Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2165(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0292/2018

Predkladané texty :

A8-0292/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0365

Prijaté texty
PDF 340kWORD 46k
Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2018, ktorý Komisia prijala 10. júla 2018 (COM(2018)0537),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2018, ktorú prijala Rada 18. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 20. septembra 2018 (11843/2018 – C8‑0415/2018),

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0292/2018),

A.  keďže na naliehanie Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu na rok 2018 sa rozpočtový orgán rozhodol umiestniť 70 miliónov EUR viazaných rozpočtových prostriedkov a 35 miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov z podpory Únie pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) do rezervy v rámci rozpočtovej položky 22 02 03 01 Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie;

B.  keďže Európsky parlament a Rada sa rozhodli, že na uvoľnenie súm zahrnutých do rezervy bude musieť Turecko podľa výročnej správy Komisie urobiť „dostatočné merateľné zlepšenia v oblasti zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače“; keďže Komisia vo výročnej správe o Turecku zo 17. apríla 2018(7) jednoznačne dospela k záveru, že situácia v oblasti zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv v Turecku sa zhoršila; keďže podmienka stanovená rozpočtovým orgánom preto nebola splnená;

C.  keďže Komisia navrhla úplné zrušenie súm, ktoré boli vložené do rezervy, a to vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch, ako aj súvisiacich rozpočtových poznámok;

D.  keďže Komisia navrhla zvýšiť prostriedky pre nástroj európskeho susedstva (ENI) o viazané rozpočtové prostriedky vo výške 70 miliónov EUR s cieľom financovať akcie spojené s migračnou trasou cez centrálne Stredozemie prostredníctvom zložky pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku (28 miliónov EUR) a splniť časti prísľubu Únie zo zasadnutia Brusel II, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. apríla 2018 pod názvom Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu (42 miliónov EUR, ktoré sa majú presunúť do Regionálneho trustového fondu EÚ zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii (fond Madad));

E.  keďže Komisia navrhla zvýšiť prostriedky na humanitárnu pomoc o 35 miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom splniť potreby, ktoré sú dôsledkom zvýšení rozpočtových prostriedkov vo výške 124,8 miliónov EUR na konci roku 2017, ktoré nezahŕňali platobné rozpočtové prostriedky;

F.  keďže Komisia tiež navrhla posilnenie plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v kontexte iniciatívy WiFi4EU doplnením jednej pozície dočasného zamestnanca v platovej triede AD 7; keďže táto zmena môže byť financovaná v rámci rozpočtu agentúry na tento rok;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2018, ktorý predložila Komisia a ktorý sa týka zrušenia rezervy týkajúcej sa Turecka v nástroji IPA II vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, posilnenia nástroja európskeho susedstva vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a humanitárnej pomoci v platobných rozpočtových prostriedkoch, a posilnenia plánu pracovných miest INEA v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU;

2.  vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcim zhoršovaním základných práv a slobôd a zásad právneho štátu v Turecku a ďalším odklonom Turecka od európskych hodnôt;

3.  opakovane zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa financovania z nástroja IPA II v Turecku by nemalo byť na úkor podpory Únie pre tureckú občiansku spoločnosť, ktorá by sa mala ďalej zvyšovať;

4.  trvá na potrebe uplatňovať realizovateľné riešenia na migračnej trase cez centrálne Stredozemie v spolupráci s príslušnými medzinárodnými, vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi a úplnom dodržiavaní medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv týkajúcich sa zaobchádzania s migrantmi;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2018;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia