Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0150(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0283/2018

Ingediende teksten :

A8-0283/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0367

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 47k
Woensdag 3 oktober 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Btw: toepassing van de verleggingsregeling en van het snellereactiemechanisme *
P8_TA(2018)0367A8-0283/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 oktober 2018 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de toepassing van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0298),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0265/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0283/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid