Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0293(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0287/2018

Predkladané texty :

A8-0287/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Prijaté texty
PDF 245kWORD 73k
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg
Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I
P8_TA(2018)0370A8-0287/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 3. októbra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  V Európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu16 sa stanovuje jasný cieľ: dosiahnuť, aby emisie skleníkových plynov z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990, a nekompromisne sa usilovať o ich úplné odstránenie. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy, ktoré škodia nášmu zdraviu, sa musia bezodkladne drasticky znížiť. Emisie z konvenčných spaľovacích motorov sa budú musieť po roku 2020 ďalej znižovať. Budú sa musieť zavádzať vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré musia do roku 2030 získať významný podiel na trhu.
(3)  Doprava je jediné významné odvetvie Únie, v ktorom sa emisie skleníkových plynov stále zvyšujú. S cieľom splniť záväzky Únie prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa konala v Paríži v roku 2015, musí sa urýchliť dekarbonizácia celého odvetvia dopravy a emisie skleníkových plynov v tomto odvetví by sa mali stabilne znižovať tak, aby v polovici storočia dosiahli nulové hodnoty. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy, ktoré výrazne škodia nášmu zdraviu a životnému prostrediu, sa musia takisto bezodkladne drasticky znížiť. Emisie z konvenčných spaľovacích motorov sa budú musieť po roku 2020 ďalej znižovať. Budú sa musieť zavádzať vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré musia do roku 2030 získať významný podiel na trhu.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Vývoj výskumných, dodávateľských, spracovateľských a výrobných stratégií smerujúcich k vývoju konštrukcií z ľahkých komponentov je kľúčový pre dosiahnutie pokroku v oblasti prechodu automobilového priemyslu na nízkouhlíkový režim. Výskum surovín s prírodnými vláknami a ich kompozitných štruktúr v rámci rozsiahlejšej novej úlohy biohospodárstva a obnoviteľných, recyklovateľných a udržateľných výrobkov, ktoré môže produkovať, je čoraz rozsiahlejší. Tento vývoj je nutné založiť na pochopení obmedzení v oblasti prírodných zdrojov, dostupnosti pôdy, a teda aj potreby ponúkať udržateľné riešenia pre koniec životnosti výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Spoločensky prijateľný a spravodlivý prechod na mobilitu s nulovými emisiami do polovice storočia si vyžaduje zmeny v celom hodnotovom reťazci automobilového odvetvia, pričom sa zohľadní prípadný negatívny vplyv na občanov a regióny vo všetkých členských štátoch. Je dôležité zvážiť spoločenské dopady prechodu a aktívne riešiť jeho dôsledky z hľadiska pracovných miest. Preto je mimoriadne dôležité, aby boli súčasné opatrenia sprevádzané aj cielenými programami na úrovni Únie, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, zameranými na rekvalifikáciu, zvyšovanie kvalifikácie a presun pracovníkov, ako aj iniciatívy v oblasti vzdelávania a hľadania zamestnania v postihnutých komunitách a regiónoch, ktoré budú realizované v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)
(4c)  Úspešný prechod na mobilitu s nulovými emisiami si vyžaduje spoločný politický rámec pre vozidlá, infraštruktúry, elektrické siete, udržateľnú výrobu, ponuku a recykláciu batérií, v ktorom hospodárske stimuly a stimuly na podporu zamestnanosti spoločne pôsobia naprieč úrovňami Únie, štátov, regiónov a miest a sú podporované silnejšími nástrojmi financovania Únie.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa schválilo zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s rokom 2005 pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami. Spomedzi týchto odvetví sa na tvorbe emisií významne podieľa cestná doprava – jej emisie sa stále pohybujú výrazne nad úrovňou z roku 1990. Ak sa budú emisie z cestnej dopravy naďalej zvyšovať, znehodnotia sa tým zníženia zamerané na boj so zmenou klímy v iných odvetviach.
(6)  Emisie z cestnej dopravy sa stále pohybujú výrazne nad úrovňou z roku 1990, čím sa znehodnocujú zníženia zamerané na boj so zmenou klímy v iných odvetviach.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V hodnotení nariadení (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 z roku 2015 sa dospelo k záveru, že boli relevantné, vo všeobecnosti jednotné a výrazne prispeli k úspore emisií, pričom boli nákladovo efektívnejšie, než sa pôvodne očakávalo. Vytvorili tiež značnú pridanú hodnotu pre Úniu, ktorú by nebolo možné v rovnakej miere dosiahnuť vnútroštátnymi opatreniami.
(9)  V hodnotení nariadení (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 z roku 2015 sa dospelo k záveru, že boli relevantné, vo všeobecnosti jednotné a výrazne prispeli k úspore emisií, pričom boli nákladovo efektívnejšie, než sa pôvodne očakávalo. Vytvorili tiež značnú pridanú hodnotu pre Úniu, ktorú by nebolo možné v rovnakej miere dosiahnuť vnútroštátnymi opatreniami. V tomto hodnotení sa však tiež dospelo k záveru, že skutočné dosiahnuté úspory CO2 sú oveľa nižšie než tie, ktoré sú navrhované v skúške typového schvaľovania a že rozdiely v emisiách medzi skúškou typového schvaľovania a skutočnou prevádzkou výrazne oslabili účinnosť emisných noriem CO2, ako aj dôveru spotrebiteľov v potenciálne úspory paliva v nových vozidlách.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  S cieľom zaistiť účinnosť tohto nariadenia by sa malo zníženie emisií CO2 dosahovať za podmienok, s ktorými sa stretávame pri normálnej prevádzke a normálnom používaní vozidla. Preto je vhodné zaradiť do tohto nariadenia striktný zákaz rušiacich zariadení a poskytnúť príslušným orgánom prostriedky na zaistenie dodržiavania tohto zákazu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Je dôležité, aby stanovovanie požiadaviek na znižovanie emisií CO2 i naďalej poskytovalo výrobcom motorových vozidiel v celej Únii a ich novému vozovému parku osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel predvídateľnosť a bezpečnosť pri plánovaní v rámci Únie.
(12)  Stanovovanie požiadaviek na znižovanie emisií CO2 i naďalej poskytuje výrobcom motorových vozidiel v celej Únii a ich novému vozovému parku osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel predvídateľnosť a bezpečnosť pri plánovaní v rámci Únie.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  V hodnotení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES1a zo strany Komisie v roku 2016 sa zistila potreba ďalšieho objasnenia a zjednodušenia právnych predpisov, čo by mohlo priniesť zvýšenie ich relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a súdržnosti. Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/9481b je zamerané na podporu a harmonizáciu uplatňovania smernice 1999/94/ES. Lepšie navrhnuté a harmonizovanejšie požiadavky Únie na označovanie vozidiel, ktoré by spotrebiteľom poskytovali porovnateľné, spoľahlivé a ľahko použiteľné informácie o výhodách nízkoemisných automobilov vrátane informácií týkajúcich sa látok znečisťujúcich ovzdušie a prevádzkových nákladov nad rámec emisií CO2 a spotreby paliva, by mohli pomôcť so zavádzaním palivovo najúčinnejších a najekologickejších automobilov v celej Únii. Komisia by preto mala najneskôr do 31. decembra 2019 preskúmať smernicu 1999/94/ES a predložiť príslušný legislatívny návrh. Okrem toho, podobne ako v prípade osobných vozidiel, aj sektor ľahkých úžitkových vozidiel by mohol využiť zavedenie takejto spotreby paliva a označovania emisií CO2. Komisia by preto tiež mala analyzovať tieto možnosti pre daný sektor a v prípade potreby predložiť príslušné legislatívne návrhy.
_______________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov (Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 16).
1b Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/948 z 31. mája 2017 o používaní hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, typovo schválených a nameraných v súlade s celosvetovým harmonizovaným skúšobným postupom pre ľahké úžitkové automobily, pri sprístupňovaní údajov spotrebiteľom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES (Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 100).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Úrovne zníženia pre celý vozový park nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel v rámci Únie by sa preto mali stanoviť na roky 2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy vozového parku a potreby prispievať k dosiahnutiu cieľových hodnôt v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 zo strany odvetvia cestnej dopravy. Týmto postupným prístupom sa vysiela jasný a včasný signál pre automobilový priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie energeticky efektívnych technológií a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh.
(13)  Úrovne zníženia pre celý vozový park nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel v rámci Únie by sa mali stanoviť na roky 2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy vozového parku a potreby prispievať k dosiahnutiu cieľových hodnôt Únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 a na obdobie po roku 2030 zo strany odvetvia cestnej dopravy. Týmto postupným prístupom sa vysiela jasný a včasný signál pre automobilový priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie energeticky efektívnych technológií a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh. Aby sa udržala dynamika znižovania emisií po roku 2030, mal by sa okrem toho od 1. januára 2031 uplatňovať aspoň rovnaký trend znižovania emisií, čo umožní pokračovať v dekarbonizácii odvetvia v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Aj keď je Únia jedným z najvýznamnejších výrobcov motorových vozidiel na svete a udržiava si technologické prvenstvo v tomto odvetví, konkurencia rastie a svetový automobilový priemysel sa rýchlo mení v dôsledku nových inovácií v oblasti elektrických hnacích sústav a kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility. Ak si chce Únia zachovať svetovú konkurencieschopnosť a prístup k trhom, potrebuje regulačný rámec vrátane osobitného stimulu v oblasti vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, vďaka ktorému vznikne veľký domáci trh a zaistí sa podpora technologického vývoja a inovácií.
(14)  Aj keď je Únia jedným z najvýznamnejších výrobcov motorových vozidiel na svete a udržiava si technologické prvenstvo v tomto odvetví, konkurencia rastie a svetový automobilový priemysel sa rýchlo mení v dôsledku nových inovácií v oblasti elektrických hnacích sústav a kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility. Ak sa priemysel Únie oneskorí s nevyhnutnou energetickou transformáciou odvetvia dopravy, riskuje tým stratu svojej vedúcej pozície. Ak si chce Únia zachovať svetovú konkurencieschopnosť a prístup k trhom, potrebuje regulačný rámec vrátane osobitného politického mechanizmu v oblasti vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, vďaka ktorému vznikne veľký domáci trh a zaistí sa podpora technologického vývoja a inovácií.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Bez technologickej inovácie a technického pokroku nebude možné dosiahnuť dlhodobý cieľ úplne dekarbonizovanej mobility Únie. V tomto zmysle a vzhľadom na narastajúcu medzinárodnú hospodársku súťaž je nevyhnutné, aby sa Únia aj členské štáty naďalej usilovali o skúmanie a rozvoj iniciatív podporujúcich možné synergie v tomto odvetvi, a to podľa vzoru nedávnej iniciatívy Európskej aliancie pre batérie, a aby podporovali verejné a súkromné investície do výskumu a inovácií v oblasti automobilového priemyslu Únie s cieľom udržať vedúce technologické postavenie Únie v tejto oblasti a zaistiť dlhodobú udržateľnosť priemyselnej základne Únie, efektívnej a konkurencieschopnej na svetovom trhu.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Mal by sa zaviesť cielený mechanizmus stimulov na uľahčenie plynulého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Tento mechanizmus kreditov by sa mal vypracovať tak, aby podporil zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie.
(15)  Mal by sa zaviesť cielený politický mechanizmus na uľahčenie a urýchlenie plynulého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Tento mechanizmus kreditov a debetov by sa mal vypracovať tak, aby podporil zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie a zabezpečil istotu investícií pre včasné a primerané zavedenie potrebnej infraštruktúry nabíjacích staníc.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Stanovenie referenčnej hodnoty pre podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo vozovom parku EÚ spolu s dobre navrhnutým mechanizmom na úpravu cieľových hodnôt špecifických emisií CO2 výrobcov na základe podielu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v ich vozovom parku by malo predstavovať silný a dôveryhodný signál pre vývoj a zavedenie takýchto vozidiel, pričom sa zároveň vytvorí priestor na ďalšie zvyšovanie účinnosti tradičných motorov s vnútorným spaľovaním.
(16)  Stanovenie výraznej referenčnej hodnoty pre podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo vozovom parku EÚ spolu s dobre navrhnutým mechanizmom na úpravu cieľových hodnôt špecifických emisií CO2 výrobcov na základe podielu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v ich vozovom parku by malo predstavovať silný a dôveryhodný signál pre vývoj, zavedenie a uvádzanie takýchto vozidiel na trh, pričom sa zároveň vytvorí priestor na ďalšie zvyšovanie účinnosti tradičných motorov s vnútorným spaľovaním.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Pri stanovovaní kreditov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami je vhodné zohľadniť rozdiel v emisiách CO2 medzi týmito vozidlami. Mechanizmus úprav by mal zabezpečiť, aby každý výrobca, ktorý prekročí referenčnú úroveň, mohol využívať výhody vyšších cieľových hodnôt špecifických emisií CO2. Mali by sa stanoviť obmedzenia úrovne možných úprav v rámci uvedeného mechanizmu s cieľom zaistiť vyvážený prístup. Zabezpečia sa tým stimuly, podporí sa včasné zavedenie infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc a zaistia sa vysoké prínosy pre spotrebiteľov, konkurencieschopnosť a životné prostredie.
(17)  Pri stanovovaní referenčných hodnôt pre podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami je vhodné zohľadniť rozdiel v emisiách CO2 medzi týmito vozidlami. Mechanizmus úprav by mal zabezpečiť, aby každý výrobca, ktorý prekročí referenčnú úroveň, mohol využívať výhody vyšších cieľových hodnôt špecifických emisií CO2, pričom výrobca, ktorý nedosiahne referenčnú hodnotu, by musel splniť prísnejšiu cieľovú hodnotu CO2. Mali by sa stanoviť obmedzenia úrovne možných úprav v rámci uvedeného mechanizmu s cieľom zaistiť vyvážený prístup. Zabezpečia sa tým stimuly, podporí sa včasné zavedenie infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc a zaistia sa vysoké prínosy pre spotrebiteľov, konkurencieschopnosť a životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   Malo by sa včas a dostatočne investovať do výroby a zavádzania vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami a potrebnej celkovej podpornej infraštruktúry vrátane udržateľnej výroby, ponuky a recyklácie batérií. Rôzne nástroje podpory na úrovni Únie aj členských štátov musia efektívne spolupracovať, mobilizovať a stimulovať významné verejné a súkromné investície. Musí sa urýchlene zaviesť infraštruktúra nabíjacích a čerpacích staníc, aby sa zabezpečila dôvera spotrebiteľov a podnikateľská istota pre výrobcov vozidiel. Z tohto dôvodu by sa mala podporovať výroba batérií a batériových článkov v Únii podľa možnosti v blízkosti závodov na výrobu vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Mala by sa však zabezpečiť rovnováha medzi stimulmi určenými pre ekologické inovácie a technológie, v prípade ktorých sa účinok zníženia emisií preukázal v rámci oficiálneho skúšobného postupu. Preto je vhodné zachovať strop úspor dosiahnutých ekologickými inováciami, ktoré môže výrobca zohľadniť na účely dodržania cieľovej hodnoty. Komisia by mala mať možnosť preskúmania úrovne stropu, a to najmä s cieľom zohľadniť účinky zmeny v oficiálnom skúšobnom postupe. Je takisto vhodné objasniť, ako by sa mali vypočítať úspory na účely dodržania cieľovej hodnoty.
(23)  Mala by sa však zabezpečiť rovnováha medzi stimulmi určenými pre ekologické inovácie a technológie, v prípade ktorých sa účinok zníženia emisií preukázal v rámci oficiálneho skúšobného postupu. Preto je vhodné zachovať strop úspor dosiahnutých ekologickými inováciami, ktoré môže výrobca zohľadniť na účely dodržania cieľovej hodnoty. Komisia by mala mať možnosť preskúmať úroveň stropu a upraviť ju smerom nadol, a to najmä s cieľom zohľadniť účinky zmeny v oficiálnom skúšobnom postupe. Je takisto vhodné objasniť, ako by sa mali vypočítať úspory na účely dodržania cieľovej hodnoty.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  V prípadoch, keď pri ľahkých úžitkových vozidlách kategórie N1 triedy III začlenenie elektrickej batérie môže zvýšiť hmotnosť vozidla tak, že to spôsobí jeho preradenie do kategórie N2, by sa takýto technický problém mal vyriešiť.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Špecifické emisie CO2 pochádzajúce z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel sa v Únii merajú na harmonizovanom základe podľa metodiky stanovenej v nariadení (ES) č. 715/2007. S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž tohto nariadenia by sa súlad mal merať prostredníctvom odkazu na údaje o evidenciách nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel v Únii zozbierané členskými štátmi a oznámené Komisii. S cieľom zabezpečiť jednotnosť údajov použitých na posúdenie súladu by sa pravidlá zhromažďovania a oznamovania týchto údajov mali čo najviac harmonizovať. Zodpovednosť príslušných orgánov za poskytovanie správnych a úplných údajov by sa preto mala jasne stanoviť, rovnako ako potreba účinnej spolupráce medzi týmito orgánmi a Komisiou pri riešení problémov súvisiacich s kvalitou údajov.
(37)  Špecifické emisie CO2 pochádzajúce z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel sa v Únii merajú na harmonizovanom základe podľa metodiky stanovenej v nariadení (ES) č. 715/2007. S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž tohto nariadenia by sa súlad mal merať prostredníctvom odkazu na údaje o evidenciách nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel v Únii zozbierané členskými štátmi a oznámené Komisii. S cieľom zabezpečiť jednotnosť údajov použitých na posúdenie súladu by sa pravidlá zhromažďovania a oznamovania týchto údajov mali harmonizovať. Zodpovednosť príslušných orgánov za poskytovanie správnych a úplných údajov by sa preto mala jasne stanoviť, rovnako ako potreba účinnej spolupráce medzi týmito orgánmi a Komisiou pri riešení problémov súvisiacich s kvalitou údajov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Dodržiavanie cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia výrobcami by sa malo hodnotiť na úrovni Únie. Výrobcovia, ktorých priemerné špecifické emisie CO2 prekročia priemerné špecifické emisie povolené podľa tohto nariadenia, by mali za každý kalendárny rok zaplatiť poplatok za nadmerné emisie. Poplatky za nadmerné emisie by sa mali považovať za príjem všeobecného rozpočtu Únie.
(38)  Dodržiavanie cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia výrobcami by sa malo hodnotiť na úrovni Únie. Výrobcovia, ktorých priemerné špecifické emisie CO2 prekročia priemerné špecifické emisie povolené podľa tohto nariadenia, by mali za každý kalendárny rok zaplatiť poplatok za nadmerné emisie. Poplatky za nadmerné emisie by sa mali považovať za príjem všeobecného rozpočtu Únie a použiť na spravodlivý prechod na mobilitu s nulovými emisiami. Tieto čiastky by sa mali použiť aj na doplnenie cielených programov na rekvalifikáciu, zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie pracovníkov, ktorých postihli štrukturálne zmeny v automobilovom priemysle, a na prerozdelenie pracovnej sily a iniciatívy zamerané na hľadanie zamestnania v úzkom dialógu so sociálnymi partnermi, komunitami a príslušnými orgánmi v regiónoch postihnutých zmenou pracovných miest.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Účinnosť cieľových hodnôt stanovených v tomto nariadení pri znižovaní emisií CO2 v skutočnosti do veľkej miery závisí od reprezentatívnosti oficiálneho skúšobného postupu. V súlade so stanoviskom mechanizmu vedeckého poradenstva (SAM)23 a odporúčaním Európskeho parlamentu v nadväznosti na jeho vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle24 by sa mal zaviesť mechanizmus na posúdenie skutočnej reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a spotreby energie vozidiel určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151. Komisia by mala mať právomoci na zabezpečenie verejnej dostupnosti takýchto údajov a v prípade potreby vypracovať postupy potrebné na identifikáciu a zber údajov požadovaných na vykonanie takýchto posúdení.
(41)  Účinnosť cieľových hodnôt stanovených v tomto nariadení pri znižovaní emisií CO2 v skutočnosti do veľkej miery závisí od reprezentatívnosti oficiálneho skúšobného postupu. V súlade so stanoviskom mechanizmu vedeckého poradenstva (SAM)23 a odporúčaním Európskeho parlamentu v nadväznosti na jeho vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle24 by sa mal zaviesť mechanizmus na posúdenie skutočnej reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a spotreby energie vozidiel určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151. Najspoľahlivejším spôsobom ako zaručiť skutočnú reprezentatívnosť hodnôt typového schvaľovania je zaviesť skúšku skutočných emisií CO2. Komisia by preto mala prostredníctvom delegovaných aktov a so zreteľom na vhodnosť využívania systému prediktívneho monitorovania emisií (PEMS) vytvoriť skúšku skutočných emisií CO2 a zaviesť ju najneskôr dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia. Kým sa táto skúška začne uplatňovať, mal by sa však zabezpečiť súlad s týmto nariadením použitím údajov z meračov spotreby paliva nahlásených výrobcami a naviazaných na limit stanovený pre každého výrobcu v roku 2021 ako percentuálny rozdiel, ktorý sa nesmie prekročiť. Komisia by mala mať právomoci na zabezpečenie verejnej dostupnosti údajov o spotrebe paliva a na vypracovanie postupov potrebných na nahlasovanie takýchto údajov požadovaných na vykonanie takýchto posúdení. Komisia by mala prijať vhodné opatrenia v prípade, že výrobcovia nedodržia požiadavky na skutočné emisie CO2 podľa tohto nariadenia.
__________________
__________________
23 Skupina vedeckých poradcov na vysokej úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing (Odstránenie rozdielov medzi skutočnými emisiami CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a emisiami nameranými pri laboratórnom testovaní).
23 Skupina vedeckých poradcov na vysokej úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing (Odstránenie rozdielov medzi skutočnými emisiami CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a emisiami nameranými pri laboratórnom testovaní).
24 Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle [2016/2908(RSP)].
24 Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle [2016/2908(RSP)].
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)
(41a)  V súčasnosti neexistuje harmonizovaný spôsob posúdenia emisií ľahkých úžitkových vozidiel počas životného cyklu. Je vhodné, aby Komisia takúto analýzu poskytla do konca roku 2026 s cieľom predložiť rozsiahly obraz o emisiách z uhlíka z ľahkých úžitkových vozidiel. Na tento účel by Komisia mala delegovanými aktmi vytvoriť spoločnú metodiku Únie na to, aby výrobcovia od roku 2025 súdržne nahlasovali údaje o emisiách CO2 počas životného cyklu pre všetky typy paliva a pohony automobilov, ktoré uvádzajú na trh. Táto metodika by mala byť tiež v súlade s príslušnými normami ISO a zohľadňovať potenciál globálneho otepľovania (GWP) emisií vozidla, a to emisií počítaných „od zdroja po nádrž“, „od nádrže ku kolesám“, emisií súvisiacich s výrobou a emisií na konci životnosti. Analýza Komisie by sa mala zakladať na údajoch, ktoré nahlasujú výrobcovia, ako aj na akýchkoľvek iných dostupných relevantných údajoch.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Plánuje sa, že v roku 2024 sa preskúma pokrok dosiahnutý v rámci [nariadenia o spoločnom úsilí a smernice o systéme obchodovania s emisiami]. Preto je vhodné v tom istom roku posúdiť účinnosť tohto nariadenia s cieľom umožniť koordinované a jednotné posúdenie opatrení, ktoré sa vykonávajú v rámci všetkých týchto nástrojov.
(42)  Je vhodné posúdiť v roku 2023 účinnosť tohto nariadenia s cieľom umožniť včasné, transparentné, koordinované a jednotné posúdenie jeho vykonávania a pokroku dosiahnutého pri plnení stanovených cieľov v rámci určeného harmonogramu, a to aj v spojitosti s pokrokom dosiahnutým v rámci nariadenia o spoločnom úsilí a smernice o systéme obchodovania s emisiami.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  S cieľom zmeniť alebo doplniť nepodstatné prvky ustanovení tohto nariadenia by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu v súvislosti so zmenou príloh II a III, pokiaľ ide o požiadavky na údaje a parametre údajov, doplnením pravidiel interpretácie kritérií oprávnenosti, pokiaľ ide o udeľovanie výnimiek z cieľových hodnôt špecifických emisií, ako aj pravidiel týkajúcich sa obsahu žiadostí o udelenie výnimky a obsahu a posudzovania programov zameraných na zníženie špecifických emisií CO2, prispôsobením údajov M0 a TM0 uvedených v článku 13, stropu 7 g CO2/km uvedeného v článku 11 a prispôsobením vzorcov v prílohe I uvedených v článku 14 ods. 3. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Na zabezpečenie rovnomernej účasti pri vypracúvaní delegovaných aktov by Európsky parlament a Rada mali dostať všetky dokumenty v rovnakom čase ako experti členských štátov a ich experti by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú vypracovaním delegovaných aktov .
(46)  S cieľom zmeniť alebo doplniť nepodstatné prvky ustanovení tohto nariadenia by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu v súvislosti so zmenou príloh II a III, pokiaľ ide o požiadavky na údaje a parametre údajov, vytvorením požiadaviek s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu rušiacich zariadení a požadovaný obsah rozšíreného balíka dokumentácie podľa v článku 4 ods. 3c, vytvorením pravidiel a postupov na ohlasovanie emisií životného cyklu uvedených v článku 7 ods. 8a, doplnením pravidiel interpretácie kritérií oprávnenosti, pokiaľ ide o udeľovanie výnimiek z cieľových hodnôt špecifických emisií, ako aj pravidiel týkajúcich sa obsahu žiadostí o udelenie výnimky a obsahu a posudzovania programov zameraných na zníženie špecifických emisií CO2, prispôsobením údajov M0 a TM0 uvedených v článku 13, stropu 7 g CO2/km uvedeného v článku 11, vytvorením skúšky skutočných emisií CO2 uvedenej v článku 12 ods. 1a a prispôsobením vzorcov v prílohe I uvedených v článku 14 ods. 3. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Na zabezpečenie rovnomernej účasti pri vypracúvaní delegovaných aktov by Európsky parlament a Rada mali dostať všetky dokumenty v rovnakom čase ako experti členských štátov a ich experti by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú vypracovaním delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovujú výkonové emisné požiadavky v oblasti emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu.
1.  Týmto nariadením sa stanovujú výkonové emisné požiadavky v oblasti emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá s cieľom dosiahnuť ciele a splniť záväzky Únie v oblasti klímy na medzinárodnej úrovni spôsobom, ktorý je v súlade s riadnym fungovaním vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
4.  Od 1. januára 2025 sa budú na celý vozový park EÚ uplatňovať tieto cieľové hodnoty:
4.  Od 1. januára 2025 sa budú na celý vozový park EÚ uplatňovať tieto cieľové hodnoty:
a)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových osobných automobilov cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 15 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.1.1 časti A prílohy I;
a)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových osobných automobilov cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 20 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.1.1 časti A prílohy I;
b)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových ľahkých úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 15 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.1.1 časti B prílohy I;
b)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových ľahkých úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 20 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.1.1 časti B prílohy I;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Od 1. januára 2025 sa na podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami bude vzťahovať referenčná hodnota vo výške 20 % podielu na trhu predaja nových osobných automobilov a nových ľahkých úžitkových vozidiel v roku 2025, stanovená v súlade s bodom 6.3 časti A prílohy I a s bodom 6.3 časti B prílohy I.
Pozmeňujúce návrhy 81 a 95
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
5.  Od 1. januára 2030 sa budú uplatňovať tieto cieľové hodnoty:
5.  Od 1. januára 2030 sa budú uplatňovať tieto cieľové hodnoty:
a)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových osobných automobilov cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 30% zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.2.1 časti A prílohy I;
a)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových osobných automobilov cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 40 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.2.1 časti A prílohy I;
b)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových ľahkých úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 30 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.1.2 časti B prílohy I.
b)  v prípade priemerných emisií z vozového parku nových ľahkých úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ predstavuje 40 % zníženie priemeru cieľových hodnôt špecifických emisií v roku 2021 určených v súlade s bodom 6.1.2 časti B prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Od 1. januára 2030 sa na podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami bude vzťahovať referenčná hodnota vo výške 35 % podielu na trhu predaja nových osobných automobilov a nových ľahkých úžitkových vozidiel v roku 2030, stanovená v súlade s bodom 6.3 časti A prílohy I a s bodom 6.3 časti B prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b)  kategórie N1, ako sú vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES, s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 610 kg a kategórie N1, v prípade ktorých sa typové schválenie rozširuje v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 (ďalej len „ľahké úžitkové vozidlá“), ktoré sú po prvýkrát evidované v Únii a ktoré predtým neboli evidované mimo Únie (ďalej len „nové ľahké úžitkové vozidlá“).
b)  kategórie N1, ako sú vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES, s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 610 kg a kategórie N1, v prípade ktorých sa typové schválenie rozširuje v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 (ďalej len „ľahké úžitkové vozidlá“), ktoré sú po prvýkrát evidované v Únii a ktoré predtým neboli evidované mimo Únie (ďalej len „nové ľahké úžitkové vozidlá“). Komisia je v súlade s cieľmi tohto nariadenia splnomocnená v prípade potreby aktualizovať obmedzenie referenčnej hmotnosti (2 610 kg) v prípade ľahkých úžitkových vozidiel používajúcich alternatívne palivá, ktoré si vyžadujú dodatočnú hmotnosť, kvôli ťažším pohonom a systémom uskladňovania energie (napr. batérie), než aké sa používajú v konvenčných vozidlách.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)
4a.  Toto nariadenie sa uplatňuje na vozidlá na alternatívny pohon s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 3 500 kg, ale nepresahujúcou 4 250 kg, ak je hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená výlučne zvýšenou hmotnosťou pohonného systému v porovnaní s pohonným systémom vozidla rovnakých rozmerov, vybaveným konvenčným spaľovacím motorom zážihovým alebo vznetovým.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno n a (nové)
na)  „rušiace zariadenie“ je konštrukčný prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora (RPM), zaradený prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely aktivácie, modulácie, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktoréhokoľvek systému alebo ktorejkoľvek časti systému, ktorý alebo ktorá zvyšuje emisie CO2 za podmienok, ktoré sa môžu odôvodnene očakávať pri bežnej prevádzke a používaní vozidla.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)
3a.  Výrobca vozidlá vybaví tak, aby systémy a súčasti, ktoré môžu mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, vyrobené a zmontované tak, aby osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá výrobcu mohli pri normálnom používaní plniť cieľové hodnoty špecifických emisií a iné požiadavky podľa tohto nariadenia a vykonávacích opatrení k nemu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 b (nový)
3b.  Používanie rušiacich zariadení je zakázané. Zákaz sa neuplatňuje v prípade, ak:
a)  je potreba zariadenia odôvodnená ochranou motora pred poškodením alebo nehodou a bezpečnou prevádzkou vozidla;
b)  zariadenie funguje len pri spustení motora, alebo
c)  podmienky sú v podstatnej miere začlenené do skúšobných postupov uvedených v článku 1.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 c (nový)
3c.  Aby schvaľovacie orgány mohli posúdiť súlad s odsekmi 3a a 3b tohto článku, výrobca predkladá rozšírený balík dokumentácie. Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 16 dopĺňajúci toto nariadenie o požiadavky na zaistenie dodržiavania zákazu rušiacich zariadení a o požadovaný obsah rozšíreného balíka dokumentácie.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Každý členský štát zaznamená v súlade s časťami A príloh II a III informácie o každom novom osobnom automobile a každom novom ľahkom úžitkovom vozidle evidovanom na jeho území v každom kalendárnom roku. Tieto informácie sa sprístupnia výrobcom a nimi určeným dovozcom alebo zástupcom v každom členskom štáte. Členské štáty vynaložia všetko úsilie potrebné na zabezpečenie transparentnej práce orgánov zodpovedných za predkladanie informácií. Každý členský štát zabezpečí, že špecifické emisie CO2 osobných automobilov, ktoré nie sú typovo schválené v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007, sa merajú a zaznamenávajú v osvedčení o zhode.
1.  Každý členský štát zaznamená v súlade s časťami A príloh II a III informácie o každom novom osobnom automobile a každom novom ľahkom úžitkovom vozidle evidovanom na jeho území v každom kalendárnom roku. Tieto informácie sa sprístupnia výrobcom a nimi určeným dovozcom alebo zástupcom v každom členskom štáte. Členské štáty zabezpečia transparentnú prácu orgánov zodpovedných za predkladanie informácií. Každý členský štát zabezpečí, že špecifické emisie CO2 osobných automobilov, ktoré nie sú typovo schválené v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007, sa merajú a zaznamenávajú v osvedčení o zhode.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 3
Register sa verejne sprístupní.
Register sa verejne sprístupní, a to aj v digitálnom formáte.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1
Výrobcovia môžu do troch mesiacov od oznámenia predbežného výpočtu podľa odseku 4 informovať Komisiu o chybách v údajoch, pričom uvedú členský štát, v ktorého údajoch sa podľa nich vyskytla chyba.
Výrobcovia do troch mesiacov od oznámenia predbežného výpočtu podľa odseku 4 informujú Komisiu o chybách v údajoch, pričom uvedú členský štát, v ktorého údajoch sa podľa nich vyskytla chyba.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3
Komisia môže prijať podrobné pravidlá o postupoch nahlasovania takýchto odchýlok a ich zohľadnení pri výpočte priemerných špecifických emisií. Takéto postupy sa prijmú vykonávacími aktmi v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.
Komisia prijme podrobné pravidlá o postupoch nahlasovania takýchto odchýlok a ich zohľadnení pri výpočte priemerných špecifických emisií. Takéto postupy sa prijmú vykonávacími aktmi v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8 a (nový)
8a.  Od 1. januára 2025 výrobcovia nahlasujú Komisii na základe harmonizovanej metodiky Únie emisie CO2 za celý životný cyklus všetkých nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré od uvedeného dátumu uvedú na trh. Na tento účel Komisia najneskôr do 31. decembra 2022 prijme delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením podrobných pravidiel o postupoch nahlasovania emisií CO2 za celý životný cyklus všetkých typov paliva a pohonov vozidiel registrovaných na trhu Únie.
Komisia do 31. decembra 2026 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu s analýzou celkových emisií počas životného cyklu z nových ľahkých úžitkových vozidiel v Únii vrátane analýzy možností prípadných regulačných opatrení s cieľom lepšie riadiť budúce politické úsilie o znižovanie emisií v tomto odvetví. Táto analýza sa sprístupní verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie.
4.  Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Tieto čiastky sa použijú na doplnenie opatrení Únie a vnútroštátnych opatrení uskutočňovaných v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a zameraných na podporu získavania zručností a presun pracovníkov v automobilovom odvetví vo všetkých postihnutých členských štátoch, a to najmä v regiónoch a komunitách najviac postihnutých prechodom s cieľom prispieť k spravodlivému prechodu na mobilitu s nulovými emisiami.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Ak sa Komisia domnieva, že výrobca je oprávnený na uplatnenie výnimky, o ktorú požiadal podľa odseku 1, a ubezpečila sa, že cieľová hodnota špecifických emisií navrhovaná výrobcom zodpovedá jeho možnostiam zníženia emisií vrátane ekonomických a technologických možností zníženia jeho špecifických emisií CO2, a po zohľadnení charakteristiky trhu pre vyrábaný typ ľahkého úžitkového vozidla, udelí výrobcovi výnimku. Žiadosť sa predloží najneskôr do 31. októbra prvého roku, v ktorom sa uplatňuje výnimka.
3.  Ak sa Komisia domnieva, že výrobca je oprávnený na uplatnenie výnimky, o ktorú požiadal podľa odseku 1, a ubezpečila sa, že cieľová hodnota špecifických emisií navrhovaná výrobcom zodpovedá jeho možnostiam zníženia emisií vrátane ekonomických a technologických možností zníženia jeho špecifických emisií CO2, a po zohľadnení charakteristiky trhu pre vyrábaný typ osobného automobilu alebo ľahkého úžitkového vozidla, udelí výrobcovi výnimku. Žiadosť sa predloží najneskôr do 31. októbra prvého roku, v ktorom sa uplatňuje výnimka.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2
Takéto technológie sa zohľadnia iba v prípade, že na základe metodiky, ktorá sa použila pri ich posudzovaní, možno získať overiteľné, opakovateľné a porovnateľné výsledky.
Takéto technológie sa zohľadnia iba v prípade, že na základe metodiky, ktorá sa použila pri ich posudzovaní, možno získať overiteľné, opakovateľné a porovnateľné výsledky a len dovtedy, kým hodnota nameraná podľa WLTP nebude doplnená alebo nahradená inými údajmi, ktoré budú lepšie zodpovedať skutočným emisiám.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)
Do 12 mesiacov od schválenia inovačnej technológie alebo balíka inovačných technológií dodávateľ alebo výrobca tejto schválenej inovačnej technológie alebo balíka poskytne dôkaz založený na výsledkoch skúšok emisií pri skutočnej jazde na výrobných vozidlách s cieľom potvrdiť prínos takejto technológie alebo balíka.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 4
Komisia môže upraviť strop s účinkom od roku 2025. Tieto úpravy sa vykonajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 16.
Komisia môže strop upraviť smerom nadol s účinnosťou od roku 2025. Tieto úpravy sa vykonajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 16.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno d
d)  inovačné technológie nesmú byť kryté povinnými ustanoveniami na základe doplňujúcich opatrení na zníženie o dodatočnú hodnotu 10 g CO2/km uvedenú v článku 1, ani nie sú povinné podľa iných ustanovení právnych predpisov Únie . Toto kritérium sa s účinnosťou od 1. januára 2025 nebude uplatňovať v súvislosti so zvýšením efektívnosti klimatizačných systémov.
d)  inovačné technológie nesmú byť kryté povinnými ustanoveniami na základe doplňujúcich opatrení na zníženie o dodatočnú hodnotu 10 g CO2/km uvedenú v článku 1, ani nie sú povinné podľa iných ustanovení právnych predpisov Únie . Toto kritérium sa s účinnosťou od 1. januára 2025 nebude uplatňovať v súvislosti so zvýšením efektívnosti klimatizačných a vykurovacích systémov.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Komisia monitoruje a posudzuje skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby energie určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151. Zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o spôsobe, akým sa uvedená reprezentatívnosť časom vyvíja.
1.  Komisia monitoruje a posudzuje skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby energie určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)
1a.  V záujme zaručenia reprezentatívnosti uvedenej v odseku 1 sa súlad s nariadením od 1. januára 2023 meria skúškou skutočných emisií CO2. Komisia prijme delegované akty v súlade článkom 16 najneskôr dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením skúšky skutočných emisií CO2 pomocou PEMS.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 b (nový)
1b.  Pokým sa nebude uplatňovať skúška skutočných emisií CO2, súlad s týmto nariadením sa bude merať na základe údajov z meračov spotreby paliva a bude podliehať limitu stanovenému pre každého výrobcu v roku 2021 ako percentuálny rozdiel, ktorý nesmie byť prekročený, medzi týmito údajmi a špecifickými emisiami CO2 výrobcu, ktoré sa merajú na účely postupov certifikácie typového schvaľovania so začiatkom v roku 2021 v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 c (nový)
1c.  Ak špecifické emisie CO2 výrobcu prekročia limit stanovený v odseku 1b, cieľové špecifické emisie CO2 daného výrobcu použité na účely tohto nariadenia sa upravia o zistené prekročenie.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o tom, ako sa skutočná reprezentatívnosť uvedená v odseku 1 vyvíja v čase.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 b (nový)
2b.  Ak nie sú k dispozícii vhodné normy presnosti zariadenia na meranie spotreby palivovej nádrže na palube, Komisia vedie práce na účely dohodnutia technických noriem a ich zavedenia do právnych predpisov Únie najneskôr do 1. januára 2020.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.   Komisia môže prijať opatrenia uvedené v tomto článku prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.
3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce sa postupov vykazovania údajov z meračov spotreby paliva. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Komisia v roku 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, podľa potreby s návrhom na jeho zmenu. V tejto správe sa okrem iného posúdi skutočná reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby energie určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151, zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie a zavedenie infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ29.
1.  Komisia v roku 2023 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, podľa potreby s návrhom na jeho zmenu. V uvedenej správe sa okrem iného posúdi skutočná reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby energie určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151, zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie, najmä čo sa týka ľahkých úžitkových vozidiel, zavedenie infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ29, a vplyv tohto nariadenia na spotrebiteľov, predovšetkým na tých s nízkymi a strednými príjmami. V správe sa zvážia aj možnosti stimulovať zvýšené používanie moderných nízkouhlíkových palív vrátane bioplynu a syntetických palív vyrábaných s využitím energie z obnoviteľných zdrojov.
___________________
___________________
29.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).
29.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
2.  Komisia zohľadňuje posúdenia vykonané podľa článku 12 a v prípade potreby môže preskúmať postupy merania emisií CO2 ustanovené podľa nariadenia (ES) č. 715/2007. Komisia najmä predloží príslušné návrhy na úpravu týchto postupov tak, aby primerane odrážali skutočné emisie CO2 automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel.
2.  Komisia zohľadňuje posúdenia vykonané podľa článku 12 a v prípade potreby môže preskúmať postupy merania emisií CO2 ustanovené podľa nariadenia (ES) č. 715/2007. Komisia najmä predloží príslušné návrhy na úpravu týchto postupov tak, aby primerane odrážali skutočné emisie CO2 automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vrátane použitia PEMS a diaľkového snímania.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia do 31. decembra 2019 preskúma smernicu 1999/94/ES a v prípade potreby predloží príslušný legislatívny návrh s cieľom poskytnúť spotrebiteľom presné, spoľahlivé a porovnateľné informácie o spotrebe paliva, emisiách CO2 a emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie z nových osobných automobilov uvedených na trh.
V kontexte preskúmania uvedeného v prvom pododseku Komisia tiež zhodnotí možnosti zavedenia štítku o spotrebe paliva a emisiách CO2 pre nové ľahké úžitkové vozidlá a v prípade potreby predloží na tento účel príslušný legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 b (nový)
3b.  Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh, ktorým stanoví dodatočné ciele v oblasti znižovania emisií nových osobných automobilov a nových ľahkých úžitkových vozidiel od 1. januára 2031 so zámerom udržať aspoň trend znižovania emisií dosiahnutý v období do roku 2030.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 7 druhom pododseku, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtom pododseku , článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhom pododseku sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3c, článku 7 ods. 7 druhom pododseku, článku 7 ods. 8a, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtom pododseku, článku 12 ods. 1a, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhom pododseku sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 7 druhom pododseku, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtom pododseku , článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3c, článku 7 ods. 7 druhom pododseku, článku 7 ods. 8a, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtom pododseku, článku 12 ods. 1a, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4
4.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 7 druhého pododseku, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtého pododseku , článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
4.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3c, článku 7 ods. 7 druhého pododseku, článku 7 ods. 8a, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtého pododseku, článku 12 ods. 1a, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 11a – odsek 2
2.  Komisia prijme vykonávacie akty v súlade s článkom 15 s cieľom vymedziť postupy na overenie zhody v prevádzke ľahkých vozidiel v súvislosti s certifikovanými hodnotami emisií CO2 a spotrebou paliva.
2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom vymedziť postupy na overenie zhody v prevádzke ľahkých vozidiel v súvislosti s certifikovanými hodnotami emisií CO2 a spotrebou paliva.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14 a (nový)
Vkladá sa tento článok:
„Článok 14a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11a ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu o delegovaní právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú námietku proti takémuto predĺženiu najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 11a ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia poradí s expertmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 11a ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
___________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – bod 6.3 – odsek 1 a (nový)
Na účely výpočtu tohto vzorca sa cieľová hodnota špecifických emisií na rok 2021 vymedzená v bode 4 upraví, aby zohľadnila rozdiel medzi nameranými emisiami CO2 z WLTP a nahlásenými emisiami CO2 z WLTP.
Pre nové subjekty na trhu je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť toto nariadenie vytvorením vzorca na výpočet príslušnej cieľovej hodnoty špecifických emisií na rok 2021 pre každého výrobcu.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – bod 6.3 – odsek 3 – pododsek 2
Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 alebo nižší ako 1,0; vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05 alebo 1,0 (podľa konkrétneho prípadu)
V období rokov 2025 až 2029 je koeficient ZLEV (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05; vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05. Ak je tento súčet medzi 1,0 a 0,98, vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,0; ak je súčet nižší ako 0,95, koeficient ZLEV sa stanoví na 0,95;
Od roku 2030 je koeficient ZLEV (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 alebo nižší ako 0,95, vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05 alebo 0,95 (podľa konkrétneho prípadu)
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha I – časť A – bod 6.3 – odsek 4 – pododsek 3
x je 15 % v rokoch 2025 až 2029 a 30 % od roku 2030.
x je 20 % v rokoch 2025 až 2029 a 35 % od roku 2030.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 6.3.1 – odsek 1 a (nový)
Na účely výpočtu tohto vzorca sa cieľová hodnota špecifických emisií na rok 2021 vymedzená v bode 4 upraví, aby zohľadnila rozdiel medzi nameranými emisiami CO2 z WLTP a nahlásenými emisiami CO2 z WLTP.
Pre nové subjekty na trhu je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť toto nariadenie vytvorením vzorca na výpočet príslušnej cieľovej hodnoty špecifických emisií na rok 2021 pre každého výrobcu.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 6.3.1 – odsek 3 – pododsek 3
koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 alebo nižší ako 1,0; vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05 alebo 1,0 (podľa konkrétneho prípadu)
koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05; vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05. Ak je tento súčet medzi 1,0 a 0,98, vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,0; ak je súčet nižší ako 0,95, koeficient ZLEV sa stanoví na 0,95.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 6.3.1 – odsek 4 – pododsek 3
x je 15 %
x je 20 %
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 6.3.2 – odsek 1 a (nový)
Na účely výpočtu tohto vzorca sa cieľová hodnota špecifických emisií na rok 2021 vymedzená v bode 4 upraví, aby zohľadnila rozdiel medzi nameranými emisiami CO2 z WLTP a nahlásenými emisiami CO2 z WLTP.
Pre nové subjekty na trhu je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť toto nariadenie vytvorením vzorca na výpočet príslušnej cieľovej hodnoty špecifických emisií na rok 2021 pre každého výrobcu.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 6.3.2 – odsek 3 – pododsek 3
Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 alebo nižší ako 1,0; vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05 alebo 1,0 (podľa konkrétneho prípadu)
koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 alebo nižší ako 0,95; vtedy sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05 alebo 0,95 (podľa konkrétneho prípadu)
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 6.3.2 – odsek 4 – pododsek 3
x je 30 %
x je 35 %

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0287/2018).

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia