Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2220(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0294/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0294/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/10/2018 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0363

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 428kWORD 55k
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0294/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 1 324 απολύσεις που έγιναν στον οικονομικό τομέα ο οποίος ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 64 - (Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία), στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 NL12 - Friesland, NL13 - Drenthe and NL21 - Overijssel στις Κάτω Χώρες, η οποία είναι η πρώτη αίτηση για τον συγκεκριμένο οικονομικό τομέα από την ίδρυση του ΕΤΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, βάσει του οποίου απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι οι Κάτω Χώρες δικαιούνται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 192 500 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 1 987 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 20 Ιουλίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 20 Αυγούστου 2018·

3.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν πως οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στις υπηρεσίες και στη λειτουργία των ολλανδικών τραπεζών· αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, που διαμορφώθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αυστηρότερες κανονιστικές συνθήκες, η πτώση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων και η μείωση της χορήγησης πιστώσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προκάλεσαν πτώση της κερδοφορίας και κατέστησαν επείγουσα την ανάγκη μείωσης του κόστους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες μείωσαν το προσωπικό τους, κυρίως κλείνοντας περιφερειακά υποκαταστήματα και αναπροσανατολίζοντας τη δραστηριότητά τους προς την κατεύθυνση των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών·

4.  αναγνωρίζει ότι, παρά το γεγονός πως υπήρξε κάποια ανάκαμψη κατά τα τελευταία έτη, ο δανεισμός στην αγορά ενυπόθηκων δανείων παραμένει χαμηλότερος από ό,τι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικοί τομείς σε άλλα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απολύσεις μπορούν να κατανεμηθούν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του ΕΤΠ· καλεί, ωστόσο, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εξετάσουν κατά πόσο το ΕΤΠ θα μπορούσε να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο παρέχοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές·

6.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 20 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ολλανδικό τραπεζικό τομέα αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, ότι η ανεργία στις τρεις επαρχίες που καλύπτονται από την αίτηση (Friesland, Drenthe και Overijssel) είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες της ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1 324 εργαζόμενους που απολύθηκαν· διερωτάται, ωστόσο, γιατί μόνο 450 από αυτούς θα αποτελέσουν στόχο των προτεινόμενων μέτρων· τονίζει ότι η πλειονότητα των απολυμένων εργαζομένων είναι γυναίκες (59 %) που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό ή στο προσωπικό υποδοχής· σημειώνει επίσης ότι το 27 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου η ευάλωτη αυτή ομάδα εργαζομένων να έχει περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των Κάτω Χωρών να στοχεύσουν τη βοήθεια προς ευάλωτες ομάδες και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αλλάζουν επάγγελμα, τομέα ή περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τον τομέα του λιανικού εμπορίου και για νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως οι μεταφορές, οι υπηρεσίες ΤΠ και τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

9.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες σχεδιάζουν επτά ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) υποδοχή, ii) βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, iii) δεξαμενή κινητικότητας, iv) κατάρτιση και καθοδήγηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, v) κατάρτιση και επανακατάρτιση, vi) βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, vii) επιχορήγηση προώθησης της επιχειρηματικότητας·

10.  σημειώνει ότι η δεξαμενή κινητικότητας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών· κατανοεί ότι εδώ περιλαμβάνεται η καθοδήγηση ατόμων που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας·

11.  αναγνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε σε διαβούλευση με τους παράγοντες του κλάδου και με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως η ολλανδική ένωση τραπεζών (NVB), η ολλανδική ομοσπονδία εργατικών ενώσεων (FNV) και η εθνική ομοσπονδία χριστιανικών εργατικών ενώσεων (CNV)·

12.  τονίζει ότι οι ολλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

13.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώνει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

17.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση των Κάτω Χωρών – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/1675.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου