Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2220(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0294/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0294/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/10/2018 - 7.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0363

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 42k
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Alankomaiden hakemus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0294/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että vähennetyille työntekijöille tarjottavan unionin taloudellisen tuen olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Alankomaat jätti hakemuksen EGF/2018/001 NL/Financial service activities EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden 1 324 työntekijävähennyksen vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 64 (Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Friesland (NL12), Drenthe (NL13) ja Overijssel (NL21) Alankomaissa, ja että tämä on ensimmäinen kyseiseen toimialaan liittyvä hakemus EGR:n perustamisen jälkeen;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteereihin, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona jäsenvaltiossa sijaitsevista yrityksistä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä talouden alalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai kahdella NUTS 2 -tason vierekkäisellä alueella;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 192 500 euroa eli 60 prosenttia 1 987 500 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Alankomaiden viranomaiset jättivät hakemuksen 23. helmikuuta 2018 ja että Alankomaiden toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 20. heinäkuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille 20. elokuuta 2018;

3.  toteaa, että Alankomaat esittää, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja sen vaikutuksiin hollantilaisten pankkien palveluihin ja toimintaan; toteaa, että alhainen korkotaso, johon siirryttiin rahoituskriisin vuoksi, tiukemmat sääntelyehdot sekä asuntolainamarkkinoiden ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) luotonsaannin huomattava hiipuminen heikensivät kannattavuutta ja pakottivat kiireellisesti vähentämään kustannuksia; pitää valitettavana, että tämän seurauksena pankit ovat vähentäneet henkilöstöään lähinnä sulkemalla aluekonttoreita ja siirtymällä verkkopankkitoimintaan;

4.  toteaa, että vaikka viime vuosina on tapahtunut jonkin verran elpymistä, lainananto asuntolainamarkkinoilla on edelleenkin vähäisempää kuin ennen talouskriisiä;

5.  pitää valitettavana, että rahoitusalaan kohdistuu muissakin jäsenvaltioissa samantapaisia paineita; toteaa, että joissakin tapauksissa työntekijävähennykset saattavat jaksottua niin pitkälle aikavälille, etteivät ne täytä EGR:n kriteerejä; kehottaa kuitenkin jäsenvaltioiden hallituksia harkitsemaan, voisiko EGR olla jollakin tavalla hyödyksi työntekijöiden auttamisessa näihin muutoksiin sopeutumisessa;

6.  panee merkille, että Alankomaiden pankkialalla toimivien 20 yrityksen työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen, että kolmella hakemuksen aiheena olevalla alueella (Friesland, Drenthe ja Overijssel) työttömyys on maan keskiarvoa korkeampi ja että irtisanomisten vaikutukset kytkeytyvät uudelleentyöllistymisen vaikeuteen, joka johtuu työpaikkojen vähyydestä, irtisanottujen työntekijöiden matalasta koulutustasosta ja työnhakijoiden suuresta määrästä;

7.  ottaa huomioon, että hakemus koskee 1 324:ää vähennettyä työntekijää; toteaa, ettei kuitenkaan ole selvää, miksi vain 450 heistä on ehdotettujen toimenpiteiden kohteena; kiinnittää huomiota siihen, että enin osa vähennetyistä työntekijöistä (59 prosenttia) on naisia, jotka työskentelevät hallintotehtävissä tai vastaanottovirkailijoina; toteaa lisäksi, että 27 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on yli 55-vuotiaita; pitää näin ollen EGR:stä osarahoitettuja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä tärkeinä, sillä ne parantavat näiden haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

8.  pitää myönteisenä Alankomaiden päätöstä kohdentaa apu haavoittuville ryhmille ja auttaa ihmisiä, jotka vaihtavat ammattia, alaa tai aluetta, myös kouluttamalla ihmisiä vähittäiskaupan alalle tai enemmän työmahdollisuuksia tarjoaviin uusiin ammattiprofiileihin, kuten liikennealan ammatit, tietotekniikkapalvelut ja tekniset ammatit;

9.  toteaa, että Alankomaat suunnittelee seitsemänlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) osallistujien sisäänotto, ii) työnhakuneuvonta, iii) liikkuvuusreservi, iv) yrittäjyyden edistäminen, koulutus ja valmennus, v) koulutus ja uudelleenkoulutus, vi) työhön sijoittumisen tuki ja vii) avustus yrittäjyyden edistämiseen;

10.  panee merkille, että liikkuvuusreservi vastaa lähes 30:tä prosenttia yksilöllisten palvelujen kokonaispaketista; ymmärtää, että tähän liittyy sellaisten henkilöiden tukeminen, joiden olisi muuten vaikea löytää työtä;

11.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu sidosryhmiä ja työmarkkinaosapuolia, kuten Alankomaiden pankkiyhdistystä (NVB), Alankomaiden ammattiyhdistysten liittoa (FNV) ja kansallista kristillisten ammattiyhdistysten liittoa (CNV);

12.  korostaa Alankomaiden viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

13.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

14.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

15.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

17.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

18.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Alankomaiden hakemuksen johdosta – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/1675.)

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö