Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2017

Ingivna texter :

A8-0192/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0364

Antagna texter
PDF 117kWORD 49k
Tisdagen den 2 oktober 2018 - Strasbourg
Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster ***I
P8_TA(2018)0364A8-0192/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0287),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0193/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0192/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 34, 2.2.2017, s. 157.
(2) EUT C 185, 9.6.2017, s. 41.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden
P8_TC1-COD(2016)0151

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/1808.)

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy