Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2165(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0292/2018

Indgivne tekster :

A8-0292/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0365

Vedtagne tekster
PDF 258kWORD 51k
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 2. oktober 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som endeligt vedtaget den 30. november 2017(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2018, vedtaget af Kommissionen den 10. juli 2018 (COM(2018)0537),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2018, vedtaget af Rådet den 18. september 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 20. september 2018 (11843/2018 – C8‑0415/2018),

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0292/2018),

A.  der henviser til, at budgetmyndighedens to parter, efter pres fra Parlamentet, som led i budgetproceduren for 2018 besluttede at opføre en reserve på 70 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 35 mio. EUR i betalingsbevillinger af Unionens støtte til Tyrkiet fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) på budgetpost 22 02 03 01 Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret;

B.  der henviser til, at Parlamentet og Rådet besluttede, at frigivelsen af beløbene fra reserven skulle være betinget af, at Tyrkiet "ifølge Kommissionens årsberetning gør målbare fremskridt på områderne retsstatsprincippet, demokrati, menneskerettigheder og pressefrihed; der henviser til, at Kommissionens årsberetning om Tyrkiet af 17. april 2018(7) utvetydigt bekræftede, at der er sket tilbageskridt vedrørende retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder i Tyrkiet; der henviser til, at de betingelser, som budgetmyndigheden har fastsat, derfor ikke er opfyldt;

C.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået fuldstændigt at annullere de beløb, der er opført i reserven, både i forpligtelses- og betalingsbevillinger, samt de tilhørende budgetanmærkninger;

D.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at styrke det europæiske naboskabsinstrument (ENI) med 70 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for at finansiere foranstaltninger forbundet med migrationsruten i det centrale Middelhavsområde gennem Nordafrikadelen i EU's trustfond for Afrika (28 mio. EUR) og for at opfylde en del af det tilsagn, EU gav på Bruxelles II-konferencen den 24.-25. april 2018 om støtte til Syriens og regionens fremtid (42 mio. EUR, som skal overføres til EU's regionale trustfond som reaktion på den syriske krise (Madadfonden));

E.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at styrke den humanitære bistand med 35 mio. EUR i betalingsbevillinger for at dække de behov, der følger af forstærkningerne på 124,8 mio. EUR i slutningen af 2017, som ikke omfattede betalingsbevillinger;

F.  der henviser til, at Kommissionen også har foreslået at styrke stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet ved at tilføje én stilling som midlertidigt ansat i lønklasse AD7; der henviser til, at denne ændring kan finansieres over agenturets budget for dette år;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 5/2018, som forelagt af Kommissionen, der omfatter annullering – både i forpligtelses- og betalingsbevillinger – af reserven vedrørende Tyrkiet fra IPA II, en styrkelse af ENI i forpligtelsesbevillinger og af den humanitære bistand i betalingsbevillinger og en styrkelse af stillingsfortegnelsen for INEA i forbindelse med WiFi4EU-initiativet;

2.  udtrykker bekymring over den fortsatte forringelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt vedrørende retsstatsprincippet i Tyrkiet og over, at Tyrkiet fortsat bevæger sig væk fra de europæiske værdier;

3.  gentager, at ingen afgørelser vedrørende finansiering under IPA II i Tyrkiet bør træffes på bekostning af Unionens støtte til det tyrkiske civilsamfund, og at denne bør øges yderligere;

4.  fastholder, at det er nødvendigt, at der – i samarbejde med de relevante internationale, nationale og regionale myndigheder – anvendes brugbare løsninger langs migrationsruten i det centrale Middelhavsområde, idet de internationale menneskerettighedsstandarder for så vidt angår behandlingen af migranter respekteres fuldt ud;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2018;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2018 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 57 af 28.2.2018.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1
(6) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik