Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0251(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0280/2018

Pateikti tekstai :

A8-0280/2018

Debatai :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0366

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 60k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d. - Strasbūras
Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

2018 m. spalio 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017)0569),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0363/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0280/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  1967 m., Tarybai priėmus pridėtinės vertės mokesčio bendrą sistemą Tarybos direktyvomis 67/227/EEB ir 67/228/EEB43, buvo įsipareigota sukurti galutinę PVM sistemą, kuri Europos bendrijoje veiktų taip pat, kaip ir bet kurioje atskiroje valstybėje narėje. Kadangi 1992 m. pabaigoje panaikinus fiskalines sienas tarp valstybių narių dar nebuvo politinių ir techninių sąlygų tokiai sistemai įgyvendinti, buvo priimtos pereinamojo laikotarpio PVM procedūros. Šiuo metu galiojančioje Tarybos direktyvoje 2006/112/EB44 numatyta, kad šios pereinamojo laikotarpio taisyklės turi būti pakeistos galutinėmis procedūromis;
(1)  1967 m., Tarybai priėmus pridėtinės vertės mokesčio bendrą sistemą Tarybos direktyvomis 67/227/EEB ir 67/228/EEB43, buvo įsipareigota sukurti galutinę PVM sistemą, kuri Europos bendrijoje veiktų taip pat, kaip ir bet kurioje atskiroje valstybėje narėje. Kadangi 1992 m. pabaigoje panaikinus fiskalines sienas tarp valstybių narių dar nebuvo politinių ir techninių sąlygų tokiai sistemai įgyvendinti, buvo priimtos pereinamojo laikotarpio PVM procedūros. Šiuo metu galiojančioje Tarybos direktyvoje 2006/112/EB44 numatyta, kad šios pereinamojo laikotarpio taisyklės turi būti pakeistos galutinėmis procedūromis. Vis dėlto tos taisyklės jau yra taikomos kelis dešimtmečius, todėl susiformavo sudėtinga pereinamojo laikotarpio PVM sistema, neatspari tarpvalstybiniam sukčiavimui PVM. Tos pereinamojo laikotarpio taisyklės turi daugybę trūkumų, dėl kurių PVM sistema nėra nei visapusiškai veiksminga, nei atitinkanti tikros bendros rinkos reikalavimus;
_________________
_________________
42 1967 m. balandžio 11 d. Pirmoji Tarybos direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo (OL 71, 1967 4 14, p. 1301).
42 1967 m. balandžio 11 d. Pirmoji Tarybos direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo (OL 71, 1967 4 14, p. 1301).
43 1967 m. balandžio 11 d. Antroji Tarybos direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su apyvartos mokesčiais ir pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos taikymo struktūra bei procedūromis, derinimo (OL 71, 1967 4 14, p. 1303).
43 1967 m. balandžio 11 d. Antroji Tarybos direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su apyvartos mokesčiais ir pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos taikymo struktūra bei procedūromis, derinimo (OL 71, 1967 4 14, p. 1303).
44 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
44 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Komisija savo 2015 m. spalio 28 d. komunikate „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“ nustatė, kad dabartinės PVM sistemos taisyklių sudėtingumas yra viena iš didžiausių kliūčių baigti kurti bendrąją rinką. Tuo pat metu PVM nepriemoka, apibrėžiama kaip skirtumas tarp realiai surinktos PVM sumos ir teorinės sumos, kurią tikimasi surinkti, padidėjo ir 2015 m. 28 ES valstybėse narėse siekė 151,5 mlrd. EUR. Tai rodo, kad reikia skubiai ir išsamiai reformuoti PVM sistemą ir nustatyti galutinę PVM tvarką, palengvinti ir supaprastinti tarpvalstybinę prekybą Sąjungos viduje ir sistemą padaryti labiau atsparią sukčiavimui;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)   sukurti bendrą ES PVM erdvę yra itin svarbu siekiant sumažinti įmonių patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas, užtikrinti mažesnes tarpvalstybinio sukčiavimo PVM galimybes ir supaprastinti su PVM susijusias procedūras. Galutinė PVM sistema sustiprins bendrąją rinką ir užtikrins geresnes verslo sąlygas tarpvalstybinei prekybai. Ją kuriant dėl technologijos naujovių ir skaitmeninimo būtinai reikėtų atlikti pakeitimų, pakeisti verslo modelius ir atsižvelgti į ekonomikos globalizaciją;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  PVM veiksmų plane45 Komisija paskelbė ketinimą pateikti pasiūlymą, kuriame būtų nustatyti galutinės PVM sistemos, skirtos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpvalstybinei prekybai, kuri būtų grindžiama tarpvalstybinio prekių tiekimo apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu;
(2)  dabartinė ES PVM sistema, kuri pradėta taikyti 1993 m., panaši į Europos muitinių sistemą. Vis dėlto trūksta lygiaverčių patikrinimų, todėl ji yra tapusi tarpvalstybinio sukčiavimo objektu. Dabartinę PVM sistemą reikėtų iš esmės pakeisti, kad iš vienos valstybės narės į kitą tiekiamos prekės būtų apmokestinamos taip, tarsi jos būtų tiekiamos ir jų įsigyjama vienoje valstybėje narėje. PVM veiksmų plane45 Komisija paskelbė ketinimą pateikti pasiūlymą, kuriame būtų nustatyti galutinės PVM sistemos, skirtos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpvalstybinei prekybai, kuri būtų grindžiama tarpvalstybinio prekių tiekimo apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu; Toks pakeitimas turėtų padėti kasmet 40 mlrd. EUR sumažinti su PVM susijusio tarpvalstybinio sukčiavimo atvejų žalą;
_________________
_________________
45 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016)0148, 2016 m. balandžio 7 d.).
45 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016)0148, 2016 m. balandžio 7 d.).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  tuo tikslu dabartinę sistemą, grindžiamą neapmokestinamu tiekimu prekių išvežimo valstybėje narėje ir paskirties valstybėje narėje apmokestinamu įsigijimu Bendrijos viduje, reikėtų pakeisti tokia sistema, pagal kurią paskirties valstybėje narėje būtų apmokestinamas vienintelis tiekimas pagal toje valstybėje narėje galiojančius PVM tarifus. Paprastai PVM taikys tiekėjas, kuris bet kurioje valstybėje narėje galiojančius PVM tarifus galės pasitikrinti interneto svetainėje. Tačiau jei prekes įsigyjantis asmuo yra patvirtintas apmokestinamasis asmuo (valstybės narės pripažintas patikimas mokesčių mokėtojas), bus taikomas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas ir vykdant tiekimą Sąjungos viduje prievolė sumokėti PVM tektų patvirtintam apmokestinamajam asmeniui. Be to, galutinė PVM sistema bus grindžiama ir bendros registravimo sistemos (vieno langelio sistemos), kuri įmonėms leis sumokėti ir atskaityti mokėtiną PVM, koncepcija;
(3)  tuo tikslu dabartinę sistemą, grindžiamą neapmokestinamu tiekimu prekių išvežimo valstybėje narėje ir paskirties valstybėje narėje apmokestinamu įsigijimu Bendrijos viduje, reikėtų pakeisti tokia sistema, pagal kurią paskirties valstybėje narėje būtų apmokestinamas vienintelis tiekimas pagal toje valstybėje narėje galiojančius PVM tarifus. Paprastai PVM taikys tiekėjas, kuris bet kurioje valstybėje narėje galiojančius PVM tarifus galės pasitikrinti interneto svetainėje. Be to, galutinė PVM sistema bus grindžiama ir bendros registravimo sistemos (vieno langelio sistemos), kuri įmonėms leis sumokėti ir atskaityti mokėtiną PVM, koncepcija. Vieno langelio sistema yra apmokestinimu paskirties šalyje grindžiamos sistemos pagrindas; be jos PVM sistema taptų dar sudėtingesnė ir smarkiai padidėtų administracinė našta. Todėl, siekiant, kad vieno langelio principu grindžiama minisistema apimtų visas verslo verslui teikiamas paslaugas ir prekių pardavimus, ši sistema turėtų būti išplėsta atliekant pasiūlytus esamos sistemos patobulinimus;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  siekiant užtikrinti sąveikumą, paprastą naudojimą ir atsparumą sukčiavimui ateityje, įmonėms skirtos vieno langelio sistemos turėtų veikti su viena tarpvalstybine IT sistema, paremta bendrais standartais ir leidžiančia automatiškai ieškoti duomenų ir juos įkelti, pvz., naudojant vienodas standartines formas;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  šie principai turėtų būti nustatyti direktyvoje ir pakeisti dabartinę koncepciją, pagal kurią galutinės procedūros grindžiamos apmokestinimu kilmės valstybėje narėje;
(4)  šie principai turėtų būti nustatyti direktyvoje ir pakeisti dabartinę koncepciją, pagal kurią galutinės procedūros grindžiamos apmokestinimu kilmės valstybėje narėje taikant galutinę PVM sistemą. Tie nauji principai turėtų sudaryti valstybėms narėms galimybę veiksmingiau kovoti su sukčiavimu PVM, ypač dingusio prekiautojo sukčiavimu Bendrijoje, kurio žala kasmet sudaro mažiausiai 50 mlrd. EUR;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  2016 m. lapkričio 8 d. išvadose46 Taryba paragino Komisiją atlikti tam tikrų Sąjungos PVM taisyklių dėl tarpvalstybinių sandorių patobulinimų, susijusių su PVM mokėtojo kodo svarba neapmokestinant PVM tiekimo Bendrijos viduje, atsargų atšaukimu, grandininiais sandoriais ir gabenimo įrodymais, būtinais siekiant neapmokestinti PVM Bendrijos vidaus sandorių;
(5)  2016 m. lapkričio 8 d. išvadose46 Taryba paragino Komisiją atlikti tam tikrų Sąjungos PVM taisyklių dėl tarpvalstybinių sandorių patobulinimų, susijusių su keturiomis sritimis: PVM mokėtojo kodo svarba neapmokestinant PVM tiekimo Bendrijos viduje, atsargų atšaukimu, grandininiais sandoriais ir gabenimo įrodymais, būtinais siekiant neapmokestinti PVM Bendrijos vidaus sandorių;
_________________
_________________
46 2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos išvados dėl galiojančių ES PVM taisyklių dėl tarpvalstybinių sandorių tobulinimo (2016 m. lapkričio 9 d., Nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023).
46 2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos išvados dėl galiojančių ES PVM taisyklių dėl tarpvalstybinių sandorių tobulinimo (2016 m. lapkričio 9 d., Nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  atsižvelgiant į šį prašymą ir į tai, kad Sąjungos vidaus prekybai skirtai galutinei PVM sistemai įgyvendinti prireiks keleto metų, tikslinga nustatyti tas konkrečias priemones, kuriomis siekiama įmonių labui suderinti ir supaprastinti tam tikras procedūras;
(6)  atsižvelgiant į šį prašymą ir į tai, kad Sąjungos vidaus prekybai skirta galutinė PVM sistema dar nėra tinkamai įgyvendinta, tas konkrečias priemones, kuriomis siekiama įmonių labui suderinti ir supaprastinti tam tikras procedūras, tikslinga nustatyti tik laikinai;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  nustatyti patikimo apmokestinamojo asmens statusą būtina siekiant veiksmingai taikyti tarpvalstybiniams sandoriams galiojančių Sąjungos PVM taisyklių patobulinimus, taip pat palaipsniui pereiti prie galutinės Sąjungos vidaus prekybai skirtos sistemos;
(7)  nustatyti patikimo apmokestinamojo asmens statusą būtina siekiant veiksmingai taikyti tarpvalstybiniams sandoriams galiojančių Sąjungos PVM taisyklių patobulinimus, taip pat palaipsniui pereiti prie galutinės Sąjungos vidaus prekybai skirtos sistemos. Vis dėlto reikia nustatyti vienodai visose valstybėse narėse taikomus griežtus kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, kurioms įmonėms galima suteikti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, ir bendras taisykles ir nuostatas, pagal kurias tiems, kas jų nesilaiko, būtų taikomos baudos ir sankcijos;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  pagal dabartinę sistemą patikimi ir ne tokie patikimi apmokestinamieji asmenys taikytinų PVM taisyklių atžvilgiu nėra išskiriami. Remiantis tam tikrais objektyviais kriterijais suteikiamas patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas turėtų padėti nustatyti tuos patikimus apmokestinamuosius asmenis. Dėl šio statuso jie galėtų naudotis tam tikrų taisyklių, kurias taikant kyla sukčiavimo pavojus ir kurios netaikomos kitiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiamais privalumais;
(8)  pagal dabartinę sistemą patikimi ir ne tokie patikimi apmokestinamieji asmenys taikytinų PVM taisyklių atžvilgiu nėra išskiriami. Remiantis tam tikrais objektyviais kriterijais, vienodai taikomais valstybėse narėse, suteikiamas patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas turėtų padėti nustatyti tuos patikimus apmokestinamuosius asmenis ir asmenis, kurie visapusiškai neatitinka šių kriterijų. Dėl šio statuso jie galėtų naudotis tam tikrų supaprastintų ir patogių taikyti taisyklių, kurias taikant kyla sukčiavimo pavojus ir kurios netaikomos kitiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiamais privalumais;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas turėtų būti suteikiamas remiantis Sąjungos lygmeniu suderintais kriterijais, todėl vienos valstybės narės suteiktas statusas turėtų galioti visoje Sąjungoje;
(9)  patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas turėtų būti suteikiamas įmonėms, įskaitant MVĮ, remiantis suderintais aiškiai apibrėžtais kriterijais. Tie kriterijai turėtų būti suderinti Sąjungos lygmeniu, todėl vienos valstybės narės suteiktas statusas turėtų galioti visoje Sąjungoje. Todėl Komisija turėtų pateikti įgyvendinimo aktus ir išsamias bei nesudėtingas gaires, kurias taikant būtų sudaromos palankios sąlygos derinti valdžios institucijų veiksmus ir plėtoti jų administracinį bendradarbiavimą ir užtikrinama valstybių narių tarpusavio sąveika, taip pat užtikrinant, kad valstybės narės visoje Sąjungoje tinkamai taikytų tokius suderintus kriterijus. Tos gairės turėtų būti deramai suderintos su įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo kriterijais, nustatytais Sąjungos muitinės kodekse, siekiant sumažinti administracinę naštą ir užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir atitiktį visose valstybėse narėse;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   ypatingą dėmesį skirdama didesnėms MVĮ patiriamoms reikalavimų laikymosi išlaidoms, Komisija turėtų parengti supaprastintas patvirtinto apmokestinamojo asmens statuso suteikimo MVĮ administracines procedūras;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b)   informacija apie tai, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, turėtų būti pateikiama VIES sistemoje;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  tam tikriems apmokestinamiesiems asmenims, kuriems taikomos specialios schemos, pagal kurias jie atleidžiami nuo bendrų PVM taisyklių laikymosi, arba kurie ekonominę veiklą vykdo tik retkarčiais, patvirtinto apmokestinamojo statusas, susijęs su tomis specialiomis schemomis arba retkarčiais vykdoma veikla, neturėtų būti suteikiamas. Kitaip nebūtų užtikrinamas sklandus siūlomų pakeitimų įgyvendinimas;
(10)  tam tikriems apmokestinamiesiems asmenims, kuriems taikomos specialios schemos, pagal kurias jie atleidžiami nuo bendrų PVM taisyklių laikymosi, patvirtinto apmokestinamojo statusas, susijęs su tomis specialiomis schemomis arba retkarčiais vykdoma veikla, neturėtų būti suteikiamas. Kitaip nebūtų užtikrinamas sklandus siūlomų pakeitimų įgyvendinimas. Be to, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas siekiui užtikrinti, kad MVĮ, norinčios įgyti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje palyginti su didelėmis įmonėmis;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  ES tarpvalstybinių sprendimų dėl PVM bandomasis projektas turėtų tapti pagrindu visiškai išplėtotai Sąjungos priemonei, kuri padėtų išvengti PVM taisyklių dėl mokestinių ginčų nesuderinamumo ir išspręsti tarpvalstybinius ginčus PVM bylose Sąjungos viduje. Nacionaliniai mechanizmai ir toliau bus taikomi atitinkamų mokesčių mokėtojų ir nacionalinių mokesčių institucijų vidaus mokestiniams ginčams dėl PVM;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  šioje direktyvoje numatoma laikina tvarka, taikoma prieš tai, kai valstybės narės priims galutinę prekybos tarp valstybių narių apmokestinimo sistemą, ir ši tvarka turėtų būti papildyta atitinkamais įgyvendinimo aktais ir gairėmis. Ši direktyva, įgyvendinimo aktai ir gairės turėtų įsigalioti tuo pačiu metu;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinta skaidri ir tiesioginė informacijos sistema, kuri mokesčių mokėtojams automatiškai praneštų apie PVM tarifų atnaujinimus ir pasikeitimus valstybėse narėse. Toks mechanizmas turėtų būti grindžiamas suderintais standartais ir ataskaitų formomis, užtikrinant vienodą ataskaitų teikimą ir duomenų paiešką visose valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad visa informacija apie jų nacionalinius PVM tarifus yra teisinga ir naujausia. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad apie visus PVM tarifų pasikeitimus būtų pranešama naudojant šią sistemą per pagrįsta laiką nuo jų priėmimo ir visais atvejais prieš tai, kai jie pradedami taikyti;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)   vadovaujantis viešuoju interesu ir Sąjungos finansiniais interesais, informatoriams turėtų būti užtikrinama veiksminga teisinė apsauga siekiant sudaryti palankias sąlygas nustatyti visų rūšių sukčiavimą ir užkirsti jam kelią;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Apmokestinamasis asmuo, kurio verslo vieta arba nuolatinis padalinys yra Bendrijoje, arba, nesant verslo vietos ir nuolatinio padalinio, kuris turi Bendrijoje nuolatinę gyvenamąją vietą arba paprastai gyvena Bendrijoje ir kuris, vykdydamas savo ekonominę veiklą, vykdo arba ketina vykdyti 17a, 20 ir 21 straipsniuose nurodytus sandorius arba sandorius, vykdomus laikantis 138 straipsnyje nurodytų sąlygų, gali kreiptis į mokesčių institucijas dėl patvirtino apmokestinamojo asmens statuso įgijimo.
Apmokestinamasis asmuo, kurio verslo vieta arba nuolatinis padalinys yra Bendrijoje ir kuris, vykdydamas savo ekonominę veiklą, vykdo arba ketina vykdyti 17a, 20 ir 21 straipsniuose nurodytus sandorius arba sandorius, vykdomus laikantis 138 ir 138a straipsniuose nurodytų sąlygų, gali kreiptis į mokesčių institucijas dėl patvirtino apmokestinamojo asmens statuso įgijimo.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Jei pareiškėjas yra apmokestinamasis asmuo, kuriam buvo suteiktas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas muitinėms reikmėms, laikoma, kad 2 dalyje išvardyti kriterijai yra patenkinti.
Jei pareiškėjas yra apmokestinamasis asmuo, kuriam buvo suteiktas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas tik muitinėms reikmėms, laikoma, kad 2 dalyje išvardyti kriterijai yra patenkinti.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 2 dalies a punktas
(a)  nepadaryta sunkių arba kartotinių mokesčių taisyklių ir muitų teisės aktų pažeidimų, taip pat nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla;
a)  nepadaryta sunkių arba kartotinių mokesčių taisyklių ir muitų teisės aktų pažeidimų per trejus paskutinius ekonominės veiklos metus, mokesčių administratoriai neatliko jokio reikšmingo mokesčių perskaičiavimo ir nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su jo arba jos ekonomine veikla, nepaisant to, ar Sąjungoje ar kitur buvo vykdoma veikla;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13 a straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla, tokius kaip (bet ne tik):
i)  pinigų plovimas;
ii)  mokesčių slėpimas ir mokestinis sukčiavimas;
iii)  neteisėtas naudojimasis Sąjungos fondais ir programomis;
iv)  tyčinis bankrotas ar nemokumas;
v)  sukčiavimas draudimo srityje ar kitoks finansinis sukčiavimas;
vi)  kyšininkavimas ir (arba) korupcija;
vii)  kibernetiniai nusikaltimai;
viii)  dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje;
ix)  nusikaltimai konkurencijos teisės srityje;
x)  tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas teroristinėje veikloje;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 2 dalies b punktas
(b)  pareiškėjas įrodo, kad užtikrina aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį taikydamas prekybos ir, atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistemą, kuri suteikia galimybę atlikti tinkamus mokestinius patikrinimus, arba pasitelkdamas patikimą ar patvirtintą vidaus audito seką;
b)  pareiškėjas įrodo, kad užtikrina aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį taikydamas prekybos ir, atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistemą, kuri suteikia galimybę atlikti tinkamus mokestinius patikrinimus, arba pasitelkdamas patikimą ar patvirtintą vidaus audito seką, laikantis įgyvendinimo aktų ir gairių, kurias priima Komisija;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 2 dalies c punktas
(c)  pateikiamas įrodymas apie pareiškėjo finansinį mokumą, kuris laikomas įrodytu, jei pareiškėjo finansinė būklė, deramai atsižvelgus į atitinkamos verslo veiklos rūšies ypatumus, yra gera, t. y. jis gali vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei pateikiamos draudimo arba kitų finansinių institucijų ar kitų ekonominiu požiūriu patikimų trečiųjų šalių suteiktos garantijos.
c)  pateikiamas įrodymas apie pareiškėjo finansinį mokumą per trejus paskutinius metus, kuris laikomas įrodytu, jei pareiškėjo finansinė būklė, deramai atsižvelgus į atitinkamos verslo veiklos rūšies ypatumus, yra gera, t. y. jis gali vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei pateikiamos draudimo arba kitų finansinių institucijų ar kitų ekonominiu požiūriu patikimų trečiųjų šalių suteiktos garantijos. Pareiškėjas turi turėti banko sąskaitą Sąjungoje įsisteigusioje finansų įstaigoje.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13 a straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jei pareiškėjui per paskutinius trejus metus buvo atsisakyta pagal Sąjungos muitinės kodeksą suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą, pareiškėjui patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas nesuteikiamas.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Kad teikiant patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą būtų vienodai aiškinami kriterijai, Komisija įgyvendinimo aktu priima tolesnes valstybėms narėms skirtas visoje Sąjungoje galiojančias gaires dėl tų kriterijų vertinimo. Pirmasis įgyvendinimo aktas priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.   Komisija priima įgyvendinimo aktus ir su jais glaudžiai susijusias gaires, taip pat įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams skirtas gaires muitinėms reikmėms.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.   2 dalyje nustatytus kriterijus bendrai taiko visos valstybės narės remdamosi įgyvendinimo akte aiškiai ir tiksliai apibrėžtomis taisyklėmis ir procedūromis.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)   apmokestinamiesiems asmenims, kurie neturi arba jau nebeturi galiojančio PVM mokėtojo kodo;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tačiau a–d punktuose minėtiems apmokestinamiesiems asmenims patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas gali būti suteikiamas atsižvelgiant į kitą jų vykdomą ekonominę veiklą.
Tačiau a–d punktuose minėtiems apmokestinamiesiems asmenims patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas gali būti suteikiamas atsižvelgiant į kitą jų vykdomą ekonominę veiklą su išankstine sąlyga, kad tos veiklos rezultatai nesusiję su veikla, dėl kurios, visų pirma, tiems apmokestinamiesiems asmenims nebuvo suteiktas patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Apmokestinamasis asmuo, prašantis suteikti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, mokesčių institucijoms pateikia visą jų prašomą informaciją, kad jos galėtų priimti sprendimą.
Apmokestinamasis asmuo, prašantis suteikti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, mokesčių institucijoms pateikia visą jų prašomą informaciją, kad jos galėtų priimti sprendimą. Komisija parengia supaprastintas patvirtinto apmokestinamojo asmens statuso suteikimo MVĮ administracines procedūras.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 4 dalies a punktas
(a)  valstybės narės, kurioje pareiškėjas yra įsteigęs savo verslą, mokesčių institucijos;
a)  valstybės narės, kurioje pareiškėjas yra įsteigęs savo verslą, kaip nustatyta ... m. ... ... d. Tarybos direktyvoje (ES) .../... dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB)* ir ... m. ... ... d. Tarybos direktyvoje (ES) .../... dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB)**, taip pat ... m. ... ... d. Tarybos direktyvoje (ES) .../..., kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu*** ir ... m. ... ... d. Tarybos direktyvoje (ES) .../... dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos****, mokesčių institucijos;
_________________
* OL: Prašom tekste įrašyti direktyvos, pateikiamos dokumente 2016/0337(CNS), numerį ir įrašyti išnašoje tos direktyvos numerį, priėmimo datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
** OL: Prašom tekste įrašyti direktyvos, pateikiamos dokumente 2016/0336(CNS), numerį ir įrašyti išnašoje tos direktyvos numerį, priėmimo datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
*** OL: Prašom tekste įrašyti direktyvos, pateikiamos dokumente 2018/0072(CNS), numerį ir įrašyti išnašoje tos direktyvos numerį, priėmimo datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
**** OL: Prašom tekste įrašyti direktyvos, pateikiamos dokumente 2018/0073(CNS), numerį ir įrašyti išnašoje tos direktyvos numerį, priėmimo datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas
(c)   jei pareiškėjas neturi nei verslo vietos, nei nuolatinio padalinio – valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta arba kur jis paprastai gyvena, mokesčių institucijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Jei suteikiamas apmokestinamojo asmens statusas, ta informacija pateikiama VIES sistemoje. Informacija apie statuso pakeitimus nedelsiant pateikiama šioje sistemoje.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 5 dalis
5.  Jeigu paraiška atmetama, mokesčių institucijos pareiškėjui kartu su sprendimu praneša atmetimo priežastis. Valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjui būtų suteikta teisė apskųsti bet kokį sprendimą atmesti paraišką.
5.  Jeigu paraiška atmetama, mokesčių institucijos pareiškėjui kartu su sprendimu praneša atmetimo priežastis. Valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjui būtų suteikta teisė apskųsti bet kokį sprendimą atmesti paraišką. Sąjungos lygmeniu suderinta apskundimo procedūra nustatoma iki 2020 m. birželio 1 d. įgyvendinimo aktu ir apima įpareigojimą valstybėms narėms informuoti per savo mokesčių administratorius kitas valstybes nares apie tą atmetimą ir to sprendimo priežastis. Apskundimo procedūra inicijuojama per pagrįstą įgyvendinimo aktu nustatytą laiką nuo sprendimo pateikimo pranešėjui dienos ir ją vykdant turėtų būti atsižvelgiama į bet kokią įvykdytą teisių gynimo procedūrą.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 6 dalis
6.  Apmokestinamasis asmuo, kuriam suteiktas patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas, mokesčių institucijoms nedelsdamas praneša visus po sprendimo priėmimo atsiradusius veiksnius, kurie gali turėti įtakos arba poveikio tolesniam to statuso galiojimui. Jei 2 dalyje išdėstyti kriterijai nebetenkinami, mokesčių institucijos mokestinį statusą panaikina.
6.  Apmokestinamasis asmuo, kuriam suteiktas patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas, mokesčių institucijoms per vieną mėnesį praneša visus po sprendimo priėmimo atsiradusius veiksnius, kurie gali turėti įtakos arba poveikio tolesniam to statuso galiojimui. Jei 2 dalyje išdėstyti kriterijai nebetenkinami, mokesčių institucijos mokestinį statusą panaikina. Patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą suteikę valstybių narių mokesčių administratoriai tą sprendimą peržiūri bent kas dvejus metus siekdami užtikrinti, kad sąlygos yra tebetenkinamos. Jei apmokestinamasis asmuo neinformavo mokesčių administratorių apie bet kokį veiksnį, kuris galėjo padaryti poveikį patvirtinto apmokestinamojo asmens statusui, kaip nustatyta įgyvendinimo akte, arba tyčia apie jį nutylėjo, jam taikomos proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant patvirtinto apmokestinamojo asmens statuso panaikinimą.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Apmokestinamasis asmuo, kuriam buvo atsisakyta suteikti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, arba apmokestinamasis asmuo, kuris savo iniciatyva pranešė, kad jis nebeatitinka 2 dalyje nustatytų kriterijų, gali ne anksčiau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo atsisakymo suteikti tą statusą ar statuso panaikinimo datos iš naujo paprašyti suteikti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą, jei jis patenkina visus kriterijus.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 6 b dalis (nauja)
6b.  Jei patvirtintas apmokestinamasis asmuo nebeturi PVM mokėtojo kodo, jo patvirtinto apmokestinamojo asmens statusas automatiškai panaikinamas.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2006/112/EB
13a straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.   Su atmestomis paraiškomis susijusios procedūros, apmokestinamojo asmens padėties pasikeitimas, apskundimo procedūros ir pakartotinio prašymo suteikti patvirtinto apmokestinamojo asmens statusą teikimo procedūros apibrėžiamos įgyvendinimo akte ir bendrai taikomos visose valstybėse narėse.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2006/112/EB
138 straipsnio 1 dalies b punktas
(b)  apmokestinamasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, kuriam patiektos prekės, yra įregistruotas PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pradedamas prekių siuntimas ar gabenimas;
b)  apmokestinamasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, kuriam patiektos prekės, yra įregistruotas PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pradedamas prekių siuntimas ar gabenimas ir kurioje jis turi per VIES prieinamą PVM mokėtojo kodą;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2006/112/EB
138a straipsnio 3 dalies b punktas
(b)  tarpinis veiklos vykdytojas – grandinėje esantis tiekėjas (išskyrus pirmąjį tiekėją), kuris siunčia arba gabena prekes arba kurio vardu tai atlieka trečioji šalis;
b)  tarpinis veiklos vykdytojas – grandinėje esantis tiekėjas (išskyrus pirmąjį tiekėją arba paskutinį gavėją ar klientą), kuris siunčia arba gabena prekes arba kurio vardu tai atlieka trečioji šalis;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2006/112/EB
243 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Kiekvienas patvirtintas apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės tiekiamos pagal 17a straipsnyje nurodytas atsargų atšaukimo procedūras, tas prekes registruoja.“.
Kiekvienas patvirtintas apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės tiekiamos pagal 17a straipsnyje nurodytas atsargų atšaukimo procedūras, tas prekes registruoja skaitmeniniame registre, prie kurio mokesčių institucijos gali gauti prieigą.“.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 2006/112/EB
262 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Kiekvienas PVM mokėtoju įregistruotas apmokestinamasis asmuo pateikia sumuojamąją ataskaitą, kurioje nurodo:
1.  Kiekvienas PVM mokėtoju įregistruotas apmokestinamasis asmuo kompetentingai mokesčių institucijai pateikia sumuojamąją ataskaitą, kurioje nurodo:
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 2006/112/EB
262 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Informacija, nurodyta 1 dalyje, turi būti VIES prieinama visoms susijusioms mokesčių institucijoms.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
III antraštinės dalies 2 a skyrius (naujas)
6a)  XIV antraštinėje dalyje įterpiamas šis skyrius:
„2a skyrius
Ginčų dėl PVM sprendimo mechanizmas
398a straipsnis
1.  Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 1 d. nustatomas valstybių narių tarpusavio ginčų dėl PVM, susijusių su tarpvalstybinio PVM mokėjimo prašymais, pateiktais tarptautiniais PVM mokėjimais ar tarpvalstybiniais PVM mokėjimais, kurie, kaip įtariama, yra neteisingi, sprendimo mechanizmas ir šis mechanizmas taikomas tais atvejais jei per dvejus metus bendro susitarimo procedūra neduoda rezultatų.
2.  1 dalyje nurodytą mechanizmą sudaro valstybių narių kompetentingos institucijos.
3.  Šis mechanizmas nekliudo taikyti nacionalinės teisės aktų ar tarptautinių susitarimų nuostatų, jeigu yra būtina užkirsti kelią mokesčių slėpimui, mokestiniam sukčiavimui ar piktnaudžiavimui.
4.  Šis mechanizmas turi apimti internetinę ginčų dėl PVM sprendimo platformą, kad valstybės narės galėtų spręsti ginčus be tiesioginio mechanizmo ar kompetentingų institucijų įsikišimo, ir joje turi būti nustatyti aiškūs ginčų sprendimo, jiems kilus, būdai ir ginčų sprendimo procedūros.“;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
XIV antraštinės dalies 2 b punktas (naujas)
6b)  XIV antraštinėje dalyje įterpiamas šis skyrius:
„2b skyrius
Automatinių pranešimų mechanizmas
398b straipsnis
Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 1 d. nustatomas automatinių pranešimų mechanizmas. Tuo mechanizmu užtikrinamas automatinių pranešimų apie valstybių narių PVM tarifų pasikeitimus ir atnaujinimus siuntimas mokesčių mokėtojams. Tokie automatiniai pranešimai aktyvuojami prieš tai, kai pakeitimai įsigalioja ir ne vėliau kaip per penkias dienas po atitinkamo sprendimo priėmimo.“;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Direktyva 2006/112/EB
403 ir 404 straipsniai
(9)  403 ir 404 straipsniai išbraukiami.
9)  403 straipsnis išbraukiamas.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
404 straipsnis
9a)  404 straipsnis pakeičiamas taip:
„404 straipsnis
„404 straipsnis
Remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, kas ketverius metus nuo šios direktyvos priėmimo Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija teikia pranešimą, kaip veikia bendra PVM sistema valstybėse narėse ir visų pirma kaip veikia pereinamojo laikotarpio procedūros, skirtos valstybių narių tarpusavio prekybai apmokestinti. Prireikus, prieš šio pranešimo pridedami pasiūlymai dėl galutinių priemonių.“
Ne vėliau kaip ... [ vieni metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl iš trečiųjų šalių importuojamų prekių atleidimo nuo PVM schemos ir šios schemos suderinamumo su ES sistema ir dėl bendradarbiavimo su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, visų pirma kovos su sukčiavimu srityje. Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl nacionalinės praktikos, susijusios su administracinių ir baudžiamųjų sankcijų taikymu dėl sukčiavimo kaltiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Komisija bendradarbiauja su nacionalinėmis ir Europos kompetentingomis institucijomis siekdama, jei tinkama, vadovautis rekomendacijomis, kuriomis siekiama užtikrinti būtino lygio suderinimą.“;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
404 a straipsnis (naujas)
9b)   įterpiamas 404a straipsnis:
„404a straipsnis
Kas trejus metus kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje įvertinamas PVM sukčiavimo stebėsenos sistemos veiksmingumas. Komisija šią ataskaitą perduoda OLAF.“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. sausio 1 d.
Tas nuostatas ir įgyvendinimo aktus bei gaires jos taiko nuo 2019 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Ne vėliau kaip ... [šios direktyvos priėmimo data] ir po to kas trejus metus Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia patvirtinto apmokestinamojo asmens nustatymo kriterijų įgyvendinimo valstybėse narėse ir visų pirma jo galimo poveikio kovojant su PVM sukčiavimu ataskaitą. Su ta ataskaita prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika