Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2165(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0292/2018

Esitatud tekstid :

A8-0292/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0365

Vastuvõetud tekstid
PDF 254kWORD 51k
Teisipäev, 2. oktoober 2018 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 5/2018: ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgi toetamiseks ettenähtud reservi tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja kiireloomulistele meetmetele eraldatava humanitaarabi tugevdamine ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses algatusega „WiFi4EU“
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Euroopa Parlamendi 2. oktoobri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2018 kohta, III jagu – Komisjon: „Seoses ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile ette nähtud toetusega reservi kantud assigneeringute tühistamine, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja humanitaarabi assigneeringute suurendamine seoses muude kiireloomuliste meetmetega ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu muutmine seoses WiFi4EU algatusega“ (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(2), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(6),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2018, mille komisjon võttis vastu 10. juulil 2018. aastal (COM(2018)0537),

–  võttes arvesse 18. septembril 2018. aastal vastu võetud ja 20. septembril 2018. aastal Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2018 kohta (11843/2018 – C8‑0415/2018),

–  võttes arvesse väliskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0292/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi nõudmisel otsustasid eelarvepädevad institutsioonid 2018. aasta eelarvemenetluse raames paigutada eelarvepunkti 22 02 03 01 (Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga) all ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) liidu poolt Türgile antavaks toetuseks reservi 70 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 35 miljonit eurot maksete assigneeringuid;

B.  arvestades, et parlament ja nõukogu otsustasid, et reservi paigutatud summad vabastatakse, kui „komisjoni aastaaruandest nähtub, et Türgi teeb mõõdetavaid ja piisavaid edusamme sellistes valdkondades nagu õigusriigi põhimõtte järgimine, demokraatia, inimõigused ja ajakirjandusvabadus“; arvestades, et komisjoni poolt 17. aprillil 2018. aastal avaldatud aastaaruandes Türgi kohta(7) kinnitati üheselt, et Türgis on toimunud tagasiminek õigusriigi põhimõtte järgimise, demokraatia ja inimõiguste valdkonnas; arvestades, et eelarvepädevate institutsioonide seatud tingimus ei ole seega täidetud;

C.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku need reservi paigutatud summad nii kulukohustuste assigneeringute kui ka maksete assigneeringute osas ning nendega seotud eelarvemärkused täielikult tühistada;

D.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku suurendada 70 miljoni euro võrra Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) kulukohustuste assigneeringuid, et rahastada Vahemere keskosa rändeteega seotud meetmeid ELi Aafrika usaldusfondi Põhja-Aafrika haru kaudu (28 miljonit eurot) ning täita osa 24.–25. aprillil 2018. aastal toimunud Brüsseli II konverentsi „Süüria ja piirkonna tuleviku toetamine“ raames võetud liidu kohustusest (42 miljonit eurot, mis kantakse Süüria kriisile reageerimiseks loodud Euroopa Liidu piirkondlikku usaldusfondi (nn Madadi fond));

E.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku suurendada 35 miljoni euro võrra humanitaarabi maksete assigneeringuid, milleks on tekkinud vajadus seoses 2017. aasta lõpus toimunud assigneeringute suurendamisega 124,8 miljoni euro võrra, mis ei hõlmanud maksete assigneeringuid;

F.  arvestades, et komisjon on teinud ka ettepaneku suurendada seoses algatusega „WiFi4EU“ Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu, lisades sellesse ühe AD7 palgaastme ajutise teenistuja ametikoha; arvestades, et kõnealust muudatust on võimalik rahastada ameti käesoleva aasta eelarvest;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2018, milles käsitletakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgi toetamiseks ette nähtud reservi (nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute) tühistamist, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) kulukohustuste assigneeringute ja humanitaarabi maksete assigneeringute suurendamist ning Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ametikohtade loetelu suurendamist seoses algatusega „WiFi4EU“;

2.  väljendab muret põhiõiguste ja -vabaduste ning õigusriigi põhimõttega seotud olukorra jätkuva halvenemise pärast Türgis ning Türgi veelgi suurema eemaldumise pärast Euroopa väärtustest;

3.  kordab oma seisukohta, et mis tahes otsus, mis on seotud ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (IPA II) Türgile rahaliste vahendite eraldamisega, ei tohiks kahjustada liidu poolt Türgi kodanikuühiskonnale antavat toetust, mida tuleks veelgi suurendada;

4.  rõhutab vajadust võtta Vahemere keskosa rändeteel kasutusele toimivad lahendused, mille puhul tehakse koostööd asjaomaste rahvusvaheliste, riiklike ja piirkondlike ametivõimudega ning järgitakse täielikult rahvusvahelisi inimõigustealaseid standardeid rändajate kohtlemisel;

5.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2018 kohta heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2018 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(3) ELT L 57, 28.2.2018.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(6) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika