Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0251(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0280/2018

Predkladané texty :

A8-0280/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0366

Prijaté texty
PDF 220kWORD 61k
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg
Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0569),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0363/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0280/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  V roku 1967, keď Rada smernicami 67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 prijala spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH), bol prijatý záväzok vytvoriť konečný systém DPH, ktorý by v Európskom spoločenstve fungoval rovnakým spôsobom ako v rámci jedného členského štátu. Keďže politické a technické podmienky neboli na takýto systém pripravené, keď sa koncom roka 1992 zrušili daňové hranice medzi členskými štátmi, prijala sa prechodná úprava v oblasti DPH. V smernici Rady 2006/112/ES44, ktorá je v súčasnosti účinná, sa stanovuje, že tieto prechodné pravidlá sa majú nahradiť konečnou úpravou.
(1)  V roku 1967, keď Rada smernicami 67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 prijala spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH), bol prijatý záväzok vytvoriť konečný systém DPH, ktorý by v Európskom spoločenstve fungoval rovnakým spôsobom ako v rámci jedného členského štátu. Keďže politické a technické podmienky neboli na takýto systém pripravené, keď sa koncom roka 1992 zrušili daňové hranice medzi členskými štátmi, prijala sa prechodná úprava v oblasti DPH. V smernici Rady 2006/112/ES44, ktorá je v súčasnosti účinná, sa stanovuje, že tieto prechodné pravidlá sa majú nahradiť konečnou úpravou. Uvedené pravidlá však existujú už niekoľko desaťročí, čo má za následok komplexný prechodný systém DPH, ktorý je náchylný na cezhraničné podvody v oblasti DPH v rámci Únie. Tieto prechodné pravidlá majú množstvo nedostatkov, čo spôsobuje, že systém DPH nie je úplne účinný ani kompatibilný s požiadavkami skutočne jednotného trhu.
_________________
_________________
42 Prvá smernica Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301).
42 Prvá smernica Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301).
43 Druhá smernica Rady 67/228/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu – štruktúra a spôsoby uplatnenia spoločného systému dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1303).
43 Druhá smernica Rady 67/228/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu – štruktúra a spôsoby uplatnenia spoločného systému dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1303).
44 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).
44 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Komisia vo svojom oznámení z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky označila zložitosť súčasných predpisov o DPH ako jednu z hlavných prekážok, ktoré bránia dobudovaniu jednotného trhu. Zároveň sa výpadok príjmov z DPH, ktorý je definovaný ako rozdiel medzi sumou DPH, ktorá bola skutočne vybraná, a teoretickou sumou, ktorá sa očakáva, že sa vyberie, zvyšoval a v roku 2015 dosiahol v EÚ-28 sumu 151,5 miliardy EUR. To poukazuje na potrebu naliehavej a komplexnej reformy systému DPH smerom ku konečnému systému DPH s cieľom uľahčiť a zjednodušiť cezhraničný obchod v rámci Únie a zvýšiť odolnosť systému voči podvodom.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)   Vytvorenie jednotného priestoru Únie v oblasti DPH je rozhodujúce pre zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov v prípade podnikov, zníženie rizík cezhraničných podvodov v oblasti DPH a zjednodušenie postupov súvisiacich s DPH. Konečný systém DPH posilní jednotný trh a vytvorí lepšie podnikateľské podmienky pre cezhraničný obchod. Mal by zahŕňať potrebné zmeny v dôsledku technologického vývoja a digitalizácie, zmien obchodných modelov a globalizácie hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH45 Komisia oznámila svoj zámer predložiť návrh, v ktorom sa stanovia zásady konečného systému DPH pre cezhraničný obchod medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru v členskom štáte určenia.
(2)  Súčasný systém DPH v Únii, ktorý bol zavedený v roku 1993, je podobný európskemu colnému systému. Chýbajú v ňom však rovnocenné kontroly, a preto sa stáva terčom cezhraničných podvodov. Súčasný systém DPH by sa mal zásadne zmeniť takým spôsobom, aby sa dodávka tovaru z jedného členského štátu do druhého zdanila, ako keby bol tovar dodaný a nadobudnutý v jednom členskom štáte. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH45 Komisia oznámila svoj zámer predložiť návrh, v ktorom sa stanovia zásady konečného systému DPH pre cezhraničný obchod medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru v členskom štáte určenia. Táto zmena by mala prispieť k zníženiu cezhraničných podvodov súvisiacich s DPH o 40 miliárd EUR ročne.
_________________
_________________
45 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148 zo 7. apríla 2016).
45 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148 zo 7. apríla 2016).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Znamenalo by to nahradenie súčasného systému, ktorý pozostáva z dodania tovaru oslobodeného od dane v členskom štáte začatia prepravy a z nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva zdaneného v členskom štáte určenia, systémom jediného dodania zdaneného v členskom štáte určenia a v súlade s jeho sadzbami DPH. DPH bude spravidla účtovať dodávateľ, ktorý si bude vedieť overiť uplatniteľnú sadzbu DPH ktoréhokoľvek členského štátu online pomocou webového portálu. Ak je však nadobúdateľ certifikovanou zdaniteľnou osobou (členskými štátmi považovaný za spoľahlivého daňovníka), uplatnil by sa mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti a certifikovaná zdaniteľná osoba by bola povinná platiť DPH z tohto dodania v rámci Únie. Konečný systém DPH bude takisto vychádzať z koncepcie systému jedinej registrácie pre podniky (jednotné kontaktné miesto alebo OSS, z angl. One-Stop Shop), ktorý bude umožňovať platbu a odpočet splatnej DPH.
(3)  To by si vyžadovalo nahradenie súčasného systému, ktorý pozostáva z dodania tovaru oslobodeného od dane v členskom štáte začatia prepravy a z nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva zdaneného v členskom štáte určenia, systémom jediného dodania zdaneného v členskom štáte určenia a v súlade s jeho sadzbami DPH. DPH bude spravidla účtovať dodávateľ, ktorý si bude vedieť overiť uplatniteľnú sadzbu DPH ktoréhokoľvek členského štátu online pomocou webového portálu. Konečný systém DPH bude takisto vychádzať z koncepcie systému jedinej registrácie pre podniky (jednotné kontaktné miesto alebo OSS, z angl. One-Stop Shop), ktorý bude umožňovať platbu a odpočet splatnej DPH. OSS je jadrom nového systému založeného na krajine určenia, bez ktorého by sa výrazne zvýšila zložitosť systému DPH a administratívna záťaž. Rozšírenie režimu mini miest jednotného kontaktu (MOSS) tak, aby sa vzťahoval na všetky služby medzi podnikmi (B2B) a predaj tovaru, by sa preto malo uskutočniť v rámci navrhovaných zlepšení súčasného systému.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Na zabezpečenie interoperability, jednoduchosti používania a odolnosti voči podvodom v budúcnosti by mal systém OSS pre podniky fungovať prostredníctvom harmonizovaného cezhraničného IT systému založeného na spoločných normách a umožňujúceho automatické vyhľadávanie a zadávanie údajov, napríklad pomocou jednotných vzorových formulárov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Tieto zásady by mali byť stanovené v smernici a mali by nahradiť súčasnú koncepciu, podľa ktorej má konečná úprava vychádzať zo zdaňovania v členskom štáte pôvodu.
(4)  Tieto zásady by mali byť stanovené v smernici a mali by nahradiť súčasnú koncepciu, podľa ktorej má konečná úprava vychádzať zo zdaňovania v členskom štáte pôvodu s konečným systémom DPH. Uvedené nové zásady by členským štátom umožnili lepšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH, najmä podvodom v rámci Spoločenstva založeným na chýbajúcom obchodnom subjekte (Missing Trader Intra-Community - MTIC), čo podľa odhadov predstavuje najmenej 50 miliárd EUR ročne.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Rada vo svojich záveroch z 8. novembra 201646 vyzvala Komisiu, aby vypracovala určité zlepšenia pravidiel Únie v oblasti DPH pre cezhraničné transakcie, pokiaľ ide o úlohu identifikačného čísla pre DPH v súvislosti s oslobodením od DPH pre dodania v rámci Spoločenstva, o úpravu „call-off-stock“, reťazové transakcie a dôkazy o preprave tovaru na účely oslobodenia od dane pre transakcie v rámci Spoločenstva.
(5)  Rada vo svojich záveroch z 8. novembra 201646 vyzvala Komisiu, aby vypracovala určité zlepšenia pravidiel Únie v oblasti DPH pre cezhraničné transakcie, pokiaľ ide o štyri oblasti: úlohu identifikačného čísla pre DPH v súvislosti s oslobodením od DPH pre dodania v rámci Spoločenstva, o úpravu „call-off-stock“, reťazové transakcie a dôkazy o preprave tovaru na účely oslobodenia od dane pre transakcie v rámci Spoločenstva.
_________________
_________________
46 Závery Rady z 8. novembra 2016 o zlepšení súčasných pravidiel EÚ v oblasti DPH, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie (č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z 9. novembra 2016).
46 Závery Rady z 8. novembra 2016 o zlepšení súčasných pravidiel EÚ v oblasti DPH, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie (č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z 9. novembra 2016).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Vzhľadom na túto požiadavku a na skutočnosť, že potrvá niekoľko rokov, kým sa konečný systém DPH pre obchod v rámci Únie implementuje, sú tieto konkrétne opatrenia, určené na harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel pre podniky, primerané.
(6)  Vzhľadom na túto požiadavku a na skutočnosť, že konečný systém DPH pre obchod v rámci Únie ešte nie je riadne implementovaný, sú tieto konkrétne opatrenia, určené na harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel pre podniky, primerané len ako prechodné.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Vytvorenie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby je potrebné na účinné uplatňovanie zlepšených pravidiel Únie v oblasti DPH, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie, ako aj na postupný prechod na konečný systém pre obchod v rámci Únie.
(7)  Vytvorenie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby je potrebné na účinné uplatňovanie zlepšených pravidiel Únie v oblasti DPH, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie, ako aj na postupný prechod na konečný systém pre obchod v rámci Únie. Je však potrebné zaviesť prísne kritériá, ktoré sa budú uplatňovať harmonizovane vo všetkých členských štátoch, s cieľom určiť, ktoré podniky môžu mať status certifikovanej zdaniteľnej osoby, a mali by sa stanoviť spoločné pravidlá a ustanovenia, ktoré povedú k pokutám a sankciám pre tých, ktorí ich nespĺňajú.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  V súčasnom systéme sa nerozlišuje medzi spoľahlivými a menej spoľahlivými zdaniteľnými osobami, pokiaľ ide o uplatniteľné pravidlá v oblasti DPH. Udeľovanie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby na základe určitých objektívnych kritérií by malo umožniť identifikovať spoľahlivé zdaniteľné osoby. Tento status by im umožnil využívať výhody plynúce z uplatňovania určitých pravidiel, ktoré sú citlivé z hľadiska podvodov a ktoré by sa neuplatňovali v prípade iných zdaniteľných osôb.
(8)  V súčasnom systéme sa nerozlišuje medzi spoľahlivými a menej spoľahlivými zdaniteľnými osobami, pokiaľ ide o uplatniteľné pravidlá v oblasti DPH. Udeľovanie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby na základe určitých objektívnych kritérií, ktoré majú členské štáty uplatňovať harmonizovaným spôsobom, by malo umožniť identifikovať spoľahlivé zdaniteľné osoby a osoby, ktoré nespĺňajú kritériá v plnej miere. Tento status by im umožnil využívať výhody plynúce z uplatňovania určitých zjednodušených a ľahko použiteľných pravidiel, ktoré by sa neuplatňovali v prípade iných zdaniteľných osôb.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Prístup k statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby by mal byť založený na kritériách harmonizovaných na úrovni Únie, čo znamená, že certifikácia udelená jedným členským štátom by mala platiť v celej Únii.
(9)  Prístup k statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby by mal byť založený na jasne vymedzených kritériách a mal by byť dostupný pre podniky vrátane MSP. Uvedené kritériá by mali byť harmonizované na úrovni Únie, čo znamená, že certifikácia udelená jedným členským štátom by mala platiť v celej Únii. Komisia by preto mala predložiť vykonávacie akty a komplexné a ľahko použiteľné usmernenia, ktorými sa uľahčí harmonizácia a administratívna spolupráca medzi orgánmi a zabezpečí interoperabilita medzi členskými štátmi pri overovaní správneho uplatňovania takýchto harmonizovaných kritérií členskými štátmi v celej Únii. Uvedené usmernenia by mali byť dôkladne zosúladené s kritériami schváleného hospodárskeho subjektu podľa Colného kódexu Únie, aby sa znížila administratívna záťaž a zabezpečilo jednotné vykonávanie a súlad vo všetkých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Komisia by s osobitným dôrazom na vyššie náklady na dodržiavanie predpisov v prípade MSP mala predložiť zjednodušené administratívne postupy, na základe ktorých by MSP mohli získať status certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)   Informácie o tom, či hospodársky subjekt je certifikovaná zdaniteľná osoba, by mali byť prístupné prostredníctvom systému VIES.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Určitým zdaniteľným osobám, na ktoré sa vzťahujú osobitné úpravy vylučujúce uplatňovanie všeobecných pravidiel pre DPH alebo ktoré vykonávajú ekonomické činnosti len príležitostne, by sa nemal udeliť status certifikovanej zdaniteľnej osoby, pokiaľ ide o tieto osobitné úpravy alebo príležitostné činnosti. V opačnom prípade by to mohlo narušiť hladké uplatňovanie navrhovaných zmien.
(10)  Určitým zdaniteľným osobám, na ktoré sa vzťahujú osobitné úpravy vylučujúce uplatňovanie všeobecných pravidiel pre DPH, by sa nemal udeliť status certifikovanej zdaniteľnej osoby, pokiaľ ide o tieto osobitné úpravy alebo príležitostné činnosti. V opačnom prípade by to mohlo narušiť hladké uplatňovanie navrhovaných zmien. Okrem toho by sa osobitná pozornosť mala venovať zabezpečeniu toho, aby MSP neboli v porovnaní s veľkými podnikmi v konkurenčnej nevýhode, pokiaľ ide o získanie statusu certifikovaných zdaniteľných osôb.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Pilotný projekt EÚ v oblasti cezhraničných záväzných stanovísk týkajúcich sa DPH by mal byť základom pre plne rozvinutý nástroj Únie, ktorým by sa predchádzalo daňovým sporom v oblasti DPH a riešili cezhraničné spory v rámci Únie týkajúce sa DPH. Vnútroštátne mechanizmy sa budú naďalej uplatňovať na vnútorné daňové spory týkajúce sa DPH medzi dotknutým daňovníkom a vnútroštátnym daňovým orgánom.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Táto smernica stanovuje predbežné opatrenia predtým, ako členské štáty prijmú definitívny systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, a mali by ju sprevádzať príslušné vykonávacie akty a usmernenia. Táto smernica, vykonávacie akty a usmernenia by mali nadobudnúť účinnosť súčasne.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)  Mal by sa vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie transparentného a priameho informačného systému, ktorý automaticky informuje daňovníkov o aktualizáciách a zmenách sadzieb DPH v členských štátoch. Takýto mechanizmus by mal byť založený na harmonizovaných normách a výkazových formulároch, čím sa zabezpečí jednotné vykazovanie a vyhľadávanie údajov vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by mali mať povinnosť zabezpečiť, aby všetky informácie týkajúce sa ich vnútroštátnych sadzieb DPH boli správne a aktuálne. Členské štáty by mali okrem toho zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vnútroštátnych sadzieb DPH oznamovali prostredníctvom tohto systému v primeranom čase od ich prijatia a v každom prípade pred tým, ako sa zmeny začnú uplatňovať.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)   V súlade s verejným záujmom a finančnými záujmami Únie by sa na oznamovateľov nekalých praktík mala vzťahovať účinná právna ochrana, aby sa uľahčilo odhaľovanie všetkých foriem podvodov a ich predchádzanie.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 1 – pododsek 1
Každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v Spoločenstve, alebo ak sídlo ekonomickej činnosti ani stála prevádzkareň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v Spoločenstve a ktorá v rámci svojej ekonomickej činnosti uskutočňuje alebo plánuje uskutočňovať ktorúkoľvek z transakcií uvedených v článkoch 17a, 20 a 21 alebo transakcií v súlade s podmienkami uvedenými v článku 138, môže požiadať daňové orgány o status certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v Spoločenstve a ktorá v rámci svojej ekonomickej činnosti uskutočňuje alebo plánuje uskutočňovať ktorúkoľvek z transakcií uvedených v článkoch 17a, 20 a 21 alebo transakcií v súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 138 a 138a, môže požiadať daňové orgány o status certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 1 – pododsek 3
Ak je žiadateľ zdaniteľnou osobou, ktorej bol udelený status schváleného hospodárskeho subjektu na colné účely, kritériá uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené.
Ak je žiadateľ zdaniteľnou osobou, ktorej bol udelený status schváleného hospodárskeho subjektu len na colné účely, kritériá uvedené v odseku 2 sa považujú za splnené.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – písmeno a
a)  absencia závažného porušenia alebo opakovaných porušení daňových a colných predpisov, ako aj absencia závažných trestných činov súvisiacich s ekonomickou činnosťou žiadateľa;
a)  absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení daňových a colných predpisov za posledné tri roky ekonomickej činnosti, absencia akejkoľvek závažnej úpravy dane zo strany daňových správ alebo absencia závažných trestných činov súvisiacich s ekonomickou činnosťou žiadateľa, bez ohľadu na to, či sa činnosť uskutočnila v rámci Únie alebo inde;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  absencia závažných trestných činov súvisiacich s ekonomickou činnosťou žiadateľa, okrem iného napríklad:
i)  legalizácie príjmov z trestnej činnosti;
ii)  daňových únikov a daňových podvodov;
iii)  zneužívania finančných prostriedkov a programov Únie;
iv)  podvodného úpadku alebo podvodnej platobnej neschopnosti;
v)  poistných podvodov alebo iných finančných podvodov;
vi)  úplatkárstva a/alebo korupcie;
vii)  počítačovej kriminality;
viii)  účasti na zločinnom spolčení;
ix)  trestných činov v oblasti práva hospodárskej súťaže;
x)  priamej alebo nepriamej účasti na teroristických činnostiach;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – písmeno b
b)  preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa buď prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité daňové kontroly, alebo prostredníctvom spoľahlivého alebo certifikovaného vnútorného kontrolného záznamu;
b)  preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa buď prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité daňové kontroly, alebo prostredníctvom spoľahlivého alebo certifikovaného vnútorného kontrolného záznamu v súlade s vykonávacími aktmi a usmerneniami, ktoré má prijať Komisia;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – písmeno c
c)  dôkaz o finančnej spôsobilosti žiadateľa, ktorá sa považuje za preukázanú, buď ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky, alebo predložením záruk poskytnutých poisťovňami alebo inými finančnými inštitúciami alebo ekonomicky spoľahlivými tretími stranami.
c)  dôkaz o finančnej spôsobilosti žiadateľa počas predchádzajúcich troch rokov, ktorá sa považuje za preukázanú, buď ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky, alebo predložením záruk poskytnutých poisťovňami alebo inými finančnými inštitúciami alebo ekonomicky spoľahlivými tretími stranami. Žiadateľ musí mať bankový účet vo finančnej inštitúcii usadenej v Únii.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Ak bol žiadateľovi počas predchádzajúcich troch rokov zamietnutý status schváleného hospodárskeho subjektu v súlade s Colným kódexom Únie, žiadateľovi sa neudelí status certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 a (nový)
2a.   S cieľom zabezpečiť harmonizovaný výklad pri udeľovaní statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu ďalšie usmernenia pre členské štáty týkajúce sa hodnotenia týchto kritérií, ktoré sú platné v celej Únii. Prvý vykonávací akt sa prijme najneskôr jeden mesiac po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 b (nový)
2b.   Komisia prijme vykonávacie akty a usmernenia v úzkej nadväznosti na vykonávacie akty a usmernenia pre schválený hospodársky subjekt na colné účely.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 2 c (nový)
2c.   Kritériá uvedené v odseku 2 sa bežne uplatňujú vo všetkých členských štátoch na základe jasne a presne vymedzených pravidiel a postupov vo vykonávacom akte.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   zdaniteľným osobám, ktoré nemajú alebo už nemajú platné registračné číslo pre DPH;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 3 – pododsek 2
Zdaniteľným osobám uvedeným v písmenách a) až d) však možno udeliť status certifikovanej zdaniteľnej osoby pre iné ekonomické činnosti, ktoré vykonávajú.
Zdaniteľným osobám uvedeným v písmenách a) až d) sa však môže udeliť status certifikovanej zdaniteľnej osoby pre iné ekonomické činnosti, ktoré vykonávajú, pod podmienkou, že výsledky týchto činností nesúvisia s činnosťami, pre ktoré takéto zdaniteľné osoby nemohli získať status certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 4 – pododsek 1
Zdaniteľná osoba, ktorá požiada o status certifikovanej zdaniteľnej osoby, poskytne daňovým orgánom všetky informácie, ktoré vyžadujú na vydanie rozhodnutia.
Zdaniteľná osoba, ktorá požiada o status certifikovanej zdaniteľnej osoby, poskytne daňovým orgánom všetky informácie, ktoré vyžadujú na vydanie rozhodnutia. Komisia zavedie zjednodušené administratívne postupy pre MSP na získanie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 4 – písmeno a
a)  orgány členského štátu, v ktorom má žiadateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti;
a)  orgány členského štátu, v ktorom má žiadateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, ako je vymedzené v smernici Rady (EÚ) .../... z ... o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)* a v smernici Rady (EÚ) .../... z ... o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)**, ako aj v smernici Rady (EÚ) .../... z ..., ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou***, a v smernici Rady (EÚ) .../... z ... o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb****;
_________________
* Ú. v.: Vložte, prosím, do textu číslo smernice, ktoré obsahuje dokument 2016/0337(CNS), a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov tejto smernice a odkaz na túto smernicu v úradnom vestníku.
** Ú. v.: Vložte, prosím, do textu číslo smernice, ktoré obsahuje dokument 2016/0336(CNS), a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov tejto smernice a odkaz na túto smernicu v úradnom vestníku.
*** Ú. v.: Vložte, prosím, do textu číslo smernice, ktoré obsahuje dokument 2018/0072(CNS), a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov tejto smernice a odkaz na túto smernicu v úradnom vestníku.
**** Ú. v.: Vložte, prosím, do textu číslo smernice, ktoré obsahuje dokument 2018/0073(CNS), a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov tejto smernice a odkaz na túto smernicu v úradnom vestníku.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c
c)   orgány členského štátu, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, ak nemá ani sídlo ekonomickej činnosti, ani stálu prevádzkareň.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 4 a (nový)
4a.   Keď sa udelí status certifikovanej zdaniteľnej osoby, tieto informácie sa sprístupnia prostredníctvom systému VIES. Zmeny tohto statusu sa v systéme bezodkladne aktualizujú.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 5
5.  Ak sa žiadosť zamietne, daňové orgány oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia spolu s rozhodnutím. Členské štáty zabezpečia, aby si žiadateľ mohol uplatniť právo na odvolanie sa proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti.
5.  Ak sa žiadosť zamietne, daňové orgány oznámia žiadateľovi dôvody zamietnutia spolu s rozhodnutím. Členské štáty zabezpečia, aby si žiadateľ mohol uplatniť právo na odvolanie sa proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti. Odvolacie konanie harmonizované na úrovni Únie sa stanoví do 1. júna 2020 prostredníctvom vykonávacieho aktu a musí zahŕňať povinnosť členských štátov informovať prostredníctvom svojich daňových orgánov ostatné členské štáty o tomto zamietnutí a dôvody, ktoré sprevádzajú toto rozhodnutie. Odvolacie konanie sa začne v primeranom čase od oznámenia rozhodnutia žiadateľovi, ktorý sa má stanoviť vo vykonávacom akte, a malo by zohľadniť všetky vykonané nápravné konania.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6
6.  Zdaniteľná osoba, ktorej bol udelený status certifikovanej zdaniteľnej osoby, bezodkladne informuje daňové orgány o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia a ktorá môže mať vplyv na ďalšiu platnosť daného statusu. Colné orgány daňový status odoberú, ak kritéria stanovené v odseku 2 už nie sú splnené.
6.  Zdaniteľná osoba, ktorej bol udelený status certifikovanej zdaniteľnej osoby, do jedného mesiaca informuje daňové orgány o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po vydaní rozhodnutia a ktorá môže mať vplyv na ďalšiu platnosť daného statusu. Colné orgány daňový status odoberú, ak kritéria stanovené v odseku 2 už nie sú splnené. Daňové orgány členských štátov, ktoré udelili status certifikovanej zdaniteľnej osoby, preskúmajú toto rozhodnutie najmenej každé dva roky s cieľom zabezpečiť, aby boli podmienky aj naďalej splnené. Ak zdaniteľná osoba neinformovala daňové orgány o žiadnych skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť status certifikovanej zdaniteľnej osoby, ako je uvedený vo vykonávacom akte, alebo ak takéto skutočnosti úmyselne zatajila, táto zdaniteľná osoba podlieha primeraným, účinným a odrádzajúcim sankciám vrátane straty statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6 a (nový)
6a.  Zdaniteľná osoba, ktorej bol zamietnutý status certifikovanej zdaniteľnej osoby alebo ktorá z vlastnej iniciatívy informovala daňový orgán, že už nespĺňa kritériá uvedené v odseku 2, sa môže najskôr šesť mesiacov od dátumu zamietnutia tohto statusu alebo jeho odňatia opäť uchádzať o status certifikovanej zdaniteľnej osoby za predpokladu, že sú splnené všetky relevantné kritériá.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 6 b (nový)
6b.  Certifikovanej zdaniteľnej osobe, ktorá už nemá identifikačné číslo DPH, sa status certifikovanej zdaniteľnej osoby odoberie automaticky.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 13a – odsek 7 a (nový)
7a.   Postupy týkajúce sa zamietnutých žiadostí, zmeny situácie zdaniteľnej osoby, odvolacie konania a postupy opätovného podania žiadosti o status certifikovanej zdaniteľnej osoby sa vymedzia vo vykonávacom akte a spoločne sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2006/112/ES
Článok 138 – odsek 1 – písmeno b
b)  táto zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, pre ktorú sa dodanie uskutoční, je identifikovaná na účely DPH v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala;
b)  táto zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, pre ktorú sa dodanie uskutoční, je identifikovaná na účely DPH v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, a vlastní identifikačné číslo DPH, ktoré je dostupné prostredníctvom systému VIES;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2006/112/ES
Článok 138a – odsek 3 – písmeno b
b)  „sprostredkujúci subjekt“ je dodávateľ v reťazci iný ako prvý dodávateľ, ktorý buď sám, alebo prostredníctvom tretej strany na jeho účet, zasiela alebo prepravuje tovar;
b)  „sprostredkujúci subjekt“ je dodávateľ v reťazci iný ako prvý dodávateľ alebo posledný príjemca/zákazník, ktorý buď sám, alebo prostredníctvom tretej strany na svoj účet, zasiela alebo prepravuje tovar;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2006/112/ES
Článok 243 – odsek 3 – pododsek 2
Každá certifikovaná zdaniteľná osoba, ktorej je dodaný tovar v rámci úpravy call-off-stock uvedenej v článku 17a, si musí viesť zoznam takéhoto tovaru.
Každá certifikovaná zdaniteľná osoba, ktorej je dodaný tovar v rámci úpravy call-off-stock uvedenej v článku 17a, si musí viesť digitalizovaný zoznam takéhoto tovaru prístupný daňovým orgánom.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2006/112/ES
Článok 262 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Každá zdaniteľná osoba identifikovaná pre DPH musí predložiť súhrnný výkaz týchto osôb:
1.  Každá zdaniteľná osoba identifikovaná na účely DPH príslušnému daňovému orgánu predloží súhrnný výkaz týchto osôb:
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2006/112/ES
Článok 262 – odsek 1 a (nový)
1a.  Informácie uvedené v odseku 1 sa sprístupnia všetkým príslušným daňovým orgánom prostredníctvom systému VIES.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Hlava XIV – kapitola 2 a (nová)
6a.  V hlave XIV sa vkladá táto kapitola:
„Kapitola 2a
Mechanizmus riešenia sporov v oblasti DPH
Článok 398a
1.  Mechanizmus riešenia sporov v oblasti DPH sa zriadi do 1. júna 2020 na riešenie sporov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o nárokované alebo zaznamenané alebo pravdepodobne chybné cezhraničné platby DPH, a uplatní sa, ak postup vzájomnej dohody nevedie k výsledku do dvoch rokov.
2.  Mechanizmus uvedený v odseku 1 tvoria príslušné orgány členských štátov.
3.  Mechanizmus nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo ustanovení medzinárodných zmlúv, ak je to potrebné na zabránenie daňovým únikom, daňovým podvodom alebo zneužívaniu.
4.  Mechanizmus zahŕňa aj online platformu na riešenie sporov v oblasti DPH s cieľom umožniť členským štátom riešiť spory bez priamej intervencie mechanizmu či príslušných orgánov, a to stanovením jasných prístupov na zmiernenie sporov v prípade ich vzniku a postupov na riešenie sporov.“
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 b (nový)
Smernica 2006/112/ES
Hlava XIV – kapitola 2 b (nová)
6b.  V hlave XIV sa vkladá táto kapitola:
„Kapitola 2b
Mechanizmus automatického oznamovania
Článok 398b
Mechanizmus automatického oznamovania sa zriadi do 1. júna 2020. Tento mechanizmus zabezpečuje automatické oznamovanie zmien a aktualizácií sadzieb DPH v členských štátoch daňovníkom. Takéto automatické oznámenia sa aktivujú pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť, a najneskôr päť dní po prijatí rozhodnutia.“
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2006/112/ES
Články 403 a 404
(9)  Články 403 a 404 sa vypúšťajú.
(9)  Článok 403 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 404
9a.  Článok 404 sa nahrádza takto:
Článok 404
„Článok 404
Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií získaných od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní spoločného systému DPH v členských štátoch a najmä o fungovaní prechodnej úpravy zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi. K tejto správe sa prípadne priložia návrhy týkajúce sa konečnej úpravy.
Do ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o režime oslobodenia od daňovej povinnosti v prípade dovozu z tretích krajín a o jeho zlučiteľnosti s európskym rámcom a o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích štátov, najmä pokiaľ ide o boj proti podvodom. Do ... [dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vnútroštátnych postupoch, pokiaľ ide o ukladanie administratívnych a trestných sankcií právnickým a fyzickým osobám uznaným vinnými z podvodov v oblasti DPH. Komisia spolupracuje s príslušnými vnútroštátnymi a európskymi orgánmi, aby v prípade potreby dodržiavali odporúčania určené na dosiahnutie minimálnej úrovne harmonizácie.“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 404 a (nový)
9b.   Vkladá sa tento článok 404a:
„Článok 404a
Každé tri roky predloží každý členský štát Komisii správu o hodnotení účinnosti systému monitorovania podvodov v oblasti DPH a Komisia ju postúpi úradu OLAF.“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2019.
Uvedené ustanovenia spolu s vykonávacími aktmi a usmerneniami uplatňujú od 1. januára 2019.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.   Do ... [dátum prijatia tejto smernice] a následne každé tri roky Komisia na základe informácií získaných od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní kritérií na vymedzenie certifikovanej zdaniteľnej osoby v členských štátoch a najmä o vplyve, ktorý môže mať na boj proti podvodom v oblasti DPH. K tejto správe v prípade potreby priloží návrh legislatívneho aktu.
Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia