако техният състав или характеристики се различават съществено,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0267/2018),

А.  като има предвид, че когато рекламират, продават или доставят продукти, предприятията следва да предоставят на потребителите точна и лесноразбираема информация относно точния състав на продуктите, в т.ч. за местни продукти и рецепти, така че да им се позволи да вземат информирано решение за покупка;

Б.  като има предвид, че основен принцип за марките следва да бъде, че потребителите имат доверие в състава, стойността и качеството на продукта; като има предвид, че следователно е задължение на производителите да гарантират, че отговарят на тези очаквания;

В.  като има предвид, че потребителите не са информирани, че продукти от една и съща марка и с една и съща опаковка са приспособени към местните предпочитания и вкусове, и като има предвид, че различията в качеството на продуктите поражда опасения, че някои държави членки биват третирани по различен начин от останалите; като има предвид, че Европейският съюз вече е разработил етикети, с които да се отговори на конкретните очаквания на потребителите и да се отчетат признатите специфики на производството чрез използване на обозначения за качество;

Г.  като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (ДНТП) е основният правен на инструмент на Съюза, за да се гарантира, че потребителите не са изложени на заблуждаваща реклама и други нелоялни практики в сделки между търговци и потребители, включително продажбата на продукти от една и съща марка по начин, който може потенциално да заблуди потребителите;

Д.  като има предвид, че нелоялните търговски практики могат да бъдат формулирани в ДНТП по такъв начин, че да бъдат забранени при всички обстоятелства или при определени обстоятелства; като има предвид, че според констатациите на Комисията, включването на дадена практика в приложение I към ДНТП, когато това е целесъобразно, води до по-голяма правна сигурност, а оттам до по-справедлива конкуренция между производителите на пазара;

Е.  като има предвид, че потребителите правят асоциативна връзка между марка, продукт и качество и съответно очакват продукт от една и съща марка и/или с еднакъв вид да има също така еднакво качество, независимо дали се продава на територията на тяхната държава, или в друга държава членка;

Ж.  като има предвид също така, че потребителите правят асоциативна връзка между марката и етикета или опаковката на даден селскостопански или хранителен продукт и неговото качество и съответно очакват продуктите от една и съща марка, продавани под един и същи етикет или изглеждащи еднакво, да имат също така еднакво качество и състав, независимо дали се продават в собствената им държава или в друга държава членка; като има предвид, че всички земеделски стопани в Европейския съюз произвеждат продукти при едни и същи високи стандарти и клиентите очакват тази еднородност на качеството да обхваща и други продукти от хранителната верига, независимо от юрисдикцията на мястото където пребивават;

З.  като има предвид, че всички граждани на ЕС заслужават равно третиране по отношение на хранителните и нехранителните продукти, продавани на единния пазар;

И.  като има предвид, че нелоялните практики в това отношение трябва да бъдат премахнати, за да се избегне всяко подвеждане на потребителите, и като има предвид, че само едно силно полезно взаимодействие на равнището на ЕС може да реши този въпрос от трансграничен характер;

Й.  като има предвид, че преценката за това дали дадена търговска практика е нелоялна по смисъла на ДНТП трябва да се извършва във всеки отделен случай от държавите членки, освен в случаите на практики, включени в приложение I;

К.  като има предвид, че председателят Юнкер подчерта в своето обръщение за състоянието на Съюза през 2017 г., че е недопустимо в някои части на Европа хората да купуват храна с по-ниско качество, отколкото в други държави, въпреки че опаковката и търговската марка са еднакви;

Л.  като има предвид, че са налице съществени разлики в прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики в различните държави членки, като същевременно методологическите подходи и практическото прилагане на Директивата варират значително между държавите членки;

М.  като има предвид, че марката често има най-важната роля в решенията относно стойността на продукта;

Н.  като има предвид, че засилената и по-ефективна рамка за сътрудничество в правоприлагането би засилила доверието на потребителите и намалила вредата за потребителите;

О.  като има предвид, че всички потребители в ЕС се ползват с едни и същи права и като има предвид, че анализите сочат, че някои производители са продавали продукти с различни стандарти за качество под една и съща марка и с подвеждащо идентичен външен вид, като определени продукти в някои държави са съдържали по-малко от основната съставка или пък съставки с по-ниско качество, заменящи такива с по-високо качество; като има предвид, че този проблем е по-широко разпространен в държавите членки, присъединили се към ЕС след 2004 г.; като има предвид, че анализите установиха случаи, при които едни и същи продукти или такива с подвеждащо еднакъв външен вид и с по-ниско качество или с различен вкус, консистенция или други сензорни характеристики се продават на цени, вариращи значително в различните държави; като има предвид, че дори ако това не нарушава принципите на свободната пазарна икономика или действащите правила относно етикетирането или друго законодателство в областта на храните, това представлява злоупотреба с идентичността на търговска марка и по този начин възпрепятства прилагането на принципа за равно третиране на всички потребители;

П.  като има предвид, че е имало случаи на значителни разлики в продукти като бебешките храни, което поставя под въпрос принципите и твърденията на производителите, които заявяват, че приспособяват своите продукти към местните предпочитания; като има предвид, че лабораторните резултати потвърждават, че продуктите с по-ниско качество може да съдържат по-малко здравословни комбинации от съставки, като по този начин нарушават принципа на равно третиране на всички потребители; като има предвид, че някои представители на производители се съгласиха да променят рецептите на своите продукти в някои държави, така че в рамките на единния пазар да се предлагат идентични продукти;

Р.  като има предвид, че тези неприемливи практики се прилагат от известни мултинационални предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които се опитват да увеличат максимално маржовете на своите печалби, като се възползват от разликите в покупателната способност в отделните държави членки;

С.  като има предвид, че в своето предложение за „Нов търговски механизъм за потребителите“ — целево преразглеждане на директивите на ЕС за защита на потребителите след проверката за пригодност на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите и търговските закони, Комисията предложи актуализиране на ДНТП, за да се въведе изрично правило националните органи да могат да оценяват и да се справят с подвеждащи търговски практики, свързани с пускането на пазара на продукти като идентични в няколко държави членки, когато техният състав или характеристики всъщност са съществено различни;

Т.  като има предвид, че въпреки че потребителите не трябва да бъдат подвеждани, разграничаването между продукти и иновации не следва да се ограничава;

У.  като има предвид, че единният пазар донесе големи ползи за операторите по веригата за доставки на храни и че търговията с храни има все по-голямо трансгранично измерение и е от особено значение за функционирането на единния пазар;

Ф.  като има предвид, че за да се извлече цялостна полза от вътрешния пазар е от ключово значение да се подобри прилагането на съществуващото законодателство на ЕС в областта на храните и потребителите, за да се установяват и премахват неоснователни двойни стандарти, с което да се защитят потребителите от подвеждаща информация и търговски практики;

Х.  като има предвид, че има постоянна необходимост от укрепване на ролята на асоциациите на потребителите в това отношение; като има предвид, че асоциациите на потребителите изпълняват уникална роля за гарантиране на доверието на потребителите и следва допълнително да бъдат подкрепени чрез допълнителни правни и икономически мерки и изграждане на капацитет;

Ц.  като има предвид, че в дългосрочен план доказаните разлики в съставките на сравними продукти биха могли да доведат до риск за здравето на потребителите, и по-специално при уязвимите потребители като децата или лицата с проблеми в храненето и/или здравни проблеми, като по този начин се допринася за влошаване на благосъстоянието на гражданите; като има предвид, че например такъв е случаят, когато нивото на мазнините и/или захарта е по-високо от очакваното, когато мазнини от животински произход се заменят с такива от растителен произход или обратното, когато захарта се заменя с изкуствени подсладители или съдържанието на сол е повишено; като има предвид, че етикетирането не дава точна представа за използваните добавки или за броя на заместителите на основни съставки, подвежда потребителите и може да доведе до риск за здравето им;

Ч.  като има предвид, че на равнището на ЕС няма законодателни актове относно разликите в качеството, което прави невъзможно сравняването на качеството или откриването на случаи на разлики в качеството и означава, че няма инструменти, които да могат да се използват за коригиране на положението; като има предвид, че службите на Комисията за одити и анализи в областта на здравеопазването и храните редовно докладват за проблеми при прилагането и изпълнението на приложимите изисквания на законодателството на ЕС в областта на храните, например при етикетирането на механично отделено месо(12) или използването на добавки в храните(13);

Ш.  като има предвид, че разликите в състава, които потенциално засягат здравето на потребителите, могат да бъдат открити не само в храни, но и в козметични, хигиенни и почистващи продукти;

Щ.  като има предвид, че дейностите по промяна на състава на храните с цел намаляване на тяхното съдържание на мазнини, захар и сол изостават в много държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа;

1.  подчертава, че резултатите от множество изпитвания и проучвания, извършени в няколко държави членки, най-вече от Централна и Източна Европа и при различни методики за лабораторни изследвания, доказаха, че съществуват различни по мащаб разлики между продукти, наред с другото, в състава и използваните съставки, които се рекламират и разпространяват в рамките на единния пазар с една и съща марка и с привидно идентична опаковка в ущърб на потребителите; отбелязва, че според проучване, извършено за национален компетентен орган, тези различия засягат огромна част от потребителите; заключава, че въз основа на констатациите от тези изпитвания и проучвания потребителите са загрижени относно дискриминацията между различните пазари в държавите членки; подчертава, че всеки вид подобна дискриминация е недопустим и че всички потребители от ЕС следва да се ползват с достъп до същото ниво на качество на продуктите;

2.  подчертава, че случаите на такива значителни разлики засягат не само хранителните продукти, но често и нехранителни продукти, включително детергенти, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета;

3.  припомня, че Парламентът е призовавал Комисията през 2013 г. да извърши задълбочено разследване, за да се прецени дали е необходима корекция на съществуващото законодателство на Съюза, както и да информира Парламента и потребителите относно резултатите;

4.  приветства неотдавнашните инициативи, обявени от Комисията във връзка с решаването на този проблем, по-специално ангажимента за постигане на обща методика за изпитване и за осигуряване на бюджет за нейната подготовка и изпълнение, както и за събиране на допълнителни надеждни и сравними доказателства и актуализиране на ДНТП, а също и за откриване на Центъра за знания относно измамите в областта на храните и качеството на храните;

5.  приема за сведение мандата, даден от Европейския съвет, на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни, за да разгледа въпроса за разликите в качеството; насърчава държавите членки и техните компетентни органи да вземат активно участие в текущите инициативи, включително за разработване и интегриране в работните им практики на обща методология за изпитване и събиране на допълнителни доказателства; подчертава необходимостта от активното участие на страните, представляващи интересите на потребителите, като им бъде разрешено да изготвят становища от тяхно име, включително на представители на потребителски организации, производители и научноизследователски организации, които са провели изпитвания на продукти в държавите членки; счита, че Парламентът следва да участва във всички текущи инициативи, които могат да окажат въздействие върху опитите за решаване на проблема с двойното качество;

6.  препоръчва въпросните държави членки да изготвят собствена оценка на методологията и ефективността на прилагането на ДНТП и друго съществуващо законодателство по въпроса за двойното качество на храните и други продукти, и да я представят на Комисията за обективна оценка на сериозността на проблема;

7.  приветства приемането от Парламента на пилотен проект за 2018 г., който включва поредица от проучвания на пазара в няколко категории потребителски продукти, за да се оценят различните аспекти на разликите в качеството; очаква проектът да бъде проведен и публикуван навреме, според първоначално планираното; счита, че проектът следва да бъде продължен и през 2019 г., за да се осигури по-голям обхват на знанията и да се обхване нехранителния сектор; призовава за засилено участие на членовете на Европейския парламент в надзора на проекта. насърчава Парламента, Комисията и държавите членки да използват всички налични инструменти, включително пилотните и националните проекти, за да оценяват допълнително различните аспекти на разликите в качеството на продуктите;

8.  подчертава, че от съществено значение за ефективното прилагане на ДНТП е наличието на всеобхватна информация относно публичния орган, отговорен за предприемане на действия, и относно административните или съдебните производства, включително възможността членовете на обществеността да подават жалби онлайн; следователно счита за отрицателен фактор липсата на информация във въпросните държави членки, които въпреки безпокойствата, изразени от държавите членки относно необходимостта от справяне с въпроса за разликите в качеството на продуктите, не предоставят такава информация в уебсайтовете на отговорните органи;

9.  подчертава, че Комисията вече е била нотифицирана за нова национална мярка за етикетиране, предназначена да предупреждава потребителите за разлики в състава на храните;

10.  приветства факта, че за да се подобри допълнително защитата на потребителите в ЕС и да се предостави подкрепа за предприятията, Комисията стартира онлайн програма за обучение в помощ на по-доброто разбиране и прилагане от страна на дружествата на правата на потребителите в ЕС;

Известие на Комисията относно прилагането на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите по въпроси относно разликите в качеството на продуктите

11.  приема за сведение известието на Комисията относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с проблемите, свързани с разликите в качеството на продуктите; отбелязва, че това известие има за цел да помага на националните органи да определят дали дадено дружество нарушава законите на ЕС в областта на храните и потребителите чрез продажба на продукти с разлики в качеството в различни държави, както и да им даде съвети как да сътрудничат помежду си; изразява загриженост относно това, че възприетият в известието поетапен подход за разкриване от страна на националните органи на това дали производителите са в нарушение на правото на ЕС в момента не се прилага по никакъв начин от органите, което би могло да означава, че правата на потребителите се нарушават;

12.  изразява съгласие с Комисията, че в рамките на единния пазар, където потребителите имат общи познания за принципите на свободното движение и равния достъп до стоките, те априори не очакват маркови продукти, които се продават в различни държави, да бъдат диференцирани; припомня, че според Комисията проучванията на лоялността към марката показват, че за потребителя марките имат ролята на сертификат за контролирано и постоянно качество; съгласява се освен това с Комисията, че това обяснява причината, поради която някои потребители може да очакват от марковите продукти да бъдат с еднакво, ако не и с точно същото качество, където и когато бъдат купени, а от собствениците на марките — да ги уведомяват, когато решат да променят състава на своите продукти;

13.  следователно счита, че предоставянето на допълнителна информация, макар и в основното зрително поле на потребителската опаковка, е недостатъчно, освен ако потребителят не разбира ясно, че въпросният продукт се различава от привидно еднакви продукти от същата марка, продавани в друга държава членка;

14.  освен това в тази връзка изразява съгласие с Комисията, че не е задължително производителите да предлагат идентични продукти в различни географски области и че свободното движение на стоки не означава, че всеки продукт трябва да е идентичен навсякъде в рамките на единния пазар; подчертава, че на икономическите оператори се разрешава да пускат на пазара и да продават стоки с различен състав и характеристики въз основа на обосновани съображения, при условие че напълно зачитат законодателството на ЕС; подчертава обаче, че тези продукти не следва да бъдат с различно качество, когато се предлагат на потребителите на различни пазари;

15.  счита, че предоставянето на точна и лесна за разбиране информация на потребителите е от ключово значение за справяне с двойното качество на продуктите; изразява убеждението си, че в случай че дружество възнамерява да пусне на пазара на различна държава членка продукт, който се различава според определени характеристики, такъв продукт не може да бъде етикетиран и да носи същата марка по привидно идентичен начин;

16.  отбелязва, че може да има приемливи разлики в състава на продукт от една марка и че продуктите могат да се различават според регионалните потребителски предпочитания, източниците на местни съставки, изискванията на националното законодателство или целите за промяна на състава; подчертава, че намерението не е да се определят или хармонизират изисквания за качество на храните и че не е желателно да се предписва на производителите точен състав на различните продукти; счита обаче, че предпочитанията на потребителите не следва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагане на различно качество на различните пазари; подчертава, че потребителите трябва да се информират по ясен начин и да знаят за тази корекция за всеки отделен продукт, а не само най-общо, че съществува тази „установена практика“;

17.  счита, че известието се възприема като насочено основно към храните; счита, че разпоредбите относно прилагането на законите за защита на потребителите следва като цяло да се прилагат към всички хранителни и нехранителни продукти на единния пазар като цяло и че етикетите на продуктите трябва да бъдат четливи за потребителите и да съдържа пълна информация;

18.  обръща внимание на насоките на Комисията от 2016 г. относно прилагането на ДНТП, в които се посочва, че: „стоките от една и съща марка с еднакви или сходни опаковки може да се различават по състав в зависимост от мястото на производство и техния пазар на местоназначение, т.е. може да варират между различните държави членки“, както и че „съгласно ДНТП търговските практики за пускане на пазара на продукти с различен състав сами по себе си не са несправедливи“; подчертава значението на документите с насоки, издадени от Комисията, за улесняване на правилното и последователно прилагане на ДНТП; поради това призовава Комисията да изясни връзката между известието, насоките и документа, изготвен от подгрупата за вътрешния пазар на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни;

19.  отбелязва, че може да има различни изисквания за методите за контрол на националните компетентни органи; подчертава, че има различни анализи, които вече са проведени и които биха могли да послужат като основа за изготвяне и прилагане на обща методология за изпитване, дори ако техните методологии са се различавали и резултатите от тях не са били оценени по един и същ начин; счита, че целта на работата за разработване на методология, ръководена от Съвместния изследователски център (СИЦ) на Комисията, следва да бъде ясно посочена, така че да се осигури единно тълкуване на получената методология, включително определение на „значителна разлика“, и да се даде възможност на компетентните органи да я използват; посочва, че определянето на това кой от различните продукти е най-стандартният и следователно „референтен продукт“ може да възпрепятства цялостната оценка, тъй като може да е твърде трудно да се определи;

20.  приветства усилията на Комисията да съдейства на националните правоприлагащи органи за определяне на нелоялните търговски практики при пускането на пазара на хранителни продукти; призовава Комисията да координира националните компетентни органи в това отношение; подчертава, че целта на такава методология е да се гарантира събирането на надеждни и сравними доказателства от държавите членки според обща основа и да се допринесе за цялостна оценка на това доколко сериозен и широкоразпространен е проблемът с разликите в качеството на единния пазар; припомня, че фактическото естество на нелоялните практики вероятно винаги ще се преценява за всеки отделен случай, тъй като степента на подвеждането на потребителя винаги е въпрос на субективна преценка на компетентния орган или съд;

21.  приветства решението на Комисията да покани компетентните органи да извършват повече пазарни изпитвания на територията на държавите членки, в които да се включват сравнения на продукти между различни региони и държави; подчертава обаче, че според Комисията такива изпитвания следва да се изпълняват с общ подход на изпитване, който все още не е напълно разработен; подчертава необходимостта от придържане към графика, така че резултатите от извършените изпитвания съгласно общия подход на изпитване да бъдат завършени, публикувани на всички официални езици на ЕС в публично достъпна база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края на 2018 г.; подчертава освен това необходимостта от бързо оповестяване на тези резултати с цел информиране на потребителите и производителите с цел да се повиши осведомеността и по този начин да се спомогне за намаляване на броя на случаите на двойно качество на продуктите;

Други аспекти на разликите в качеството

22.  подчертава, че търговските марки са се превърнали в основен елемент в пазарните кошници на потребителите и пазарният им дял се е увеличил за повечето категории продукти в повечето държави членки през последното десетилетие; счита, че собствените марки не трябва да създават впечатление за марков продукт, така че да се избегне объркване сред потребителите; отново подчертава, че въпросът за собствените марки изисква особено внимание от страна на Комисията, така че да се премахне объркването между собствени марки и маркови продукти; отбелязва, че единният пазар е достъпен за производителите и фабрикантите, но в същото време е много конкурентен, като някои марки са повсеместно известни или се възприемат добре в целия Съюз;

23.  припомня, че Парламентът неколкократно припомня на Комисията да определи дали разликите в качеството водят до отрицателни последици за местното и регионалното производство и по-специално за МСП; изразява съжаление, че досега Комисията не е представила данни;

24.  подчертава, че фалшифицирането на маркови продукти излага потребителите на рискове за здравето и безопасността, подкопава доверието на потребителя в марките и води до загуба на приходи за производителите; отбелязва, че наборът от фалшифицирани продукти, конфискувани в ЕС, остава голям и обхваща почти всички видове стоки;

25.  изразява загриженост относно ограниченията, наложени на търговците, когато става въпрос за закупуването на стоки, които могат да имат отрицателен ефект върху избора на потребителите; настоятелно призовава Комисията да определи факторите, които допринасят за разпокъсаността на единния пазар на стоки и ограничават незаконосъобразно възможността на потребителите да извлекат пълна полза от единния пазар, с по-специален акцент върху териториалните ограничения на доставките, както и техните последици; приканва Комисията да се възползва от правото за защита на конкуренцията, ако е приложимо, за да се справи с тези практики;

26.  изтъква, че националните компетентни органи могат да избират образци и да извършват изпитвания единствено на територията на съответната държава членка; подчертава необходимостта от засилено, ефективно, прозрачно и бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията, с цел справяне с двойното качество и подобряване и сближаване на прилагането на законодателството; призовава Комисията и държавите членки да участват по-активно в това сътрудничество; приветства в тази връзка приемането на преразгледания Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите, с който се засилват правомощията за разследване и правоприлагане, подобрява се обменът на информация и данни и достъпът до свързана информация, и се установяват хармонизирани правила, с които се определят процедурите за координиране на мерките за разследване и правоприлагане;

27.  признава полезността на повсеместните проверки, които служат като важна форма на координиране на правоприлагането в рамките на регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите, и призовава Комисията и държавите членки допълнително да ги укрепят и да разширят техния обхват;

Препоръки и следващи стъпки

28.  подчертава значението на обширния и навременен обществен дебат, който води до увеличаване на информираността на потребителите за продуктите и техните характеристики; отбелязва, че някои производители и собственици на собствени марки вече обявиха промени в рецептите или в използването на единен стандарт на производство на равнището на ЕС; Подчертава важността на ролята на промишлеността за подобряване на прозрачността и яснотата по отношение на състава и качеството на продуктите и всички промените в тях; приветства инициативата на Комисията за разработване на етичен кодекс в това отношение. призовава, в интерес на собствените им интереси, както производителите, така и търговците на дребно да получат право на още по-голямо участие, за да се подпомогне възможно най-скорошно намиране на ефективно средство за правна защита при сегашното положение, без да се прибягва до производства по екзекватура, както и за да се даде възможност на европейските потребители да получат достъп до продукти със същото качество на целия единен пазар; приканва производителите да обмислят въвеждането на лого върху опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща марка са еднакви в различните държави членки;

29.  приканва потребителските организации, организациите на гражданското общество и нотифицираните национални органи, отговорни за прилагането на ДНТП и друго свързано законодателство, да играят по-активна роля в публичния дебат и информирането на потребителите; е убеден, че потребителските организации биха могли да дадат значителен принос за решаването на проблема с двойното качество; призовава Комисията и държавите членки да укрепят своята подкрепа за националните организации на потребителите чрез финансови и правни механизми, за да могат те да изграждат капацитет, да развиват своите дейности по изпитване, да извършват сравнителни тестове и, заедно с компетентните органи, да проследяват и излагат на показ случаите на несправедливо диференциране на продуктите; счита освен това, че следва да се насърчава засилен трансграничен обмен на информация между сдружения на потребители;

30.  счита, че въз основа на предишния им опит компетентните органи не са били в състояние сами да се справят ефективно с нито един конкретен случай с двойно качество на национално равнище или да прилагат съществуващото законодателство, или са опитали да го направят само в минимална степен, което отчасти се дължи на липсата на изрична правна разпоредба на равнището на ЕС; припомня, че държавите членки са отговорни за прилагането на ДНТП и следователно те следва да направят това, за да се гарантира, че потребителите не са подведени от нелоялни търговски практики; подчертава, че държавите членки следва да гарантират, че компетентните национални органи притежават адекватен технически, финансов и човешки капацитет, за да гарантират ефективно правоприлагане; призовава държавите членки да предоставят на потребителите пространство за подаване на жалби и последващото им разследване и да ги информират във възможно най-голяма степен за техните права и възможности по отношение на прилагането на съществуващото законодателство и задълженията на търговците да ги информират относно състава и, когато е приложимо, произхода на продуктите;

31.  обръща внимание на факта, че въпросът за разликите в качеството е пряко свързан със същността на функционирането на единния пазар и с доверието на потребителите, като и двете са поставени на карта, и поради това се изисква, наред с другото, решение на равнището на Съюза чрез пряко приложими мерки; изразява убеждението си, че предвид възможността за действие на национално равнище, действията на ниво ЕС ще защитят целостта на единния пазар; приканва Комисията да набележи съществуващите национални стандарти за хранителни и нехранителни продукти в ЕС и да оцени тяхното значение за случаите на двойно качество в единния пазар;

32.  призовава за спешно разработване на способности и механизми на равнище ЕС в специализиран център за мониторинг и надзор в съществуващ орган на ЕС (СИЦ, Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или друг орган), при минимална бюрокрация, който да следи за постоянството в състава и пропорционално използване на съставки в идентично маркови и опаковани хранителни продукти и да оценява сравнителните лабораторни анализи за идентифициране на тези нелоялни търговски практики в търговията с хранителни продукти;

33.  приветства предложението на Комисията за „Нов търговски механизъм за потребителите”, в което е предвидено да се реши проблема с различното качество на продуктите чрез изменение на член 6 от ДНТП, за да се посочи като подвеждаща търговска практика предлагането на продукт като идентичен на същия продукт, предлаган на пазара в няколко други държави членки, когато тези продукти имат разлики в състава или характеристиките; отбелязва обаче, че предложението съдържа и някои неясни разпоредби, които изискват изясняване, за да се гарантира правилното тълкуване и прилагане.

34.  изразява силното си убеждение обаче, че най-ефективният начин за справяне с необоснованите случаи на разлики в качеството е изменение на приложение I към ДНТП, с което да се въведе допълнителен елемент в „черния списък“, определящ забранените при каквито и да било обстоятелства практики, който изрично посочва разликите в качеството на продукти с еднаква марка когато са дискриминационни и не зачитат очакванията на потребителите;

35.  подчертава, че резултатът от законодателния процес следва да бъде ясно определение за това, което може да се счита за разлика в качеството, и по какъв начин компетентните органи следва да оценяват и подхождат към всеки случай; подчертава в тази връзка, че отвореният списък с така наречени „законни фактори“ би могъл да застраши способността на компетентните органи да извършват оценки и да прилагат правото; изразява загриженост от факта, че използването на понятието „определени предпочитания на потребителите“ при оценяване дали диференцирането на състава на продукта може или не може да се обоснове, може да доведе до противоречиви тълкувания между компетентните органи;

36.  призовава Комисията да разшири мандата, предоставен на СИЦ, за работа по общоевропейска хармонизирана методология за сравняване на характеристики на нехранителните продукти, както и относно насоки за подобряване на прозрачността на продуктите в рамките на една година, както и да оцени резултатите от изпитванията; посочва, че за целите на обмена на най-добри практики в тази област СИЦ също следва да се стреми да си сътрудничи с органите на държавите членки, които вече са предприели собствени изпитвания на продукти, но все още не са съобщили резултатите на националните органи на други държави членки;

37.  отбелязва, че безопасността и качеството на храните, както и предпазването на потребителите от заблуда, са най-важен приоритет; припомня на Комисията за ангажимента ѝ относно по-доброто наблюдение и насърчаването на правилното прилагане на законодателството на ЕС; счита, че компетентните органи на национално равнище следва да контролират ефективно спазването на приложимия правен режим в тези области;

38.  приветства предложението на Комисията за подобряване на прозрачността на научните изследвания в областта на безопасността на храните, в отговор на изразените обществени тревоги, за да може да се подобри достъпът до необходимата информация за вземането на решения за покупка, на базата на надеждна, основана на научни данни оценка на риска;

39.  призовава националните органи за безопасност на храните да установяват за всеки случай поотделно дали предполагаемите дискриминационни практики са наистина незаконни, въз основа на разпоредбите на Директивата относно нелоялните търговски практики и взаимодействието им с изискванията за обективно информиране съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

40.  отбелязва, че всички граждани на ЕС са засегнати от практиките за разлики в качеството, в това число когато пътуват между отделните държави членки;

41.  подчертава обаче, че значителните разлики в продуктите за бебета, като например храните за кърмачета и малки деца, не могат да бъдат оправдани само с регионални вкусови предпочитания;

42.  категорично отхвърля твърдението на някои производители, че промените в състава и/или качеството са извършени така, че цените да отговарят на очакванията на потребителите; подчертава, че различни проучвания са показали, че продуктите с по-ниско качество често са по-скъпи от съответните варианти с по-високо качество на други места в ЕС;

43.  силно насърчава използването на принципа на кръговата икономика във връзка с опаковките на продуктите и подчертава, че ако опаковките на даден продукт в една държава членка са съобразени с този принцип, то производителят следва да положи съгласувани усилия, за да приведе в съответствие с този принцип всички свои продукти, които се предлагат на пазара със същата марка и в същия вид опаковка в рамките на целия ЕС и извън него;

44.  подчертава, че някои случаи на продукти с разлики в качеството се дължат на неприлагане на законодателството на ЕС; призовава органите на държавите членки да започнат незабавно да налагат съществуващите правила на ЕС относно етикетирането на храните, в това число например за механично отделеното месо;

o
o   o

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(2) OВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
(4) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 2.
(5) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 11.
(6) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 27.
(7) ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 40.
(8) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 2.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност