Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2008(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0267/2018

Indgivne tekster :

A8-0267/2018

Forhandlinger :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0357

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 54k
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg Endelig udgave
To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2018 om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (2018/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. september 2017 om anvendelse af EU's fødevare- og forbrugerbeskyttelseslovgivning i spørgsmål om to forskellige kvaliteter af produkter — specifikt i forbindelse med fødevarer,

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 25. maj 2016 om vejledningen om gennemførelse/anvendelse af direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis (SWD(2016)0163),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. maj 2016 om en omfattende tilgang til stimulering af grænseoverskridende e-handel for europæiske borgere og virksomheder (COM(2016)0320),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2017 med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2018: En dagsorden for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union (COM(2017)0650),

–  der henviser til Kommissionens formand, Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand den 13. september 2017,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 9. marts 2017, navnlig punkt 3,

–  der henviser til konklusionerne fra det 3 524. møde i Rådet for Landbrug og Fiskeri den 6. marts 2017,

–  der henviser til konklusionerne fra det 2 203. møde i Rådet den 8. marts 2017,

–  der henviser til briefingdokumentet om vildledende emballagepraksis udarbejdet af Temaafdeling A i januar 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik(4),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi for styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder(5), navnlig punkt 6,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF(6),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2016 om illoyal handelspraksis i fødevarekæden(7),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om årsberetning om EU's konkurrencepolitik(8), navnlig punkt 14,

–  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik(9), navnlig punkt 178,

–  der henviser til sin større forespørgsel af 15. marts 2017 om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater(10),

–  der henviser til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes briefing fra juni 2017 med titlen "Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west divide",

–  der henviser til den undersøgelse om fødevarer og de tjekkiske forbrugere, som den tjekkiske fødevarekontrol gennemførte i februar 2016,

–  der henviser til den særlige undersøgelse af spørgsmålet om to forskellige kvaliteter og sammensætningen af produkter, som markedsføres på EU's indre marked, set i lyset af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse (især om urimelig handelspraksis), konkurrencelovgivningen (navnlig om illoyal konkurrence) og industrielle ejendomsrettigheder, udarbejdet ved det juridiske fakultet ved Palacký-universitetet i Olomouc i 2017,

–  der henviser til de forskellige undersøgelser, analyser og test, der er gennemført i de seneste år af fødevaremyndighederne i en række medlemsstater i Central- og Østeuropa,

–  der henviser til Nielsen-rapporten fra november 2014 om "The state of private label around the world",

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 11. april 2018 om en ny aftale for forbrugerne (COM(2018)0183),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 11. april 2018 om bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (COM(2018)0185),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(11),

–  der henviser til artikel 17, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder,

–  der henviser til den fælles skrivelse af 23. marts 2018 fra Republikken Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Republikken Litauen, Republikken Polen og Den Slovakiske Republik til Kommissionen vedrørende spørgsmålet om to forskellige kvaliteter af produkter i forbindelse med den nye aftale for forbrugerne,

–  der henviser til resultaterne af de komparative undersøgelser, der er udført af forbrugerbeskyttelsesmyndigheder og -organisationer i flere EU-medlemsstater,

–  der henviser til Kommissionens forslag om at ajourføre direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis med henblik på at gøre udtrykkeligt opmærksom på, at de nationale myndigheder kan vurdere og imødegå vildledende handelspraksis, der omfatter markedsføring af produkter som værende identiske i flere EU-lande, når deres sammensætning eller egenskaber er væsentligt forskellige,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0267/2018),

A.  der henviser til, at virksomheder, når de reklamerer for, sælger eller leverer varer, bør give forbrugerne nøjagtige og letforståelige oplysninger om den eksakte produktsammensætning, også om lokale produkter og opskrifter, således at de bliver i stand til at træffe et informeret valg;

B.  der henviser til, at et centralt princip for varemærker bør være, at forbrugerne har tillid til et produkts sammensætning, værdi og kvalitet; der henviser til, at det derfor er fabrikanternes ansvar at sikre, at disse forventninger opfyldes;

C.  der henviser til, at forbrugerne ikke er opmærksomme på, at produkter af samme fabrikat og med samme emballage er tilpasset til lokale præferencer og lokal smag, og til, at den varierende produktkvalitet giver anledning til bekymring over, at nogle medlemsstater behandles anderledes end andre; der henviser til, at EU allerede har udviklet mærker med henblik på at imødekomme særlige forventninger hos forbrugerne og tage højde for særlige forhold i forbindelse med fremstillingen, som anerkendes gennem anvendelse af kvalitetsbetegnelser;

D.  der henviser til, at direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis (UCPD) er Unionens primære lovgivningsmæssige instrument til at sikre, at forbrugerne ikke udsættes for vildledende reklame og anden urimelig praksis i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, herunder markedsføring af produkter med identiske varemærker på en måde, der eventuelt kan vildlede forbrugerne;

E.  der henviser til, at urimelig handelspraksis i UCPD kan være formuleret således at den er forbudt under alle omstændigheder eller blot under visse omstændigheder; der henviser til, at Kommissionens konklusioner tilsiger, at opførelse af en praksis på listen i bilag I til direktivet om urimelig handelspraksis, hvor dette er relevant, fører til større retssikkerhed og dermed mere fair konkurrence mellem producenterne på markedet;

F.  der henviser til, at forbrugerne foretager en associativ forbindelse mellem mærke, produkt og kvalitet og således forventer, at produkter af samme mærke og/eller med identisk udseende også er af identisk kvalitet, hvad enten de bliver solgt i deres eget land eller i en anden medlemsstat;

G.  der henviser til, at forbrugerne også foretager en associativ forbindelse mellem et landbrugs- eller fødevareprodukts fabrikat og varemærke/emballage og produktets kvalitet og således forventer, at produkter af samme fabrikat, som markedsføres med samme varemærke eller er identiske af udseende, også er identiske både med hensyn til kvalitet og sammensætning, hvad enten de bliver solgt i deres eget land eller i en anden medlemsstat; der henviser til, at alle landbrugere i Den Europæiske Union producerer varer med samme høje standard, og at kunderne forventer, at denne ensartede kvalitet også gælder andre produkter i fødevarekæden, uanset hvilken medlemsstat de er bosiddende i;

H.  der henviser til, at alle EU-borgere fortjener ligebehandling for så vidt angår fødevarer og nonfoodprodukter, der sælges på det indre marked;

I.  der henviser til, at urimelig handelspraksis i denne henseende skal bringes til ophør for at forhindre, at forbrugerne vildledes, og til, at kun en stærk synergi på EU-niveau kan løse dette grænseoverskridende problem;

J.  der henviser til, at vurderingen af, om en handelspraksis er urimelig i henhold til direktivet om urimelig handelspraksis, skal foretages på individuelt grundlag af medlemsstaterne, undtagen for så vidt angår de former, der er anført i bilag I;

K.  der henviser til, at Kommissionens formand Juncker i sin tale om Unionens tilstand 2017 understregede, at det ikke er acceptabelt, at folk i visse dele af Europa sælges fødevarer af lavere kvalitet end i andre lande, selv om emballagen og mærkningen er identiske;

L.  der henviser til, at der har været væsentlige forskelle i gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis fra den ene medlemsstat til den anden, og at de metodologiske tilgange til og effektiviteten af gennemførelsen og håndhævelsen af direktivet om urimelig handelspraksis varierer betydeligt mellem medlemsstaterne;

M.  der henviser til, at varemærket ofte spiller den største rolle ved bestemmelsen af et produkts værdi;

N.  der henviser til, at en styrket og mere effektiv samarbejdsramme for håndhævelse ville styrke forbrugernes tillid og begrænse skaden for forbrugerne;

O.  der henviser til, at alle forbrugere i EU har de samme rettigheder; der henviser til, at analyser viser, at visse producenter og fabrikanter har solgt produkter af forskellige kvalitetsstandarder under samme varemærke og med et vildledende identisk udseende, og at visse produkter i nogle lande indeholder mindre af hovedingrediensen, eller at ingredienser af ringere kvalitet erstatter ingredienser af højere kvalitet; der henviser til, at dette problem er mere udbredt i de medlemsstater, der er tiltrådt EU siden 2004; der henviser til, at der i analyserne blev fundet tilfælde, hvor de samme produkter eller produkter med vildledende identisk udseende og af ringere kvalitet eller med en anden smag, konsistens eller andre sensoriske egenskaber blev solgt til priser, der varierede betydeligt fra ét land til et andet; der henviser til, at dette – om end det ikke er et brud på principperne for den frie markedsøkonomi eller overtræder de gældende regler om mærkning eller anden lovgivning vedrørende fødevarer – stadig er et misbrug af et varemærkes identitet og derfor udgør en hindring for princippet om ligebehandling af alle forbrugere;

P.  der henviser til, at der er set tilfælde af væsentlige forskelle på produkter såsom babymad, hvilket sår tvivl om producenternes principper og påstande, når de hævder, at de tilpasser deres produkter med henblik på at imødekomme lokale præferencer; der henviser til, at visse laboratorieresultater bekræfter, at produkter af ringere kvalitet kan indeholde mindre sunde kombinationer af ingredienser og dermed står i vejen for princippet om ligebehandling af alle forbrugere; der henviser til, at nogle repræsentanter for producenter og fabrikanter har indvilget i at ændre deres produktopskrifter i visse lande, således at der udbydes identiske produkter på det indre marked;

Q.  der henviser til, at denne uacceptable praksis benyttes af velkendte multinationale landbrugsfødevarevirksomheder med henblik på at maksimere deres fortjeneste ved at udnytte forskellene i købekraft mellem de enkelte medlemsstater;

R.  der henviser til, at Kommissionen i sit forslag til nye aftalebetingelser for forbrugerne, en målrettet gennemgang af EU's direktiver på forbrugerområdet som opfølgning på kvalitetskontrollen af EU's forbruger- og markedsføringslovgivning, har foreslået at ajourføre direktivet om urimelig handelspraksis med henblik på at tydeliggøre, at nationale myndigheder er i stand til at vurdere og sætte ind over for vildledende handelspraksis, der involverer markedsføring af produkter som værende identiske i forskellige EU-lande, når deres sammensætning eller egenskaber i realiteten er væsentligt forskellig(e);

S.  der henviser til, at forbrugerne ikke bør vildledes, men at produktdifferentiering og innovation ikke bør begrænses som sådan;

T.  der henviser til, at det indre marked har givet aktører i fødevareforsyningskæden omfattende fordele, og at fødevarehandelen i stigende grad har en grænseoverskridende dimension og er af særlig betydning for det indre markeds funktion;

U.  der henviser til, at det for at udnytte alle fordelene ved det indre marked er af afgørende betydning at sikre en bedre anvendelse af den eksisterende EU-lovgivning på fødevare- og forbrugerområdet for at identificere og sætte ind over for uberettigede dobbelte standarder og dermed beskytte forbrugerne mod vildledende oplysninger og handelspraksis;

V.  der henviser til, at der er et løbende behov for at styrke forbrugersammenslutningers rolle i denne forbindelse; der henviser til, at forbrugersammenslutninger spiller en enestående rolle med hensyn til at sikre forbrugernes tillid og bør støttes yderligere gennem supplerende retlige og økonomiske foranstaltninger og kapacitetsopbygning;

W.  der henviser til, at dokumenterede forskelle i ingredienserne i sammenlignelige produkter på lang sigt kan udgøre en risiko for forbrugernes sundhed, især for sårbare forbrugere som børn og personer med kostmæssige og/eller sundhedsmæssige problemer, og dermed bidrage til en forringelse af borgernes velfærd; der henviser til, at dette f.eks. er tilfældet, hvis indholdet af fedt og/eller sukker er højere end forventet, hvis animalske fedtstoffer erstattes med fedtstoffer af vegetabilsk oprindelse eller omvendt, hvis sukker erstattes med kunstige sødestoffer, eller hvis saltindholdet er øget; der henviser til, at mærkning, som ikke giver et nøjagtigt billede af de anvendte tilsætningsstoffer eller mængden af erstatningsstoffer for basisingredienser, vildleder forbrugerne og kan udgøre en sundhedsrisiko;

X.  der henviser til, at der ikke findes nogen lovgivningsmæssige bestemmelser på området "to forskellige kvaliteter" på EU-plan, hvilket gør det umuligt at sammenligne kvaliteten eller udpege tilfælde af to forskellige kvaliteter, ligesom det betyder, at der ikke findes instrumenter, som kan anvendes til at afhjælpe situationen; der henviser til, at Kommissionens tjeneste for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet jævnligt har rapporteret om mangler vedrørende gennemførelse og håndhævelse af gældende krav i EU-fødevarelovgivningen, eksempelvis med hensyn til mærkning af maskinsepareret kød(12) eller anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer(13);

Y.  der henviser til, at forskelle i sammensætningen, der potentielt kan være sundhedsskadelige for forbrugere, ikke blot findes i fødevarer, men også i kosmetik, hygiejneprodukter og rengøringsprodukter;

Z.  der henviser til, at foranstaltninger til at reducere indholdet af fedt, sukker og salt i fødevarer halter bagud i mange central-, øst- og sydøsteuropæiske lande;

1.  understreger, at resultaterne af talrige test og undersøgelser udført i flere medlemsstater, fortrinsvis i Central- og Østeuropa, med forskellige laboratorieprøvningsmetoder har vist, at der er forskelle af større eller mindre målestok – bl.a. i sammensætning og anvendte ingredienser – mellem produkter, der markedsføres og distribueres på det indre marked under samme varemærke og i en tilsyneladende identisk emballage, hvilket er til skade for forbrugerne; noterer sig, at langt de fleste forbrugere ifølge en undersøgelse, der er gennemført på vegne af en national kompetent myndighed, er bekymrede over sådanne forskelle; konkluderer derfor på grundlag af resultaterne af disse test og undersøgelser, at forbrugerne er bekymrede over forskelsbehandling mellem forskellige markeder i medlemsstaterne; understreger, at en sådan forskelsbehandling i enhver form er uacceptabel, og at alle EU-forbrugere bør have adgang til samme produktkvalitetsniveau;

2.  understreger, at sager med sådanne væsentlige forskelle ikke kun vedrører fødevarer, men ofte også nonfoodprodukter, herunder rengøringsmidler, kosmetik, toiletartikler og produkter beregnet til spædbørn;

3.  minder om, at Parlamentet i 2013 opfordrede Kommissionen til at gennemføre en meningsfuld undersøgelse for at vurdere, om der var behov for en tilpasning af den eksisterende EU-lovgivning, og til at underrette Parlamentet og forbrugerne om resultaterne;

4.  glæder sig over de seneste initiativer, som Kommissionen har bebudet til at løse dette problem, navnlig dens tilsagn om at få indført en fælles prøvningsmetode og afsætte et budget til udarbejdelse og håndhævelse heraf, samt til indsamling af yderligere pålidelig og sammenlignelig dokumentation, og til at få ajourført direktivet om urimelig handelspraksis og oprettet videnscentret for fødevaresvindel og -kvalitet;

5.  noterer sig det mandat, som Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde har fået af Det Europæiske Råd til at behandle spørgsmålet om to forskellige kvaliteter; opfordrer medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder til aktivt at deltage i igangværende initiativer, herunder udviklingen og inddragelsen i deres arbejdsgang af en fælles testmetode og indsamlingen af yderligere dokumentation; understreger, at det er nødvendigt, at de parter, der repræsenterer forbrugernes interesser, inddrages aktivt, og at de får lov til at afgive udtalelser på deres vegne, herunder repræsentanter for forbrugerorganisationer, fabrikanter og forskningsinstitutioner, der har gennemført produkttest i medlemsstaterne; mener, at Parlamentet bør inddrages i alle igangværende initiativer, der kan have indvirkning på forsøg på at løse problemet med to forskellige kvaliteter;

6.  anbefaler, at de berørte medlemsstater foretager deres egen vurdering af håndhævelsesmetoden og effektiviteten af håndhævelsen af direktivet om urimelig handelspraksis og anden eksisterende lovgivning om spørgsmålet om to forskellige kvaliteter af fødevarer og andre produkter og sender dem til Kommissionen, som foretager en objektiv vurdering af problemets alvor;

7.  glæder sig over Parlamentets vedtagelse af et pilotprojekt for 2018, som omfatter en række markedsundersøgelser af flere kategorier af forbrugerprodukter med henblik på at vurdere forskellige aspekter af problemet med to forskellige kvaliteter; forventer, at projektet gennemføres og offentliggøres til tiden som oprindelig planlagt; mener også, at projektet bør forlænges ind i 2019 for at sikre en bredere viden, og at det bør omfatte nonfoodsektoren; opfordrer til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet inddrages i højere grad i overvågningen af projektet; tilskynder Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle tilgængelige værktøjer i anvendelse, herunder pilotprojekter og nationale projekter for at vurdere forskellige aspekter af spørgsmålet om to forskellige kvaliteter nærmere;

8.  understreger, at detaljerede oplysninger om den offentlige myndighed, der har ansvaret for at træffe foranstaltninger, og om den relevante administrative eller retlige procedure, herunder muligheden for at medlemmer af offentligheden kan indgive klager online, er af afgørende betydning for en effektiv håndhævelse af direktivet om urimelig handelspraksis; finder det derfor negativt, at der mangler oplysninger i de berørte medlemsstater, der, på trods af at de har givet udtryk for, at der er behov for at løse problemet med to forskellige kvaliteter af produkter, ikke gør disse oplysninger tilgængelige på de ansvarlige myndigheders websteder;

9.  understreger, at Kommissionen allerede har modtaget underretning om en ny national mærkningsforanstaltning, som har til formål at advare forbrugerne om forskelle i sammensætningen af fødevarer;

10.  glæder sig over, at Kommissionen med henblik på at forbedre forbrugerbeskyttelsen i EU yderligere har lanceret et onlineuddannelsesprogram, som skal hjælpe virksomhederne til bedre at forstå og håndhæve forbrugerrettighederne i EU;

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af EU's fødevare- og forbrugerbeskyttelseslovgivning i spørgsmål om to forskellige kvaliteter af produkter

11.  noterer sig Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EU's fødevare- og forbrugerlovgivning på produkter med to forskellige kvaliteter; påpeger, at denne meddelelse har til formål at bistå de nationale myndigheder i at fastslå, om en virksomhed overtræder EU's fødevare- og forbrugerlovgivning, når den sælger produkter med to forskellige kvaliteter i forskellige lande, og rådgive dem om, hvordan de kan samarbejde indbyrdes; er bekymret over, at den trinvise strategi, som de nationale myndigheder ifølge meddelelsen skal anvende til identifikation af, om producenterne overtræder EU-retten, ikke anvendes af myndighederne i praksis i øjeblikket, hvilket kan betyde, at forbrugerrettighederne overtrædes;

12.  er enig med Kommissionen i, at forbrugerne i det indre marked, hvor man har en generel forståelse af principperne om fri bevægelighed for og lige adgang til varer, som udgangspunkt ikke forventer, at mærkevarer, der sælges i forskellige lande, er forskelligartede; minder om, at undersøgelser om varemærkeloyalitet ifølge Kommissionen viser, at varemærker i forbrugernes bevidsthed anses for at være en garanti for kontrolleret og konstant kvalitet; er endvidere enig med Kommissionen i, at dette forklarer, hvorfor nogle forbrugere kan forvente, at mærkevarer er af ensartet kvalitet om ikke nøjagtig samme kvalitet, uanset hvor og hvornår de købes, og at varemærkeejerne informerer dem, når de beslutter at ændre i deres produkters sammensætning;

13.  mener derfor ikke, at det er tilstrækkeligt med supplerende oplysninger – selv ikke hvis de er anbragt på et meget synligt sted på emballagen – medmindre forbrugeren klart forstår, at det pågældende produkt er anderledes end tilsyneladende identiske produkter af samme mærke, der sælges i en anden medlemsstat;

14.  er i denne sammenhæng endvidere enig med Kommissionen i, at producenterne ikke nødvendigvis behøver at tilbyde identiske produkter på tværs af forskellige geografiske områder, og at den fri bevægelighed for varer ikke indebærer, at alle produkter skal være identiske overalt i det indre marked; fremhæver, at de erhvervsdrivende har lov til at markedsføre og sælge varer med en anden sammensætning og andre egenskaber på grundlag af legitime faktorer, forudsat at de overholder EU-lovgivningen fuldt ud; understreger dog, at disse produkter ikke bør være af forskellig kvalitet, når de tilbydes til forbrugerne på forskellige markeder;

15.  mener, at det er af afgørende betydning at give forbrugerne nøjagtige og letforståelige oplysninger, når det gælder om at tackle produkters forskellige kvalitet; har den klare holdning, at produkter – i tilfælde, hvor en virksomhed ønsker at markedsføre et produkt, hvor visse egenskaber er forskellige, i forskellige medlemsstater – ikke må mærkes ens og bære et tilsyneladende identisk varemærke;

16.  bemærker, at der kan være acceptable forskelle i sammensætningen af et enkelt varemærkes produkter, og at produkterne kan være forskellige på grund af regionale forbrugerpræferencer, indkøb af lokale ingredienser, krav i den nationale lovgivning eller målsætninger vedrørende ændringer af fødevarers sammensætning; understreger, at det ikke er hensigten at fastsætte eller harmonisere krav vedrørende fødevarekvalitet, og at det ikke er ønskeligt, at producenterne foreskrives den nøjagtige sammensætning af de forskellige produkter; mener dog ikke, at forbrugerpræferencer bør bruges som en undskyldning for at forringe kvaliteten eller tilbyde forskellige kvaliteter på forskellige markeder; understreger, at forbrugerne skal informeres klart og gøres bevidste om denne tilpasning for de enkelte produkters vedkommende, og ikke bare generelt om, at denne "faste praksis" eksisterer;

17.  mener, at meddelelsen primært opfattes som relateret til fødevarer; mener, at bestemmelser om anvendelsen af forbrugerbeskyttelseslovgivningen bør gælde for alle fødevarer og nonfoodprodukter, der er tilgængelige på det indre marked i almindelighed, og at etiketten skal være læselig for forbrugerne og fuldt informativ;

18.  henleder opmærksomheden på Kommissionens vejledning fra 2016 om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis, der fastslår følgende: "Varer af samme mærke og med samme eller lignende emballage kan adskille sig med hensyn til sammensætning afhængigt af produktionsstedet og destinationsmarkedet, dvs. at de kan variere fra medlemsstat til medlemsstat", og "I henhold til direktivet om urimelig handelspraksis er en handelspraksis, hvor produkter markedsføres med forskellige sammensætninger, ikke i sig selv urimelig"; understreger betydningen af de vejledninger, Kommissionen har udarbejdet for at fremme en korrekt og konsekvent anvendelse af direktivet om urimelig handelspraksis; opfordrer derfor Kommissionen til at præcisere forholdet mellem meddelelsen, vejledningen og det dokument, der er udarbejdet af undergruppen vedrørende det indre marked under Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde;

19.  bemærker, at der kan være forskellige krav til de nationale kompetente myndigheders kontrolmetoder; understreger, at der allerede er gennemført forskellige analyser, der kan tjene som grundlag for udformningen og gennemførelsen af den fælles prøvningsmetodologi, om end deres metoder varierede, og resultaterne ikke blev vurderet på samme måde; mener, at formålet med arbejdet med at udvikle en metode, som ledes af Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), klart bør angives, med henblik på at sikre en ensartet fortolkning af den metode, der kommer ud af det, herunder en definition af "væsentlig forskel", og således at de kompetente myndigheder kan anvende den; påpeger, at en bestemmelse af, hvilket af de forskellige produkter, der er det mest almindelige, og dermed "referenceproduktet", faktisk vil kunne hindre den overordnede vurdering, da det kan være for vanskelig at afgøre;

20.  glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at bistå de nationale håndhævelsesmyndigheder med at finde frem til urimelig handelspraksis i forbindelse med markedsføring af produkter; opfordrer Kommissionen til at koordinere de nationale kompetente myndigheder i denne henseende; understreger, at målet med en sådan metode er at sikre, at medlemsstaterne indsamler pålidelig og sammenlignelig dokumentation på et fælles grundlag og at bidrage til en samlet vurdering af, hvor alvorligt og udbredt problemet med to forskellige kvaliteter på det indre marked er; minder om, at den faktuelle karakter af urimelig praksis formentlig fortsat kun vil blive bedømt fra sag til sag, da omfanget af vildledning af forbrugerne altid beror på en subjektiv vurdering fra den kompetente myndigheds eller domstols side;

21.  glæder sig over, at Kommissionen opfordrer kompetente myndigheder til at gennemføre markedstest inden for medlemsstater, der indebærer produktsammenligninger på tværs af forskellige regioner og lande; påpeger, imidlertid, at sådanne test ifølge Kommissionen bør gennemføres med en fælles testtilgang, som endnu ikke er udviklet fuldt ud; understreger, at der er behov for at overholde tidsplanen, således at resultaterne af de test, der udføres i henhold til en fælles fremgangsmåde gennemføres, offentliggøres på alle officielle EU-sprog i en offentligt tilgængelig database og analyseres så tidligt som muligt, men senest inden udgangen af 2018; understreger desuden, at det er nødvendigt omgående at offentliggøre disse resultater med henblik på at informere forbrugere og producenter for at øge bevidstheden herom og dermed bidrage til at mindske antallet af tilfælde af to forskellige kvaliteter af produkter;

Andre aspekter af spørgsmålet om to forskellige kvaliteter

22.  understreger, at egne mærker er blevet en essentiel del af indholdet i forbrugernes indkøbskurve, og at deres markedsandel er vokset inden for de fleste produktkategorier i de fleste medlemsstater i løbet af det seneste årti; har den holdning, at egne mærker ikke bør give indtryk af at være en mærkevare, for at undgå forvirring blandt forbrugerne; fastholder, at spørgsmålet om egne mærker kræver særlig opmærksomhed fra Kommissionens side, for at sætte en stopper for sammenblandingen af private handelsmærker og mærkevarer; henviser til, at det indre marked er tilgængeligt for producenter og fabrikanter, men at det også er præget af en skarp konkurrence, og at visse varemærker er velkendte og velanskrevne i hele Unionen;

23.  minder om, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret Kommissionen til at fastslå, om to forskellige kvaliteter af produkter har negative følger for lokale og regionale produkter, navnlig SMV'ers; beklager, at Kommissionen indtil videre ikke har fremlagt nogen data;

24.  understreger, at forfalskning af mærkevarer udsætter forbrugerne for sundheds- og sikkerhedsrisici, undergraver forbrugernes tillid til varemærker og medfører indtægtstab for producenterne; noterer sig, at sortimentet af forfalskede varer, der beslaglægges i EU, fortsat er bredt og omfatter næsten alle typer af varer;

25.  er bekymret over de restriktioner, som erhvervsdrivende pålægges, når de køber varer, og som kan have en negativ indvirkning på forbrugernes valg; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udpege de faktorer, der bidrager til en fragmentering af det indre marked for varer og uretmæssigt begrænser forbrugernes mulighed for at drage fuld fordel af det indre marked, med særlig fokus på territoriale forsyningsbegrænsninger og deres konsekvenser; opfordrer Kommissionen til i relevant omfang at gøre brug af konkurrencelovgivningen med henblik på at bekæmpe denne praksis;

26.  påpeger, at de nationale kompetente myndigheder kun kan udtage prøver og foretage prøvninger på deres medlemsstats område; understreger, at der er behov for et styrket, effektivt, gennemsigtigt og hurtigt grænseoverskridende samarbejde og udveksling af data, herunder udveksling vedrørende potentielt ikke-overensstemmende produkter og oplysninger om mulige former for urimelig praksis, mellem nationale forbrugerbeskyttelsesmyndigheder og fødevaremyndigheder, forbrugersammenslutninger og Kommissionen med henblik på at håndtere problemet med to forskellige kvaliteter og forbedre og tilnærme håndhævelsen af lovgivningen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at engagere sig mere intensivt i dette samarbejde; glæder sig over vedtagelsen af den reviderede forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC-forordningen) som styrker undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelserne, forbedrer informations- og dataudvekslingen samt adgangen til alle relevante oplysninger og fastlægger harmoniserede regler for procedurerne for koordinering af undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger med dette for øje;

27.  anerkender nytten af kontrolaktioner, der tjener som en vigtig form for håndhævelseskoordinering inden for rammerne af CPC-forordningen, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke dem yderligere og udvide deres anvendelsesområde;

Anbefalinger og yderligere tiltag

28.  understreger værdien af en bred og rettidig offentlig debat, der fører til øget forbrugerbevidsthed om produkter og deres egenskaber; bemærker, at nogle producenter og ejere af egne mærker allerede har bebudet ændringer til opskrifter eller brugen af en fælles produktionsstandard på EU-plan; fremhæver vigtigheden af industriens rolle i at forbedre gennemsigtighed og klarhed med hensyn til varers sammensætning, kvalitet og eventuelle ændringer dertil; glæder sig over Kommissionens initiativ til at udarbejde en adfærdskodeks i denne henseende; opfordrer til, en endnu større inddragelse af både producenter og forhandlere af hensyn til deres egne interesser, for at bidrage til at finde et effektivt middel til at afhjælpe den nuværende situation så hurtigt som muligt uden anvendelse af håndhævelsesprocedurer, og for at give europæiske forbrugere mulighed for at få adgang til produkter af samme kvalitet i hele det indre marked; opfordrer producenter til at overveje at påføre emballagen et logo som indikation af, at indholdet og kvaliteten af et varemærke er den samme i alle medlemsstater;

29.  opfordrer forbrugerorganisationer, civilsamfundsorganisationer og bemyndigede nationale organer med ansvar for håndhævelse af direktivet om urimelig handelspraksis og anden relevant lovgivning til at spille en mere aktiv rolle i den offentlige debat og i at informere forbrugerne; er overbevist om, at forbrugerorganisationerne kan yde et væsentligt bidrag til at løse problemet med to forskellige kvaliteter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres støtte til nationale forbrugerorganisationer gennem finansielle og retlige mekanismer, så de kan opbygge kapacitet, udvikle deres testaktiviteter, udføre sammenlignende undersøgelser og, sammen med de kompetente myndigheder, bidrage til at opspore og afsløre tilfælde af urimelig produktdifferentiering; mener endvidere, at der bør fremmes en forbedret grænseoverskridende informationsudveksling mellem forbrugerorganisationer;

30.  mener ud fra tidligere erfaringer, at de kompetente myndigheder har været ude af stand til effektivt at håndtere specifikke tilfælde af to forskellige kvaliteter på nationalt plan alene eller håndhæve eksisterende lovgivning, eller at de kun har forsøgt at gøre det i begrænset omfang, hvilket til dels skyldes, at der ikke findes en eksplicit juridisk bestemmelse på EU-plan; minder om, at medlemsstaterne er ansvarlige for at håndhæve direktivet om urimelig handelspraksis, og at de derfor bør gøre det for at sikre, at forbrugerne ikke vildledes af urimelig markedsføringspraksis; understreger, at medlemsstaterne bør sikre, at de kompetente nationale myndigheder er i besiddelse af tilstrækkelig teknisk, finansiel og menneskelig kapacitet til at sikre en effektiv håndhævelse; opfordrer medlemsstaterne til at forsyne forbrugerne med et forum til indgivelse af klager og efterfølgende behandling af disse og så vidt muligt at oplyse forbrugerne om deres rettigheder og muligheder i forbindelse med håndhævelse af eksisterende lovgivning og sælgernes forpligtelser til at oplyse dem om sammensætningen af deres produkter og – hvor det er relevant – deres oprindelse;

31.  henleder opmærksomheden på, at spørgsmålet om to forskellige kvaliteter af produkter er direkte knyttet til det indre markeds funktion og forbrugernes tillid, som begge står på spil, og kræver derfor bl.a. en løsning på EU-plan via direkte bindende foranstaltninger; er overbevist om, at handling på EU-plan set på baggrund af muligheden for tiltag på nationalt plan vil sikre det indre markeds integritet; opfordrer Kommissionen til at kortlægge eksisterende nationale standarder for fødevarer og nonfoodprodukter i EU og vurdere deres relevans i tilfælde af to forskellige kvaliteter i det indre marked;

32.  opfordrer til hurtig udvikling af kapaciteter og mekanismer på EU-plan i en specialiseret overvågnings- og tilsynsenhed i et eksisterende EU-organ (JRC, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) eller et andet organ), til at begrænse bureaukratiet til et minimum, overvåge sammenhængen i sammensætningen og den proportionale anvendelse af ingredienser i fødevarer, som er ens mærket og emballeret, og vurdere komparative laboratorieanalyser med henblik på at identificere denne uredelige handelspraksis ved markedsføring af fødevarer;

33.  glæder sig over Kommissionens forslag til nye aftalebetingelser for forbrugerne, der tager sigte på at gribe ind over for to forskellige kvaliteter af produkter ved at ændre artikel 6 i direktivet om urimelig handelspraksis med henblik på at udpege markedsføring af et produkt som værende identisk med den samme vare, der markedsføres i flere andre medlemsstater, som vildledende handelspraksis, når de pågældende produkter har en forskellig sammensætning eller forskellige egenskaber; bemærker imidlertid, at forslaget også indeholder visse uklare bestemmelser, som kræver præcisering for at sikre korrekt fortolkning og anvendelse;

34.  er imidlertid stærkt overbevist om, at den mest effektive måde at gribe ind over for uberettigede tilfælde af to forskellige kvaliteter af produkter vil være en ændring af bilag I til direktivet om urimelig handelspraksis ved indførelse af endnu et punkt på den "sorte liste", der definerer, hvad der udgør forbudt praksis under alle omstændigheder, og hvor der udtrykkeligt nævnes to kvaliteter af produkter med samme varemærke, når dette er diskriminerende og ikke stemmer overens med forbrugernes forventninger;

35.  understreger, at resultatet af lovgivningsprocessen bør være en klar definition af, hvad der kan betragtes som to forskellige kvaliteter af produkter, og hvordan de kompetente myndigheder bør vurdere og håndtere de enkelte tilfælde; understreger dog i denne forbindelse, at den åbne liste over såkaldte "legitime faktorer" kan stå i vejen for de kompetente myndigheders evne til at foretage en vurdering og anvende lovgivningen; er bekymret over, at brugen af begrebet "definerede forbrugerpræferencer" ved en vurdering af, om en differentiering i produktsammensætningen er berettiget eller ej, kan føre til modstridende fortolkninger hos de kompetente myndigheder;

36.  opfordrer Kommissionen til at udvide mandatet til JRC til at arbejde på en harmoniseret metode for hele Europa til at sammenligne egenskaber af nonfoodprodukter og på retningslinjer til at forbedre produktgennemsigtigheden inden der er gået et år, og til at evaluere resultaterne af prøverne; påpeger, at JRC også med henblik på udveksling af bedste praksis inden for området bør bestræbe sig på at samarbejde med de myndigheder i medlemsstaterne, der allerede har foretaget deres egen produktafprøvning, men endnu ikke har meddelt resultaterne til de nationale myndigheder i andre medlemsstater;

37.  påpeger, at fødevaresikkerheden og -kvaliteten samt beskyttelsen af forbrugerne mod vildledning har allerhøjeste prioritet; minder Kommissionen om dens forpligtelse til at sikre en bedre overvågning og styrke den korrekte anvendelse af EU-lovgivningen; er af den opfattelse, at de kompetente nationale myndigheder bør overvåge overholdelsen af de gældende regler på disse områder effektivt;

38.  glæder sig over Kommissionens forslag om at øge gennemsigtigheden af videnskabelige undersøgelser inden for fødevaresikkerhed som et svar på den offentlige bekymring og således fremme adgangen til den information, der er nødvendig for at træffe købsbeslutninger, som er baseret på en pålidelig, videnskabeligt baseret risikovurdering;

39.  opfordrer de nationale fødevaremyndigheder til i hver enkelt sag at slå fast, om den formodede diskriminerende praksis rent faktisk er ulovlig på grundlag af bestemmelserne i direktivet om urimelig handelspraksis og deres samspil med kravene om fair oplysning i forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne;

40.  bemærker, at alle EU-borgere påvirkes af denne praksis med to forskellige kvaliteter, bl.a. når de rejser mellem medlemsstater;

41.  understreger dog, at betydelige forskelle i produkter til spædbørn, f.eks. babymad og småbørnsføde, ikke kan retfærdiggøres af regionale smagsmæssige præferencer alene;

42.  afviser på det kraftigste visse producenters påstand om, at ændringer i sammensætningen og/eller kvaliteten foretages, således at priserne er i overensstemmelse med forbrugernes forventninger; understreger, at flere undersøgelser har vist, at produkter af lavere kvalitet ofte er dyrere end deres modstykke af højere kvalitet andre steder i EU;

43.  opfordrer stærkt til anvendelse af princippet om den cirkulære økonomi i forbindelse med produktemballage og understreger, at producenten, hvis et produkts emballage i én medlemsstat følger dette princip, skal yde en koordineret indsats for at sikre, at dette også gælder for alle vedkommendes produkter, der markedsføres under samme varemærke og i samme type emballage i og uden for EU;

44.  understreger, at to forskellige kvaliteter af et produkt i nogle tilfælde skyldes manglende håndhævelse af EU-lovgivningen; opfordrer medlemsstaternes myndigheder til hurtigst muligt at håndhæve allerede gældende EU-regler om mærkning af fødevarer, herunder eksempelvis i forbindelse med maskinsepareret kød;

o
o   o

45.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(2) EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1.
(3) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
(4) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 2.
(5) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 11,
(6) EUT C 93 af 24.3.2017, s. 27.
(7) EUT C 86 af 6.3.2018, s. 40.
(8) EUT C 11 af 12.1.2018, s. 2.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik