Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0251(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0280/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0280/2018

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0366

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 223kWORD 70k
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0569),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0363/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0280/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το 1967, όταν το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) μέσω των οδηγιών 67/227/ΕΟΚ42 και 67/228/ΕΟΚ43 του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση για τη θέσπιση οριστικού συστήματος ΦΠΑ το οποίο θα λειτουργούσε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε και στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ44 του Συμβουλίου, η οποία ισχύει επί του παρόντος, προβλέπει ότι οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες πρέπει να αντικατασταθούν από οριστικό καθεστώς.
(1)  Το 1967, όταν το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) μέσω των οδηγιών 67/227/ΕΟΚ42 και 67/228/ΕΟΚ43 του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση για τη θέσπιση οριστικού συστήματος ΦΠΑ το οποίο θα λειτουργούσε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε και στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου44, η οποία ισχύει επί του παρόντος, προβλέπει ότι οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες πρέπει να αντικατασταθούν από οριστικό καθεστώς. Ωστόσο, οι εν λόγω κανόνες είναι πλέον σε ισχύ εδώ και αρκετές δεκαετίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα περίπλοκο μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, ευάλωτο στην ενδοενωσιακή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες πάσχουν από πολυάριθμες ελλείψεις, ως αποτέλεσμα των οποίων το σύστημα ΦΠΑ δεν είναι ούτε πλήρως αποτελεσματικό ούτε συμβατό με τις απαιτήσεις μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς.
_________________
_________________
42 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1301).
42 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1301).
43 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση και κανόνες εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).
43 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση και κανόνες εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).
44 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
44 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Στην ανακοίνωσή της, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», η Επιτροπή προσδιόρισε την πολυπλοκότητα των ισχυόντων κανόνων για τον ΦΠΑ ως ένα από τα μείζονα εμπόδια για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, το έλλειμμα ΦΠΑ, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού των εσόδων από τον ΦΠΑ που πράγματι εισπράττεται και του θεωρητικού ποσού που αναμένεται να εισπραχθεί, έχει αυξηθεί, φθάνοντας σε 151,5 δισεκατομμύρια EUR το 2015 στην ΕΕ των 28. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για επείγουσα και εκτεταμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ με στόχο τη θέσπιση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ, ώστε να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί το διασυνοριακό εμπόριο εντός της Ένωσης και να ενισχυθεί η θωράκιση του συστήματος έναντι της απάτης.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)   Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, τη μείωση των κινδύνων διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και για την απλούστευση των σχετικών με τον ΦΠΑ διαδικασιών. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα δημιουργήσει καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες για το διασυνοριακό εμπόριο. Θα πρέπει να περιλάβει τις απαραίτητες αλλαγές που οφείλονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση, στις αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα και στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ45, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση με την οποία θα καθορίζονται οι αρχές που θα διέπουν ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση των διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών στο κράτος μέλος προορισμού.
(2)  Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ, το οποίο θεσπίστηκε το 1993, είναι παρόμοιο με το ευρωπαϊκό τελωνειακό σύστημα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισοδύναμοι έλεγχοι, γεγονός που το καθιστά στόχο διασυνοριακής απάτης. Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ θα πρέπει να αλλάξει ριζικά, έτσι ώστε η παράδοση αγαθών από ένα κράτος μέλος σε άλλο να φορολογείται σαν να επρόκειτο για παράδοση και απόκτηση αγαθών εντός ενός κράτους μέλους. Στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ45, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση με την οποία θα καθορίζονται οι αρχές που θα διέπουν ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση των διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών στο κράτος μέλος προορισμού. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη μείωση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ κατά 40 δισεκατομμύρια EUR ετησίως.
_________________
_________________
45 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148 final της 7.4.2016).
45 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148 final της 7.4.2016).
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Κάτι τέτοιο απαιτεί την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος, το οποίο συνίσταται σε απαλλαγή της παράδοσης αγαθών στο κράτος μέλος αναχώρησης και φορολόγηση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών στο κράτος μέλος προορισμού, με ένα σύστημα ενιαίας παράδοσης η οποία φορολογείται στο κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε αυτό. Ο ΦΠΑ θα χρεώνεται, κατά κανόνα, από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι σε θέση να επιβεβαιώνει, μέσω διαδικτυακής πύλης, τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ οποιουδήποτε κράτους μέλους. Ωστόσο, όταν ο αποκτών είναι πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο (αξιόπιστος φορολογούμενος, αναγνωρισμένος ως τέτοιος από τα κράτη μέλη), θα εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης, και ο πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να υπόκειται σε ΦΠΑ για την ενδοενωσιακή παράδοση. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα βασίζεται επίσης στην έννοια του συστήματος ενιαίας εγγραφής (υπηρεσία μιας στάσης - ΥΜΣ) για τις επιχειρήσεις, με το οποίο καθίσταται δυνατή η καταβολή και έκπτωση του οφειλόμενου ΦΠΑ.
(3)  Κάτι τέτοιο απαιτεί την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος, το οποίο συνίσταται σε απαλλαγή της παράδοσης αγαθών στο κράτος μέλος αναχώρησης και φορολόγηση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών στο κράτος μέλος προορισμού, με ένα σύστημα ενιαίας παράδοσης η οποία φορολογείται στο κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε αυτό. Ο ΦΠΑ θα χρεώνεται, κατά κανόνα, από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι σε θέση να επιβεβαιώνει, μέσω διαδικτυακής πύλης, τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ οποιουδήποτε κράτους μέλους. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα βασίζεται επίσης στην έννοια του συστήματος ενιαίας εγγραφής (υπηρεσία μιας στάσης - ΥΜΣ) για τις επιχειρήσεις, με το οποίο καθίσταται δυνατή η καταβολή και έκπτωση του οφειλόμενου ΦΠΑ. Η ΥΜΣ αποτελεί τον πυρήνα του νέου συστήματος που βασίζεται στον τόπο προορισμού, χωρίς το οποίο η περιπλοκότητα του συστήματος ΦΠΑ και ο διοικητικός φόρτος θα αυξάνονταν σημαντικά. Ως εκ τούτου, η επέκταση της μικρής υπηρεσίας μιας στάσης (MOSS) ώστε να καλύψει όλες τις διεπιχειρησιακές υπηρεσίες και πωλήσεις αγαθών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προτεινόμενων βελτιώσεων του ισχύοντος συστήματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Για να εξασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα, η ευκολία χρήσης και η μακροπρόθεσμη θωράκιση έναντι της απάτης, η ΥΜΣ για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργεί με ένα εναρμονισμένο διασυνοριακό σύστημα ΤΠ, το οποίο θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα και θα επιτρέπει την αυτόματη ανάκτηση και εισαγωγή δεδομένων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης ενιαίων τυποποιημένων εντύπων.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να καθοριστούν στην οδηγία και να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο το οριστικό καθεστώς βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος καταγωγής.
(4)  Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να καθοριστούν στην οδηγία και να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το οριστικό καθεστώς βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος καταγωγής, με οριστικό σύστημα ΦΠΑ. Οι νέες αυτές αρχές θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καταπολεμούν καλύτερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως την ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στα συμπεράσματά του της 8ης Νοεμβρίου 201646, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επιφέρει συγκεκριμένες βελτιώσεις στους ενωσιακούς κανόνες περί ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, σχετικά με τον ρόλο του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο πλαίσιο της απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, των ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή («call-off»), τις αλυσιδωτές συναλλαγές και την απόδειξη μεταφοράς για λόγους απαλλαγής των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
(5)  Στα συμπεράσματά του της 8ης Νοεμβρίου 201646, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επιφέρει συγκεκριμένες βελτιώσεις στους ενωσιακούς κανόνες περί ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, σε τέσσερις τομείς: τον ρόλο του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο πλαίσιο της απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, τις ρυθμίσεις για το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή («call-off»), τις αλυσιδωτές συναλλαγές και την απόδειξη μεταφοράς για λόγους απαλλαγής των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
_________________
_________________
46 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2016, για τη βελτίωση των ισχυόντων κανόνων περί ΦΠΑ της ΕΕ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές (αριθ. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 της 9ης Νοεμβρίου 2016).
46 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2016, για τη βελτίωση των ισχυόντων κανόνων περί ΦΠΑ της ΕΕ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές (αριθ. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 της 9ης Νοεμβρίου 2016).
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένου του εν λόγω αιτήματος και του γεγονότος ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την εφαρμογή του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για το ενδοενωσιακό εμπόριο, τα συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις είναι κατάλληλα.
(6)  Δεδομένου του εν λόγω αιτήματος και του γεγονότος ότι το οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το ενδοενωσιακό εμπόριο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί δεόντως, τα συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις είναι κατάλληλα μόνο για μια μεταβατική περίοδο.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η δημιουργία της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή των βελτιώσεων στους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και για τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου.
(7)  Η δημιουργία της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή των βελτιώσεων στους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και για τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου. Ωστόσο, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυστηρά κριτήρια, που θα εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη, ώστε να καθοριστεί ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στο φόρο, καθώς και να θεσπιστούν κοινοί κανόνες και διατάξεις που θα συνεπάγονται πρόστιμα και κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. Η χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων αναμένεται να καταστήσει δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο. Η ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να επωφελούνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε άλλους υποκείμενους στον φόρο.
(8)  Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. Η χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων, που θα εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από τα κράτη μέλη, αναμένεται να καταστήσει δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο και εκείνων που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα κριτήρια. Η ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να επωφελούνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων, απλουστευμένων και φιλικών προς τον χρήστη κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε άλλους υποκείμενους στον φόρο.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η πρόσβαση στην ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.
(9)  Η πρόσβαση στην ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και να διατίθεται σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει εκτελεστικές πράξεις και ολοκληρωμένες και εύχρηστες οδηγίες που θα διευκολύνουν την εναρμόνιση και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρχών και θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και να επαληθεύει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθώς τα εν λόγω εναρμονισμένα κριτήρια σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν στενά με τα κριτήρια του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα βάσει του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή και συμμόρφωση μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Λαμβανομένου ιδίως υπόψη του υψηλότερου κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες, ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να αποκτούν την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)   Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας είναι πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω του συστήματος VIES.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Σε ορισμένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι καλύπτονται από ειδικές ρυθμίσεις που τους εξαιρούν από τους γενικούς κανόνες ΦΠΑ ή ασκούν μόνο ευκαιριακά οικονομικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να χορηγείται η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή ευκαιριακές δραστηριότητες. Διαφορετικά, θα μπορούσε να διαταραχθεί η ομαλή εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών.
(10)  Σε ορισμένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι καλύπτονται από ειδικές ρυθμίσεις που τους εξαιρούν από τους γενικούς κανόνες ΦΠΑ δεν θα πρέπει να χορηγείται η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή ευκαιριακές δραστηριότητες. Διαφορετικά, θα μπορούσε να διαταραχθεί η ομαλή εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών. Επιπλέον, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση, από πλευράς ανταγωνισμού, σε σύγκριση με τις μεγάλες όσον αφορά την απόκτηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Το δοκιμαστικό σχέδιο της ΕΕ για τις διασυνοριακές αποφάσεις στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για ένα πλήρως ανεπτυγμένο ενωσιακό μέσο το οποίο θα συμβάλλει στην άρση των αντιφάσεων μεταξύ των κανόνων περί ΦΠΑ όσον αφορά τις φορολογικές διαφορές, καθώς και στην επίλυση υποθέσεων που αφορούν διασυνοριακές διαφορές εντός της Ένωσης σχετικά με τον ΦΠΑ. Οι εθνικοί μηχανισμοί θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για τις εσωτερικές φορολογικές διαφορές σχετικά με τον ΦΠΑ μεταξύ των οικείων φορολογουμένων και της εθνικής φορολογικής αρχής.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η παρούσα οδηγία προβλέπει προσωρινές ρυθμίσεις πριν από την έγκριση εκ μέρους των κρατών μελών ενός οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, και θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες εκτελεστικές πράξεις και κατευθυντήριες γραμμές. Η παρούσα οδηγία, οι εκτελεστικές πράξεις και οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για τη διασφάλιση ενός διαφανούς συστήματος άμεσης πληροφόρησης που θα ενημερώνει αυτομάτως τους φορολογούμενους σχετικά με επικαιροποιήσεις και αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα πρότυπα και έντυπα υποβολής στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη υποβολή στοιχείων και ανάκτηση δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς τους συντελεστές ΦΠΑ είναι ορθές και επικαιροποιημένες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή των εθνικών συντελεστών ΦΠΑ θα γνωστοποιείται μέσω ενός τέτοιου συστήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υιοθέτηση των συντελεστών και, σε κάθε περίπτωση, πριν τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Λαμβανομένων υπόψη του δημόσιου συμφέροντος και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι καταγγέλτες θα πρέπει να έχουν αποτελεσματική νομική προστασία, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός και η αποτροπή όλων των μορφών απάτης.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος διατηρεί την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κοινότητα ή, εάν δεν έχει έδρα οικονομικής δραστηριότητας και μόνιμη εγκατάσταση, έχει τόπο μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην Κοινότητα, και ο οποίος στο πλαίσιο της οικονομικής του δραστηριότητας πραγματοποιεί ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 17α, 20 και 21 ή συναλλαγές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 138, δύναται να υποβάλει αίτηση στις φορολογικές αρχές για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος διατηρεί την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κοινότητα, και ο οποίος στο πλαίσιο της οικονομικής του δραστηριότητας πραγματοποιεί ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 17α, 20 και 21 ή συναλλαγές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 138 και 138α, δύναται να υποβάλει αίτηση στις φορολογικές αρχές για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί για τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2.
Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί μόνο για τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων των φορολογικών κανόνων και της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος·
α)  απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων των φορολογικών κανόνων και της τελωνειακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία τρία έτη οικονομικής δραστηριότητας, απουσία τυχόν σοβαρής φορολογικής ρύθμισης από τις φορολογικές αρχές, ή απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, ανεξαρτήτως αν η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός της Ένωσης·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, όπως, μεταξύ άλλων:
i)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
ii)  φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη·
iii)  κατάχρηση κονδυλίων και προγραμμάτων της Ένωσης·
iv)  δόλια πτώχευση ή αφερεγγυότητα·
v)  ασφαλιστική απάτη ή άλλου είδους οικονομική απάτη·
vi)  δωροδοκία και/ή διαφθορά·
vii)  κυβερνοέγκλημα·
viii)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
ix)  αδικήματα στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού·
x)  άμεση ή έμμεση ανάμιξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  επίδειξη, εκ μέρους του αιτούντος, υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των αγαθών, είτε μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια κατάλληλων φορολογικών ελέγχων, είτε μέσω μιας αξιόπιστης ή πιστοποιημένης διαδρομής εσωτερικού ελέγχου·
β)  επίδειξη, εκ μέρους του αιτούντος, υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των αγαθών, είτε μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια κατάλληλων φορολογικών ελέγχων, είτε μέσω μιας αξιόπιστης ή πιστοποιημένης διαδρομής εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα εγκριθούν από την Επιτροπή·
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούντος, η οποία τεκμαίρεται είτε όταν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μέσω της προσκόμισης εγγυήσεων από ασφαλιστικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα οικονομικώς αξιόπιστα τρίτα μέρη.
γ)  αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούντος κατά τα τρία τελευταία έτη, η οποία τεκμαίρεται είτε όταν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μέσω της προσκόμισης εγγυήσεων από ασφαλιστικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα οικονομικώς αξιόπιστα τρίτα μέρη. Ο αιτών διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ένωση.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν εντός των τριών τελευταίων ετών έχει απορριφθεί αίτημα του αιτούντος για χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, δεν χορηγείται στον αιτούντα η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη ερμηνεία όσον αφορά τη χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων, τα οποία πρέπει να ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρώτη εκτελεστική πράξη εκδίδεται το αργότερο έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις και κατευθυντήριες γραμμές σε στενή σύνδεση με τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τελωνειακούς σκοπούς.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.   Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη με βάση κανόνες και διαδικασίες που καθορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια με εκτελεστική πράξη.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   στους υποκείμενους στον φόρο που δεν έχουν ή έχουν παύσει να έχουν έγκυρο αριθμό μητρώου ΦΠΑ·
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Ωστόσο, στους υποκείμενους στον φόρο που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) μπορεί να χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο για τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούν.
Ωστόσο, στους υποκείμενους στον φόρο που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) μπορεί να χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο για τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων δεν αλληλεπιδρούν με τις δραστηριότητες λόγω των οποίων δεν χορηγήθηκε καταρχήν στους εν λόγω υποκείμενους στον φόρο η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να μπορούν να λάβουν απόφαση.
Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να μπορούν να λάβουν απόφαση. Η Επιτροπή θεσπίζει απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες μέσω των οποίων οι ΜΜΕ μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – στοιχείο α (νέο)
α)  οι φορολογικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας·
α)  οι φορολογικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, όπως ορίζονται στην οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ)* και στην οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)**, καθώς και στην οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία*** και στην οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών****·
_________________
* ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2016/0337(CNS) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
** ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2016/0336(CNS) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
*** ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2018/0072(CNS) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
**** ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2018/0073(CNS) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)   οι φορολογικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του, στις περιπτώσεις όπου δεν διατηρεί ούτε έδρα οικονομικής δραστηριότητας ούτε μόνιμη εγκατάσταση.
διαγράφεται
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Όταν χορηγείται η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω του συστήματος VIES. Το σύστημα ενημερώνεται για τις αλλαγές στην εν λόγω ιδιότητα χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 5
5.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης της αίτησης.
5.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης της αίτησης. Έως την 1η Ιουνίου 2020 θεσπίζεται, με εκτελεστική πράξη, διαδικασία προσφυγής εναρμονισμένη σε επίπεδο Ένωσης, η οποία προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν, μέσω των φορολογικών τους αρχών, τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με την εν λόγω απόρριψη και τους λόγους της απόφασης αυτής. Η διαδικασία προσφυγής κινείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ανακοίνωση της απόφασης στον αιτούντα, το οποίο καθορίζεται από την εκτελεστική πράξη, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν εφαρμοσθείσες διαδικασίες άσκησης ένδικων μέσων.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 6
6.  Ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο ενημερώνει τις φορολογικές αρχές χωρίς καθυστέρηση για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2.
6.  Ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο ενημερώνει τις φορολογικές αρχές εντός ενός μήνα για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2. Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών που χορήγησαν την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο επανεξετάζουν την εν λόγω απόφαση, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, για να διασφαλίζουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για οποιοδήποτε στοιχείο ενδέχεται να επηρεάζει την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική πράξη, ή έχει εσκεμμένα αποκρύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, υπόκειται σε αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Ένας υποκείμενος στον φόρο του οποίου έχει απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, ή ο οποίος έχει ενημερώσει με δική του πρωτοβουλία τη φορολογική αρχή ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2, μπορεί, το νωρίτερο έξι μήνες από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης ή ανάκλησης της εν λόγω ιδιότητας, να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Όταν ένας πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο παύει να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, ανακαλείται αυτομάτως η ιδιότητά του ως πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Οι διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις που απορρίπτονται, τις αλλαγές της κατάστασης του υποκειμένου στον φόρο, τις διαδικασίες προσφυγής και τις διαδικασίες υποβολής νέας αίτησης για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη και εφαρμόζονται ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 138 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  ο υποκείμενος στον φόρο ή το νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο για το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών·
β)  ο υποκείμενος στον φόρο ή το νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο για το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών και διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ προσβάσιμο μέσω του VIES·
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 138α – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  ως «ενδιάμεσος φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ένας προμηθευτής στην αλυσίδα διαφορετικός από τον πρώτο προμηθευτή, ο οποίος αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά ο ίδιος ή μέσω τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του·
β)  ως «ενδιάμεσος φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ένας προμηθευτής στην αλυσίδα διαφορετικός από τον πρώτο προμηθευτή ή τον τελευταίο παραλήπτη/πελάτη, ο οποίος αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά ο ίδιος ή μέσω τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του·
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Κάθε πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή που αναφέρονται στο άρθρο 17α τηρεί βιβλίο καταχώρισης των εν λόγω αγαθών.
Κάθε πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή που αναφέρονται στο άρθρο 17α τηρεί ψηφιοποιημένο μητρώο καταχώρισης των εν λόγω αγαθών προσβάσιμο στις φορολογικές αρχές
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 262 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κάθε υποκείμενος στον φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οφείλει να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα ακόλουθα:
1.  Κάθε υποκείμενος στον φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα ακόλουθα:
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 262 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι προσβάσιμες σε όλες τις εμπλεκόμενες φορολογικές αρχές μέσω του VIES.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος XIV – Κεφάλαιο 2 α (νέο)
6α)  Στον τίτλο XIV παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«Κεφάλαιο 2α
Μηχανισμός επίλυσης διαφορών σχετικά με τον ΦΠΑ
Άρθρο 398a
1.  Έως την 1η Ιουνίου 2020 θεσπίζεται μηχανισμός επίλυσης διαφορών σχετικά με τον ΦΠΑ για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά διασυνοριακές πληρωμές ΦΠΑ οι οποίες έχουν καταγγελθεί ή ταξινομηθεί ως εσφαλμένες ή για οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι εσφαλμένες. Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα εντός δύο ετών.
2.  Ο μηχανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
3.  Ο μηχανισμός δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας ή διατάξεων διεθνών συμφωνιών όπου απαιτείται για την αποτροπή της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης ή των καταχρήσεων.
4.  Ο μηχανισμός περιλαμβάνει επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών σχετικά με τον ΦΠΑ, με στόχο να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς την άμεση παρέμβαση του μηχανισμού ή των αρμόδιων αρχών, με τον καθορισμό σαφών προσεγγίσεων για τον τρόπο άρσης των διαφορών όταν αυτές προκύπτουν, και διαδικασιών για την επίλυση των διαφορών.».
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος XIV – Κεφάλαιο 2 β (νέο)
6β)  Στον τίτλο XIV παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«Κεφάλαιο 2β
Μηχανισμός αυτόματης ειδοποίησης
Άρθρο 398β
Έως την 1η Ιουνίου 2020 θεσπίζεται μηχανισμός αυτόματης ειδοποίησης. Ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει την αυτόματη ειδοποίηση των φορολογουμένων σχετικά με αλλαγές και επικαιροποιήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αυτόματες ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης.».
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρα 403 και 404
9)  Τα άρθρα 403 και 404 απαλείφονται.
9)  Το άρθρο 403 απαλείφεται.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 404
9α)  Το άρθρο 404 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 404
«Άρθρο 404
Κάθε τέσσερα έτη μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από τα κράτη μέλη, έκθεση για τη λειτουργία του κοινού συστήματος ΦΠΑ στα κράτη μέλη και ειδικότερα για τη λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από προτάσεις σχετικά με το οριστικό καθεστώς.»
Έως τις ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], και κάθε τρία έτη εφεξής, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το σύστημα απαλλαγής για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, και σχετικά με τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Έως τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], και κάθε τρία έτη εφεξής, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν κριθεί ένοχα για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, συνοδεύει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την έκθεση με συστάσεις που επιδιώκουν να εξασφαλίζουν έναν ελάχιστο βαθμό εναρμόνισης.».
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 404 α (νέο)
9β)   Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 404α:
«Άρθρο 404a
Κάθε τρία έτη, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος παρακολούθησης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία τη διαβιβάζει στην OLAF.».
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, καθώς και τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές, από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Έως τις ... [ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας] και κάθε τρία έτη εφεξής, η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων για τον καθορισμό του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από πρόταση νομοθετικής πράξης.
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου