Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2069(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0291/2018

Predkladané texty :

A8-0291/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/10/2018 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0358

Prijaté texty
PDF 251kWORD 43k
Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (2018/2069(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa, ktorú 28. marca 2018 predložil zástupca generálneho prokurátora Najvyššieho súdu Grécka, aby mohol proti nemu začať trestné konanie za trestný čin nezaplatenia dlžných súm štátu (trestnoprávne veci ABM: IG 2017/11402 a EG 10-17/337, predložené spolu s dokumentom 1160350 z 28. marca 2018), a ktorá bola oznámená v pléne 2. mája 2018,

–  po vypočutí Georgiosa Kyrtsosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0291/2018),

A.  keďže úrad prokurátora na Najvyššom súde Grécka požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Kyrtsosa imunity v súvislosti s trestným konaním vo veci nezaplatenia dlžnej sumy štátu (suma prevyšujúca 200 000 EUR), podľa ustanovení článku 25 ods. 1 a 6 zákona 1882/1990 novelizovaného ustanoveniami článku 23 ods. 1 zákona 2523/1997 a článku 25 ods. 1 zákona 1882/90 nahradeného článkom 34 ods. 1 zákona 3220/2004, článkom 3 ods. 1 zákona 3943/2011, článkom 20 zákona 4321/2015 a článkom 8 zákona 4337/2015;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatknutí, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu;

D.  keďže Georgios Kyrtsos pôsobil od 29. júna 2009 ako osoba oprávnená konať v mene (výkonný riaditeľ) spoločnosti Free Sunday Publishing House Ltd.;

E.  keďže Georgios Kyrtsos ako osoba oprávnená konať v mene Free Sunday Publishing House Ltd. je obvinený z nezaplatenia sumy šesťstodvadsaťsedemtisíc sedemstopäťdesiatdva eur a šesťdesiatpäť centov (627 752,65 EUR), ktorú dlží štátu;

F.  keďže údajný trestný čin nemá žiadne priame spojenie s činnosťou Georgiosa Kyrtsosa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí s jeho bývalou funkciou manažéra novinovej spoločnosti;

G.  keďže na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa trestné konanie netýka vyjadreného názoru alebo hlasovania pri výkone úloh daného poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže neexistuje dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Georgiosa Kyrtsosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Georgiosovi Kyrtsosovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia