Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0251(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0280/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0280/2018

Keskustelut :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0366

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 55k
Keskiviikko 3. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. lokakuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0569),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0363/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0280/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Vuonna 1967, jolloin neuvosto hyväksyi neuvoston direktiiveillä 67/227/ETY3 ja 67/228/ETY4 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän, sitouduttiin perustamaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi Euroopan yhteisössä samalla tavalla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäveroa koskeva siirtymäjärjestelmä. Nykyisin voimassa olevassa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY5 säädetään, että nämä siirtymäsäännökset on korvattava lopullisella järjestelmällä.
(1)  Vuonna 1967, jolloin neuvosto hyväksyi neuvoston direktiiveillä 67/227/ETY3 ja 67/228/ETY4 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän, sitouduttiin perustamaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi Euroopan yhteisössä samalla tavalla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäveroa koskeva siirtymäjärjestelmä. Nykyisin voimassa olevassa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY5 säädetään, että nämä siirtymäsäännökset on korvattava lopullisella järjestelmällä. Nämä säännökset ovat kuitenkin olleet voimassa jo vuosikymmeniä, mikä on johtanut sellaisen monimutkaisen siirtymäkauden arvonlisäverojärjestelmän syntyyn, joka mahdollistaa rajat ylittävät unionin sisäiset arvonlisäveropetokset. Näissä siirtymäsäännöissä on monia puutteita, joiden vuoksi arvonlisäverojärjestelmä ei ole täysin tehokas eikä todellisten sisämarkkinoiden vaatimusten mukainen.
_________________
_________________
3 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).
3 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).
4 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).
4 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).
5 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
5 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Komissio pani 28 päivänä lokakuuta 2015 antamassaan tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” merkille tämänhetkisten arvonlisäverosäännösten monimutkaisuuden ja piti sitä yhtenä sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen suurimpana esteenä. Samalla arvonlisäverovaje, joka määritellään todella kerättyjen arvonlisäverotulojen ja teoreettisesti kerättävissä olevan summan välisenä erotuksena, on kasvanut, ja se oli 151,5 miljardia euroa EU28:ssa vuonna 2015. Tämä osoittaa, että arvonlisäverojärjestelmää olisi uudistettava pikaisesti ja kattavasti, jotta saadaan aikaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä ja voidaan edistää ja yksinkertaistaa unionin sisäistä rajat ylittävää kauppaa sekä jotta järjestelmällä voidaan paremmin torjua petoksia.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)   EU:n yhden arvonlisäveroalueen luominen on hyvin tärkeää, jotta voidaan vähentää säännösten noudattamisesta yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja rajat ylittävien arvonlisäveropetosten riskiä sekä yksinkertaistaa arvonlisäveroon liittyviä menettelyjä. Lopullinen arvonlisäverojärjestelmä vahvistaa sisämarkkinoita ja luo entistä paremman liiketoimintaympäristön rajat ylittävälle kaupalle. Lopulliseen järjestelmään olisi sisällytettävä teknisen kehityksen ja digitalisaation, liiketoimintamallien muutosten ja talouden globalisoitumisen edellyttämät muutokset.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan6 aikovansa esittää ehdotuksen sellaisen jäsenvaltioiden välistä rajat ylittävää yritystenvälistä kauppaa varten käyttöön otettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän periaatteista, joka perustuisi rajatylittävien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen määräjäsenvaltiossa.
(2)  Vuonna 1993 käyttöön otettu unionin nykyinen arvonlisäverojärjestelmä on samanlainen kuin unionin tullijärjestelmä. Siitä puuttuvat kuitenkin vastaavat tarkastukset, mikä tekee siitä alttiin rajat ylittäville petoksille. Nykyistä arvonlisäverojärjestelmää olisi muutettava perustavalla tavalla niin, että tavaroiden toimittamista jäsenvaltiosta toiseen verotetaan ikään kuin tavarat toimitettaisiin ja vastaanotettaisiin yhdessä jäsenvaltiossa. Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan6 aikovansa esittää ehdotuksen sellaisen jäsenvaltioiden välistä rajat ylittävää yritystenvälistä kauppaa varten käyttöön otettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän periaatteista, joka perustuisi rajatylittävien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen määräjäsenvaltiossa. Tämän muutoksen avulla olisi tarkoitus osaltaan vähentää rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia 40 miljardin euron verran vuosittain.
_________________
_________________
6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016)0148, 7.4.2016).
6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016)0148, 7.4.2016).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tämä edellyttäisi nykyisen järjestelmän, joka perustuu tavaroiden luovutuksen verosta vapauttamiseen lähtöjäsenvaltiossa ja tavaroiden yhteisöhankintojen verottamiseen määräjäsenvaltiossa, korvaamista järjestelmällä, jossa on yksi ainoa luovutus, joka verotetaan määräjäsenvaltiossa sen arvonlisäverokantojen mukaisesti. Arvonlisävero perittäisiin pääsääntöisesti tavaroiden luovuttajalta, joka pystyisi verkkoportaalin avulla tarkistamaan minkä tahansa jäsenvaltion sovellettavan arvonlisäverokannan. Jos tavaroiden hankkija kuitenkin on luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen (jäsenvaltioiden luotettavaksi tunnustama veronmaksaja), sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta, jolloin arvonlisävero unionin sisäisistä luovutuksista perittäisiin luotettavaksi tunnustetulta verovelvolliselta. Lopullinen arvonlisäverojärjestelmä perustuisi myös keskitettyyn rekisteröintijärjestelmään (keskitetty asiointipiste, KAP), jonka kautta yritykset voisivat hoitaa arvonlisäveromaksunsa ja -vähennyksensä.
(3)  Tämä edellyttäisi nykyisen järjestelmän, joka perustuu tavaroiden luovutuksen verosta vapauttamiseen lähtöjäsenvaltiossa ja tavaroiden yhteisöhankintojen verottamiseen määräjäsenvaltiossa, korvaamista järjestelmällä, jossa on yksi ainoa luovutus, joka verotetaan määräjäsenvaltiossa sen arvonlisäverokantojen mukaisesti. Arvonlisävero perittäisiin pääsääntöisesti tavaroiden luovuttajalta, joka pystyisi verkkoportaalin avulla tarkistamaan minkä tahansa jäsenvaltion sovellettavan arvonlisäverokannan. Lopullinen arvonlisäverojärjestelmä perustuisi myös keskitettyyn rekisteröintijärjestelmään (keskitetty asiointipiste, KAP), jonka kautta yritykset voisivat hoitaa arvonlisäveromaksunsa ja -vähennyksensä. Keskitetty asiointipiste muodostaa uuden määräpaikkaperiaatteeseen perustuvan järjestelmän ytimen, ja ilman sitä arvonlisäverojärjestelmän monimutkaisuus sekä hallinnollinen rasite kasvaisivat huomattavasti. Siksi nykyiseen järjestelmään ehdotettujen parannusten yhteydessä pienimuotoinen keskitetty asiointipiste olisi ulotettava käsittämään kaikki yritystenväliset palvelut ja tavaroiden kauppa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Yhteentoimivuuden, helppokäyttöisyyden ja tulevan petoksilta suojaamisen helpottamiseksi yritysten keskitetyn asiointipisteen olisi käytettävä toiminnassaan yhdenmukaistettua ja rajat ylittävää tietojärjestelmää, joka perustuu yhteisiin standardeihin ja mahdollistaa tietojen automaattisen haun ja syötön esimerkiksi yhdenmukaistettujen standardilomakkeiden avulla.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Nämä periaatteet olisi vahvistettava direktiivissä, ja niillä olisi korvattava nykyinen periaate, jonka mukaan lopullinen järjestelmä perustuisi verottamiseen alkuperäjäsenvaltiossa.
(4)  Nämä periaatteet olisi vahvistettava direktiivissä, ja niillä olisi korvattava nykyinen periaate, jonka mukaan lopullinen järjestelmä perustuisi verottamiseen alkuperäjäsenvaltiossa lopullisen arvonlisäverojärjestelmän mukaisesti. Nämä uudet periaatteet auttaisivat jäsenvaltioita torjumaan arvonlisäveropetoksia ja erityisesti karusellipetoksia, joiden arvoksi arvioidaan ainakin 50 miljardia euroa vuodessa.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Neuvosto pyysi 8 päivänä marraskuuta 2016 antamissaan päätelmissä7 komissiota tekemään rajatylittäviä liiketoimia koskeviin unionin arvonlisäverosääntöihin joitakin parannuksia, jotka koskevat arvonlisäverotunnisteen asemaa yhteisöluovutusten verosta vapauttamisen yhteydessä, call off -varastojärjestelyjä, ketjuliiketoimia ja kuljetuksesta vaadittavaa todistetta, jotta yhteisöliiketoimet voidaan vapauttaa verosta.
(5)  Neuvosto pyysi 8 päivänä marraskuuta 2016 antamissaan päätelmissä7 komissiota tekemään rajatylittäviä liiketoimia koskeviin unionin arvonlisäverosääntöihin joitakin parannuksia neljällä alalla: arvonlisäverotunnisteen merkitys yhteisön sisäisiä tavaroiden luovutuksia koskevan arvonlisäverovapautuksen yhteydessä, call off ‑varastojärjestelyt, ketjuliiketoimet ja kuljetuksesta vaadittava todiste yhteisöliiketoimien vapauttamiseksi verosta.
_________________
_________________
7 Neuvoston päätelmät, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, EU:n nykyisten alv-sääntöjen parannuksista rajatylittävissä liiketoimissa (14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 9. marraskuuta 2016).
7 Neuvoston päätelmät, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, EU:n nykyisten alv-sääntöjen parannuksista rajatylittävissä liiketoimissa (14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 9. marraskuuta 2016).
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Kun otetaan huomioon kyseinen pyyntö ja se, että unionin lopullisen arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpano unionin sisäistä kauppaa varten vie useita vuosia, nämä erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa tiettyjä yritysten verotuksessa sovellettavia järjestelmiä, on syytä toteuttaa.
(6)  Kun otetaan huomioon kyseinen pyyntö ja se, että unionin lopullista arvonlisäverojärjestelmää unionin sisäistä kauppaa varten ole vielä pantu täytäntöön asianmukaisesti, nämä erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa tiettyjä yritysten verotuksessa sovellettavia järjestelmiä, on syytä toteuttaa vain siirtymätoimina.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  On tarpeen luoda luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, jotta unionin arvonlisäverosääntöjen parannuksia voidaan soveltaa tehokkaasti rajatylittävissä liiketoimissa ja siirtyä vaiheittain unionin sisäisessä kaupassa sovellettavaan lopulliseen järjestelmään.
(7)  On tarpeen luoda luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, jotta unionin arvonlisäverosääntöjen parannuksia voidaan soveltaa tehokkaasti rajatylittävissä liiketoimissa ja siirtyä vaiheittain unionin sisäisessä kaupassa sovellettavaan lopulliseen järjestelmään. Olisi kuitenkin otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla täytäntöönpantavat tiukat perusteet sen määrittämiseksi, mitkä yritykset voivat hyötyä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemasta, ja olisi laadittava yhteisiä sääntöjä ja säännöksiä, joiden avulla niitä rikkoville voidaan määrätä sakkoja ja seuraamuksia.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Nykyisessä järjestelmässä arvonlisäverosääntöjä sovelletaan samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko verovelvolliset luotettavia vai vähemmän luotettavia. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäminen tietyin objektiivisin perustein antaa mahdollisuuden tunnistaa kyseiset luotettavat verovelvolliset. Tällaisen aseman saaneisiin verovelvollisiin voitaisiin soveltaa tiettyjä, petoksille alttiimpia sääntöjä, joita ei sovelleta muihin verovelvollisiin.
(8)  Nykyisessä järjestelmässä arvonlisäverosääntöjä sovelletaan samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko verovelvolliset luotettavia vai vähemmän luotettavia. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäminen tietyin objektiivisin perustein, joita on sovellettava yhtenäisesti jäsenvaltioissa, antaa mahdollisuuden tunnistaa kyseiset luotettavat verovelvolliset sekä verovelvolliset, jotka eivät täytä ehtoja kaikilta osin. Tällaisen aseman saaneisiin verovelvollisiin voitaisiin soveltaa tiettyjä, yksinkertaistettuja ja käyttäjäystävällisiä sääntöjä, joita ei sovelleta muihin verovelvollisiin.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnettäisiin unionin tasolla yhdenmukaistetuin perustein, minkä vuoksi yhden jäsenvaltion myöntämä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema olisi voimassa koko unionissa.
(9)  Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnettäisiin selkeästi määritellyin perustein, ja sen olisi oltava yritysten ja myös pk-yritysten saatavilla. Nämä perusteet olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, minkä vuoksi yhden jäsenvaltion myöntämä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema olisi voimassa koko unionissa. Siksi komission olisi esitettävä täytäntöönpanoasetuksia ja kattavia ja helppokäyttöisiä ohjeita, jotka mahdollistavat viranomaisten välisen yhdenmukaistamisen ja hallinnollisen yhteistyön ja takaavat jäsenvaltioiden välisen yhteentoimivuuden, ja sen olisi samalla seurattava, että jäsenvaltiot noudattavat tällaisia yhdenmukaistettuja ehtoja asianmukaisesti koko unionissa. Nämä ohjeet olisi mukautettava läheisesti unionin tullikoodeksissa käytettäviin valtuutetun talouden toimijan aseman perusteisiin hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Komission olisi esitettävä pk-yrityksille yksinkertaistettuja hallinnollisia menettelyjä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman saamiseksi, ja tällöin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota säännöstön noudattamisesta pk-yrityksille aiheutuviin korkeampiin kustannuksiin.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)   Tieto siitä, katsotaanko talouden toimija luotettavaksi tunnustetuksi verovelvolliseksi, olisi voitava saada VIES-järjestelmän kautta.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Verovelvollisille, jotka kuuluvat sellaisten erityisjärjestelyjen piiriin, joiden myötä heihin ei sovelleta yleisiä arvonlisäverosääntöjä, tai jotka harjoittavat taloudellista toimintaa vain satunnaisesti, ei pitäisi myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa siltä osin kuin on kyse kyseisistä erityisjärjestelyistä tai satunnaisesta toiminnasta. Muutoin ehdotettujen muutosten sujuva soveltaminen voisi häiriintyä.
(10)  Verovelvollisille, jotka kuuluvat sellaisten erityisjärjestelyjen piiriin, joiden myötä heihin ei sovelleta yleisiä arvonlisäverosääntöjä, ei pitäisi myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa siltä osin kuin on kyse kyseisistä erityisjärjestelyistä tai satunnaisesta toiminnasta. Muutoin ehdotettujen muutosten sujuva soveltaminen voisi häiriintyä. Lisäksi erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, etteivät pk-yritykset kärsi luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman saamisessa kilpailuhaitasta suuriin yrityksiin nähden.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Rajat ylittäviä arvonlisäveropäätöksiä koskevan unionin pilottihankkeen olisi luotava pohja loppuun asti hiotulle unionin välineelle, joka estäisi arvonlisäveroriitoja koskevien sääntöjen välistä ristiriitaa ja jonka avulla ratkaistaisiin unionin sisäisiä rajat ylittäviä arvonlisäveroriitoja. Kansallisia järjestelyjä sovelletaan edelleen asianomaisen veronmaksajan ja kansallisen veroviranomaisen välisiin sisäisiin arvonlisäveroriitoihin.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Tässä direktiivissä säädetään väliaikaisista järjestelyistä, joita sovelletaan ennen kuin jäsenvaltiot hyväksyvät lopullisen järjestelmän jäsenvaltioiden välisen kaupan verotukseen, ja sitä olisi täydennettävä vastaavilla täytäntöönpanosäädöksillä ja ohjeilla. Tämän direktiivin, täytäntöönpanosäädösten ja ohjeiden olisi tultava voimaan samanaikaisesti.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)  Olisi perustettava järjestely sellaisen avoimen ja suoran tiedotusjärjestelmän toteuttamiseksi, joka ilmoittaa veronmaksajille automaattisesti jäsenvaltioiden arvonlisäverokantojen päivityksistä ja muutoksista. Järjestelyn olisi perustuttava yhdenmukaistettuihin standardeihin ja ilmoituslomakkeisiin, mikä takaa yhdenmukaisen raportoinnin ja tiedonhaun kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että kaikki niiden kansallisia arvonlisäverokantoja koskevat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikista kansallisten arvonlisäverokantojen muutoksista ilmoitetaan tällaisen järjestelmän avulla kohtuullisessa ajassa niiden hyväksymisestä ja joka tapauksessa ennen kuin muutoksia aletaan soveltaa.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)   Kansalaisten yleinen etu ja unionin taloudelliset edut huomioon ottaen väärinkäytösten paljastajilla olisi oltava tehokas oikeudellinen suoja, jotta kaikenlaiset petokset voitaisiin havaita ja niitä voitaisiin torjua.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 1 kohta – 1 alakohta
Verovelvollinen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on yhteisössä, tai jos tällaista liiketoiminnan kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on yhteisössä ja joka taloudellista toimintaa harjoittaessaan toteuttaa tai aikoo toteuttaa 17 a, 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja liiketoimia tai 138 artiklassa määritetyin edellytyksin liiketoimia, voi hakea veroviranomaisilta luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.
Verovelvollinen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on yhteisössä ja joka taloudellista toimintaa harjoittaessaan toteuttaa tai aikoo toteuttaa 17 a, 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja liiketoimia tai 138 ja 138 a artiklassa määritetyin edellytyksin liiketoimia, voi hakea veroviranomaisilta luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 1 kohta – 3 alakohta
Jos hakija on verovelvollinen, jolle on myönnetty valtuutetun talouden toimijan asema tullialalla, 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden katsotaan täyttyvän.
Jos hakija on verovelvollinen, jolle on myönnetty valtuutetun talouden toimijan asema vain tullialalla, 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden katsotaan täyttyvän.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 kohta – a alakohta
(a)  hakijalla ei ole vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia eikä merkintöjä hakijan taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista;
(a)  hakijalla ei ole taloudellisen toiminnan edellisten kolmen aikana ollut vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia, verohallinnon suorittamia vakavia vero-oikaisuja eikä merkintöjä hakijan taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista riippumatta siitä, onko toiminta tapahtunut unionissa vai muualla;
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a)  hakijalla ei ole merkintöjä taloudelliseen toimintaansa liittyvistä vakavista rikoksista, joita ovat esimerkiksi
(i)  rahanpesu;
(ii)  verovilppi ja veropetokset;
(iii)  unionin varojen ja ohjelmien väärinkäyttö;
(iv)  konkurssipetos tai maksukyvyttömyyspetos;
(v)  vakuutuspetos tai muu talouspetos;
(vi)  lahjonta ja/tai korruptio;
(vii)  tietoverkkorikollisuus;
(viii)  rikollisjärjestöön osallistuminen;
(ix)  kilpailulainsäädäntöön liittyvä rikkomus;
(x)  suora tai epäsuora osallistuminen terrorismiin;
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 kohta – b alakohta
(b)  hakijan osoitus toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa asianmukaiset verotarkastukset, tai luotettavan tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla;
(b)  hakijan osoitus toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa asianmukaiset verotarkastukset, tai luotettavan tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla komission hyväksymien täytäntöönpanosäädösten ja ohjeiden mukaisesti;
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 kohta – c alakohta
(c)  todiste hakijan vakavaraisuudesta, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen tai kun esitetään vakuutus- tai muiden rahoituslaitosten taikka muiden taloudellisesti luotettavien kolmansien osapuolten antamat vakuudet.
(c)  todiste hakijan vakavaraisuudesta kolmen viime vuoden aikana, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen tai kun esitetään vakuutus- tai muiden rahoituslaitosten taikka muiden taloudellisesti luotettavien kolmansien osapuolten antamat vakuudet. Hakijalla on oltava pankkitili jossakin unioniin sijoittautuneessa rahoituslaitoksessa.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jos hakijalta on kolmen viime vuoden aikana evätty valtuutetun taloudellisen toimijan asema unionin tullikoodeksin nojalla, hakijalle ei myönnetä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jotta voidaan varmistaa luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntämisen yhdenmukainen tulkinta, komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä jäsenvaltioille koko unionissa noudatettavia lisäohjeita asemaa koskevien perusteiden arvioinnista. Ensimmäiset täytäntöönpanosäädökset vahvistetaan viimeistään kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.   Komissio hyväksyy tullia varten täytäntöönpanosäädöksiä ja ohjeita, jotka liittyvät tiiviisti valtuutettua talouden toimijaa koskeviin täytäntöönpanosäädöksiin ja ohjeisiin.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita on sovellettava yhteisesti kaikissa jäsenvaltioissa noudattaen pohjana sääntöjä ja menettelyjä, jotka on määritelty selkeästi ja tarkasti täytäntöönpanosäädöksessä.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
(d a)   verovelvolliset, joilla ei ole tai joilla ei enää ole voimassa olevaa arvonlisäverotunnistetta,
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 3 kohta – 2 alakohta
Edellä a–d alakohdassa mainituille verovelvollisille voidaan kuitenkin myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema heidän harjoittamaansa muuta liiketoimintaa varten.
Edellä a–d alakohdassa mainituille verovelvollisille voidaan kuitenkin myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema heidän harjoittamaansa muuta liiketoimintaa varten edellyttäen, että tällaisen toiminnan tulokset eivät liity toimintaan, jonka perusteella näille verovelvollisille ei alun perin myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 4 kohta – 1 alakohta
Verovelvollisen, joka hakee luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, on toimitettava veroviranomaisille kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot.
Verovelvollisen, joka hakee luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, on toimitettava veroviranomaisille kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Komissio ottaa käyttöön yksinkertaistettuja hallinnollisia menettelyjä, joiden avulla pk-yritykset voivat saada luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 4 kohta – a alakohta
(a)  sen jäsenvaltion veroviranomaisia, jossa hakijalla on liiketoimintansa kotipaikka;
(a)  sen jäsenvaltion veroviranomaisia, jossa hakijalla on liiketoimintansa kotipaikka sellaisena kuin se on määritelty yhteisestä yhtiöveropohjasta (CCTB) ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../...* ja yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../...** sekä merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../...*** ja tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../...****;
_________________
* Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjaan 2016/0337(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
** Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjaan 2016/0336(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
*** Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjaan 2018/0072(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
**** Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjaan 2018/0073(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta
(c)   sen jäsenvaltion veroviranomaisia, jossa hakijalla on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, jos hänellä ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa.
Poistetaan.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Kun luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnetään, sitä koskevat tiedot on asetettava saataville VIES-järjestelmän avulla. Aseman muutoksia koskevat tiedot on päivitettävä järjestelmään viipymättä.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 5 kohta
5.  Jos hakemus hylätään, veroviranomaisten on ilmoitettava hakijalle hylkäysperusteet yhdessä päätöksen kanssa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle myönnetään oikeus hakea muutosta mahdolliseen hakemuksen hylkäyspäätökseen.
5.  Jos hakemus hylätään, veroviranomaisten on ilmoitettava hakijalle hylkäysperusteet yhdessä päätöksen kanssa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle myönnetään oikeus hakea muutosta mahdolliseen hakemuksen hylkäyspäätökseen. Perustetaan täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2020 unionin tasolla yhdenmukaistettu muutoksenhakujärjestelmä, johon sisältyy jäsenvaltioiden velvoite ilmoittaa muille jäsenvaltioille tällaisesta hylkäyksestä ja veroviranomaistensa tekemän päätöksen perusteluista. Muutoksenhakumenettely on aloitettava kohtuullisen ajan kuluessa päätöksen ilmoittamisesta hakijalle. Aika määritetään täytäntöönpanosäädöksellä, ja sen yhteydessä on otettava huomioon mahdollinen jo toteutettu muutoksenhakumenettely.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 6 kohta
6.  Verovelvollisen, jolle on myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, on ilmoitettava veroviranomaisille viipymättä kaikista päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan aseman voimassaoloon. Veroviranomaisten on peruttava tämä verotuksellinen asema, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.
6.  Verovelvollisen, jolle on myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, on ilmoitettava veroviranomaisille kuukauden kuluessa kaikista päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan aseman voimassaoloon. Veroviranomaisten on peruttava tämä verotuksellinen asema, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäneen jäsenvaltion veroviranomaisten on tarkasteltava päätöstä uudelleen vähintään kahden vuoden välein sen varmistamiseksi, että ehdot täyttyvät edelleen. Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut viranomaisille täytäntöönpanosäädöksessä säädetystä tekijästä, joka voi vaikuttaa luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaan, tai on tarkoituksellisesti salannut sen, verovelvolliseen kohdistetaan oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia, luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman menetys mukaan lukien.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Verovelvollinen, jolta on evätty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema tai joka on omasta aloitteestaan ilmoittanut veroviranomaiselle, ettei hän enää täytä 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, voi aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tämän aseman epäyksestä tai sen peruuttamisesta hakea uudelleen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa edellyttäen, että kaikki asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 6 b kohta (uusi)
6 b.  Luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen, jolla ei ole enää arvonlisäverotunnistetta, menettää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemansa automaattisesti.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 aartikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.   Menettelyt, jotka koskevat hylättyjä hakemuksia, muutoksia verovelvollisen asemaan, muutoksenhakumenettelyjä ja luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman hakemista uudelleen, määritellään täytäntöönpanosäädöksellä ja niitä sovelletaan yhteisesti kaikissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
138 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b)  sellaiselle verovelvolliselle tai sellaiselle oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan, on annettu arvonlisäverotunniste muussa jäsenvaltiossa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa;
(b)  sellaiselle verovelvolliselle tai sellaiselle oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan, on annettu arvonlisäverotunniste muussa jäsenvaltiossa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa, ja verovelvollisen arvonlisäverotunniste on saatavilla VIES-järjestelmän kautta;
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
138 aartikla – 3 kohta – b alakohta
(b)  ’väliportaan toimijalla’ ketjuun kuuluvaa muuta kuin ensimmäistä luovuttajaa, joka itse tai jonka puolesta kolmas osapuoli lähettää tai kuljettaa tavarat;
(b)  'väliportaan toimijalla’ ketjuun kuuluvaa muuta kuin ensimmäistä luovuttajaa tai viimeistä vastaanottajaa/asiakasta, joka itse tai jonka puolesta kolmas osapuoli lähettää tai kuljettaa tavarat;
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Jokaisen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen, jolle luovutetaan tavaroita 17 a artiklassa tarkoitettujen call off ‑varastojärjestelyjen nojalla, on pidettävä rekisteriä kyseisistä tavaroista.
Jokaisen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen, jolle luovutetaan tavaroita 17 a artiklassa tarkoitettujen call off ‑varastojärjestelyjen nojalla, on pidettävä digitaalista ja veroviranomaisten käytettävissä olevaa rekisteriä kyseisistä tavaroista.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
262 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Arvonlisäverotunnisteen saaneen verovelvollisen on annettava yhteenvetoilmoitus seuraavista:
1.  Arvonlisäverotunnisteen saaneen verovelvollisen on annettava toimivaltaiselle veroviranomaiselle yhteenvetoilmoitus seuraavista:
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
262 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava kaikkien asiaan liittyvien veroviranomaisten saatavilla VIES-järjestelmän kautta.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
Osasto XIV – luku 2 a (uusi)
6 a)  lisätään XIV osastoon luku seuraavasti:
”2 a luku
Arvonlisäveroriitojen ratkaisujärjestely
398 a artikla
1.  Perustetaan 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä arvonlisäveroriitojen ratkaisujärjestely, jonka avulla ratkaistaan jäsenvaltioiden välisiä riitoja tapauksissa, joissa rajat ylittävien maksujen väitetään tai ilmoitetaan tai epäillään olevan virheellisiä ja jota sovelletaan silloin, kun keskinäinen sopimusmenettely ei johda tulokseen kahden vuoden aikana.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun järjestelyn muodostavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.
3.  Järjestely ei estä soveltamasta kansallista lainsäädäntöä tai kansainvälisten sopimusten määräyksiä silloin, kun se on tarpeen verovilpin, veropetoksen tai veron kiertämisen estämiseksi.
4.  Järjestely kattaa myös verkossa toimivan arvonlisäveroriitojen ratkaisualustan, jonka avulla jäsenvaltiot voivat ratkaista riitoja ilman mekanismia tai toimivaltaisten viranomaisten suoraa puuttumista asiaan. Siinä on määriteltävä tapoja liennyttää esiintyviä kiistoja ja sen on sisällettävä menettelyjä riitojen ratkaisemiseksi.”;
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
Osasto XIV – luku 2 b (uusi)
6 b)  lisätään XIV osastoon luku seuraavasti:
”2 b luku
Automatisoitu ilmoitusjärjestely
398 b artikla
Perustetaan automatisoitu ilmoitusjärjestely 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä. Järjestelyllä on varmistettava automaattiset ilmoitukset veronmaksajille jäsenvaltioiden arvonlisäveroverokantojen muutoksista ja päivityksistä. Tällaiset automaattiset ilmoitukset on annettava ennen kuin muutosta aletaan soveltaa ja viimeistään viiden päivän kuluttua päätöksen tekemisestä.”;
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
403 ja 404 artikla
9)  Kumotaan 403 ja 404 artikla.
9)  Kumotaan 403 artikla.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
404 artikla
9 a)  korvataan 404 artikla seuraavasti:
”404 artikla
”404 artikla
Komissio antaa tämän direktiivin antamisesta alkaen joka neljäs vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen yhteisen arvonlisäverojärjestelmän toiminnasta jäsenvaltioissa, erityisesti jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelmän toiminnasta, ja liittää mukaan tarvittaessa lopullista järjestelmää koskevia ehdotuksia.
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavasta verovapautusjärjestelmästä ja sen yhteensopivuudesta unionin kehyksen kanssa sekä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä etenkin petosten torjunnassa. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen kansallisista menettelyistä, joilla määritetään hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille, joiden on todettu syyllistyneen arvonlisäveropetoksiin. Komissio toimii yhteistyössä kansallisten ja unionin tason viranomaisen kanssa ja liittää kertomukseen tarvittaessa suosituksia yhdenmukaistamisen vähimmäistason aikaansaamiseksi.”;
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
404 aartikla (uusi)
9 b)   lisätään 404 a artikla seuraavasti:
”404 a artikla
Kunkin jäsenvaltion on kolmen vuoden välein esitettävä arviointikertomus arvonlisäveropetosten valvontajärjestelmän tehokkuudesta komissiolle, joka välittää sen Europolille ja OLAFille.”;
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2019.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä sekä täytäntöönpanosäädöksiä ja ohjeita 1 päivästä tammikuuta 2019.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [tämän direktiivin hyväksymispäivämäärä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein jäsenvaltioilta saatujen tietojen pohjalta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden perusteiden soveltamisesta, jotka koskevat määrittämistä luotettavaksi tunnustetuksi verovelvolliseksi jäsenvaltioissa ja varsinkin sitä, miten se voi vaikuttaa arvonlisäveropetosten torjumiseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö