Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2220(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0294/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0294/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 02/10/2018 - 7.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0363

Elfogadott szövegek
PDF 265kWORD 48k
2018. október 2., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2018/001 NL/Financial service activities kérelem
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. október 2-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0294/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Hollandia „EGF/2018/001 NL/Financial service activities” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 64. ágazatban (Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) az NL 12 - Friesland, NL 13 - Drenthe és NL 21 - Overijssel NUTS II. szintű régiókban történt 1324 elbocsátást követően, ami az EGAA létrehozása óta az első kérelem ebben a gazdasági ágazatban;

D.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam egy régiójában vagy két egymással határos NUTS II. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalattól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Hollandia jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 192 500 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 987 500 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megjegyzi, hogy a holland hatóságok 2018. február 23-án nyújtották be a kérelmet, és hogy a Hollandia általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2018. július 20-án fejezte be, majd erről 2018. augusztus 20-án értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy Hollandia szerint az elbocsátások a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz, valamint annak a holland bankok szolgáltatásaira és működésére gyakorolt hatásához kapcsolódnak; elismeri, hogy a pénzügyi válságra adott válaszként bevezetett alacsony kamatok, a szigorúbb szabályozási feltételek, valamint a jelzáloghitel-piac és a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyújtott hitelkínálat jelentős szűkülése miatt visszaesett a nyereségesség, és sürgősen csökkenteni kellett a költségeket; sajnálatosnak tartja, hogy ennek következtében a bankok – főként a regionális bankfiókok bezárásával és az online banki ügyintézés irányába történő elmozdulással – csökkentették alkalmazottaik létszámát;

4.  elismeri, hogy bár az elmúlt években történt némi fellendülés, a jelzálogpiacon történő hitelezés továbbra is alacsonyabb, mint a pénzügyi válság előtt volt;

5.  sajnálatosnak tartja, hogy más tagállamok pénzügyi ágazatai is hasonló nyomásnak vannak kitéve; elismeri, hogy bizonyos esetekben az elbocsátások túl hosszú időszakot érinthetnek ahhoz, hogy megfeleljenek az EGAA-kritériumoknak; mindazonáltal felkéri a tagállamok kormányait annak mérlegelésére, hogy az EGAA hasznos szerepet játszhat-e abban, hogy a munkavállalók alkalmazkodni tudjanak ezekhez a változásokhoz;

6.  emlékeztet arra, hogy a holland banki ágazatban tevékenykedő 20 vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, hogy a kérelemben említett három régióban (Friesland, Drenthe és Overijssel) az országos átlagnál magasabb a munkanélküliség, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, az elbocsátott munkavállalók alacsony iskolai végzettségéből, továbbá az álláskeresők nagy számából fakadnak;

7.  megjegyzi, hogy a kérelem 1324 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik; kérdésesnek tartja azonban, hogy a javasolt intézkedések ezek közül miért csak 450 főre irányulnak; rámutat, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége nő (59%), akik az adminisztrációs személyzet részét képezik vagy recepciósok; megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók 27%-a 55 évesnél idősebb; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

8.  üdvözli Hollandia azon döntését, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok támogatására és a szakmát, ágazatot vagy régiót váltó emberek megsegítésére kíván összpontosítani, ideértve a kiskereskedelmi ágazattal és a jobb munkavállalási lehetőségeket kínáló új szakmai profilokkal – például a közlekedés, az informatikai szolgáltatások és a műszaki szakmák – kapcsolatos képzést;

9.  megjegyzi, hogy Hollandia hétféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. előzetes felmérés, ii. munkakereséshez nyújtott segítség, iii. mobilitási adatbázis, iv. vállalkozásösztönzési képzés és tanácsadás, v. képzés és átképzés, vi. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása, vii. vállalkozásösztönzési támogatás;

10.  megjegyzi, hogy a mobilitási alap a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának közel 30%-át teszi ki; úgy véli, hogy ez tanácsadást jelent olyan személyek számára, akik egyébként nehezen találnának munkát;

11.  elismeri, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érdekelt felekkel és szociális partnerekkel, például a holland bankszövetséggel (NVB), a holland szakszervezetek szövetségével (FNV) és a keresztény szakszervezetek nemzeti szövetségével (CNV) egyeztetve dolgozták ki;

12.  hangsúlyozza, hogy a holland hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

13.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

15.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

16.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

17.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

18.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Hollandia EGF/2018/001 NL/Financial service activities referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2018/1675 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat