Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0005(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0279/2018

Indgivne tekster :

A8-0279/2018

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0371

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 51k
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg
Satser for merværdiafgiften *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0020),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0023/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0279/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Reglerne om momssatser, som i dag er fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF3, har til formål at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger. Reglerne blev udformet for mere end 20 år siden og bygger på oprindelsesprincippet. I momshandlingsplanen4 og opfølgningen hertil5 meddelte Kommissionen sin hensigt om at tilpasse disse regler med henblik på at skabe et endeligt momssystem for den grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som er baseret på beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.
(1)  Reglerne om momssatser, som i dag er fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF3, har til formål at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger. Reglerne blev udformet for mere end 20 år siden ud fra oprindelsesprincippet og er ikke længere egnede til formålet. I momshandlingsplanen4 og opfølgningen hertil5 meddelte Kommissionen sin hensigt om at tilpasse disse regler med henblik på at skabe et endeligt momssystem for den grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som er baseret på beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.
_________________
_________________
3 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
3 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
4 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg (COM(2016)0148 af 7.4.2016).
4 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg (COM(2016)0148 af 7.4.2016).
5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — Tid til handling (COM(2017)0566 af 4.10.2017).
5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — Tid til handling (COM(2017)0566 af 4.10.2017).
Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  I et endeligt system, hvor levering af varer og tjenesteydelser beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten, vil leverandørerne ikke længere have nogen væsentlig fordel af at være etableret i en medlemsstat, der anvender lavere satser. Større forskelle mellem momssatserne vil i et sådant system ikke forstyrre det indre markeds virkemåde eller medføre konkurrenceforvridninger. Under sådanne forhold bør medlemsstaterne gives større spillerum til fastsættelse af satser.
(2)  I et endeligt system, hvor levering af varer og tjenesteydelser beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten, vil leverandørerne have mindre fordel af at være etableret i en medlemsstat, der anvender lavere satser. I et sådant system må det forventes, at større forskelle mellem momssatserne vil forstyrre det indre markeds virkemåde mindre og ikke vil medføre konkurrenceforvridninger. Under sådanne forhold bør det være muligt at give medlemsstaterne et vist spillerum til fastsættelse af satser. Medlemsstaterne bør imidlertid ikke se bort fra målet om at sikre mere konvergens i momssatserne.
Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Afskaffelsen af restriktioner samtidig med ikrafttrædelsen af de endelige ordninger for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne bør give medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende nedsatte momssatser, der i dag er tilladt som undtagelser i henhold til afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2006/112/EF og bilag X til direktiv 2006/112/EF, og som i modsat fald vil udløbe ved ikrafttrædelsen af de endelige ordninger.
(3)  Afskaffelsen af restriktioner samtidig med ikrafttrædelsen af de endelige ordninger for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne bør give medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende nedsatte momssatser, der erstatter de tilladte undtagelser i henhold til afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2006/112/EF og bilag X til direktiv 2006/112/EF, som i modsat fald vil udløbe ved ikrafttrædelsen af de endelige ordninger.
Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser, som bør forblive en undtagelse til normalsatsen. En sådan ligebehandling, der ikke indskrænker medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser, kan sikres ved at give dem alle ret til, foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse med ret til fradrag af indgående moms.
(4)  I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser, som bør forblive en undtagelse til normalsatsen for at undgå en uforholdsmæssig fragmentering af momssystemet i det indre marked. Under hensyntagen til almene interesser såsom positive kulturelle, sociale og miljømæssige virkninger af forskellige tjenester og varer og uden at indskrænke medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser kan en sådan ligebehandling sikres ved at give dem alle ret til, foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse med ret til fradrag af indgående moms. Inden for de grænser, der er fastsat i dette direktiv, bør det være muligt for medlemsstaterne at opretholde eksisterende eller indføre nye nedsatte momssatser. Dette direktiv vil styrke anvendelsen af nærhedsprincippet i momssystemet og dermed gøre det muligt for medlemsstaterne at tilgodese lokale forhold, præferencer og traditioner eller vælge en enkel og ensartet afgiftssats. Medlemsstaterne bør dog undgå at anvende nedsatte momssatser på skadelige varer eller luksusvarer.
Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   I overensstemmelse med Kommissionens strategi for et digitalt indre marked1a og for at tage højde for de teknologiske fremskridt i en digital økonomi, for at stimulere innovation, nyskabelse, investeringer og produktion af nyt indhold samt for at fremme digital læring, videnoverførsel, adgang til og fremme af kulturen i det digitale miljø bør det være muligt for medlemsstaterne at tilpasse momssatserne for elektronisk leverede publikationer til de lavere momssatser, der anvendes på publikationer på fysiske medier.
_________________
1a COM(2015)0192.
Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)   Hvis medlemsstaterne får mulighed for at anvende nedsatte satser, herunder nedsatte satser uden minimumstærskler, på trykte og elektroniske publikationer, bør dette kunne sikre, at der overføres økonomiske fordele til forbrugerne, hvorved læsning fremmes, og til forlagene, hvorved der tilskyndes til investeringer i nyt indhold, og at afhængigheden af reklame mindskes for aviser og dagblade.
Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 4 c (ny)
(4c)   I betragtning af hvor vigtigt det er at lette adgangen til bøger, aviser og tidsskrifter for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede, bør elektroniske bøger, aviser og tidsskrifter i tilpasset format eller lydformat betragtes som ikke udelukkende eller ikke hovedsageligt bestående af musik- eller videoindhold. Det bør derfor være muligt at anvende nedsatte momssatser på publikationer i disse formater.
Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Der kan opstå konkurrenceforvridninger i de tilfælde, hvor beskatningsmekanismen ikke er baseret på destinationsprincippet. Det gælder navnlig rejseydelser, der leveres af rejsebureauer som én enkelt ydelse inden for rammerne af fortjenstmargenordningen, samt varer leveret inden for rammerne af særordningerne for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, såvel som særlige leveringer af varer og tjenester såsom finansielle tjenesteydelser, der er fritaget uden fradragsret, men for hvilke der kan gives ret til beskatning. For at forhindre sådanne forvridninger bør der opføres en liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, som er pålagt normalsatsen for moms ("negativlisten"), der bygger på den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Denne liste bør gennemgås hvert femte år.
(5)  Der kan opstå konkurrenceforvridninger i de tilfælde, hvor beskatningsmekanismen ikke er baseret på destinationsprincippet. Det gælder navnlig rejseydelser, der leveres af rejsebureauer som én enkelt ydelse inden for rammerne af fortjenstmargenordningen, samt varer leveret inden for rammerne af særordningerne for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, såvel som særlige leveringer af varer og tjenester såsom finansielle tjenesteydelser, der er fritaget uden fradragsret, men for hvilke der kan gives ret til beskatning. For at forhindre sådanne forvridninger bør der opføres en liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, som er pålagt normalsatsen for moms ("negativlisten"), der bygger på den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Denne liste bør gennemgås hvert andet år ved hjælp af en gennemførelsesretsakt på grundlag af dokumentation forelagt af Kommissionen.
Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  For at undgå unødig kompleksitet og øgede omkostninger for virksomhederne, navnlig i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet, bør varer og tjenesteydelser, der udelukkende kan bruges som halvfabrikata som led i en økonomisk aktivitet, ikke kunne være genstand for nedsatte satser i et endeligt momssystem. Sådanne satser bør udelukkende kunne anvendes til fordel for den endelige forbruger, og fastsættelsen af satserne bør sikre ligebehandling af sammenlignelige varer eller tjenesteydelser, som leveres af forskellige afgiftspligtige personer. De bør derfor anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.
(6)  Den nuværende fragmentering af momssystemet på det indre marked lægger hindringer i vejen for udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). For at undgå yderligere unødig kompleksitet og øgede omkostninger for virksomhederne, navnlig i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet, bør varer og tjenesteydelser, der udelukkende kan bruges som halvfabrikata som led i en økonomisk aktivitet, ikke kunne være genstand for nedsatte satser i et endeligt momssystem. Sådanne satser bør kunne anvendes til fordel for den endelige forbruger, og fastsættelsen af satserne bør sikre ligebehandling af sammenlignelige varer eller tjenesteydelser, som leveres af forskellige afgiftspligtige personer. De bør derfor anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.
Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Kommissionen bør med særligt fokus på behovene i SMV'er, der driver forretning på tværs af grænserne inden for Fællesskabet, og med det formål at lette samhandelen og øge retssikkerheden på det indre marked i samarbejde med medlemsstaterne oprette en omfattende og offentligt tilgængelig EU-webportal med momsoplysninger for virksomheder. Denne flersprogede portal bør give hurtig adgang til ajourførte og nøjagtige relevante oplysninger om gennemførelsen af momssystemet i medlemsstaterne og navnlig om de korrekte momssatser for forskellige varer og tjenesteydelser i medlemsstaterne samt betingelserne for nulsatsen. En sådan portal kan også medvirke til at bekæmpe det nuværende momsgab.
Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   En række økonomiske aktiviteter i Unionen har fokuseret på bæredygtig udvikling baseret på en grønnere økonomi på den ene side og inklusiv vækst på den anden. Disse områder har afgørende betydning for en bæredygtig udvikling i landdistrikter og fjerntliggende områder, idet de bidrager til den økonomiske og sociale revitalisering af landdistrikter. På grund af deres tætte tilknytning til sociale, sundhedsmæssige, miljømæssige, ernæringsmæssige, kulturelle og ligestillingsrelaterede spørgsmål er deres specifikke aktiviteter fuldstændig i overensstemmelse med "2020-strategiens" ambitioner og Kommissionens mål. I denne sammenhæng bør medlemsstaterne derfor gribe de muligheder, der gives i dette direktivs artikel 98, stk. 1 og 2, forudsat at medlemsstaterne overholder artiklens principper og tager særligt hensyn til følgerne for deres offentlige finanser og for Unionens budget.
Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Medlemsstaterne bør sikres et passende indtægtsniveau, så de kan opretholde sunde offentlige finanser, og for at forhindre udviklingen af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer. Eftersom moms er en vigtig indtægtskilde, er det for at beskytte de nationale finanser særlig vigtigt, at der fastsættes en fast minimumssats for den vægtede gennemsnitsmoms, som medlemsstaterne til enhver tid skal overholde.
(7)  Medlemsstaterne bør sikres et passende indtægtsniveau, så de kan opretholde sunde offentlige finanser, og for at forhindre udviklingen af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer. Eftersom moms er en vigtig indtægtskilde, er det for at beskytte de nationale og Unionens finanser særlig vigtigt, at der fastsættes en fast minimumssats for den vægtede gennemsnitsmoms, som medlemsstaterne til enhver tid skal overholde.
Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 %.
(8)  Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 % og som maksimum 25 %.
Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 97
(1a)  Artikel 97 affattes således:
Normalsatsen må ikke være mindre end 15 %
"Normalsatsen skal permanent være mindst 15 % og må ikke overstige 25 %"
Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 98 – stk. 2
2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en nedsat sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.
2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.
Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 98 – stk. 3 – afsnit 1
De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, må alene være til fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.
De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, skal være til fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse. Der gives prioritet til varer eller tjenesteydelser, der har en positiv indvirkning på almene interesser, og som indebærer eksempelvis kulturelle, sociale eller miljømæssige fordele.
Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 100 – stk. -1 (nyt)
Kommissionen har beføjelse til at ændre anvendelsesområdet for bilag IIIa ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, når det er nødvendigt, og forudsat at der er dokumentation for konkurrencefordrejning, der begrunder en ajourføring af listen over levering af varer og tjenesteydelser.
Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 100 – stk. 1
Senest den 31. december 2026 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Rådet om indholdet af bilag IIIa, der ledsages af eventuelle forslag om ændring af dette bilag, hvis det er nødvendigt.
Senest den 31. december 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om indholdet af bilag IIIa, der ledsages af eventuelle forslag om ændring af dette bilag, hvis det er nødvendigt.
Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 100 a (ny)
(5a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 100a
Kommissionen opretter i samarbejde med medlemsstaterne en omfattende, flersproget og offentligt tilgængelig EU-momsnetportal, hvor virksomheder og forbrugere hurtigt og effektivt kan finde nøjagtige oplysninger om momssatser – herunder om, for hvilke varer og tjenester der gælder nedsatte satser eller fritagelser – samt alle relevante oplysninger om gennemførelsen af det endelige momssystem i de enkelte medlemsstater."
Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2006/112/EF
Bilag IIIa – række 5 – kolonne B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2006/112/EF
Bilag IIIa – række 7 – kolonne C og D

Kommissionens forslag

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af cykler, barnevogne og invalidekøretøjer

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Levering af biler og andre motorkøretøjer, som primært er beregnet til befordring af <10 personer, inklusive stationcars og racerbiler, undtagen køretøjer med forbrændingsmotor udelukkende med gnisttænding eller med forbrændingsmotor udelukkende med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Ændringsforslag

 

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af cykler, barnevogne og invalidekøretøjer

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Bilag
Direktiv 2006/112/EF
Bilag IIIa – række 10 – kolonne C og D

Kommissionens forslag

Ingen

Ingen

Ændringsforslag

 

Pacemakere, høreapparater

26.60.14

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik