Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2220(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0294/2018

Indgivne tekster :

A8-0294/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/10/2018 - 7.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0363

Vedtagne tekster
PDF 260kWORD 53k
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 2. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0294/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Nederlandene indgav ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed om økonomisk EGF-støtte som følge af 1 324 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 64 (Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring) i NUTS 2-regionerne i NL12 - Friesland, NL13 - Drenthe og NL21 - Overijssel i Nederlandene og til, at dette er den første ansøgning inden for denne økonomiske sektor siden oprettelsen af EGF;

D.  der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 192 500 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 987 500 EUR;

2.  bemærker, at de nederlandske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 23. februar 2018, og at Kommissionens vurdering heraf efter fremlæggelsen af yderligere oplysninger fra Nederlandene blev afsluttet den 20. juli 2018 og fremsendt til Parlamentet den 20. august 2018;

3.  bemærker, at Nederlandene gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise og dennes indvirkning på driften og tjenesterne ydet af de nederlandske banker; anerkender, at de lave rentesatser, der blev indført som reaktion på den finansielle krise, de strengere lovgivningsmæssige betingelser og den væsentlige nedgang på realkreditmarkedet og i adgangen til kredit for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) skabte faldende rentabilitet og et presserende behov for nedbringelse af omkostningerne; beklager, at bankerne som følge heraf har reduceret deres personale, primært ved lukning af regionale filialer og omstrukturering til online banking;

4.  anerkender, at der ganske vist har været et vist opsving i de seneste år, men at låneaktiviteterne på realkreditmarkedet fortsat er lavere end før finanskrisen;

5.  beklager, at de finansielle sektorer i andre medlemsstater er udsat for et lignende pres; anerkender, at afskedigelserne i nogle tilfælde kan sprede sig over en for lang periode til, at de opfylder EGF-kriterierne; opfordrer ikke desto mindre medlemsstaternes regeringer til at overveje, om EGF kan spille en nyttig rolle med hensyn til at sætte medarbejderne i stand til at tilpasse sig disse ændringer;

6.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i tyve virksomheder i den nederlandske banksektor, forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, at arbejdsløsheden i de tre provinser, der er omfattet af ansøgningen (Friesland, Drenthe og Overijssel), er højere end det nationale gennemsnit, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, de afskedigede arbejdstageres begrænsede uddannelse og det høje antal jobsøgende;

7.  bemærker, at ansøgningen vedrører 1 324 afskedigede arbejdstagere; stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, hvorfor kun 450 af dem vil være omfattet af de foreslåede foranstaltninger; påpeger, at flertallet af de afskedigede arbejdstagere er kvinder (59 %), som er en del af det administrative personale eller receptionister; bemærker endvidere, at 27 % af de afskedigede arbejdstagere er 55 år eller ældre; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

8.  glæder sig over Nederlandenes beslutning om at målrette bistanden mod sårbare grupper og om at hjælpe mennesker med at skifte erhverv, sektor eller region, herunder uddannelse i detailsektoren og nye erhvervsprofiler såsom transport, IT-tjenester og tekniske erhverv, som tilbyder større jobmuligheder;

9.  bemærker, at Nederlandene planlægger syv typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) udredning, ii) hjælp til jobsøgning, iii) mobilitetspulje, iv) iværksætterfremme, -kurser og -coaching, v) efter- og videreuddannelse og omskoling, vi) hjælp til genplacering, vii) iværksætterstøtte;

10.  bemærker, at mobilitetspuljen tegner sig for næsten 30 % af den samlede pakke af individualiserede tilbud; forstår, at dette omfatter coaching for personer, som ellers ville have svært ved at finde beskæftigelse;

11.  anerkender, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med interessenter og sociale partnere, som f.eks. den hollandske banksammenslutning (NVB), den hollandske sammenslutning af fagforeninger (FVN) og den nationale kristne sammenslutning af fagforeninger (CNV);

12.  understreger, at de nederlandske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter;

13.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

17.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

18.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Nederlandene – EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/1675.)

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik