Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0251(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0280/2018

Indgivne tekster :

A8-0280/2018

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0366

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 69k
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg
Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0569),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0363/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0280/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  I 1967, da Rådet indførte det fælles merværdiafgiftssystem (moms) ved Rådets direktiv 67/227/EØF42 og 67/228/EØF43, afgav man samtidig et løfte om at oprette et endeligt momssystem, som skulle fungere inden for Det Europæiske Fællesskab på samme måde som inden for en medlemsstat. Eftersom de politiske og tekniske betingelser for et sådant system ikke var til stede, da de fiskale grænser mellem medlemsstaterne blev afskaffet i slutningen af 1992, blev der vedtaget overgangsordninger for moms. I henhold til Rådets nugældende direktiv 2006/112/EF44 skal disse overgangsbestemmelser erstattes af endelige ordninger.
(1)  I 1967, da Rådet indførte det fælles merværdiafgiftssystem (moms) ved Rådets direktiv 67/227/EØF42 og 67/228/EØF43, afgav man samtidig et løfte om at oprette et endeligt momssystem, som skulle fungere inden for Det Europæiske Fællesskab på samme måde som inden for en medlemsstat. Eftersom de politiske og tekniske betingelser for et sådant system ikke var til stede, da de fiskale grænser mellem medlemsstaterne blev afskaffet i slutningen af 1992, blev der vedtaget overgangsordninger for moms. I henhold til Rådets nugældende direktiv 2006/112/EF44 skal disse overgangsbestemmelser erstattes af endelige ordninger. Imidlertid har disse regler nu eksisteret i flere årtier, hvilket har ført til en kompleks momsovergangsordning, som er sårbar over for grænseoverskridende momssvig inden for Unionen. Disse overgangsregler lider under en lang række mangler, der resulterer i, at momssystemet hverken er fuldt effektivt eller foreneligt med kravene til et ægte indre marked.
_________________
_________________
42 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301).
42 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301).
43 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303).
43 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303).
44 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
44 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  I sin meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" konstaterede Kommissionen, at de nuværende momsreglers kompleksitet er en af de største hindringer for fuldførelsen af det indre marked. Samtidig er momsgabet, som defineres som forskellen mellem de momsindtægter, der rent faktisk inkasseres, og det teoretiske beløb, der forventes at blive inkasseret, blevet større og nåede i 2015 op på 151,5 mia. EUR i EU-28. Dette illustrerer behovet for en hurtig og omfattende reform af momssystemet i retning af en endelig momsordning, således at den grænseoverskridende handel inden for Unionen lettes og forenkles, og systemet gøres modstandsdygtigt over for svig.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)
(1b)   Oprettelsen af et fælles europæisk momsområde er afgørende for at nedbringe efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne, begrænse risikoen for grænseoverskridende momssvig og forenkle momsrelaterede procedurer. Det endelige momssystem vil styrke det indre marked og skabe bedre forretningsbetingelser for grænseoverskridende handel. Det bør omfatte de nødvendige ændringer, som følger af den teknologiske udvikling og digitaliseringen, de ændrede forretningsmodeller og globaliseringen af økonomien.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Kommissionen meddelte i sin momshandlingsplan45 sin hensigt om at fremsætte et forslag med principperne for et endeligt momssystem for den grænseoverskridende samhandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som ville tage udgangspunkt i beskatningen af grænseoverskridende levering af varer i bestemmelsesmedlemsstaten.
(2)  Unionens nuværende momssystem, der blev indført i 1993, ligner det europæiske toldsystem. Imidlertid mangler der ensartet kontrol, hvilket gør det sårbart over for grænseoverskridende svig. Det nuværende momssystem bør omkalfatres således, at levering af varer fra én medlemsstat til en anden afgiftsbelægges, som om varerne var leveret og anskaffet inden for samme medlemsstat. Kommissionen meddelte i sin momshandlingsplan45, at den agtede at fremsætte et forslag om principperne for et endeligt momssystem for virksomhedssamhandel mellem medlemsstater, som ville tage udgangspunkt i afgiftspålægning af grænseoverskridende levering af varer i bestemmelsesmedlemsstaten. En sådan ændring skulle kunne bidrage til at reducere momsrelateret grænseoverskridende svig med 40 mia. EUR om året.
_________________
_________________
45 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – "Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg" (COM(2016)0148).
45 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg (COM(2016)0148) af 7.4.2016.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Det vil indebære, at det nuværende system baseret på en levering af varer, som er fritaget i afgangsmedlemsstaten, og en erhvervelse inden for Fællesskabet af varer, som er afgiftspligtig i bestemmelsesmedlemsstaten, erstattes med et system baseret på én enkelt levering, som beskattes i og efter de gældende momssatser i bestemmelsesmedlemsstaten. Som hovedregel opkræves momsen af leverandøren, der ved hjælp af en webportal vil kunne kontrollere den gældende momssats i alle medlemsstaterne. Hvis erhververen af varerne er en godkendt afgiftspligtig person (dvs. er anerkendt i medlemsstaterne som en pålidelig skattebetaler), vil ordningen med omvendt betalingspligt imidlertid finde anvendelse, og den godkendte afgiftspligtige person vil således være betalingspligtig for momsen af leveringen inden for EU. Det endelige momssystem vil desuden bygge på idéen om en fælles registreringsordning (one-stop-shop) for virksomhederne, der giver mulighed for at betale og fradrage moms.
(3)  Det vil indebære, at det nuværende system baseret på en levering af varer, som er fritaget i afgangsmedlemsstaten, og en erhvervelse inden for Fællesskabet af varer, som er afgiftspligtig i bestemmelsesmedlemsstaten, erstattes med et system baseret på én enkelt levering, som beskattes i og efter de gældende momssatser i bestemmelsesmedlemsstaten. Som hovedregel opkræves momsen af leverandøren, der ved hjælp af en webportal vil kunne kontrollere den gældende momssats i alle medlemsstaterne. Det endelige momssystem vil desuden bygge på idéen om en fælles registreringsordning (one-stop-shop) for virksomhederne, der giver mulighed for at betale og fradrage moms. Denne one-stop-shop er kernen i det nye destinationsbaserede system, uden hvilken momssystemets kompleksitet og den administrative byrde vil blive betydeligt øget. Derfor bør udvidelsen af mini-one-stop-shoppen (MOSS), så den omfatter alle tjenester og salg af varer inden for virksomhedssamhandel, finde sted inden for de foreslåede forbedringer af det nuværende system.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  For at sikre interoperabilitet, brugervenlighed og fremtidssikring bør den fælles registreringsordning for virksomheder operere med et harmoniseret grænseoverskridende IT-system, der er baseret på fælles standarder og gør det muligt automatisk at hente og indlæse oplysninger, f.eks. gennem anvendelse af ensartede standardformularer.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Disse principper bør fastslås i direktivet og bør erstatte den nuværende model, hvor de endelige ordninger bygger på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten.
(4)  Disse principper bør fastslås i direktivet og bør erstatte den nuværende model, hvor de endelige ordninger bygger på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten med et endeligt momssystem. Disse nye principper vil sætte medlemsstaterne i stand til bedre at bekæmpe momssvig, især MTIC-svig (vedr. forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet), som skønnes at beløbe sig til mindst 50 mia. EUR om året.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  I sine konklusioner af 8. november 201646 opfordrede Rådet Kommissionen til at foretage visse forbedringer af EU's momsregler for grænseoverskridende transaktioner, nærmere bestemt i forbindelse med momsregistreringsnummerets betydning for fritagelsen af leveringer inden for Fællesskabet, konsignationslagre, kædetransaktioner og bevis for transport med henblik på fritagelse af transaktioner inden for Fællesskabet.
(5)  I sine konklusioner af 8. november 201646 opfordrede Rådet Kommissionen til at foretage visse forbedringer af Unionens momsregler for grænseoverskridende transaktioner på fire områder: momsregistreringsnummerets betydning for fritagelsen af leveringer inden for Fællesskabet, konsignationslagre, kædetransaktioner og bevis for transport med henblik på fritagelse af transaktioner inden for Fællesskabet.
_________________
_________________
46 Rådets konklusioner af 8. november 2016 om forbedringer af EU's nuværende momsregler for grænseoverskridende transaktioner (Doc. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 af 9.11.2016).
46 Se Rådets konklusioner af 8. november 2016 om forbedringer af EU's nuværende momsregler for grænseoverskridende transaktioner (Doc. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 af 9.11.2016).
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  I lyset af denne anmodning og eftersom det vil tage adskillige år at gennemføre det endelige momssystem for samhandelen i EU, forekommer disse særlige foranstaltninger hensigtsmæssige med henblik på at harmonisere og forenkle visse ordninger for virksomhederne.
(6)  I lyset af denne anmodning og eftersom det endelige momssystem for samhandelen i Unionen endnu ikke er behørigt gennemført, forekommer disse særlige foranstaltninger om at harmonisere og forenkle visse ordninger for virksomhederne udelukkende hensigtsmæssige som et overgangsredskab.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Det er nødvendigt at indføre en status som godkendt afgiftspligtig person for at sikre, at forbedringerne af EU's momsregler for grænseoverskridende transaktioner anvendes effektivt, og at der sker en gradvis overgang til det endelige system for samhandelen i EU.
(7)  Det er nødvendigt at indføre en status som godkendt afgiftspligtig person for at sikre, at forbedringerne af Unionens momsregler for grænseoverskridende transaktioner anvendes effektivt, og at der sker en gradvis overgang til det endelige system for samhandelen i Unionen. Imidlertid bør der indføres strenge kriterier, som skal anvendes på en ensartet måde af alle medlemsstater, med henblik på at afgøre, hvilke virksomheder kan nyde godt af en status som godkendt afgiftspligtig person, og fælles regler og bestemmelser om bøde- og strafpålægning for manglende efterlevelse.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  I det nuværende system skelnes der ikke mellem pålidelige og mindre pålidelige afgiftspligtige personer ved anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen af en status som godkendt afgiftspligtig person, som bygger på objektive kriterier, bør give mulighed for at udpege sådanne pålidelige afgiftspligtige personer. En sådan status vil give dem adgang til bestemte regler, som er følsomme over for svig, og som ikke er tilgængelige for andre afgiftspligtige personer.
(8)  I det nuværende system skelnes der ikke mellem pålidelige og mindre pålidelige afgiftspligtige personer ved anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen af en status som godkendt afgiftspligtig person, som bygger på objektive kriterier, som medlemsstaterne anvender på harmoniseret vis, bør give mulighed for at udpege sådanne pålidelige afgiftspligtige personer såvel som de personer, der ikke opfylder kriterierne. En sådan status vil give dem adgang til bestemte forenklede og brugervenlige regler, som ikke er tilgængelige for andre afgiftspligtige personer.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Tildelingen af status som godkendt afgiftspligtig person bør bygge på harmoniserede kriterier på EU-plan, og en medlemsstats godkendelse bør derfor være gyldig i hele Unionen.
(9)  Tildelingen af status som godkendt afgiftspligtig person bør bygge på klart definerede kriterier og være mulig også for virksomheder, herunder SMV'er. Kriterierne bør harmoniseres på EU-plan, og en medlemsstats godkendelse bør derfor være gyldig i hele Unionen. Kommissionen bør derfor fremsætte gennemførelsesretsakter og omfattende og brugervenlige retningslinjer, der letter harmoniseringen og det administrative samarbejde mellem myndighederne og sikrer interoperabilitet blandt medlemsstater, samtidig med at det sikres, at medlemsstaterne bringer sådanne harmoniserede kriterier i anvendelse på behørig vis over hele Unionen. Disse retningslinjer bør nøje afpasses kriterierne for den autoriserede økonomisk operatør under Unionens toldkodeks med henblik på at nedbringe den administrative byrde og tilsikre ensartet implementering og efterlevelse i alle medlemsstaterne.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Kommissionen bør med særligt fokus på de højere efterlevelsesomkostninger for SMV'er forelægge forenklede administrative procedurer med henblik på, at SMV'er kan opnå status som godkendte afgiftspligtige personer.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)
(9b)   Oplysninger om, hvorvidt en økonomisk aktør er en godkendt afgiftspligtig person, bør være tilgængelige via VIES-systemet.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Nogle afgiftspligtige personer, som er omfattet af særordninger, der udelukker dem fra de almindelige momsregler, eller som kun lejlighedsvis udøver økonomisk virksomhed, bør ikke tildeles status som godkendt afgiftspligtig person med hensyn til disse særordninger eller lejlighedsvise aktiviteter. Det ville kunne hindre en gnidningsløs anvendelse af de foreslåede ændringer.
(10)  Nogle afgiftspligtige personer, som er omfattet af særordninger, der udelukker dem fra de almindelige momsregler, bør ikke tildeles status som godkendt afgiftspligtig person med hensyn til disse særordninger eller lejlighedsvise aktiviteter. Det ville kunne hindre en gnidningsløs anvendelse af de foreslåede ændringer. Desuden bør der lægges særlig vægt på at sikre, at SMV'er ikke bringes i en konkurrencemæssig ugunstig situation i forhold til store virksomheder i forbindelse med opnåelse af statussen som godkendte afgiftspligtige personer.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Unionens pilotprojekt om grænseoverskridende momsregler bør danne grundlag for et fuldt udviklet EU-redskab, der vil kunne forebygge uforenelighed af momsregler om afgiftstvister og afgøre tilfælde af EU-interne grænseoverskridende tvister i momssager. Nationale ordninger vil fortsat gælde for interne tvister om momsafgifter mellem skatteyderen og den nationale skattemyndighed.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  Dette direktiv indeholder bestemmelser om midlertidige foranstaltninger forud for medlemsstaternes vedtagelse af et endeligt system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne og bør suppleres af tilknyttede gennemførelsesforordninger og retningslinjer. Dette direktiv, gennemførelsesretsakterne og retningslinjerne bør træde i kraft samtidig.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 13 c (ny)
(13c)  Der bør indføres en mekanisme med henblik på at sikre et gennemsigtig og direkte informationssystem, som automatisk underretter skatteydere om ajourføringer og ændringer vedrørende momssatserne i medlemsstaterne. En sådan mekanisme bør være baseret på harmoniserede standarder og indberetningsskemaer, hvilket sikrer ensartet rapportering og dataudtræk i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at alle oplysninger vedrørende deres nationale momssatser er korrekte og ajourførte. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at der gives besked om alle ændringer af de nationale momssatser via et sådant system inden for en rimelig frist efter deres vedtagelse, og under alle omstændigheder før ændringerne træder i kraft.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   I almenvellets og Unionens finansielle interesse bør whistleblowere have effektiv retsbeskyttelse for dermed at fremme afsløring og forebyggelse af alle former for svig.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 1
En afgiftspligtig person, der har et hjemsted eller et fast forretningssted inden for Fællesskabet, eller der i mangel af et hjemsted eller et fast forretningssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted inden for Fællesskabet, og der som led i sin økonomiske virksomhed gennemfører eller agter at gennemføre en af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, eller transaktioner i overensstemmelse med betingelserne i artikel 138, kan anmode skattemyndighederne om tildeling af status som godkendt afgiftspligtig person.
En afgiftspligtig person, der har et hjemsted eller et fast forretningssted inden for Fællesskabet, og der som led i sin økonomiske virksomhed gennemfører eller agter at gennemføre en af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, eller transaktioner i overensstemmelse med betingelserne i artikel 138 og 138a, kan anmode skattemyndighederne om tildeling af status som godkendt afgiftspligtig person.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 1 – afsnit 3
Hvis ansøgeren er en afgiftspligtig person, der er indrømmet status som autoriseret økonomisk operatør i toldøjemed, anses kriterierne i stk. 2 for at være opfyldt.
Hvis ansøgeren er en afgiftspligtig person, der udelukkende er indrømmet status som autoriseret økonomisk operatør i toldøjemed, anses kriterierne i stk. 2 for at være opfyldt.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – litra a
a)  fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af afgifts- og toldlovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed
a)  fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af afgifts- og toldlovgivningen inden for de seneste tre års økonomisk aktivitet, af nogen væsentlig afgiftsjustering fra skattemyndighedernes side, eller af idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed, uanset om denne aktivitet har fundet sted i Unionen eller andetsteds
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)  fravær af idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed som for eksempel, men ikke begrænset til:
i)  hvidvask af penge
ii)  skatteundgåelse og skatteunddragelse
iii)  misbrug af EU-midler og -programmer
iv)  svig vedrørende konkurs eller insolvens
v)  forsikringssvindel eller anden finansiel svig
vi)  bestikkelse og/eller korruption
vii)  cyberkriminalitet
viii)  deltagelse i en kriminel organisation
ix)  lovovertrædelser inden for konkurrenceret
x)  direkte eller indirekte indblanding i terroraktiviteter;
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – litra b
b)  ansøgerens bevis for en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen, enten ved hjælp af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og om nødvendigt transportdokumenter, som giver mulighed for at foretage passende skattekontrol, eller ved hjælp af et pålideligt eller dokumenteret internt revisionsspor
b)  ansøgerens bevis for en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen, enten ved hjælp af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og om nødvendigt transportdokumenter, som giver mulighed for at foretage passende skattekontrol, eller ved hjælp af et pålideligt eller dokumenteret internt revisionsspor i overensstemmelse med Kommissionens offentliggjorte gennemførelsesforordninger og retningslinjer;
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – litra c
c)  bevis for ansøgerens økonomiske solvens, som anses for påvist, enten når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige kendetegn, eller ved frembringelse af garantier fra forsikrings- eller finansielle institutioner eller andre økonomisk pålidelige tredjeparter.
c)  bevis for ansøgerens økonomiske solvens i de sidste tre år, som anses for påvist, enten når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige kendetegn, eller ved frembringelse af garantier fra forsikrings- eller finansielle institutioner eller andre økonomisk pålidelige tredjeparter. Ansøgeren skal have en bankkonto i en finansiel institution, der er etableret i Unionen.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Hvis ansøgeren er blevet nægtet status som autoriseret økonomisk operatør i overensstemmelse med Unionens toldkodeks inden for de sidste tre år, indrømmes ansøgeren ikke status som godkendt afgiftspligtig person.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 a (nyt)
2a.   Med henblik på at sikre en harmoniseret fortolkning i forbindelse med indrømmelsen af en status som godkendt afgiftspligtig person vedtager Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt yderligere vejledninger til medlemsstaterne med hensyn til vurderingen af disse kriterier, som skal være gyldige i hele Unionen. Den første gennemførelsesretsakt skal vedtages senest en måned efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 b (nyt)
2b.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter og retningslinjer i tæt tilknytning til gennemførelsesretsakterne og retningslinjerne for autoriserede økonomiske operatører i toldøjemed.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 c (nyt)
2c.   Kriterierne i stk. 2 skal på almindelig vis anvendes af alle medlemsstaterne på grundlag af klart og præcist definerede regler og procedurer i en gennemførelsesretsakt.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
da)   afgiftspligtige personer, som ikke har eller ikke længere har et gyldigt momsregistreringsnummer
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 3 – afsnit 2
De afgiftspligtige personer i litra a) - d) kan imidlertid indrømmes status som godkendt afgiftspligtig person i forbindelse med deres øvrige økonomiske virksomhed.
De afgiftspligtige personer i litra a) - d) kan imidlertid indrømmes status som godkendt afgiftspligtig person i forbindelse med deres øvrige økonomiske virksomhed, under forudsætning af at resultaterne af disse aktiviteter ikke griber ind i de aktiviteter, som oprindeligt udelukkede disse afgiftspligtige personer fra at blive tildelt status som godkendt afgiftspligtig person.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 4 – afsnit 1
En afgiftspligtig person, der anmoder om status som godkendt afgiftspligtig person, forelægger skattemyndighederne alle de oplysninger, som de har brug for til at træffe en afgørelse.
En afgiftspligtig person, der anmoder om status som godkendt afgiftspligtig person, forelægger skattemyndighederne alle de oplysninger, som de har brug for til at træffe en afgørelse. Kommissionen indfører forenklede administrative procedurer for SMV'er til at opnå status som godkendte afgiftspligtige personer.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 4 – litra a
a)  myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har etableret hjemsted for sin virksomhed
a)  myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har etableret hjemsted for sin virksomhed som defineret i Rådets direktiv (EU) .../... af … om et fælles selskabsskattegrundlag (FSSG)*, Rådets direktiv (EU) .../... af … om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)** , Rådets direktiv (EU) .../... af … om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse*** og Rådets direktiv (EU) .../... af … om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester****;
_________________
* EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2016/0337(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.
** EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2016/0336(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.
*** EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2018/0072(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.
**** EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2018/0073(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 4 – afsnit 2 – litra c
c)   myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin faste bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, hvis han hverken har et hjemsted eller et fast forretningssted.
udgår
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 4 a (nyt)
4a.   Hvis en status som godkendt afgiftspligtig person indrømmes, skal der oplyses herom via VIES-systemet. Ændringer af denne status skal straks ajourføres i systemet.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 5
5.  Ved afslag på ansøgningen giver skattemyndighederne ansøgeren en begrundelse herfor sammen med afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at ansøgeren kan klage over en afgørelse om afslag på en ansøgning.
5.  Ved afslag på ansøgningen giver skattemyndighederne ansøgeren en begrundelse herfor sammen med afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at ansøgeren kan klage over en afgørelse om afslag på en ansøgning. Der fastsættes senest pr. 1. juni 2020 en harmoniseret appelprocedure på EU-plan i form af en gennemførelsesretsakt, og denne ombefatter en forpligtelse påhvilende medlemsstaterne til via deres skattemyndigheder at underrette andre medlemsstater om en afgørelse om afslag og begrundelserne herfor. En appelprocedure skal indledes inden for en ved gennemførelsesretsakten fastsat rimelig tid efter, at afgørelsen er blevet meddelt ansøgeren og bør tage hensyn til eventuelle implementerede afhjælpningsprocedurer.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6
6.  Den afgiftspligtige person, der er blevet indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, underretter straks skattemyndighederne om eventuelle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan påvirke eller få indflydelse på opretholdelsen af denne status. Den skattemæssige status tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt.
6.  Den afgiftspligtige person, der er blevet indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, underretter inden for en måned skattemyndighederne om eventuelle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan påvirke eller få indflydelse på opretholdelsen af denne status. Den skattemæssige status tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt. Skattemyndighederne i de medlemsstater, der har indrømmet en status som godkendt skattepligtig person, revurderer denne afgørelse mindst hvert andet år for at sikre, at betingelserne stadig opfyldes. Hvis den skattepligtige person ikke har oplyst myndighederne om forhold, der muligvis kan påvirke statussen som godkendt skattepligtig person som fastsat i gennemførelsesretsakten eller med overlæg har skjult sådanne forhold, skal personen underkastes forholdsmæssige, effektive og afskrækkende sanktioner, herunder fratagelsen af statussen som godkendt skattepligtig person.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6 a (nyt)
6a.  En afgiftspligtig person, der er blevet nægtet status som godkendt afgiftspligtig person, eller som på eget initiativ har meddelt skattemyndighederne, at vedkommende ikke længere opfylder kriterierne i stk. 2, kan tidligst seks måneder fra datoen for nægtelse eller inddragelse af statussen ansøge på ny om at blive godkendt som afgiftspligtig person, forudsat at alle relevante kriterier er opfyldt.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6 b (nyt)
6b.  En godkendt afgiftspligtig person, der ikke længere har et momsregistreringsnummer, mister automatisk sin status som godkendt afgiftspligtig person.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 7 a (nyt)
7a.   Procedurer vedrørende afviste ansøgninger, ændringer af den afgiftspligtige persons situation, klageprocedurer og procedurer for genansøgning om en status som godkendt afgiftspligtig person fastlægges i en gennemførelsesretsakt og anvendes på almindelig vis i alle medlemsstater.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 138 – stk. 1 – litra b
b)  den afgiftspligtige person eller den ikke-afgiftspligtige juridiske person, som leveringen foretages til, er momsregistreret i en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes
b)  den afgiftspligtige person eller den ikke-afgiftspligtige juridiske person, som leveringen foretages til, er momsregistreret i en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes, og er i besiddelse af et momsregistreringsnummer, der er tilgængeligt via VIES
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 138a – stk. 3 – litra b
b)  "mellemliggende operatør": enhver leverandør i kæden, bortset fra den første leverandør, som forsender eller transporterer varer, eller lader en tredjemand forsende eller transportere varerne for hans regning
b)  "mellemliggende operatør": enhver leverandør i kæden, bortset fra den første leverandør eller seneste modtager/kunde, som forsender eller transporterer varer, eller lader en tredjemand forsende eller transportere varerne for hans regning
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 243 – stk. 3 – afsnit 2
Enhver godkendt afgiftspligtig person, til hvem der leveres varer i henhold til en konsignationsaftale som omhandlet i artikel 17a, skal føre et register over disse varer."
Enhver godkendt afgiftspligtig person, til hvem der leveres varer i henhold til en konsignationsaftale som omhandlet i artikel 17a, skal føre et digitaliseret register, der er tilgængeligt for skattemyndighederne, over disse varer."
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 262 – stk. 1 – indledning
1.  Enhver momsregistreret afgiftspligtig person skal indsende en oversigt over følgende:
1.  Enhver momsregistreret afgiftspligtig person skal til den kompetente skattemyndighed indsende en oversigt over følgende:
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 262 – stk. 1 a (nyt)
1a.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være tilgængelig for alle involverede skattemyndigheder via VIES.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Afsnit XIV – kapitel 2 a (nyt)
6a)  I afsnit XIV indsættes følgende kapitel:
"Kapitel 2a
Mekanisme til bilæggelse af tvister om moms
Artikel 398a
1.  Der oprettes senest den 1. juni 2020 en mekanisme til bilæggelse af tvister om moms til løsning af tvister mellem medlemsstaterne om påståede, indgivne eller formodede fejlagtige grænseoverskridende momsbetalinger og som finder anvendelse, når den gensidige aftaleprocedure ikke fører til et resultat inden for to år.
2.  Mekanismen, der er omhandlet i stk. 1, skal bestå af medlemsstaternes kompetente myndigheder.
3.  Mekanismen udelukker ikke anvendelsen af national ret eller bestemmelser i internationale aftaler i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at hindre skatteunddragelse, skattesvig eller misbrug.
4.  Mekanismen skal også ombefatte en internetbaseret moms-tvistbilæggelsesplatform med det formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at løse tvister uden direkte inddragelse af mekanismen eller de kompetente myndigheder ved at opstille klare tilgange til, hvordan tvister skal løses, når de opstår, og procedurer for tvistbilæggelse."
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Afsnit XIV – Kapitel 2 b (nyt)
6b)  I afsnit XIV indsættes følgende kapitel:
"Kapitel 2b
Automatiseret indberetningsmekanisme
Artikel 398b
Der skal være oprettet en automatiseret indberetningsmekanisme senest den 1. juni 2020. Denne mekanisme skal sikre, at skatteyderne automatisk får besked om ændringer og ajourføringer af momssatserne i medlemsstaterne. Disse automatiske meddelelser skal aktiveres, før ændringen træder i kraft, og senest fem dage efter, at afgørelsen er blevet truffet."
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 403 og 404
(9)  Artikel 403 og 404 udgår.
9)  Artikel 403 udgår.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 404
9a)  Artikel 404 affattes således:
”Artikel 404
"Artikel 404
På grundlag af oplysninger, der er indhentet hos medlemsstaterne, forelægger Kommissionen hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan det fælles momssystem fungerer i medlemsstaterne, navnlig hvordan momsovergangsordningen for samhandelen mellem medlemsstaterne fungerer; rapporten skal, hvis det er relevant, ledsages af forslag vedrørende den endelige ordning.
Senest den ... [et år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og derefter hvert tredje år sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om ordningen for afgiftsfritagelse ved import fra tredjelande og dens forenelighed med EU-rammene og om samarbejdet med de kompetente myndigheder i tredjelande, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af svig. Senest den ... [to år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og derefter hvert tredje år sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de nationale praksisser for administrative og strafferetlige sanktioner for juridiske eller private personer, der er fundet skyldige i momssvig. Hvis det er hensigtsmæssigt, lader Kommissionen i samarbejde med de kompetente nationale og europæiske myndigheder denne rapport ledsage af henstillinger om sikring af et minimum af harmonisering."
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 404 a (ny)
9b)   Følgende indsættes som artikel 404a:
"Artikel 404a
Hvert tredje år forelægger hver medlemsstat en rapport med vurdering af virkningerne af overvågningssystemet for momssvig for Kommissionen, som fremsender den til Europol og OLAF."
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2
De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2019.
De anvender disse love og bestemmelser sammen med gennemførelsesretsakterne og retningslinjerne fra den 1. januar 2019.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
2a.   På grundlag af oplysninger, der er indhentet hos medlemsstaterne, forelægger Kommissionen senest den ... [datoen for vedtagelsen af dette direktiv] og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af kriterierne for definition af godkendt afgiftspligtig person i medlemsstaterne og navnlig om den indvirkning, den kan have på bekæmpelsen af momssvig. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et forslag til retsakt.
Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik