Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2008(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0267/2018

Predkladané texty :

A8-0267/2018

Rozpravy :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0357

Prijaté texty
PDF 182kWORD 58k
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov – konkrétny prípad potravín,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. mája 2016 s názvom Poučenie o vykonávaní/uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SWD(2016)0163),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. mája 2016 o komplexnom prístupe k podnieteniu cezhraničného elektronického obchodu pre občanov a podniky Európy (COM(2016)0320),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2017 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2018: Program na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Európy (COM(2017)0650),

–  so zreteľom na správu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017,

–  so zreteľom na závery predsedu Európskej rady z 9. marca 2017, najmä na ich odsek 3,

–  so zreteľom na výsledok 3 524. zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktoré sa konalo 6. marca 2017,

–  so zreteľom na zápisnicu z 2 203. zasadnutia Komisie, ktoré sa konalo 8. marca 2017,

–  so zreteľom na informačný dokument o zavádzajúcich postupoch používaných na obaloch výrobkov vypracovaný tematickou sekciou A v januári 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(5), a najmä na jeho odsek 6,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ(8), a najmä na jeho odsek 14,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ(9), a najmä na jeho odsek 178,

–  so zreteľom na svoju väčšiu interpeláciu z 15. marca 2017 o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ(10),

–  so zreteľom na briefing výskumnej služby Európskeho parlamentu z júna 2017 s názvom Dvojaká kvalita značkových potravinových výrobkov: Odstránenie prípadných rozdielov medzi východom a západom,

–  so zreteľom na prieskum o potravinách a českých spotrebiteľoch, ktorý uskutočnila česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) vo februári 2016,

–  so zreteľom na osobitnú štúdiu o otázke dvojakej kvality a zloženia výrobkov predávaných v rámci jednotného trhu Európskej únie z hľadiska právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa (najmä nekalé obchodné praktiky), hospodárskej súťaže (najmä nekalej hospodárskej súťaže) a priemyselného vlastníctva, ktorú vypracovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2017,

–  so zreteľom na rôzne prieskumy, štúdie a testy, ktoré v posledných rokoch uskutočnili potravinárske inšpekcie vo viacerých členských štátoch v strednej a východnej Európe,

–  so zreteľom na správu spoločnosti Nielsen z novembra 2014 o celosvetovej situácii v oblasti vlastných značiek,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. apríla 2018 s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom (COM(2018)0183),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o lepšom presadzovaní a modernizácii právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý Komisia predložila 11. apríla 2018 (COM(2018)0185),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(11),

–  so zreteľom na článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie o ochrane duševného vlastníctva,

–  so zreteľom na spoločný list Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Litvy, Poľskej republiky a Slovenskej republiky Komisii z 23. marca 2018 týkajúci sa otázky dvojakej kvality výrobkov v rámci novej dohody so spotrebiteľom,

–  so zreteľom na výsledky porovnávacích štúdií vykonaných orgánmi a organizáciami na ochranu spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na návrh Komisie na aktualizáciu smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posudzovať a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov označovaných ako totožné na trh vo viacerých krajinách EÚ, ak majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti,

–  zo zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0267/2018),

A.  keďže pri propagácii, predaji alebo dodávaní výrobkov by spoločnosti mali spotrebiteľom poskytovať presné, ľahko pochopiteľné informácie o presnom zložení výrobku, a to aj v prípade miestnych výrobkov a receptov, ktoré im umožnia prijať kvalifikované rozhodnutie o kúpe;

B.  keďže základnou zásadou značiek by mala byť dôvera spotrebiteľov týkajúca sa zloženia, hodnoty a kvality výrobku; keďže je preto povinnosťou výrobcov, aby zabezpečili, že tieto očakávania budú splnené;

C.  keďže spotrebitelia nie sú informovaní o tom, že výrobky rovnakej značky a v rovnakom balení sú prispôsobené miestnym preferenciám a chutiam a keďže rozličná kvalita výrobkov vzbudzuje obavy, že k niektorým členským štátom sa pristupuje odlišne, než k ostatným; keďže Európska únia už vytvorila štítky s cieľom vyhovieť osobitným očakávaniam spotrebiteľov a zohľadniť osobitosti výroby uznané prostredníctvom používania kvalitatívnych označení;

D.  keďže smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SNOP) je hlavným legislatívnym nástrojom Únie na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia neboli vystavení klamlivej reklame a iným nekalým praktikám pri transakciách medzi podnikmi a spotrebiteľmi vrátane predaja výrobkov pod rovnakou značkou spôsobom, ktorý môže spotrebiteľov zavádzať;

E.  keďže nekalé obchodné praktiky môžu byť v SNOP formulované tak, že sú zakázané za každých okolností alebo za určitých okolností; keďže podľa zistení Komisie zahrnutie praktiky do zoznamu v prílohe I k SNOP, ak je náležité, vedie k väčšej právnej istote, a tým aj spravodlivej hospodárskej súťaži medzi výrobcami na trhu;

F.  keďže spotrebitelia si spájajú značku, výrobok a kvalitu, a teda očakávajú, že výrobky tej istej značky a/alebo rovnakého vzhľadu majú aj totožnú kvalitu, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte;

G.  keďže spotrebitelia si spájajú aj značku a názov/obal poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku s kvalitou, a teda očakávajú, že výrobky tej istej značky ponúkané pod rovnakým názvom alebo rovnakého vzhľadu sú takisto rovnaké z hľadiska kvality aj zloženia, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte; keďže všetci poľnohospodári v EÚ produkujú výrobky podľa rovnakých prísnych noriem a zákazníci očakávajú, že táto rovnaká kvalita sa bude vzťahovať aj na iné výrobky v potravinovom reťazci, bez ohľadu na jurisdikciu, v ktorej majú sídlo;

H.  keďže všetci občania EÚ si zasluhujú rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o potravinové a nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu;

I.  keďže nekalé postupy v tejto súvislosti sa musia odstrániť, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov, a keďže iba silná synergia na úrovni EÚ môže vyriešiť tento cezhraničný problém;

J.  keďže posúdenie toho, či je obchodná praktika nekalá podľa SNOP, musia členské štáty vykonávať od prípadu k prípadu, s výnimkou praktík uvedených v prílohe I;

K.  keďže predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2017 zdôraznil, že nie je prijateľné, aby sa v niektorých častiach Európy ľuďom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách napriek tomu, že obal a značka sú zhodné;

L.  keďže medzi členskými štátmi existujú vo vykonávaní SNOP značné rozdiely, pričom metodické prístupy a účinnosť riešení a presadzovanie smernice sa v členských štátoch výrazne líšia;

M.  keďže značka často zohráva najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní sa o hodnote výrobku;

N.  keďže posilnený a efektívnejší rámec spolupráce pri presadzovaní by posilnil dôveru spotrebiteľov a znížil poškodzovanie spotrebiteľov;

O.  keďže všetci spotrebitelia v EÚ majú rovnaké práva a keďže z analýz vyplýva, že niektorí producenti a výrobcovia predávajú výrobky rozdielnej kvality pod tou istou značkou a s klamlivo rovnakým vzhľadom, pričom určité výrobky v niektorých krajinách obsahujú menej hlavnej zložky alebo zložky nižšej kvality, ktorými sa nahrádzajú zložky vyššej kvality; keďže tento problém je viac rozšírený v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004; keďže z analýz vyplýva, že v niektorých prípadoch sa tie isté výrobky alebo výrobky s klamlivo rovnakým vzhľadom a s nižšou kvalitou alebo inou chuťou, konzistenciou či senzorickými vlastnosťami predávajú v rôznych krajinách za výrazne odlišné ceny; keďže, aj keď to nie je v rozpore so zásadami slobodného trhového hospodárstva a platnými pravidlami o označovaní alebo iným potravinovým právom, stále ide o zneužitie identity značky, a teda porušenie zásady, že ku všetkým spotrebiteľom sa pristupuje rovnako;

P.  keďže prípady podstatných rozdielov sa vyskytujú pri výrobkoch, ako sú detské potraviny, čo spochybňuje zásady a tvrdenia výrobcov, že iba prispôsobujú výrobky miestnym preferenciám; keďže niektoré laboratórne výsledky potvrdzujú, že výrobky nižšej kvality môžu obsahovať menej zdravé kombinácie zložiek, čím sa narúša zásada rovnakého zaobchádzania so všetkými spotrebiteľmi; keďže zástupcovia niektorých výrobcov a producentov súhlasili, že v určitých krajinách zmenia receptúru svojich výrobkov tak, aby boli v rámci celého jednotného trhu ponúkané rovnaké výrobky;

Q.  keďže tieto neprijateľné praktiky používajú renomované agropotravinárske nadnárodné spoločnosti, ktoré sa snažia maximalizovať svoje ziskové rozpätia tým, že zneužívajú rozdiely v kúpnej sile medzi jednotlivými členskými štátmi;

R.  keďže vo svojom návrhu s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom, ktorý je cielenou revíziou smerníc EÚ o ochrane spotrebiteľa vychádzajúcou z kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti spotrebiteľov a marketingu, Komisia navrhla aktualizovať SNOP s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posúdiť a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov na trh ako zhodných v jednotlivých krajinách EÚ, ak sa ich zloženie alebo vlastnosti v skutočnosti výrazne líšia;

S.  keďže diferenciácia a inovácia výrobkov ako taká by sa síce nemala obmedzovať, ale spotrebitelia by sa nemali zavádzať;

T.  keďže jednotný trh priniesol významné výhody pre subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci a keďže obchod s potravinami má čoraz výraznejší cezhraničný rozmer a osobitný význam pre fungovanie jednotného trhu;

U.  keďže v záujme využívania výhod vnútorného trhu v plnej miere je zásadné lepšie uplatňovanie existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a spotrebiteľov, aby sa identifikovali a riešili neodôvodnené dvojité normy, a tak sa spotrebitelia chránili pred zavádzajúcimi informáciami a obchodnými praktikami;

V.  keďže v tejto súvislosti je naďalej potrebné posilňovať úlohu spotrebiteľských organizácií; keďže spotrebiteľské organizácie zohrávajú jedinečnú úlohu pri zaručovaní dôvery spotrebiteľov a mali by sa ďalej podporovať prostredníctvom dodatočných právnych a hospodárskych opatrení a budovania kapacít;

W.  keďže preukázané rozdiely v zložení porovnateľných výrobkov by mohli z dlhodobého hľadiska predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov, a to najmä v prípade zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti a ľudia so stravovacími a/alebo zdravotnými ťažkosťami, čím by prispievali k zhoršeniu životnej úrovne občanov; keďže ide napríklad o prípad, keď je obsah tukov a/alebo cukru vyšší, ako sa očakáva, keď sú tuky živočíšneho pôvodu nahradené tukmi rastlinného pôvodu alebo naopak, keď je cukor nahradený umelými sladidlami, alebo keď je vyšší obsah soli; keďže označovanie, ktoré neposkytuje presný obraz o použitých prídavných látkach alebo o počte náhrad za základné zložky, zavádza spotrebiteľov a môže predstavovať riziko pre ich zdravie;

X.  keďže na úrovni EÚ neexistujú nijaké právne predpisy, ktoré by sa týkali dvojakej kvality, v dôsledku čoho je nemožné porovnávať kvalitu alebo určovať prípady dvojakej kvality a čo znamená, že neexistujú nijaké nástroje, ktoré by sa mohli použiť na nápravu tejto situácie; keďže útvar Európskej komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín pravidelne ohlasuje nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní platných požiadaviek potravinového práva EÚ, napríklad pri označovaní mechanicky separovaného mäsa(12) alebo pri používaní prídavných látok v potravinách(13);

Y.  keďže rozdiely v zložení, ktoré môžu mať vplyv na zdravie spotrebiteľov, možno nájsť nielen v potravinách, ale aj v kozmetike, hygienických výrobkoch a výrobkoch na čistenie;

Z.  keďže činnosti zamerané na zmenu zloženia potravín s cieľom znížiť obsah tuku, cukru a soli v potravinách v mnohých krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zaostávajú;

1.  zdôrazňuje, že výsledky mnohých testov a prieskumov vykonaných vo viacerých členských štátoch, najmä v strednej a východnej Európe, pomocou rozličných metodík laboratórneho testovania potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v zdanlivo zhodnom obale existujú rozdiely rôzneho stupňa, okrem iného v zložení a použitých zložkách, čo poškodzuje spotrebiteľov; konštatuje, že podľa prieskumu, ktorý bol vykonaný pre príslušný vnútroštátny orgán, veľkej väčšine spotrebiteľov takéto rozdiely prekážajú; preto dospel k záveru, že na základe zistení týchto testov a prieskumov spotrebiteľov znepokojuje diskriminácia medzi rôznymi trhmi v členských štátoch; zdôrazňuje, že všetky druhy takejto diskriminácie sú neprípustné a že všetci spotrebitelia v EÚ by mali mať prístup k rovnakej úrovni kvality výrobkov;

2.  zdôrazňuje, že prípady takýchto podstatných rozdielov sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale často aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá;

3.  pripomína, že Európsky parlament v roku 2013 vyzval Komisiu, aby uskutočnila zmysluplné vyšetrovanie a posúdila, či je potrebná úprava platných právnych predpisov Únie, a aby informovala Európsky parlament a spotrebiteľov o výsledkoch;

4.  víta nedávne iniciatívy, ktoré ohlásila Komisia s cieľom riešiť túto otázku, najmä jej záväzok, že vytvorí spoločnú metodiku testovania, pridelí rozpočtové prostriedky na jej vypracovanie a presadzovanie a na zber ďalších spoľahlivých a porovnateľných dôkazov a že aktualizuje SNOP a zriadi Informačné centrum pre potravinové podvody a kvalitu;

5.  berie na vedomie, že Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca bolo Európskou radou poverené riešením problému dvojakej kvality; nabáda členské štáty a ich príslušné orgány, aby sa aktívne zapájali do prebiehajúcich iniciatív vrátane vypracovania spoločnej metodiky testovania a jej začlenenia do ich pracovných postupov a zberu ďalších dôkazov; zdôrazňuje potrebu aktívneho zapojenia strán, ktoré zastupujú záujmy spotrebiteľov, vrátane zástupcov spotrebiteľských organizácií, výrobcov a výskumných organizácií, ktoré uskutočnili testy výrobkov v členských štátoch, a možnosti, aby vydávali stanoviská v ich mene; je presvedčený, že Európsky parlament by mal byť zapojený do všetkých prebiehajúcich iniciatív, ktoré môžu mať vplyv na pokusy riešiť otázku dvojakej kvality;

6.  odporúča dotknutým členským štátom, aby vypracovali vlastné posúdenie metodiky a účinnosti presadzovania SNOP a ďalších existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa otázky dvojakej kvality potravín a ďalších výrobkov a aby ich predložili Komisii na vypracovanie objektívneho hodnotenia závažnosti tohto problému;

7.  víta, že Európsky parlament prijal pilotný projekt na rok 2018, v rámci ktorého sa uskutoční séria prieskumov trhu v niekoľkých kategóriách spotrebných výrobkov s cieľom vyhodnotiť rôzne aspekty dvojakej kvality; očakáva včasné uskutočnenie a zverejnenie projektu podľa pôvodného plánu; je presvedčený, že tento projekt by mal pokračovať aj v roku 2019 s cieľom zabezpečiť širšie poznatky a zahrnúť aj nepotravinárske odvetvie; vyzýva, aby sa poslancom EP umožnilo väčšie zapojenie do dohľadu nad projektom; nabáda Európsky parlament, Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné nástroje vrátane pilotných a národných projektov na ďalšie posúdenie rôznych aspektov dvojakej kvality výrobkov;

8.  zdôrazňuje, že komplexné informácie o orgáne verejnej moci zodpovednom za prijímanie opatrení a o príslušných správnych či súdnych konaniach vrátane možnosti podania online sťažností občanmi sú nevyhnutné pre účinné presadzovanie SNOP; preto vníma ako negatívum nedostatok informácií v dotknutých členských štátoch, ktoré napriek vyjadreniam o potrebe riešenia otázky duálnej kvality výrobkov tieto informácie na webových stránkach zodpovedných verejných orgánov neposkytujú;

9.  zdôrazňuje, že Komisii už bolo oznámené nové vnútroštátne opatrenie v oblasti označovania výrobkov, ktorého cieľom je upozorňovať spotrebiteľov na rozdiely v zložení potravín;

10.  víta, že v záujme ďalšieho zlepšenia ochrany spotrebiteľov v EÚ a podpory podnikov Komisia spustila online vzdelávací program, ktorý pomôže spoločnostiam lepšie pochopiť a presadzovať práva spotrebiteľov v EÚ;

Oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa na otázky dvojakej kvality výrobkov

11.  berie na vedomie oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa na otázky dvojakej kvality výrobkov; poukazuje na to, že účelom tohto oznámenia je pomôcť vnútroštátnym orgánom určiť, či spoločnosť porušuje predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ak predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách, a poskytovať im poradenstvo o tom, ako majú navzájom spolupracovať; vyjadruje obavu, že prístup postupných krokov uvedený v oznámení, podľa ktorého by vnútroštátne orgány mali určiť, či výrobcovia porušujú právne predpisy EÚ, tieto orgány v súčasnosti prakticky neuplatňujú, čo by mohlo znamenať, že sa porušujú práva spotrebiteľov;

12.  súhlasí s názorom Komisie, že v rámci jednotného trhu, na ktorom majú spotrebitelia všeobecnú predstavu o zásadách voľného obehu a rovnakého prístupu k tovaru, a priori neočakávajú, že sa výrobky rovnakej značky predávané v rôznych krajinách budú líšiť; pripomína, že podľa Komisie štúdie týkajúce sa vernosti značke potvrdzujú, že značky predstavujú v mysliach spotrebiteľov osvedčenie o kontrolovanej a stálej kvalite; ďalej súhlasí s Komisiou, že tým sa vysvetľuje, prečo môžu niektorí spotrebitelia očakávať, že značkové výrobky budú mať aspoň rovnocennú, ak nie úplne rovnakú kvalitu bez ohľadu na miesto a čas nákupu a že ich majitelia značiek informujú, keď sa rozhodnú zmeniť zloženie svojich výrobkov;

13.  preto sa domnieva, že poskytnutie všetkých dodatočných informácií, hoci v hlavnom zornom poli obalu, nie je dostatočné, pokiaľ spotrebiteľ jasne nerozumie, že sa daný výrobok líši od zdanlivo identických výrobkov rovnakej značky predávaných v iných členských štátoch;

14.  ďalej s Komisiou v tejto súvislosti súhlasí, že výrobcovia nemusia nevyhnutne ponúkať rovnaké výrobky v rôznych zemepisných oblastiach a že voľný pohyb tovaru neznamená, že každý výrobok musí byť všade v rámci jednotného trhu rovnaký; zdôrazňuje, že hospodárske subjekty môžu uvádzať na trh a predávať tovar s rôznym zložením a vlastnosťami na základe legitímnych faktorov za predpokladu, že v plnej miere dodržiavajú právne predpisy EÚ; zdôrazňuje však, že tieto výrobky by nemali mať rôznu kvalitu, keď sa ponúkajú spotrebiteľom na rôznych trhoch;

15.  domnieva sa, že poskytovanie presných a ľahko pochopiteľných informácií spotrebiteľom je kľúčové pre riešenie otázky dvojakej kvality výrobkov; je presvedčený, že v prípade, keď spoločnosť chce umiestniť na trhy rôznych členských štátov výrobok, ktorého určité vlastnosti sa líšia, takýto výrobok nemôže mať zdanlivo rovnaké označenie a značku;

16.  poznamenáva, že môžu existovať prijateľné rozdiely v zložení výrobku jednej značky a že výrobky sa môžu líšiť v závislosti od regionálnych spotrebiteľských preferencií, zdrojov miestnych zložiek, požiadaviek vnútroštátneho práva alebo cieľov zmeny zloženia; zdôrazňuje, že zámerom nie je stanoviť alebo harmonizovať požiadavky na kvalitu potravín a že nie je žiaduce predpísať výrobcom presné zloženie rôznych výrobkov; je však presvedčený, že preferencie spotrebiteľov by sa nemali využívať ako zámienka na zníženie kvality alebo ponúkanie rôznych stupňov kvality na rôznych trhoch; zdôrazňuje, že spotrebitelia musia byť jasne informovaní a vedomí si tohto prispôsobenia v prípade každého jednotlivého výrobku, a nielen vo všeobecnosti, že existuje takáto ustálená prax;

17.  domnieva sa, že oznámenie je chápané tak, že sa primárne vzťahuje na potraviny; je presvedčený, že ustanovenia o uplatňovaní právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa by sa mali všeobecne vzťahovať na všetky potravinové aj nepotravinové výrobky dostupné na jednotnom trhu a že etikety výrobkov musia byť pre spotrebiteľov čitateľné a musia obsahovať úplné informácie;

18.  upozorňuje na usmernenie Komisie z roku 2016 o uplatňovaní SNOP, v ktorom sa uvádza, že: „tovar rovnakej značky, ktorý má rovnaký alebo podobný obal, sa môže líšiť, pokiaľ ide o zloženie, v závislosti od miesta výroby a cieľového trhu, t. j. môže sa líšiť medzi jednotlivými členskými štátmi,“ a že „podľa SNOP obchodné praktiky uvádzajúce na trh produkty s rozdielnym zložením samé osebe nie sú nekalé.“; zdôrazňuje význam usmerňovacích dokumentov Komisie pri uľahčovaní riadneho a jednotného uplatňovania SNOP; preto vyzýva Komisiu, aby objasnila vzťah medzi oznámením, usmernením a dokumentom, ktorý vypracovala podskupina pre vnútorný trh v rámci fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca;

19.  konštatuje, že môžu existovať rôzne požiadavky na metódy kontroly, ktoré používajú príslušné vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že existujú rôzne analýzy, ktoré sa už vykonali a ktoré by mohli slúžiť ako základ pre navrhnutie a zavedenie spoločnej testovacej metodiky, a to aj v prípade, že sa ich metodiky líšili a ich výsledky neboli posúdené rovnako; domnieva sa, že cieľ práce na vývoji metodiky pod vedením Spoločného výskumného centra Komisie (JRC) by sa mal jasne uviesť, aby sa zabezpečil jednotný výklad výslednej metodiky vrátane vymedzenia pojmu „významný rozdiel“ a aby sa príslušným orgánom umožnilo jej využívanie; poukazuje na to, že určenie toho, ktorý z rôznych výrobkov je najštandardnejší, a teda „referenčný produkt“, by mohlo v skutočnosti brániť celkovému posúdeniu, keďže toto určenie môže byť príliš zložité;

20.  víta úsilie Komisie pomôcť vnútroštátnym orgánom presadzovania práva identifikovať nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní výrobkov na trh; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti koordinovala príslušné vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že cieľom takejto metodiky je zabezpečiť zhromaždenie spoľahlivých a porovnateľných dôkazov členskými štátmi na spoločnom základe a prispieť k celkovému posúdeniu závažnosti a rozšírenia problému dvojakej kvality na jednotnom trhu; pripomína, že faktická povaha nekalých praktík sa pravdepodobne aj naďalej bude posudzovať len od prípadu k prípadu, nakoľko rozsah zavádzania spotrebiteľa je vždy vecou subjektívneho posúdenia zo strany príslušného orgánu alebo súdu;

21.  víta rozhodnutie Komisie vyzvať príslušné orgány, aby vykonali viac prieskumov trhu v rámci členských štátov, ktoré zahŕňajú porovnania výrobkov naprieč rôznymi regiónmi a krajinami; zdôrazňuje však, že podľa Komisie by sa mali takéto testy vykonávať na základe spoločného testovacieho prístupu, ktorý ešte nebol úplne dokončený; zdôrazňuje potrebu dodržiavať harmonogram tak, aby boli výsledky testovania vykonaného na základe spoločného testovacieho prístupu skompletizované, uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ vo verejne prístupnej databáze a zanalyzované čo najskôr, ale najneskôr do konca roku 2018; okrem toho zdôrazňuje potrebu promptne zverejňovať tieto výsledky na účely informovania spotrebiteľov a výrobcov s cieľom zvýšiť informovanosť a pomôcť tak znížiť výskyt dvojakej kvality výrobkov;

Ďalšie aspekty dvojakej kvality

22.  zdôrazňuje, že súkromné značky sa stali jednou zo základných položiek nákupného koša spotrebiteľov a že v uplynulom desaťročí sa ich podiel na trhu vo väčšine kategórií výrobkov vo väčšine členských štátov zvýšil; domnieva sa, že súkromné značky by nemali vyvolávať dojem značkového výrobku, aby sa zabránilo mäteniu spotrebiteľa; opäť zdôrazňuje, že otázka súkromných značiek si vyžaduje osobitnú pozornosť Komisie, aby sa ukončili zámeny medzi súkromnými značkami a značkovými výrobkami; konštatuje, že jednotný trh je prístupný pre producentov a výrobcov, ale zároveň je veľmi konkurenčný, pričom niektoré značky sú všeobecne známe alebo pozitívne vnímané v celej Únii;

23.  pripomína, že Európsky parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby určila, či má dvojaká kvalita negatívny vplyv na miestnu a regionálnu výrobu, najmä MSP; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ nepredložila žiadne údaje;

24.  zdôrazňuje, že falšovanie značkových výrobkov vystavuje spotrebiteľov zdravotným a bezpečnostným rizikám, ohrozuje dôveru spotrebiteľov v značky a vedie k strate príjmu pre výrobcov; konštatuje, že škála falšovaných výrobkov odhalených v EÚ je aj naďalej široká a zahŕňa takmer všetky typy tovaru;

25.  je znepokojený obmedzovaním obchodníkov pri nákupe tovaru, ktoré môže mať negatívny vplyv na výber pre spotrebiteľa; naliehavo žiada Komisiu, aby identifikovala faktory, ktoré prispievajú k fragmentácii jednotného trhu s tovarom a nelegitímne obmedzujú schopnosť spotrebiteľov plne využívať výhody jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o územné obmedzenia dodávok a ich dôsledky; vyzýva Komisiu, aby na boj proti takýmto praktikám využívala právo hospodárskej súťaže, ak je možné ho uplatniť;

26.  poukazuje na to, že príslušné vnútroštátne orgány môžu odoberať vzorky a vykonávať testy len na území svojho členského štátu; zdôrazňuje potrebu posilnenej, účinnej, transparentnej a rýchlej cezhraničnej spolupráce a výmeny údajov vrátane výmeny informácií o výrobkoch, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi, a informácií o možných nekalých praktikách medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a potravín, združeniami spotrebiteľov a Komisiou s cieľom bojovať proti dvojakej kvalite a zlepšiť a aproximovať presadzovanie právnych predpisov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa intenzívnejšie zapájali do takejto spolupráce; víta prijatie revidovaného nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktoré posilňuje právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania, zlepšuje výmenu informácií a údajov a prístup ku všetkým relevantným informáciám a v tejto súvislosti stanovuje harmonizované pravidlá, ktoré určujú postupy koordinácie opatrení v oblasti vyšetrovania a presadzovania;

27.  uznáva užitočnosť spoločných kontrolných akcií ako dôležitej formy koordinácie presadzovania na základe nariadenia CPC a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ich ďalej posilňovali a rozširovali ich rozsah;

Odporúčania a ďalšie kroky

28.  zdôrazňuje význam rozsiahlej a včasnej verejnej diskusie, ktorá vedie k zvýšenej informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch a ich vlastnostiach; konštatuje, že niektorí výrobcovia a vlastníci súkromných značiek už oznámili zmeny svojich receptúr alebo použitie jednotnej výrobnej normy na úrovni EÚ; zdôrazňuje významnú úlohu priemyslu pri zvyšovaní transparentnosti a jasnosti zloženia a kvality výrobkov a ich zmien; víta iniciatívu Komisie vypracovať v tejto súvislosti kódex správania; vyzýva, aby sa výrobcom a maloobchodníkom v ich vlastnom záujme umožnilo ešte väčšie zapojenie s cieľom pomôcť čo najskôr nájsť účinný prostriedok nápravy súčasnej situácie bez použitia postupov presadzovania práva a umožniť európskym spotrebiteľom prístup k výrobkom rovnakej kvality na celom jednotnom trhu; vyzýva výrobcov, aby zvážili umiestnenie loga na obale, ktoré by informovalo, že obsah a kvalita tej istej značky je rovnaká vo všetkých členských štátoch;

29.  vyzýva spotrebiteľské organizácie, organizácie občianskej spoločnosti a notifikované národné orgány zodpovedné za presadzovanie SNOP a ďalších relevantných právnych predpisov, aby sa aktívnejšie zúčastňovali na verejnej diskusii a na informovaní spotrebiteľov; je presvedčený, že spotrebiteľské organizácie by mohli významne prispieť k riešeniu problému dvojakej kvality; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoju podporu vnútroštátnym spotrebiteľským organizáciám prostredníctvom finančných a právnych mechanizmov, aby mohli budovať kapacity, rozvíjať svoje testovacie činnosti, vykonávať porovnávacie testy a v spolupráci s príslušnými orgánmi pomáhať sledovať a odhaľovať prípady nekalej diferenciácie výrobkov; navyše je presvedčený, že by sa mala podporovať intenzívnejšia cezhraničná výmena informácií medzi spotrebiteľskými združeniami;

30.  domnieva sa, že na základe predchádzajúcich skúseností príslušné orgány neboli schopné účinne riešiť žiadne konkrétne prípady dvojakej kvality len na vnútroštátnej úrovni alebo presadiť existujúce právne predpisy, alebo sa pokúsili tak urobiť len v minimálnej miere, a to čiastočne z dôvodu neexistencie explicitného právneho ustanovenia na úrovni EÚ; pripomína, že členské štáty sú zodpovedné za presadzovanie SNOP a mali by tak preto robiť, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú zavádzaní nekalými marketingovými praktikami; zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány mali primerané technické, finančné a ľudské spôsobilosti na zabezpečenie účinného presadzovania; vyzýva členské štáty, aby spotrebiteľom poskytli priestor na podávanie sťažností a ich ďalšie prešetrovanie a v maximálnej možnej miere informovali spotrebiteľov o ich právach a možnostiach, pokiaľ ide o presadzovanie existujúcich právnych predpisov a povinnosti predávajúcich informovať spotrebiteľov o zložení a podľa možnosti aj pôvode výrobkov;

31.  upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a dôverou spotrebiteľa, ktoré sú obe ohrozené, a preto si vyžaduje okrem iného riešenie na úrovni Únie formou priamo vykonateľných opatrení; je presvedčený, že vzhľadom na možnosť opatrení na národnej úrovni by sa opatreniami na úrovni Únie zaručila integrita jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby zmapovala existujúce vnútroštátne normy pre potravinové a nepotravinové výrobky v EÚ a aby posúdila ich relevantnosť pre prípady dvojakej kvality na jednotnom trhu;

32.  požaduje urýchlený rozvoj kapacít a mechanizmov na úrovni EÚ v rámci osobitného oddelenia pre monitorovanie a dohľad v existujúcom orgáne EÚ (JRC, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo iný orgán), pričom sa byrokracia udrží na minime, s cieľom monitorovať súlad v zložení a pomernom používaní zložiek v potravinových výrobkoch rovnakej značky a s rovnakým obalom a vyhodnocovať porovnávacie laboratórne analýzy, aby sa identifikovali tieto nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní potravinových výrobkov na trh;

33.  víta návrh Komisie s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom, ktorého cieľom je riešiť dvojakú kvalitu výrobkov zmenou článku 6 SNOP tak, že ako klamlivú obchodnú praktiku určí uvádzanie výrobku na trh ako identického s rovnakým výrobkom uvádzaným na trh v niekoľkých ďalších členských štátoch, ak majú tieto výrobky odlišné zloženie alebo vlastnosti; konštatuje však, že návrh obsahuje aj niekoľko nejasných ustanovení, ktoré si vyžadujú objasnenie, aby sa zabezpečil správny výklad a uplatňovanie;

34.  je však pevne presvedčený, že najúčinnejším riešením, pokiaľ ide o neodôvodnené prípady dvojakej kvality, by bola zmena prílohy I SNOP, ktorou by sa pridala ďalšia položka do „čierneho zoznamu“ uvádzajúceho praktiky zakázané za každých okolností a ktorou by sa výslovne uviedla dvojaká kvalita výrobkov rovnakej značky, ak je diskriminačná a nerešpektuje očakávania spotrebiteľov;

35.  zdôrazňuje, že výsledkom legislatívneho procesu by malo byť jasné vymedzenie toho, čo je možné považovať za dvojakú kvalitu a ako by mali príslušné orgány posudzovať a riešiť každý prípad; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že otvorený zoznam tzv. legitímnych faktorov by mohol ohroziť schopnosť príslušných orgánov vykonať hodnotenie a uplatniť právne predpisy; vyjadruje obavu, že použitie koncepcie „stanovených spotrebiteľských preferencií“ pri posudzovaní toho, či je diferenciácia zloženia výrobku oprávnená, alebo nie, môže viesť k sporným výkladom medzi príslušnými orgánmi;

36.  vyzýva Komisiu, aby predĺžila mandát JRC na prácu na celoeurópskej harmonizovanej metodike porovnávania vlastností nepotravinových výrobkov, ako aj na usmerneniach týkajúcich sa zlepšenia transparentnosti výrobkov do jedného roka a aby vyhodnotila výsledky testov; poukazuje na to, že JRC by sa malo na účely výmeny najlepších postupov v tejto oblasti usilovať aj o spoluprácu s orgánmi členských štátov, ktoré už vykonali vlastné testovanie výrobkov, ale zatiaľ neoznámili výsledky vnútroštátnym orgánom ostatných členských štátov;

37.  poukazuje na to, že bezpečnosť a kvalita potravín, ako aj ochrana spotrebiteľov pred zavádzaním, sú záležitosťami s najvyššou prioritou; pripomína Komisii jej záväzok lepšie monitorovať a zintenzívniť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ; domnieva sa, že príslušné vnútroštátne orgány by mali účinne monitorovať dodržiavanie platných právnych predpisov v týchto oblastiach;

38.  víta návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín v reakcii na prejavy znepokojenia verejnosti s cieľom posilniť prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na prijatie rozhodnutia o kúpe na základe spoľahlivého, vedecky podloženého hodnotenia rizika;

39.  vyzýva vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín, aby na základe ustanovení SNOP a ich interakcie s požiadavkami na čestné informácie stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom od prípadu k prípadu stanovili, či sú tieto domnelé diskriminačné praktiky skutočne nezákonné;

40.  konštatuje, že všetci občania EÚ sú postihnutí praktikami v oblasti dvojakej kvality, a to aj pri cestovaní medzi členskými štátmi;

41.  zdôrazňuje však, že významné rozdiely medzi výrobkami pre malé deti, ako sú potraviny pre dojčatá a batoľatá, nemožno vysvetliť iba na základe regionálnych chuťových preferencií;

42.  dôrazne odmieta tvrdenie niektorých výrobcov, že zmeny v zložení a/alebo kvalite vyplývajú zo snahy prispôsobiť ceny očakávaniam spotrebiteľov; zdôrazňuje, že z rôznych štúdií vyplynulo, že výrobky nižšej kvality sú často drahšie než ich ekvivalenty vyššej kvality v inej časti EÚ;

43.  dôrazne podporuje používanie zásady obehového hospodárstva v prípade obalov výrobkov a zdôrazňuje, že ak obal výrobku v jednom členskom štáte zodpovedá tejto zásade, potom by výrobca mal vynaložiť intenzívne úsilie, aby zaistil, že sa to bude týkať všetkých jeho výrobkov predávaných pod tou istou značkou a v rovnakom type obalu v celej EÚ i mimo nej;

44.  zdôrazňuje, že niektoré prípady dvojakej kvality výrobkov sú dôsledkom nedostatočného presadzovania práva EÚ; vyzýva orgány členských štátov, aby ako naliehavú záležitosť presadzovali existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa označovania potravín, a to aj pokiaľ ide napríklad o mechanicky separované mäso;

o
o   o

45.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
(4) Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 2.
(5) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 27.
(7) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 40.
(8) Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 2.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia