Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0005(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0279/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0279/2018

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0371

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 181kWORD 60k
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0023/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0279/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι κανόνες σχετικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως ορίζονται επί του παρόντος στην οδηγία 2006/112/ΕΚ27 του Συμβουλίου, έχουν ως στόχο να διαφυλάξουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέψουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι κανόνες σχεδιάστηκαν πριν από δύο και πλέον δεκαετίες με βάση την αρχή της χώρας καταγωγής. Στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ28 και στη συνέχεια που έδωσε σε αυτό29, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσαρμόσει τους εν λόγω κανόνες σε ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) διασυνοριακό εμπόριο αγαθών μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος προορισμού.
(1)  Οι κανόνες σχετικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως ορίζονται επί του παρόντος στην οδηγία 2006/112/ΕΚ27 του Συμβουλίου, έχουν ως στόχο να διαφυλάξουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέψουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι κανόνες σχεδιάστηκαν πριν από δύο και πλέον δεκαετίες με βάση την αρχή της χώρας καταγωγής και δεν εξυπηρετούν πλέον τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ28 και στη συνέχεια που έδωσε σε αυτό29, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσαρμόσει τους εν λόγω κανόνες σε ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) διασυνοριακό εμπόριο αγαθών μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος προορισμού.
_________________
_________________
27 ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
27 ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
28 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148 final της 7ης Απριλίου 2016)
28 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148 της 7ης Απριλίου 2016).
29Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2017)0566 final της 4ης Οκτωβρίου 2017)
29Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2017)0566 της 4ης Οκτωβρίου 2017).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Στο πλαίσιο του οριστικού συστήματος όπου οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών θα φορολογούνται στο κράτος μέλος προορισμού, οι προμηθευτές των αγαθών και οι παρέχοντες τις υπηρεσίες δεν θα αποκομίζουν σημαντικό όφελος από την εγκατάσταση σε κράτος μέλος με χαμηλότερο συντελεστή. Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, η μεγαλύτερη ποικιλομορφία στους συντελεστές ΦΠΑ δεν θα μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ούτε να δημιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα ήταν σκόπιμο να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών.
(2)  Στο πλαίσιο του οριστικού συστήματος όπου οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών θα φορολογούνται στο κράτος μέλος προορισμού, οι προμηθευτές των αγαθών και οι παρέχοντες τις υπηρεσίες θα αποκομίζουν μικρότερο όφελος από την εγκατάσταση σε κράτος μέλος με χαμηλότερο συντελεστή. Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, η μεγαλύτερη ποικιλομορφία στους συντελεστές ΦΠΑ θα διατάρασσε σε μικρότερο βαθμό τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και δε θα δημιουργούσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να παρασχεθεί ορισμένη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να λησμονήσουν τον στόχο της επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης των συντελεστών ΦΠΑ.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η άρση των περιορισμών παράλληλα με τη θέση σε ισχύ του οριστικού καθεστώτος φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ οι οποίοι επί του παρόντος χορηγούνται ως παρεκκλίσεις δυνάμει του τίτλου VIII κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και του παραρτήματος X της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έληγαν με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω καθεστώτος.
(3)  Η άρση των περιορισμών παράλληλα με τη θέση σε ισχύ του οριστικού καθεστώτος φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ αντί για τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάμει του τίτλου VIII κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και του παραρτήματος X της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έληγαν με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω καθεστώτος.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στο πλαίσιο οριστικού συστήματος ΦΠΑ, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και, συνεπώς, να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς κατά την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν εξαίρεση από τον κανονικό συντελεστή. Η διασφάλιση της εν λόγω ίσης μεταχείρισης, χωρίς τον περιορισμό της υφιστάμενης ευελιξίας των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ, μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή σε όλα τα κράτη μέλη της δυνατότητας να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή για τον οποίο δεν ισχύει η ελάχιστη απαίτηση, καθώς και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, πέραν των δύο, κατ’ ανώτατο όριο, μειωμένων συντελεστών ύψους τουλάχιστον 5 %.
(4)  Στο πλαίσιο οριστικού συστήματος ΦΠΑ, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και, συνεπώς, να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς κατά την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν εξαίρεση από τον κανονικό συντελεστή, για να αποφευχθεί ο δυσανάλογος κατακερματισμός του συστήματος ΦΠΑ στην εσωτερική αγορά. Λαμβανομένου υπόψη του θετικού πολιτισμικού, κοινωνικού ή περιβαλλοντικού αντίκτυπου των διαφόρων υπηρεσιών και αγαθών και χωρίς τον περιορισμό της υφιστάμενης ευελιξίας των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ, η διασφάλιση της εν λόγω ίσης μεταχείρισης μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή σε όλα τα κράτη μέλη της δυνατότητας να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή για τον οποίο δεν ισχύει η ελάχιστη απαίτηση, καθώς και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, πέραν των δύο, κατ’ ανώτατο όριο, μειωμένων συντελεστών ύψους τουλάχιστον 5 %. Εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν νέους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Η παρούσα οδηγία θα αυξήσει την επικουρικότητα στο σύστημα ΦΠΑ, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα είτε να λαμβάνουν υπόψη τους τις τοπικές συνθήκες, προτιμήσεις και παραδόσεις είτε να επιλέγουν έναν απλό και ενιαίο φορολογικό συντελεστή. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για επιβλαβή προϊόντα ή προϊόντα πολυτελείας.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και για λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο σε μια ψηφιακή οικονομία, με στόχο να ενθαρρυνθούν η καινοτομία, η δημιουργία, οι επενδύσεις και η παραγωγή νέου περιεχομένου και να διευκολυνθούν η ψηφιακή μάθηση, η μεταφορά γνώσεων και η πρόσβαση στον τομέα του πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η προώθησή του, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις σε υλικό υπόθεμα.
_________________
1 a COM(2015)0192 .
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)   Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων μειωμένων συντελεστών χωρίς ελάχιστο όριο, σε ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζει την μεταφορά των οικονομικών οφελών στους καταναλωτές, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγνωση, και στους εκδότες, καθώς θα ενθαρρύνονταν έτσι οι επενδύσεις σε νέο περιεχόμενο, ενώ στην περίπτωση των εφημερίδων και των περιοδικών, θα μείωνε την εξάρτηση από τη διαφήμιση.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)   Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της διευκόλυνσης της πρόσβασης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, τα προσαρμοσμένα και τα ηχογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά πρέπει να νοείται ότι δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε δημοσιεύσεις στους εν λόγω μορφότυπους.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Αν ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για σκοπούς φορολόγησης δεν βασίζεται στην αρχή του προορισμού, θα μπορούσαν να προκύψουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει, ιδίως, στην περίπτωση των πράξεων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού που πραγματοποιούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, καθώς και των παραδιδόμενων αγαθών βάσει του ειδικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, αλλά για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί δικαίωμα φορολόγησης. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι εν λόγω στρεβλώσεις, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ («αρνητικός κατάλογος»), με βάση τη στατιστική ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα. Ο κατάλογος θα πρέπει να επανεξετάζεται ανά πέντε έτη.
(5)  Αν ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για σκοπούς φορολόγησης δεν βασίζεται στην αρχή του προορισμού, θα μπορούσαν να προκύψουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει, ιδίως, στην περίπτωση των πράξεων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού που πραγματοποιούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, καθώς και των παραδιδόμενων αγαθών βάσει του ειδικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, αλλά για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί δικαίωμα φορολόγησης. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι εν λόγω στρεβλώσεις, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ («αρνητικός κατάλογος»), με βάση τη στατιστική ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα. Ο κατάλογος θα πρέπει να επανεξετάζεται ανά διετία με εκτελεστική πράξη, με βάση αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει η Επιτροπή.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Προκειμένου να αποφευχθούν οι περιττές περιπλοκές και η επακόλουθη αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων, ιδίως για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδιάμεσες εισροές για οικονομική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να τυγχάνουν της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο πλαίσιο του οριστικού συστήματος ΦΠΑ. Οι εν λόγω συντελεστές θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο υπέρ των τελικών καταναλωτών και ο καθορισμός τους θα πρέπει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση παρόμοιων αγαθών ή υπηρεσιών που παραδίδονται ή παρέχονται από διαφορετικούς υποκείμενους στον φόρο. Συνεπώς, οι συντελεστές αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται για την επιδίωξη, κατά συνεπή τρόπο, ενός στόχου γενικού συμφέροντος.
(6)  Ο σημερινός κατακερματισμός του συστήματος ΦΠΑ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς παρεμβάλλει εμπόδια στον τρόπο ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω περιττές περιπλοκές και η επακόλουθη αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων, ιδίως για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδιάμεσες εισροές για οικονομική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να τυγχάνουν της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο πλαίσιο του οριστικού συστήματος ΦΠΑ. Οι εν λόγω συντελεστές θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο υπέρ των τελικών καταναλωτών και ο καθορισμός τους θα πρέπει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση παρόμοιων αγαθών ή υπηρεσιών που παραδίδονται ή παρέχονται από διαφορετικούς υποκείμενους στον φόρο. Συνεπώς, οι συντελεστές αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται για την επιδίωξη, κατά συνεπή τρόπο, ενός στόχου γενικού συμφέροντος.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ που αναπτύσσουν διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα και για να διευκολυνθεί το εμπόριο και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να δημιουργήσει εκτενή και προσβάσιμη στο κοινό ενωσιακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης σχετικά με τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις. Η εν λόγω πολυγλωσσική δικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει ταχεία πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και ακριβείς συναφείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στα διάφορα κράτη μέλη, και ειδικότερα σχετικά με τους σωστούς συντελεστές ΦΠΑ για διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και με τις προϋποθέσεις για μηδενικό συντελεστή. Η πύλη αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του σημερινού ελλείμματος ΦΠΑ.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες εντός της Ένωσης έχουν επικεντρώσει την ανάπτυξή τους στην αειφόρο μεγέθυνση που βασίζεται αφενός σε μια πιο πράσινη οικονομία και, αφετέρου, σε μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτοί οι τομείς έχουν καθοριστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των αγροτικών περιοχών. Δεδομένης της στενής συνάφειάς τους με κοινωνικά, υγειονομικά, διατροφικά και πολιτιστικά ζητήματα καθώς και με ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, οι ειδικές δραστηριότητές τους είναι απόλυτα συμβατές με τις φιλοδοξίες της στρατηγικής 2020 και τους στόχους της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκμεταλλευθούν στο πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες που προσφέρει το άρθρο 98 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν τις αρχές του, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά τους και στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωστία των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και να προλαμβάνονται οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο εσόδων. Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, ως εγγύηση για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, είναι συνεπώς απαραίτητο να καθοριστεί ελάχιστο όριο για τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή, το οποίο θα πρέπει να τηρείται ανά πάσα στιγμή από τα κράτη μέλη.
(7)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωστία των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και να προλαμβάνονται οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο εσόδων. Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, ως εγγύηση για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι συνεπώς απαραίτητο να καθοριστεί ελάχιστο όριο για τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή, το οποίο θα πρέπει να τηρείται ανά πάσα στιγμή από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Παρότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κανονικός συντελεστής τηρεί το ελάχιστο όριο του 15 %.
(8)  Παρότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κανονικός συντελεστής τηρεί το ελάχιστο όριο του 15 % και το ανώτατο όριο του 25%.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 97
1α)  Το άρθρο 97 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Ο κανονικός συντελεστής δεν είναι κατώτερος του 15 %.
«Ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται σε μόνιμη βάση σε τουλάχιστον 15 % και δεν υπερβαίνει το 25%.»
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 98 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν των δύο μειωμένων συντελεστών, να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή κατώτερο από το ελάχιστο όριο του 5 % και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν των δύο μειωμένων συντελεστών, να εφαρμόζουν συντελεστή κατώτερο από το ελάχιστο όριο του 5 % και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 98 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές που εφαρμόζονται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 είναι μόνο προς όφελος των τελικών καταναλωτών και εφαρμόζονται για την επιδίωξη, κατά συνεπή τρόπο, στόχου γενικού συμφέροντος.
Οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές που εφαρμόζονται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 είναι προς όφελος των τελικών καταναλωτών και εφαρμόζονται για την επιδίωξη, κατά συνεπή τρόπο, στόχου γενικού συμφέροντος. Δίδεται προτεραιότητα σε αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στο γενικό συμφέρον, όπως πολιτιστικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 100 – παράγραφος -1 (νέα)
Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙΙα μέσω εκτελεστικής πράξης, όταν είναι αναγκαίο και εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για στρέβλωση του ανταγωνισμού που δικαιολογούν την επικαιροποίηση του καταλόγου των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 100 – παράγραφος 1
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος IIIα, συνοδευόμενη από προτάσεις για την τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος, εφόσον απαιτείται.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κάθε δύο έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος IIIα, συνοδευόμενη από προτάσεις για την τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 17 α (νέο)
5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 100α
Η Επιτροπή δημιουργεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκτενή, πολυγλωσσική και προσβάσιμη στο κοινό ενωσιακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης σχετικά με τον ΦΠΑ, στην οποία επιχειρήσεις και καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς ανακρίβειες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ - καθώς και σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές - και με όλες τις συναφείς λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του οριστικού συστήματος ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Παράρτημα IIIα – σειρά 5 – στήλη Β
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Παράρτημα IIIα – σειρά 7 – στήλες Γ και Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράδοση, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή ποδηλάτων, παιδικών αμαξιδίων (καροτσιών) και αναπηρικών αμαξιδίων (καροτσιών)

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Παράδοση οχημάτων με κινητήρα και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι σχεδιασμένα κυρίως για τη μεταφορά κάτω των 10 προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου «break» και τα αγωνιστικά, άλλα από τα οχήματα μόνο με κινητήρα στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή ή μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Τροπολογία

 

Παράδοση, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή ποδηλάτων, παιδικών αμαξιδίων (καροτσιών) και αναπηρικών αμαξιδίων (καροτσιών)

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Παράρτημα IIIα – σειρά 10 – στήλες Γ και Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ουδέν

Ουδέν

Τροπολογία

 

Βηματοδότες· ακουστικά βαρηκοΐας·

26.60.14

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου