Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2220(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0294/2018

Predložena besedila :

A8-0294/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/10/2018 - 7.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0363

Sprejeta besedila
PDF 134kWORD 52k
Torek, 2. oktober 2018 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0294/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Nizozemska vložila vlogo EGF/2018/001 NL/Financial service activities za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 1 324 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 64 NACE Revizija 2 (Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov), v regijah na ravni NUTS 2 NL 12 – Friesland, NL 13 – Drenthe in NL 21 – Overijssel na Nizozemskem, kar je prva vloga v tem gospodarskem sektorju od ustanovitve ESPG;

D.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz točke (b) člena 4(1) uredbe o ESPG, ki zahteva vsaj 500 delavcev, ki so postali presežni v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahaja v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Nizozemska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 192 500 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1 987 500 EUR;

2.  ugotavlja, da so nizozemski organi vlogo predložili 23. februarja 2018, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Nizozemska, oceno dokončno pripravila 20. julija 2018 in jo 20. avgusta 2018 posredovala Parlamentu;

3.  je seznanjen, da Nizozemska trdi, da je odpuščanje presežnih delavcev povezano s svetovno finančno in gospodarsko krizo ter njenim vplivom na storitve in delovanje nizozemskih bank; je seznanjen, da so nizka obrestna mera, ki je bila uvedena kot odziv na finančno krizo, strožji regulativni pogoji, znatno zmanjševanje hipotekarnega trga in zagotavljanja kreditov za mala in srednja podjetja privedli do manjše donosnosti in povzročili nujno potrebo po zmanjšanju stroškov; obžaluje, da so zaradi tega banke okrnile svoje osebje, predvsem z zaprtjem regionalnih podružnic in s preoblikovanjem v spletno bančništvo;

4.  priznava, da je v zadnjih nekaj letih sicer opaziti manjše okrevanje, vendar ostaja obseg posojil na hipotekarnem trgu vseeno manjši kot pred krizo;

5.  obžaluje, da se finančni sektorji v drugih državah članicah soočajo s podobnim pritiskom; se zaveda, da bi utegnilo biti obdobje, v katerem je prišlo do odpuščanj, v nekaterih primerih predolgo, da bi bila izpolnjena merila ESPG; kljub temu poziva vlade držav članic, naj razmislijo, ali bi bilo mogoče z ESPG uslužbencem omogočiti, da se prilagodijo na te spremembe;

6.  opominja, da so bili delavci odpuščeni v 20 podjetjih, ki delujejo v nizozemskem bančnem sektorju, kar naj bi po pričakovanjih znatno negativno vplivalo na lokalno gospodarstvo, da je brezposelnost v treh pokrajinah, na katere se nanaša vloga (Friesland, Drenthe in Overijssel), višja od nacionalnega povprečja in da bodo posledice odpuščanja večje zaradi težav pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, nizke stopnje izobrazbe odpuščenih delavcev ter visokega števila iskalcev zaposlitve;

7.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 1 324 delavcev, ki so postali presežni; vendar se sprašuje, zakaj bo le 450 teh delavcev sodelovalo v predlaganih ukrepih; poudarja, da je večina delavcev, ki so postali presežni, žensk (59 %), ki so del upravnega osebja ali receptorke; ugotavlja tudi, da je 27 % presežnih delavcev starejših od 55 let; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja teh ranljivih skupin na trg dela;

8.  pozdravlja, da se je Nizozemska odločila s pomočjo ciljno podpreti ranljive skupine ter pomagati ljudem, ki želijo zamenjati poklic, sektor ali regijo, med drugim z usposabljanjem za sektor maloprodaje in nove poklice, na primer v prometu, storitvah IT in tehničnih poklicih, ki ponujajo boljše zaposlitvene priložnosti;

9.  je seznanjen, da Nizozemska načrtuje sedem vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) sprejem, (ii) pomoč pri iskanju zaposlitve, (iii) borza mobilnosti, (iv) usposabljanje in kovčing za spodbujanje podjetništva, (v) usposabljanje in prekvalifikacija, (vi) pomoč pri prezaposlovanju, (vii) nepovratna sredstva za spodbujanje podjetništva;

10.  ugotavlja, da je borzi mobilnosti namenjenih skoraj 30 % celotnega svežnja prilagojenih storitev; razume, da ta zajema tudi mentorstvo za osebe, ki bi sicer le stežka našle zaposlitev;

11.  je seznanjen, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z deležniki in socialnimi partnerji, kot so nizozemsko združenje bank (NVB), nizozemska zveza sindikatov (FNV) in nacionalna zveza krščanskih sindikatov (CNV);

12.  poudarja, da nizozemske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

13.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

15.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  želi spomniti na svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

17.  odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep podpiše skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/1675.)

Zadnja posodobitev: 9. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov