Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0251(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0280/2018

Esitatud tekstid :

A8-0280/2018

Arutelud :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0366

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 65k
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - Strasbourg
Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Euroopa Parlamendi 3. oktoobri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (COM(2017)0569 – C8‑0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0569),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0363/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0280/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  1967. aastal, kui nõukogu võttis oma direktiividega 67/227/EMÜ3 ja 67/228/EMÜ4 vastu ühtse käibemaksusüsteemi, võeti kohustus kehtestada lõplik käibemaksusüsteem, mis toimib Euroopa Ühenduses samamoodi, nagu see toimiks ühes liikmesriigis. Kui liikmesriikidevahelised maksupiirid 1992. aasta lõpus kaotati, ei olnud poliitilised ja tehnilised tingimused sellise süsteemi kasutuselevõtuks veel küpsed, seetõttu kehtestati ajutine käibemaksukord. Praegu kehtiva nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ5 on ette nähtud nende üleminekueeskirjade asendamine lõpliku korraga.
(1)  1967. aastal, kui nõukogu võttis oma direktiividega 67/227/EMÜ3 ja 67/228/EMÜ4 vastu ühtse käibemaksusüsteemi, võeti kohustus kehtestada lõplik käibemaksusüsteem, mis toimib Euroopa Ühenduses samamoodi, nagu see toimiks ühes liikmesriigis. Kui liikmesriikidevahelised maksupiirid 1992. aasta lõpus kaotati, ei olnud poliitilised ja tehnilised tingimused sellise süsteemi kasutuselevõtuks veel küpsed, seetõttu kehtestati ajutine käibemaksukord. Praegu kehtiva nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ5 on ette nähtud nende üleminekusätete asendamine lõpliku korraga. Kuid nimetatud sätted on nüüd juba aastakümneid kehtinud ning tulemuseks on keerukas käibemaksu üleminekukord, mis võib põhjustada liidusiseseid piiriüleseid käibemaksupettusi. Üleminekusätetel on arvukalt puudusi, mistõttu käibemaksusüsteem ei ole tõhus ega ole ka tõelise ühtse turu nõuetega kooskõlas.
_________________
_________________
3 Nõukogu 11. aprilli 1967. aasta esimene direktiiv 67/227/EMÜ kumuleeruvaid käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1301).
3 Nõukogu 11. aprilli 1967. aasta esimene direktiiv 67/227/EMÜ kumuleeruvaid käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1301).
4 Nõukogu 11. aprilli 1967. aasta teine direktiiv 67/228/EMÜ käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühise käibemaksusüsteemi struktuur ja kohaldamiskord (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1303).
4 Nõukogu 11. aprilli 1967. aasta teine direktiiv 67/228/EMÜ käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühise käibemaksusüsteemi struktuur ja kohaldamiskord (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1303).
5 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
5 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta teatises „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“ nimetatakse kehtiva käibemaksusüsteemi keerukust üheks peamise takistuseks ühtse turu väljakujundamisel. Samal ajal on suurenenud tegelikult kogutud käibemaksutulu ja eeldatavalt kogutava teoreetilise summa vahena määratletud käibemaksu alalaekumine, mis ulatus 28 ELi liikmesriigis 2015. aastal 151,5 miljardi euroni. See näitab, et käibemaksusüsteemi tuleb kiiresti ja põhjalikult reformida ja seada sisse lõplik käibemaksusüsteem, mis hõlbustaks ja lihtsustaks liidusisest piiriülest kaubandust ja takistaks pettuste toimepanemist.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
(1b)   ELi ühtse käibemaksuala loomine on väga tähtis selleks, et alandada ettevõtjate jaoks nõuete täitmise kulusid, vähendada piiriüleste käibemaksupettuste riski ning lihtsustada käibemaksuga seotud menetlusi. Lõplik käibemaksusüsteem tugevdab ühtset turgu ja parandab piiriülese kaubanduse ettevõtluskeskkonda. Süsteem peaks hõlmama tehnoloogia arengust ja digiteerimisest tingitud muudatusi, muutuvaid ärimudeleid ning majanduse üleilmastumist.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Käibemaksu tegevuskavas6 teatas komisjon oma kavatsusest esitada ettepanek, milles määratakse kindlaks liikmesriikide vahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi aluspõhimõtted, mis tuginevad piiriüleste kaubatarnete maksustamisele sihtliikmesriigis.
(2)  Praegune, 1993. aastal juurutatud ELi käibemaksusüsteem sarnaneb Euroopa tollisüsteemile. Selles puuduvad aga samaväärsed kontrollimehhanismid, mis soodustab piiriüleseid pettusi. Kehtivat süsteemi tuleks põhjalikult muuta nii, et kaupade tarnimist ühest liikmesriigist teise maksustataks samuti nagu kaupade tarnimist ja omandamist ühe liikmesriigi piirides. Käibemaksu tegevuskavas6 teatas komisjon oma kavatsusest esitada ettepanek, milles määratakse kindlaks liikmesriikide vahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi aluspõhimõtted, mis tuginevad piiriüleste kaubatarnete maksustamisele sihtliikmesriigis. Selline muudatus peaks vähendama iga-aastaste piiriüleste käibemaksupettuste mahtu 40 miljardi euro võrra.
_________________
_________________
6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – on aeg otsustada“, COM(2016)148 final, 7.4.2016.
6 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – on aeg otsustada“ (COM(2016)0148 final, 7.4.2016).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  See eeldab, et olemasolev süsteem, mille sisuks on tarne maksust vabastamine kaupade lähteliikmesriigis ja ühendusesisese kaupade soetamise maksustamine sihtliikmesriigis, asendatakse süsteemiga, mille kohaselt maksustatakse üksainus tarne sihtliikmesriigis selle riigi käibemaksumäärade alusel. Reeglina maksab käibemaksu tarnija, kellel on veebiportaali kaudu võimalik kontrollida mis tahes liikmesriigis kohaldatavat käibemaksumäära. Kui aga kaupu soetav isik on sertifitseeritud maksukohustuslane (liikmesriikide poolt tunnustatud usaldusväärne maksumaksja), kohaldatakse pöördmaksustamise süsteemi ja liidusisese tarne pealt tasub käibemaksu sertifitseeritud maksukohustuslane. Lõplik käibemaksusüsteem põhineb ka ettevõtjatele mõeldud ühtse registreerimiskava kontseptsioonil (ühe akna süsteem), mis võimaldab käibemaksu tasumist ja tasutud käibemaksu mahaarvamist.
(3)  See eeldab, et praegune süsteem, mille sisuks on tarne maksust vabastamine kaupade lähteliikmesriigis ja ühendusesisese kaupade soetamise maksustamine sihtliikmesriigis, asendatakse süsteemiga, mille kohaselt maksustatakse üksainus tarne sihtliikmesriigis selle riigi käibemaksumäärade alusel. Reeglina maksab käibemaksu tarnija, kellel on veebiportaali kaudu võimalik kontrollida mis tahes liikmesriigis kohaldatavat käibemaksumäära. Lõplik käibemaksusüsteem põhineb ka ettevõtjatele mõeldud ühtse registreerimiskava kontseptsioonil (ühe akna süsteem), mis võimaldab käibemaksu tasumist ja tasutud käibemaksu mahaarvamist. Ühe akna süsteem on uue, sihtpunktipõhise süsteemi põhielement, mille puudumine muudaks käibemaksusüsteemi märksa keerukamaks ja tõstaks oluliselt halduskoormust. Seepärast tuleks praeguse süsteemi kavandatud täiustamisel laiendada väikesemahuliste kontaktpunktide põhimõtet kõigile ettevõtjatevahelistele teenuste ja kaupadega tehtavatele tehingutele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Koostalitlusvõime, kasutamise kerguse ja tulevikus pettustekindluse tagamiseks peaks ettevõtjatele mõeldud ühe akna süsteem toimima koos ühtlustatud piiriülese IT-süsteemiga, mis tugineb ühistele standarditele ja võimaldab automaatset andmeotsingut ja -sisestust, näiteks ühtlustatud tüüpvorme kasutades.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Need põhimõtted tuleks direktiivis sätestada ja need peaksid asendama kehtiva kontseptsiooni, mille kohaselt lõplik kord põhineb maksustamisel päritoluliikmesriigis.
(4)  Need põhimõtted tuleks direktiivis sätestada ja need peaksid kehtiva kontseptsiooni, mille kohaselt lõplik kord põhineb maksustamisel päritoluliikmesriigis, asendama lõpliku käibemaksusüsteemiga. Uued põhimõtted aitaksid liikmesriikidel paremini võidelda käibemaksupettuste, eelkõige varifirmadega seotud ühendusesiseste pettustega, mille mahuks hinnatakse vähemalt 50 miljardit eurot aastas.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Nõukogu kutsus oma 8. novembri 2016. aasta järeldustes7 komisjoni üles tegema liidu käibemaksueeskirjades teatavaid parandusi seoses piiriüleste tehingutega, pidades silmas käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri tähtsust seoses ühendusesiseste tarnete maksuvabastusega, call-off-varu korraga, aheltehingutega ja veo tõendamisega ühendusesiseste tehingute maksuvabastuse eesmärgil.
(5)  Nõukogu kutsus oma 8. novembri 2016. aasta järeldustes7 komisjoni üles tegema liidu käibemaksueeskirjades teatavaid parandusi seoses piiriüleste tehingutega, pidades silmas nelja valdkonda: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri tähtsust seoses ühendusesiseste tarnete maksuvabastusega, call-off-varu korraga, aheltehingutega ja veo tõendamisega ühendusesiseste tehingute maksuvabastuse eesmärgil.
_________________
_________________
7 Nõukogu 8. novembri 2016. aasta järeldused olemasolevate ELi käibemaksueeskirjade paranduste kohta seoses piiriüleste tehingutega (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 9. november 2016).
7 Nõukogu 8. novembri 2016. aasta järeldused olemasolevate ELi käibemaksueeskirjade paranduste kohta seoses piiriüleste tehingutega (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 9. november 2016).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Võttes arvesse seda nõudmist ja asjaolu, et liidusisese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi rakendamiseks kulub mitu aastat, on need erimeetmed, mille eesmärk on teatavat korda ettevõtjate huvides ühtlustada ja lihtsustada, asjakohased.
(6)  Võttes arvesse seda nõudmist ja asjaolu, et liidusisese kaubanduse lõplikku käibemaksusüsteemi ei ole veel nõuetekohaselt rakendatud, on need erimeetmed, mille eesmärk on teatavat korda ettevõtjate huvides ühtlustada ja lihtsustada, asjakohased ainult üleminekuvormis.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Sertifitseeritud maksukohustuslase staatus on vaja luua selleks, et kohaldada tõhusalt piiriüleste tehingutega seotud parandusi liidu käibemaksueeskirjades, aga ka selleks, et minna järk-järgult üle liidusisesele lõplikule süsteemile.
(7)  Sertifitseeritud maksukohustuslase staatus on vaja luua selleks, et kohaldada tõhusalt piiriüleste tehingutega seotud parandusi liidu käibemaksueeskirjades, aga ka selleks, et minna järk-järgult üle liidusisesele lõplikule süsteemile. Seejuures tuleb kehtestada kõigis liikmesriikides ühtselt kohaldatavad ranged kriteeriumid selle määratlemiseks, millised ettevõtjad võivad saada sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse, ning kehtestada ühtsed normid ja reeglid nende kriteeriumide eirajate trahvimiseks.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Olemasoleva süsteemi raames ei eristata usaldusväärseid ja vähem usaldusväärseid maksukohustuslasi käibemaksueeskirjade kohaldamise seisukohast. Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andmine teatavate objektiivsete kriteeriumide alusel peaks võimaldama selliste usaldusväärsete maksukohustuslaste tuvastamist. See staatus võimaldaks neil teatavate pettusetundlikkusega seotud eeskirjade kohaldamise korral saada kasu, mida ei võimaldata teistele maksukohustuslastele.
(8)  Olemasoleva süsteemi raames ei eristata usaldusväärseid ja vähem usaldusväärseid maksukohustuslasi käibemaksueeskirjade kohaldamise seisukohast. Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andmine teatavate objektiivsete ja liikmesriikides ühtselt kohaldatavate kriteeriumide alusel peaks võimaldama tuvastada nii usaldusväärseid maksukohustuslasi kui ka neid, kes päriselt kriteeriumidele ei vasta. See staatus võimaldaks neil teatavate lihtsustatud ja kasutajasõbralike eeskirjade kohaldamise korral saada kasu, mida ei võimaldata teistele maksukohustuslastele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
(9)  Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamine peaks põhinema liidu tasandil ühtlustatud kriteeriumidel ja seetõttu peaks ühes liikmesriigis antud staatus kehtima kogu liidus.
(9)  Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamine peaks põhinema selgelt määratletud kriteeriumidel ja peaks olema kättesaadav ettevõtjatele, sealhulgas VKEdele. Need kriteeriumid peaksid olema liidu tasandil ühtlustatud ja seetõttu peaks ühes liikmesriigis antud staatus kehtima kogu liidus. Selleks tuleks komisjonil koostada rakendusaktid ning põhjalikud ja lihtsalt kasutatavad suunised, mis hõlbustavad ühtlustamist ja asutuste halduskoostööd ning tagavad liikmesriikidevahelise koostalitlusvõime, ning samas kontrollida ühtlustatud kriteeriumide nõuetekohast kohaldamist kogu liidu piirides. Suunised peaksid tihedalt haakuma liidu tolliseadustiku kohaste volitatud ettevõtja määratlemise kriteeriumidega, et vähendada kõigis liikmesriikides halduskoormust ja tagada nende ühetaoline rakendamine.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)   Arvestades eelkõige nõuete täitmise suuremat kulukust VKEde jaoks, peaks komisjon koostama VKEdele sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamise lihtsustatud menetluse.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)
(9b)   Teave selle kohta, kas ettevõtja on sertifitseeritud maksukohustuslane, peaks olema kättesaadav VIES-süsteemi (käibemaksualase teabe vahetamise süsteem) kaudu.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Teatavatele maksukohustuslastele, kes jäetakse erikorra alusel käibemaksueeskirjade üldisest reguleerimisalast välja või kes tegelevad majandustegevusega ainult juhuti, ei tohiks anda sertifitseeritud maksukohustuslase staatust vähemalt seoses kõnealuse erikorra või juhusliku tegevusega. Vastasel juhul võivad tekkida häired kavandatud muudatuste sujuval kohaldamisel.
(10)  Teatavatele maksukohustuslastele, kes jäetakse erikorra alusel käibemaksueeskirjade üldisest reguleerimisalast välja, ei tohiks anda sertifitseeritud maksukohustuslase staatust vähemalt seoses kõnealuse erikorra või juhusliku tegevusega. Vastasel juhul võivad tekkida häired kavandatud muudatuste sujuval kohaldamisel. Lisaks tuleks erilise hoolega püüda tagada, et VKEd ei satuks sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamisel suurettevõtjatega võrreldes halvemasse konkurentsiolukorda.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)  Käibemaksu valdkonnas tehtavate piiriüleste otsuste ELi katseprojekti alusel tuleks täielikult välja töötada liidu vahend, et hoida ära käibemaksuvaidlusi ja lahendada liidusiseseid piiriüleseid vaidlusi käibemaksuga seotud juhtumite puhul. Riigisiseste käibemaksuvaidluste korral asjaomase maksmaksja ja riigi maksuhalduri vahel kohaldatakse jätkuvalt siseriiklikke mehhanisme.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)
(13b)  Käesoleva direktiiviga nähakse ette ajutine kord enne liikmesriikidevahelise kaubavahetuse maksustamise lõpliku süsteemi vastuvõtmist liikmesriikide poolt ning sellele tuleks lisada vastavad rakendusaktid ja suunised. Käesolev direktiiv, rakendusaktid ja suunised peaksid jõustuma samaaegselt.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 c (uus)
(13c)  Tuleks luua läbipaistva ja otsese teavitamissüsteemi tagamise mehhanism, mille kaudu edastatakse maksumaksjatele automaatselt teavitusi liikmesriikide käibemaksumäärade ajakohastamise ja muutmise kohta. Selline mehhanism peaks põhinema harmoneeritud standarditel ja aruandlusvormidel, millega tagatakse ühtne aruandlus ning andmeotsing kõigis liikmesriikides. Liikmesriikidel peaks olema kohustus tagada, et kogu riiklikke käibemaksumäärasid puudutav teave oleks õige ja ajakohane. Liikmesriigid peaksid ka tagama, et kõigist riiklike käibemaksumäärade muudatustest teavitataks sellise süsteemi kaudu mõistliku aja jooksul pärast nende vastuvõtmist ja igal juhul enne muudatuste kehtima hakkamist.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)   Vastavalt avalikule huvile ja liidu finantshuvidele tuleks igasuguste pettuste avastamise ja tõkestamise hõlbustamiseks tagada rikkumistest teatajatele tulemuslik õiguskaitse.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – lõik 1
Maksukohustuslane, kelle asukoht või püsiv tegevuskoht on ühenduses, või asukoha ja püsiva tegevuskoha puudumisel alaline asukoht või peamine elukoht on ühenduses, ja kes oma majandustegevuse käigus teeb või kavatseb teha artiklites 17a, 20 ja 21 osutatud tehinguid või artiklis 138 sätestatud tingimuste kohaseid tehinguid, võib taotleda maksuhaldurilt sertifitseeritud maksukohustuslase staatust.
Maksukohustuslane, kelle asukoht või püsiv tegevuskoht on ühenduses ja kes oma majandustegevuse käigus teeb või kavatseb teha artiklites 17a, 20 ja 21 osutatud tehinguid või artiklites 138 ja 138a sätestatud tingimuste kohaseid tehinguid, võib taotleda maksuhaldurilt sertifitseeritud maksukohustuslase staatust.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 1 – lõik 2
Kui taotleja on maksukohustuslane, kellele on tolliga seotud eesmärgil antud volitatud ettevõtja staatus, loetakse lõikes 2 sätestatud kriteeriumid täidetuks.
Kui taotleja on maksukohustuslane, kellele on üksnes tolliga seotud eesmärgil antud volitatud ettevõtja staatus, loetakse lõikes 2 sätestatud kriteeriumid täidetuks.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a
a)  tollialaste õigusaktide ja maksueeskirjade mis tahes tõsiste rikkumiste ja korduvate rikkumiste puudumine, sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine;
a)  tollialaste õigusaktide ja maksueeskirjade mis tahes tõsiste rikkumiste ja korduvate rikkumiste puudumine majandustegevuse viimase kolme aasta jooksul, maksuhaldurite poolt tehtud maksude oluliste ümberarvutuste puudumine või tema majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine, sõltumata sellest, kas majandustegevus toimus liidus või mujal;
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt a a (uus)
aa)  puuduvad taotleja majandustegevusega seotud rasked kuriteod, muu hulgas:
i)  rahapesu;
ii)  maksudest kõrvalehoidumine ja maksupettused;
iii)  liidu rahaliste vahendite ja programmide kuritarvitamine;
iv)  pankrotimenetlusega või maksejõuetusega seotud pettus;
v)  kindlustuspettus vm finantspettus;
vi)  altkäemaks ja/või korruptsioon;
vii)  küberkuritegevus;
viii)  kuritegelikus ühenduses osalemine;
ix)  süüteod konkurentsiõiguse valdkonnas;
x)  otsene või kaudne osalemine terroristlikus tegevuses;
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt b
b)  taotleja tõendus, et ta on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgetasemeliselt haldama, kasutades asjakohast äri- ja vajaduse korral transpordiandmete haldamise süsteemi, mis võimaldab nõuetekohase maksukontrolli tegemist või usaldusväärse või sertifitseeritud siseauditijälje loomist;
b)  taotleja tõendus, et ta on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgetasemeliselt haldama, kasutades asjakohast äri- ja vajaduse korral transpordiandmete haldamise süsteemi, mis võimaldab nõuetekohase maksukontrolli tegemist või usaldusväärse või sertifitseeritud siseauditijälje loomist, vastavalt komisjoni vastuvõetavatele rakendusaktidele ja suunistele;
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – punkt c
c)  taotleja tõendid maksejõulisuse kohta, mis loetakse tõendatuks juhul, kui taotleja rahaline olukord on hea, võimaldades tal täita oma kohustusi, võttes nõuetekohaselt arvesse ettevõtja majandustegevuse iseärasusi, või kui esitatakse kindlustusettevõtja või muu krediidiasutuse või muu majanduslikult usaldusväärse kolmanda isiku tagatised.
c)  taotleja tõendid maksejõulisuse kohta viimase kolme aasta jooksul, mis loetakse tõendatuks juhul, kui taotleja rahaline olukord on hea, võimaldades tal täita oma kohustusi, võttes nõuetekohaselt arvesse ettevõtja majandustegevuse iseärasusi, või kui esitatakse kindlustusettevõtja või muu krediidiasutuse või muu majanduslikult usaldusväärse kolmanda isiku tagatised. Taotleja peab omama pangakontot liidus asuvas finantseerimisasutuses.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Kui taotlejale on viimase kolme aasta jooksul keeldutud andmast liidu tolliseadustikus määratletud volitatud ettevõtja staatust, ei anta taotlejale sertifitseeritud maksukohustuslase staatust.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 a (uus)
2a.   Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse ühtseks tõlgendamiseks peab komisjon rakendusaktiga vastu võtma liikmesriikidele määratud ja liidus üldkehtivad täiendavad suunised nimetatud kriteeriumide hindamiseks. Esimene rakendusakt tuleb vastu võtta hiljemalt üks kuu pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 b (uus)
2b.   Komisjoni vastuvõetavad rakendusaktid ja suunised on tihedalt seotud tollimenetluste jaoks volitatud ettevõtja staatuse kohta antud rakendusaktide ja suunistega.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2 c (uus)
2c.   Lõikes 2 sätestatud kriteeriume tuleb kohaldada ühtselt kõigis liikmesriikides, lähtudes rakendusaktis toodud selgetest ja täpselt määratletud eeskirjadest ja menetlustest.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)
da)   maksukohustuslased, kellel ei ole või enam ei ole kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 3 – lõik 2
Punktides a–d osutatud maksukohustuslastele võib anda sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse seoses nende muu majandustegevusega.
Punktides a–d osutatud maksukohustuslasele võib anda sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse seoses tema muu majandustegevusega, tingimusel et sellise tegevuse tulemused ei ole seotud tegevustega, mille tõttu maksukohustuslasele varem ei antud sertifitseeritud maksukohustuslase staatust.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 4 – lõik 1
Maksukohustuslane, kes taotleb sertifitseeritud maksukohustuslase staatust, esitab kogu maksuhalduri nõutud teabe, mis võimaldab maksuhalduril otsust langetada.
Maksukohustuslane, kes taotleb sertifitseeritud maksukohustuslase staatust, esitab kogu maksuhalduri nõutud teabe, mis võimaldab maksuhalduril otsust langetada. Komisjon kehtestab VKEdele sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamiseks lihtsustatud haldusmenetluse.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 4 – punkt a
a)  selle liikmesriigi maksuhaldurit, kus asub taotleja ettevõte;
a)  selle liikmesriigi maksuhaldurit, kus asub taotleja ettevõte, nagu on määratletud nõukogu ... direktiivis (EL) .../... äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta*, nõukogu ... direktiivis (EL) .../... äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta**, nõukogu direktiivis (EL) .../..., millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad***, ning nõukogu direktiivis (EL) .../..., milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tulult võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi****;
_________________
* Väljaannete talitus: palun lisada teksti dokumendis 2016/0337(CNS) sisalduva direktiivi number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.
** Väljaannete talitus: palun lisada teksti dokumendis 2016/0336(CNS) sisalduva direktiivi number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.
*** Väljaannete talitus: palun lisada teksti dokumendis 2018/0072(CNS) sisalduva direktiivi number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.
**** Väljaannete talitus: palun lisada teksti dokumendis 2018/0073(CNS) sisalduva direktiivi number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse direktiivi number, kuupäev, pealkiri ja ELT avaldamisviide.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 4 – lõik 2 – punkt c
(c)   selle liikmesriigi maksuhaldurit, kus on taotleja alaline või peamine elukoht, kui tal ei ole asukohta ega püsivat tegevuskohta.
välja jäetud
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 4 a (uus)
4a.   Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andmise korral tehakse vastav teave VIES-süsteemi kaudu kättesaadavaks. Nimetatud staatuse muutused registreeritakse viivitamatult selles süsteemis.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 5
5.  Taotluse tagasilükkamise korral teatab maksuhaldur taotlejale tagasilükkamise põhjused koos otsusega. Liikmesriigid tagavad taotlejale õiguse esitada kaebus taotluse tagasilükkamise otsuse kohta.
5.  Taotluse tagasilükkamise korral teatab maksuhaldur taotlejale tagasilükkamise põhjused koos otsusega. Liikmesriigid tagavad taotlejale õiguse esitada kaebus taotluse tagasilükkamise otsuse kohta. Rakendusaktiga kehtestatakse 1. juuniks 2020 liidu tasandil ühtlustatud kaebuse esitamise menetlus, mis hõlmab liikmesriikide kohustust teavitada oma maksuhaldurite kaudu teisi liikmesriike taotluse tagasilükkamisest ja selle põhjustest. Kaebuse esitamise menetlus algatatakse pärast taotlejale otsusest teatamist mõistliku aja jooksul, mis määratakse kindlaks rakendusaktiga, ning seejuures tuleb võtta arvesse kõiki rakendatud õiguskaitsemenetlusi.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 6
6.  Maksukohustuslane, kellele anti sertifitseeritud maksukohustuslase staatus, teatab maksuhaldurile viivitamata kõikidest pärast otsuse vastuvõtmist ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada staatuse edasist kehtivust. Maksuhaldur tühistab maksualase staatuse, kui lõikes 2 sätestatud kriteeriumid ei ole enam täidetud.
6.  Maksukohustuslane, kellele anti sertifitseeritud maksukohustuslase staatus, teatab maksuhaldurile ühe kuu jooksul kõikidest pärast otsuse vastuvõtmist ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada staatuse edasist kehtivust. Maksuhaldur tühistab maksualase staatuse, kui lõikes 2 sätestatud kriteeriumid ei ole enam täidetud. Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andnud liikmesriigi maksuhaldurid vaatavad nimetatud otsuse läbi vähemalt kord kahe aasta järel, veendumaks et vajalikud tingimused on endiselt täidetud. Kui maksukohustuslane ei ole maksuhaldureid teavitanud mis tahes tegurist, mis võib rakendusaktis sätestatud sertifitseeritud maksukohustuslase staatust mõjutada, või kui ta on seda tahtlikult varjanud, määratakse talle proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad karistused, sealhulgas sertifitseeritud maksukohustuslase staatusest ilmajätmine.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 6 a (uus)
6a.  Maksukohustuslane, kellele on keeldutud andmast sertifitseeritud maksukohustuslase staatust või kes on omal algatusel maksuhaldurile teatanud, et ta ei vasta enam lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele, ei või enne kuue kuu möödumist keeldumise või staatuse tühistamise kuupäevast taotleda uuesti sertifitseeritud maksukohustuslase staatust, juhul kui kõik asjakohased kriteeriumid on täidetud.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 6 b (uus)
6b.  Sertifitseeritud maksukohustuslane, kellel ei ole enam käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, kaotab automaatselt sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 13a – lõige 7 a (uus)
7a.   Taotluse andmisest keeldumise, maksukohustuslase olukorra muutumise, kaebuse esitamise ja sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse uuesti taotlemisega seotud menetlused määratletakse rakendusaktis ja neid kohaldatakse ühetaoliselt kõigis liikmesriikides.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 138 – lõige 1 – punkt b
b)  maksukohustuslane või mittemaksukohustuslasest juriidiline isik, kellele kaubad tarnitakse, on käibemaksukohustuslasena registreeritud muus liikmesriigis kui kaupade lähetamise või veo alguse liikmesriik;
b)  maksukohustuslane või mittemaksukohustuslasest juriidiline isik, kellele kaubad tarnitakse, on käibemaksukohustuslasena registreeritud muus liikmesriigis kui kaupade lähetamise või veo alguse liikmesriik ja tal on VIESi kaudu kättesaadav käibemaksukohustuslasena registreerimise number.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 138a – lõige 3 – punkt b
b)  „vahendaja“ – ahelas osalev muu kui esimene tarnija, kes lähetab või veab kaupu ise või teeb seda kolmas isik tema nimel;
b)  „vahendaja“ – ahelas osalev muu kui esimene tarnija või viimane vastuvõtja/klient, kes lähetab või veab kaupu ise või teeb seda kolmas isik tema nimel;
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243 – lõige 3 – lõik 2
Iga sertifitseeritud maksukohustuslane, kellele kaubad tarnitakse artiklis 17a osutatud call-off-varu korra kohaselt, peab registrit nende kaupade kohta.
Iga sertifitseeritud maksukohustuslane, kellele kaubad tarnitakse artiklis 17a osutatud call-off-varu korra kohaselt, peab nende kaupade kohta digiregistrit, mis on maksuhaldurile kättesaadav.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 262 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Iga käibemaksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslane esitab koondaruandes järgmised andmed:
1.  Iga käibemaksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslane esitab koondaruandes pädevale maksuhaldurile järgmised andmed:
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 262 – lõige 1 a (uus)
1a.  Lõikes 1 osutatud teave peab olema kõigile asjaomastele maksuhalduritele VIESi kaudu kättesaadav.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
XIV jaotis – 2. a peatükk (uus)
6a)  XIV jaotisse lisatakse järgmine peatükk:
„2.a peatükk
Käibemaksuvaidluste lahendamise mehhanism
Artikkel 398a
1.  Käibemaksuvaidluste lahendamise mehhanism luuakse 1. juuniks 2020, et lahendada liikmesriikidevahelisi vaidlusi juhtumite puhul, kus piiriülesed käibemaksu maksed väidetakse või kahtlustatakse olevat alusetud või liigitatakse alusetuteks, ning seda kohaldatakse juhul, kui vastastikuse kokkuleppe menetlus ei ole andnud kahe aasta jooksul tulemusi.
2.  Lõikes 1 osutatud mehhanism moodustatakse liikmesriikide pädevatest asutustest.
3.  Mehhanismiga ei piirata siseriiklike õigusaktide ega rahvusvaheliste lepingute sätete kohaldamist, kui see on vajalik maksudest kõrvalehoidumise, maksupettuste või kuritarvituste tõkestamiseks.
4.  Mehhanismi alla kuulub ka nende lahendamise veebipõhine platvorm, millega tahetakse anda liikmesriikidele võimalus lahendada vaidlused ilma mehhanismi või pädevate asutuste vahetu sekkumiseta, ning selleks kehtestatakse selged meetodid tekkivate vaidlusküsimuste leevendamiseks ja menetlused vaidluste lahendamiseks.“
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
XIV jaotis – 2. b peatükk (uus)
6b)  XIV jaotisse lisatakse järgmine peatükk:
„2.b peatükk
Automaatne teavitusmehhanism
Artikkel 398b
Automaatne teavitusmehhanism luuakse 1. juuniks 2020. Kõnealune mehhanism tagab maksumaksjate automaatse teavitamise liikmesriikide käibemaksumäärade muutmisest ja kohandamisest. Selline automaatne teavitus aktiveeritakse enne muudatuse jõustumist ja hiljemalt viis päeva pärast otsuse tegemist.“
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artiklid 403 ja 404
9)  Artiklid 403 ja 404 jäetakse välja.
9)  Artikkel 403 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 404
9a)  Artikkel 404 asendatakse järgmisega:
Artikkel 404
„Artikkel 404
Iga nelja aasta järel pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule liikmesriikidelt saadud teabe alusel aruande, mis käsitleb ühise käibemaksusüsteemi toimimist liikmesriikides ja eelkõige liikmesriikidevahelise kaubavahetuse maksustamise üleminekukorra toimimist, millele lisatakse vajaduse korral ettepanekud lõpliku korra kohta. Asjakohasel juhul lisatakse aruandele asjakohased seadusandlikud ettepanekud.
Hiljemalt … [üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kolmandatest riikidest pärit impordile erandite lubamise korra ja selle ELi raamistikuga kokkusobivuse ning kolmandate riikide pädevate asutustega tehtava koostöö kohta, eriti pettuste vastu võitlemisel. Hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande riikide tegevuse kohta käibemaksupettusi toime pannud füüsilistele ja juriidilistele isikutele haldus- ja kriminaalkaristuste määramisel. Komisjon teeb pädevate riiklike ja ELi asutustega koostööd, et vajaduse korral võtta järelmeetmeid seoses ühtlustamise miinimumnõuete täitmiseks antud soovitustega.“
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 404 a (uus)
9b)   Lisatakse järgmine artikkel 404a:
„Artikkel 404a
Kõik liikmesriigid esitavad iga kolme aasta järel komisjonile käibemaksupettuste seiresüsteemi tulemuslikkuse hindamise aruanded, ja komisjon edastab need OLAFile.“
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2
Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2019.
Liikmesriigid kohaldavad neid norme ning rakendusakte ja suuniseid alates 1. jaanuarist 2019.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
2a.   Komisjon esitab hiljemalt ... [käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäev] ja seejärel iga kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule liikmesriikidelt saadud teabe alusel aruande, mis käsitleb sertifitseeritud maksukohustuslaste määratlemise kriteeriumide rakendamist liikmesriikides ja eelkõige selle võimalikku mõju maksupettuste vastu võitlemisel. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika