Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2165(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0292/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0292/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0365

Pieņemtie teksti
PDF 137kWORD 51k
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlijs Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(2), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2017. gada 30. novembrī(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(6),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, ko Komisija pieņēma 2018. gada 10. jūlijā (COM(2018)0537),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 18. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2018. gada 20. septembrī (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0292/2018),

A.  tā kā pēc Parlamenta pieprasījuma budžeta lēmējinstitūcija nolēma 2018. gada budžeta procedūras kontekstā, nodrošinot Savienības atbalstu Turcijai no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), iekļaut rezervē saistību apropriācijas EUR 70 miljonu apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 35 miljonu apmērā budžeta postenī 22 02 03 01 Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis;

B.  tā kā Parlaments un Padome ir izlēmuši, ka rezervē iekļautās summas būtu iespējams atbrīvot tad, “kad Komisijas gada ziņojumā būs norādīts, ka Turcija ir nodrošinājusi pietiekamus uzlabojumus tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību un preses brīvības jomā”; tā kā Komisijas 2018. gada 17. aprīļa gada ziņojumā par Turciju(7) tika nepārprotami apstiprināta tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanās Turcijā; tā kā tādējādi nav izpildīts budžeta lēmējinstitūcijas paredzētais nosacījums;

C.  tā kā Komisija ir ierosinājusi pilnībā likvidēt rezervē iekļautās summas — gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, — un attiecīgās budžeta piezīmes;

D.  tā kā Komisija ir ierosinājusi palielināt Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) ar saistību apropriācijām 70 miljonu EUR apmērā, lai ar Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonda Āfrikai Ziemeļāfrikas sadaļu finansētu darbības, kas saistītas ar Vidusjūras reģiona centrālās daļas migrācijas maršrutu (EUR 28 miljoni), un izpildītu daļu no Savienības apņemšanās, ko tā 2018. gada 24. un 25. aprīlī pauda Briseles II konferencē “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”(EUR 42 miljoni, ko pārcels uz Eiropas Savienības Reģionālo trasta fondu reaģēšanai uz krīzi Sīrijā (Madad fondu));

E.  tā kā Komisija ir ierosinājusi palielināt humāno palīdzību ar maksājumu apropriācijām EUR 35 miljonu apmērā, lai segtu vajadzības saistībā ar 2017. gada palielinājumu EUR 124,8 miljonu apmērā, kurā netika ietvertas maksājumu apropriācijas;

F.  tā kā Komisija ir arī ierosinājusi palielināt Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstu WIFI4EU iniciatīvas kontekstā, pievienojot vienu pagaidu darbinieka amata vietu AD7 pakāpē; tā kā šo grozījumu var finansēt Aģentūras šā gada budžeta ietvaros,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījumu Nr. 5/2018 projektu, kura mērķis ir likvidēt ar Turciju saistīto rezervi — gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, — no IPA II, stiprināt EKI saistību apropriācijas un humāno palīdzību maksājumu apropriācijas, kā arī palielināt INEA štatu sarakstu WIFI4EU iniciatīvas kontekstā;

2.  pauž bažas par pamattiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma stāvokļa nepārtraukto pasliktināšanos Turcijā un par to, ka Turcija aizvien vairāk attālinās no Eiropas vērtībām;

3.  atkārtoti norāda, ka nekādus lēmumus saistībā ar IPA II finansējumu Turcijai nedrīkstētu pieņemt, kaitējot atbalstam, ko Savienība sniedz Turcijas pilsoniskajai sabiedrībai un kas būtu vēl vairāk jāpalielina;

4.  uzstāj, ka ir jārod praktiski īstenojami risinājumi attiecībā uz Vidusjūras reģiona centrālās daļas migrācijas maršrutu, sadarbojoties ar attiecīgajām starptautiskajām, valstu vai reģionālajām iestādēm un pilnībā ievērojot starptautiskos cilvēktiesību standartus attiecībā uz izturēšanos pret migrantiem;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu;

6.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2018 ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(3) OV L 57, 28.2.2018.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(6) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika