Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0251(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2018

Ingivna texter :

A8-0280/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0366

Antagna texter
PDF 193kWORD 59k
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0569),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0363/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0280/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
1.  Under 1967, då rådet antog det gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) genom rådets direktiv 67/227/EEG42 och 67/228/EEG43 gjordes åtaganden om att inrätta ett slutgiltigt mervärdesskattesystem inom Europeiska gemenskapen som ska fungera på samma sätt som inom en enda medlemsstat. Eftersom de politiska och tekniska förhållandena inte var mogna för ett sådant system när de fiskala gränserna mellan medlemsstaterna avskaffades i slutet av 1992, antogs övergångsordningen för mervärdesskatt. I rådets direktiv 2006/112/EG44, som för närvarande är i kraft, föreskrivs att dessa övergångsregler måste ersättas med en slutgiltig ordning.
1.  Under 1967, då rådet antog det gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) genom rådets direktiv 67/227/EEG42 och 67/228/EEG43 gjordes åtaganden om att inrätta ett slutgiltigt mervärdesskattesystem inom Europeiska gemenskapen som ska fungera på samma sätt som inom en enda medlemsstat. Eftersom de politiska och tekniska förhållandena inte var mogna för ett sådant system när de fiskala gränserna mellan medlemsstaterna avskaffades i slutet av 1992, antogs övergångsordningen för mervärdesskatt. I rådets direktiv 2006/112/EG44, som för närvarande är i kraft, föreskrivs att dessa övergångsregler måste ersättas med en slutgiltig ordning. Dessa regler har emellertid nu funnits i flera årtionden, vilket har resulterat i ett komplext övergångssystem för mervärdesskatt som är sårbart för gränsöverskridande momsbedrägerier inom unionen. Dessa övergångsregler lider av flera brister som leder till att mervärdesskattesystemet varken är helt effektivt eller förenligt med de krav som en verklig inre marknad ställer.
_________________
_________________
42 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (EGT 71, 14.4.1967, s. 1301).
42 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (EGT 71, 14.4.1967, s. 1301).
43 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – struktur och tillämpningsföreskrifter för det gemensamma systemet för mervärdesskatt (EGT 71, 14.4.1967, s. 1303).
43 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – struktur och tillämpningsföreskrifter för det gemensamma systemet för mervärdesskatt (EGT 71, 14.4.1967, s. 1303).
44 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
44 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  I sitt meddelande av den 28 oktober 2015, Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag, identifierade kommissionen komplexiteten hos de nuvarande bestämmelserna om mervärdesskatt som ett av de största hindren för förverkligandet av den inre marknaden. Samtidigt har mervärdesskattegapet, definierat som skillnaden mellan den faktiska uppbörden av mervärdesskatt och den teoretiska beloppet för uppbörden som förväntas , ökat och uppgick 2015 till 151,5 miljarder EUR i EU-28. Detta visar att det behövs en snabb och omfattande reform av mervärdesskattesystemet i riktning mot ett slutgiltigt mervärdesskattesystem, samt att man måste underlätta och förenkla den gränsöverskridande handeln inom unionen och göra systemet mer bedrägerisäkert.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)   Inrättandet av ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU är avgörande för att sänka efterlevnadskostnaderna för företagen, minska risken för gränsöverskridande momsbedrägerier och förenkla momsrelaterade förfaranden. Ett slutgiltigt mervärdesskattesystem kommer att stärka den inre marknaden och skapa bättre villkor för gränsöverskridande handel. Det bör bland annat innehålla de ändringar som krävs på grund av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, nya affärsmodeller och globaliseringen av ekonomin.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 2
2.  I sin handlingsplan för mervärdesskatt45 tillkännagav kommissionen sin avsikt att lägga fram ett förslag om fastställande av principerna för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning av gränsöverskridande leveranser av varor i destinationsmedlemsstaten.
2.  EU:s nuvarande mervärdesskattesystem som infördes 1993 liknar den europeiska tullsystemet. Dock saknas motsvarande kontroller, vilket gör det till ett mål för gränsöverskridande bedrägerier. Det nuvarande mervärdesskattesystemet bör förändras i grunden på så sätt att leveranser av varor från en medlemsstat till en annan beskattas som om de tillhandahölls och förvärvades inom en medlemsstat. I sin handlingsplan för mervärdesskatt45 tillkännagav kommissionen sin avsikt att lägga fram ett förslag om fastställande av principerna för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning av gränsöverskridande leveranser av varor i destinationsmedlemsstaten. Denna ändring bör bidra till att minska momsrelaterade gränsöverskridande bedrägerier med 40 miljarder EUR årligen.
_________________
_________________
45 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut, Bryssel, (COM(2016)0148 final, 7.4.2016).
45 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut, Bryssel, (COM(2016)0148 final, 7.4.2016).
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3
3.  Detta skulle kräva att man ersätter det nuvarande systemet där varorna undantas från skatteplikt i avgångsmedlemsstaten och ett beskattat gemenskapsinternt förvärv av varor i destinationsmedlemsstaten, med ett system där en enda leverans beskattas i destinationsmedlemsstaten och i enlighet med den mervärdesskattesats som gäller i destinationsmedlemsstaten. Som regel ska mervärdesskatt tas ut av leverantören som med hjälp av en webbportal kommer att kunna kontrollera den tillämpliga mervärdesskattesatsen i alla medlemsstater (på nätet). Om förvärvaren är en certifierad beskattningsbar person (dvs. en pålitlig skattebetalare som erkänns som sådan av medlemsstaterna), tillämpas förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och den certifierade beskattningsbara personen bör vara skyldig att betala mervärdesskatt för den unionsinterna leveransen. Det slutgiltiga systemet för mervärdesskatt kommer också att grundas på principen med ett enda registreringssystem (One-Stop Shop) för företagen som möjliggör betalning av och avdrag för mervärdesskatt som ska betalas.
3.  Detta skulle kräva att man ersätter det nuvarande systemet där varorna undantas från skatteplikt i avgångsmedlemsstaten och ett beskattat gemenskapsinternt förvärv av varor i destinationsmedlemsstaten, med ett system där en enda leverans beskattas i destinationsmedlemsstaten och i enlighet med den mervärdesskattesats som gäller i destinationsmedlemsstaten. Som regel ska mervärdesskatt tas ut av leverantören som med hjälp av en webbportal kommer att kunna kontrollera den tillämpliga mervärdesskattesatsen i alla medlemsstater (på nätet). Det slutgiltiga systemet för mervärdesskatt kommer också att grundas på principen med ett enda registreringssystem (One-Stop Shop) för företagen som möjliggör betalning av och avdrag för mervärdesskatt som ska betalas. One Stop Shop är en central del i det nya destinationsbaserade systemet, utan vilket mervärdesskattesystemets komplexitet och den administrativa bördan skulle öka väsentligt. Därför bör utvidgningen av minikontaktpunkten Mini One Stop Shop till att omfatta alla B2B-tjänster och försäljning av varor ske inom ramen för de förbättringar av det nuvarande systemet som föreslagits.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
3a.  För att säkerställa driftskompatibilitet, användarvänlighet och framtida bedrägerisäkring, bör en enda kontaktpunkt för företag använda ett harmoniserat gränsöverskridande it-system som grundar sig på gemensamma standarder och som möjliggör automatisk sökning och inmatning av uppgifter, exempelvis genom att använda enhetliga standardblanketter.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4
4.  Dessa principer bör fastställas i direktivet och bör ersätta den nuvarande principen enligt vilken den slutgiltiga ordningen ska baseras på beskattning i ursprungsmedlemsstaten.
4.  Dessa principer bör fastställas i direktivet och bör ersätta den nuvarande principen enligt vilken den slutgiltiga ordningen ska baseras på beskattning i ursprungsmedlemsstaten med ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Dessa nya principer skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att bättre bekämpa mervärdesskattebedrägerier, i synnerhet gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag, vilket beräknas uppgå till minst 50 miljarder EUR per år.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5
5.  Rådet uppmanade i sina slutsatser av den 8 november 201646 kommissionen att göra vissa förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner, redogöra för hur man ska använda registreringsnumret för mervärdesskatt i samband med undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna leveranser, call-off lagerarrangemang, kedjetransaktioner och transportbevis i den mening som avses i undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.
5.  Rådet uppmanade i sina slutsatser av den 8 november 201646 kommissionen att göra vissa förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner, inom följande fyra områden: hur man ska använda registreringsnumret för mervärdesskatt i samband med undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna leveranser, call-off lagerarrangemang, kedjetransaktioner och transportbevis i den mening som avses i undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.
_________________
_________________
46 Rådets slutsatser av den 8 november 2016 om förbättringar av EU:s nuvarande mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 av den 9 november 2016).
46 Rådets slutsatser av den 8 november 2016 om förbättringar av EU:s nuvarande mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 av den 9 november 2016).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 6
6.  Med tanke på denna begäran och det faktum att det kommer att ta flera år för det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för unionsintern handel att genomföras, är dessa särskilda åtgärder, som syftar till att harmonisera och förenkla vissa regler för affärsverksamheter, lämpliga.
6.  Med tanke på denna begäran och det faktum att det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för unionsintern handel ännu inte har genomförts tillfredsställande, är dessa särskilda åtgärder, som syftar till att harmonisera och förenkla vissa regler för affärsverksamheter, lämpliga endast i ett övergångsskede.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 7
7.  Inrättandet av statusen som certifierad beskattningsbar person är nödvändig för en effektiv tillämpning av förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner samt för en gradvis övergång till det slutgiltiga systemet med unionsintern handel.
7.  Inrättandet av statusen som certifierad beskattningsbar person är nödvändig för en effektiv tillämpning av förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner samt för en gradvis övergång till det slutgiltiga systemet med unionsintern handel. Dock behöver strikta kriterier, som alla medlemsstater tillämpar på ett harmoniserat sätt, införas för att fastställa vilka företag som kan inneha status som certifierad beskattningsbar person. Det bör införas gemensamma regler och bestämmelser som leder till böter och andra påföljder för dem som inte följer dessa.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 8
8.  I det nuvarande systemet görs ingen åtskillnad mellan tillförlitliga och mindre tillförlitliga beskattningsbara personer vad gäller de mervärdesskatteregler som ska tillämpas. Beviljande av status som certifierad beskattningsbar person på grundval av vissa objektiva kriterier bör göra det möjligt att identifiera dessa tillförlitliga beskattningsbara personer. Denna status skulle ge dem möjlighet att dra fördel av vissa bedrägerikänsliga regler som inte gäller för andra beskattningsbara personer.
8.  I det nuvarande systemet görs ingen åtskillnad mellan tillförlitliga och mindre tillförlitliga beskattningsbara personer vad gäller de mervärdesskatteregler som ska tillämpas. Beviljande av status som certifierad beskattningsbar person på grundval av vissa objektiva kriterier, som tillämpas på ett harmoniserat sätt av medlemsstaterna, bör göra det möjligt att identifiera dessa tillförlitliga beskattningsbara personer och dem som inte fullt ut uppfyller kriterierna. Denna status skulle ge dem möjlighet att dra fördel av vissa förenklade och användarvänliga regler som inte gäller för andra beskattningsbara personer.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 9
9.  Tillgång till status som certifierad beskattningsbar person bör bygga på kriterier som harmoniserats på unionsnivå och därför bör certifiering som lämnats i en medlemsstat gälla i hela unionen.
9.  Tillgång till status som certifierad beskattningsbar person bör bygga på tydligt definierade kriterier och bör vara möjlig för företag inklusive små och medelstora företag. Dessa kriterier bör vara harmoniserade på unionsnivå och därför bör certifiering som lämnats i en medlemsstat gälla i hela unionen. Kommissionen bör därför lägga fram genomförandeakter och övergripande lätt tillämpbara riktlinjer, som underlättar harmonisering och administrativt samarbete mellan myndigheter och som säkerställer interoperabilitet mellan medlemsstater, samtidigt som det kontrolleras att medlemsstaterna i hela unionen korrekt tillämpar dessa harmoniserade kriterier. Dessa riktlinjer bör vara nära anpassade till kriterierna för begreppet godkänd ekonomisk aktör i unionens tullkodex, för att minska den administrativa bördan och säkerställa enhetligt genomförande och efterlevnad i medlemsstaterna.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
9a.   Kommissionen bör lägga fram förenklade administrativa förfaranden för små och medelstora företag, med särskilt fokus på deras högre efterlevnadskostnader, för erhållande av status som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
9b.   Information om huruvida en ekonomisk aktör är en certifierad beskattningsbar person bör vara tillgänglig via VIES-systemet.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 10
10.  Vissa beskattningsbara personer som omfattas av särskilda arrangemang som undantar dem från de allmänna mervärdesskattreglerna eller som bara tillfälligt bedriver ekonomisk verksamhet bör inte beviljas status som certifierad beskattningsbar person i samband med dessa särskilda arrangemang eller tillfälliga verksamheter. I annat fall skulle en smidig tillämpning av de föreslagna ändringarna kunna störas.
10.  Vissa beskattningsbara personer som omfattas av särskilda arrangemang som undantar dem från de allmänna mervärdesskattreglerna bör inte beviljas status som certifierad beskattningsbar person i samband med dessa särskilda arrangemang eller tillfälliga verksamheter. I annat fall skulle en smidig tillämpning av de föreslagna ändringarna kunna störas. Dessutom bör man särskilt se till att små och medelstora företag inte får en konkurrensnackdel i förhållande till stora företag när det gäller att få status som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
13a.  EU:s pilotprojekt för avgöranden i gränsöverskridande mervärdesskatteärenden bör utgöra grunden för ett fullt utvecklat unionsverktyg för att förhindra konflikt mellan mervärdesskatteregler vid skattetvister och för att lösa gränsöverskridande tvister i mervärdesskatteärenden inom unionen. Nationella mekanismer kommer fortsatt att gälla för interna mervärdesskattetvister mellan den skattskyldige och den nationella skattemyndigheten.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
13b.  Detta direktiv föreskriver tillfälliga arrangemang innan medlemsstaterna antar ett slutgiltigt system för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna, och bör åtföljas av motsvarande genomförandeakter och riktlinjer. Detta direktiv, genomförandeakterna och riktlinjerna bör träda i kraft samtidigt.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 13c (nytt)
13c.  En mekanism bör inrättas för att säkerställa ett transparent och direkt informationssystem som automatiskt underrättar skattebetalarna om uppdateringar och förändringar av medlemsstaternas mervärdesskattesatser. En sådan mekanism bör bygga på harmoniserade standarder och rapporteringsformulär, så att rapportering och datasökning sker på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att se till att all information om deras nationella mervärdesskattesatser är korrekt och aktuell. Vidare bör medlemsstaterna se till att alla ändringar av de nationella mervärdesskattesatserna meddelas via ett sådant system inom en rimlig tidsperiod efter att de antagits, och i alla händelser innan ändringarna blir tillämpliga.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
15a.   Med tanke på allmänintresset och unionens ekonomiska intressen, bör visselblåsare åtnjuta ett effektivt rättsligt skydd så att upptäckt och förebyggande av alla former av bedrägerier underlättas.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1
Varje beskattningsbar person som har ett säte eller ett fast driftställe i gemenskapen eller i avsaknad av ett säte och fast driftställe är bosatt eller stadigvarande vistas i gemenskapen och som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet utför eller avser att utföra någon av de transaktioner som avses i artiklarna 17a, 20 och 21 eller transaktioner i enlighet med de villkor som anges i artikel 138, kan hos skattemyndigheterna ansöka om status som certifierad beskattningsbar person.
Varje beskattningsbar person som har ett säte eller ett fast driftställe i gemenskapen och som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet utför eller avser att utföra någon av de transaktioner som avses i artiklarna 17a, 20 och 21 eller transaktioner i enlighet med de villkor som anges i artiklarna 138 och 138a, kan hos skattemyndigheterna ansöka om status som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 3
Om den sökande är en beskattningsbar person som har beviljats status som godkänd ekonomisk verksamhetsutövare för tulländamål, ska kriterierna i punkt 2 anses vara uppfyllda.
Om den sökande är en beskattningsbar person som har beviljats status enbart som godkänd ekonomisk verksamhetsutövare för tulländamål, ska kriterierna i punkt 2 anses vara uppfyllda.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led a
(a)  Frånvaro av alla former av allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör sökandens ekonomiska verksamhet.
(a)  Frånvaro av alla former av allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna under de senaste tre åren av ekonomisk verksamhet, frånvaro av omfattande skattejusteringar från skattemyndigheternas sida, samt att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivits inom eller utanför unionen.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led aa (nytt)
(aa)  Frånvaro av alla former av allvarliga brott i samband med sökandens ekonomiska verksamhet, exempelvis men inte uteslutande
(i)  penningtvätt,
(ii)  skatteundandragande och skatteflykt,
(iii)  missbruk av unionens fonder och program,
(iv)  konkurs- eller insolvensbedägeri,
(v)  försäkringsbedrägeri eller annat ekonomiskt bedrägeri,
(vi)  mutor och/eller korruption,
(vii)  it-brottslighet,
(viii)  deltagande i en kriminell organisation,
(ix)  brott på det konkurrensrättsliga området,
(x)  direkt eller indirekt inblandning i terroristverksamhet.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led b
(b)  Att den sökande uppvisar en hög grad av kontroll över sina transaktioner och av varuflödet, antingen genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga skattekontroller, eller genom en tillförlitlig eller auktoriserad intern verifieringskedja.
(b)  Att den sökande uppvisar en hög grad av kontroll över sina transaktioner och av varuflödet, antingen genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga skattekontroller, eller genom en tillförlitlig eller auktoriserad intern verifieringskedja i enlighet med de genomförandeakter och riktlinjer som ska antas av kommissionen.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led c
(c)  Bevis på att sökanden är ekonomiskt solvent, som ska anses ha bevisats om den sökande har en god ekonomisk ställning som innebär att han eller hon kan fullfölja sina åtaganden, med vederbörlig hänsyn tagen till särdragen hos den typ av affärsverksamhet som berörs eller genom garantier som lämnats av försäkringsföretag eller andra finansinstitut eller genom andra ekonomiskt tillförlitliga tredje parter.
(c)  Bevis på att sökanden är ekonomiskt solvent sedan tre år tillbaka, som ska anses ha bevisats om den sökande har en god ekonomisk ställning som innebär att han eller hon kan fullfölja sina åtaganden, med vederbörlig hänsyn tagen till särdragen hos den typ av affärsverksamhet som berörs eller genom garantier som lämnats av försäkringsföretag eller andra finansinstitut eller genom andra ekonomiskt tillförlitliga tredje parter. Sökanden ska ha ett bankkonto hos ett finansinstitut som är etablerat i unionen.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Om den sökande har förvägrats status som godkänd ekonomisk aktör i enlighet med unionens tullkodex under de senaste tre åren ska den sökande inte beviljas status som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2a (ny)
2a.   För att säkerställa en harmoniserad tolkning i fråga om beviljande av status som certifierad beskattningsbar person, ska kommissionen genom en genomförandeakt anta ytterligare vägledning för medlemsstaterna för bedömningen av dessa kriterier, vilka ska vara giltiga i hela unionen. Den första genomförandeakten ska antas senast en månad efter att detta direktiv har trätt i kraft.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2b (ny)
2b.   Kommissionen ska anta genomförandeakter och riktlinjer i nära anslutning till genomförandeakterna och riktlinjerna för godkända ekonomiska aktörer för tulländamål.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2c (ny)
2c.   De kriterier som anges i punkt 2 ska tillämpas på samma sätt av alla medlemsstater på grundval av klara och tydliga regler och förfaranden i en genomförandeakt.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 3 –led da (nytt)
(da)   Beskattningsbara personer som inte har eller upphör att ha ett giltigt registreringsnummer för mervärdesskatt.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 3 – stycke 2
De beskattningsbara personer som avses i leden a till d får beviljas status som certifierad beskattningsbar person för övrig ekonomisk verksamhet som de bedriver.
Beskattningsbara personer som avses i leden a till d får beviljas status som certifierad beskattningsbar person för övrig ekonomisk verksamhet som de bedriver, under förutsättning att resultaten från denna verksamhet inte påverkar den verksamhet som ursprungligen hindrade dessa beskattningsbara personer från att beviljas status som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 4 – stycke 1
En beskattningsbar person som ansöker om status som certifierad beskattningsbar person ska tillhandahålla alla uppgifter som krävs av skattemyndigheterna för att de ska kunna fatta ett beslut.
En beskattningsbar person som ansöker om status som certifierad beskattningsbar person ska tillhandahålla alla uppgifter som krävs av skattemyndigheterna för att de ska kunna fatta ett beslut. Kommissionen ska inrätta förenklade administrativa förfaranden för små och medelstora företag för erhållande av status som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 4 – led a
(a)  Den medlemsstat där sökanden har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.
(a)  Den medlemsstat där sökanden har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet enligt definitionen i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om en gemensam bolagsskattebas * och i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas**, samt i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro*** och i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster****.
_________________
* EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2016/0337(CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.
** EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2016/0336(CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.
*** EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2018/0072(CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.
**** EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2018/0073(CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 4 – led c
(c)   Den medlemsstat där sökanden har sin stadigvarande adress eller normalt är bosatt, om denne varken har ett säte eller ett fast etableringsställe.
utgår
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 4a (ny)
4a.   När status som en certifierad beskattningsbar person beviljas ska denna information göras tillgänglig via VIES-systemet. Ändringar av denna status ska uppdateras i systemet utan dröjsmål.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 5
5.  Om ansökan avslås ska skattemyndigheten underrätta sökanden om grunderna till avslaget tillsammans med beslutet. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sökande ges rätt att överklaga beslut om att avslå en ansökan.
5.  Om ansökan avslås ska skattemyndigheten underrätta sökanden om grunderna till avslaget tillsammans med beslutet. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sökande ges rätt att överklaga beslut om att avslå en ansökan. Ett överklagandeförfarande som är harmoniserat på unionsnivå ska inrättas senast den 1 juni 2020 genom en genomförandeakt och ska inkludera en skyldighet för medlemsstaterna att informera andra medlemsstater om detta avslag och skälen till detta beslut genom sina skattemyndigheter. Överklagandeförfarandet ska inledas inom rimlig tid från det att beslutet meddelats den sökande, enligt vad som fastslås i genomförandeakten, och bör beakta eventuella genomförda rättsmedelsprocesser.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6
6.  Den beskattningsbara person som har beviljats status som certifierad beskattningsbar person ska utan dröjsmål underrätta skattemyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades och som kan påverka fortsättningen av denna status. Skattemyndigheten ska dra in skattestatusen om de kriterier som anges i punkt 2 inte längre är uppfyllda.
6.  Den beskattningsbara person som har beviljats status som certifierad beskattningsbar person ska inom 1 månad underrätta skattemyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades och som kan påverka fortsättningen av denna status. Skattemyndigheten ska dra in skattestatusen om de kriterier som anges i punkt 2 inte längre är uppfyllda. Skattemyndigheter i medlemsstaterna som har beviljat status som en certifierad beskattningsbar person ska se över detta beslut minst vartannat år för att förvissa sig om att villkoren fortfarande är uppfyllda. Om den beskattningsbara personen inte har informerat skattemyndigheterna om faktorer som eventuellt skulle kunna påverka statusen som certifierad beskattningsbar person, som föreskrivs i genomförandeakten, eller avsiktligen har dolt någon sådan faktor, ska denne bli föremål för proportionella, effektiva och avskräckande sanktioner, inklusive förlust av statusen som certifierad beskattningsbar person.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6a (ny)
6a.  En beskattningsbar person som har nekats status som en certifierad beskattningsbar person eller som på eget initiativ har meddelat skattemyndigheten att han eller hon inte längre uppfyller de kriterier som fastställs i punkt 2, får tidigast sex månader efter dagen för avslaget av denna status eller dess tillbakadragande på nytt ansöka om status som en certifierad beskattningsbar person, under förutsättning att alla relevanta villkor är uppfyllda.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6b (ny)
6b.  En certifierad beskattningsbar person som upphör att ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska automatiskt få sin status som certifierad beskattningsbar person indragen.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 7a (ny)
7a.   Förfaranden för avslagna ansökningar, förändringar av den beskattningsbara personens situation, överklagandeförfaranden och förfaranden för att på nytt ansöka om status som certifierad beskattningsbar person ska fastställas i en genomförandeakt och ska tillämpas lika i alla medlemsstater.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 138 – punkt 1 – led b
(b)  Den beskattningsbara person eller icke beskattningsbara juridiska person till vilken leveransen görs ska ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den från vilken försändelsen eller transporten av varorna avgår.
(b)  Den beskattningsbara person eller icke beskattningsbara juridiska person till vilken leveransen görs ska ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den från vilken försändelsen eller transporten av varorna avgår och ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt som är tillgängligt via VIES-systemet.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 138a – punkt 3 – led b
(b)  förmedlande verksamhetsutövare: en annan leverantör i kedjan än den första leverantören som försänder eller transporterar varorna själv eller genom en tredje part för dennes räkning.
(b)  förmedlande verksamhetsutövare: en annan leverantör i kedjan än den första leverantören eller den senaste mottagaren/kunden som försänder eller transporterar varorna själv eller genom en tredje part för dennes räkning.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243 – punkt 3 – stycke 2
Varje certifierad beskattningsbar person till vilken varor levereras genom call-off lagerarrangemang som avses i artikel 17a ska föra register över dessa varor.”
Varje certifierad beskattningsbar person till vilken varor levereras genom call-off lagerarrangemang som avses i artikel 17a ska föra ett digitaliserat register över dessa varor, som är tillgängligt för skattemyndigheterna.”
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 262 – punkt 1 – inledningen
1.  Varje beskattningsbar person som har ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska lämna in en sammanställning, där följande ska anges:
1.  Varje beskattningsbar person som har ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska lämna in en sammanställning till den behöriga skattemyndigheten, där följande ska anges:
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 262 – punkt 1a (ny)
1a.  Den information som avses i punkt 1 ska vara tillgänglig för alla berörda skattemyndigheter via VIES.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning XIV – kapitel 2a (nytt)
6a)  I avdelning XIV ska följande kapitel införas:
”Kapitel 2a
Tvistlösningsmekanism för mervärdesskatteärenden
Artikel 398a
1.  En tvistlösningsmekanism för mervärdesskatteärenden ska inrättas senast den 1 juni 2020 för att lösa tvister mellan medlemsstaterna om gränsöverskridande mervärdesskattebetalningar som anmälts som felaktiga, registrerats som felaktiga eller misstänkts vara felaktiga, och ska tillämpas om förfarandet för ömsesidig överenskommelse inte leder till resultat inom två år.
2.  Den mekanism som avses i punkt 1 ska bestå av medlemsstaternas behöriga myndigheter.
3.  Mekanismen ska inte utgöra hinder för tillämpning av nationell lagstiftning eller bestämmelser i internationella avtal när det är nödvändigt för att förebygga skatteundandragande, skattebedrägeri eller skattemissbruk.
4.  Mekanismen ska även omfatta en plattform för tvistlösning med syfte att möjliggöra för medlemsstaterna att lösa tvister utan direkt ingripande avmekanismen eller behöriga myndigheter, genom att fastställa tydliga angreppssätt för att mildra tvister när de uppkommer, och förfaranden för att lösa tvister.”
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning XIV – kapitel 2b (nytt)
6b)  I avdelning XIV ska följande kapitel införas:
”Kapitel 2b
Mekanism för automatiskt meddelande
Artikel 398b
En mekanism för automatiskt meddelande ska inrättas senast den 1 juni 2020. Denna mekanism ska säkerställa att skattebetalarna automatiskt meddelas om förändringar och uppdateringar av medlemsstaternas mervärdesskattesatser. Sådana automatiska meddelanden ska aktiveras innan ändringen börjar tillämpas och senast fem dagar efter det att beslutet har fattats.”
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2006/112/EG
Artiklarna 403 och 404
9)  Artiklarna 403 och 404 utgår.
9)  Artikel 403 utgår.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 404
9a)  Artikel 404 ska ersättas med följande:
”Artikel 404
”Artikel 404
Kommissionen skall vart fjärde år från dagen för antagandet av detta direktiv, på grundval av upplysningar som inhämtats från medlemsstaterna, till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om tillämpningen av det gemensamma systemet för mervärdesskatt i de olika medlemsstaterna, särskilt om hur övergångsordningen för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna fungerar, vid behov tillsammans med förslag rörande den slutliga ordningen.”
Senast den ... [ett år efter den dag då detta direktiv trätt i kraft], och därefter vart tredje år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om systemet för undantag vid import från tredjeländer och dess förenlighet med det europeiska ramverket, men också om samarbetet med tredjeländernas behöriga myndigheter, särskilt avseende kampen mot bedrägerier. Senast den... [två år efter den dag dåt detta direktiv trätt i kraft], och därefter vart tredje år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om nationell praxis när det gäller administrativa och straffrättsliga påföljder i förhållande till en enskild eller juridisk person som dömts för mervärdesskattebedrägerier. Kommissionen ska, i samarbete med behöriga nationella och europeiska myndigheter, vid behov låta rapporten åtföljas av rekommendationer för att få till stånd ett minimum av harmonisering.”
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 404a (ny)
9b)   Följande artikel ska införas som artikel 404a:
”Artikel 404a
Vart tredje år ska varje medlemsstat för kommissionen lägga fram en rapport med en utvärdering av hur effektivt systemet för övervakning av mervärdesskattebedrägerier fungerar. Kommissionen ska vidarebefordra rapporten till Olaf.”
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2019.
De ska tillämpa dessa bestämmelser tillsammans med genomförandeakterna och riktlinjerna från och med den 1 januari 2019.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
2a.   Senast den ... [datum för antagande av detta direktiv] och vart tredje år därefter, ska kommissionen lägga fram en rapport, på grundval av uppgifter som medlemsstaterna har lämnat, till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av kriterierna för att definiera en certifierad beskattningsbar person i medlemsstaterna och, i synnerhet, om hur detta kan påverka kampen mot mervärdesskattebedrägerier. Denna rapport ska vid behov åtföljas av förslag till lagstiftning.
Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy