Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0005(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0279/2018

Esitatud tekstid :

A8-0279/2018

Arutelud :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0371

Vastuvõetud tekstid
PDF 162kWORD 57k
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - Strasbourg
Käibemaksumäärad *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Euroopa Parlamendi 3. oktoobri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas (COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0023/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0279/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
1)  Praegu nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ27 kehtestatud käibemaksumäärasid käsitlevate sätete eesmärk on säilitada siseturu toimimine ja hoida ära konkurentsimoonutusi. Need sätted töötati välja üle kahekümne aasta tagasi päritoluriigi põhimõttel. Käibemaksu tegevuskavas28 ja selle järelmeetmetes29 teatas komisjon oma kavatsusest kohandada neid sätteid vastavalt liikmesriikidevahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõplikule käibemaksusüsteemile, mis põhineb sihtliikmesriigis maksustamise põhimõttel.
(1)  Praegu nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ27 kehtestatud käibemaksumäärasid käsitlevate sätete eesmärk on säilitada siseturu toimimine ja hoida ära konkurentsimoonutusi. Need sätted töötati välja üle kahekümne aasta tagasi päritoluriigi põhimõttel ja need ei täida enam oma eesmärki. Käibemaksu tegevuskavas28 ja selle järelmeetmetes29 teatas komisjon oma kavatsusest kohandada neid sätteid vastavalt liikmesriikidevahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõplikule käibemaksusüsteemile, mis põhineb sihtliikmesriigis maksustamise põhimõttel.
_________________
_________________
27 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
27 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
28 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016)0148, 7.4.2016).
28 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016)0148, 7.4.2016).
29 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017)0566, 4.10.2017).
29 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017)0566, 4.10.2017).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
2)  Lõplikus süsteemis, mille kohaselt kaupu ja teenuseid maksustatakse sihtliikmesriigis, ei saa tarnijad ja teenuste osutajad märkimisväärset kasu sellest, kui nad on registreeritud madalama maksumääraga liikmesriigis. Selles süsteemi kohaselt ei häiriks suurem käibemaksumäärade erisus ühtse turu toimimist ega põhjustaks konkurentsimoonutusi. Seetõttu on asjakohane võimaldada liikmesriikidele maksumäärade kehtestamisel suuremat paindlikkust.
(2)  Lõplikus süsteemis, mille kohaselt kaupu ja teenuseid maksustatakse sihtliikmesriigis, saavad tarnijad ja teenuste osutajad vähem kasu sellest, kui nad on registreeritud madalama maksumääraga liikmesriigis. Selle süsteemi kohaselt häiriks suurem käibemaksumäärade erisus ühtse turu toimimist vähem ega moonutaks konkurentsi. Seetõttu peaks olema võimalik tagada liikmesriikidele maksumäärade kehtestamisel teatav paindlikkus. Samas ei tohiks liikmesriigid ignoreerida eesmärki tagada käibemaksumäärade suurem ühtsus.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
3)  Piirangute kaotamine paralleelselt liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku korra jõustumisega peaks andma liikmesriikidele võimaluse jätkata selliste vähendatud maksumäärade kohaldamist, mis on praegu lubatud eranditena direktiivi 2006/112/EÜ VIII jaotise 4. peatüki ja direktiivi 2006/112/EÜ lisa X alusel ning mis muidu kaotaks selle korra jõustumisel kehtivuse.
(3)  Piirangute kaotamine paralleelselt liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku korra jõustumisega peaks andma liikmesriikidele võimaluse jätkata vähendatud maksumäärade kohaldamist erandite asemel, mis on antud direktiivi 2006/112/EÜ VIII jaotise 4. peatüki ja direktiivi 2006/112/EÜ X lisa alusel ning mis muidu kaotaks selle korra jõustumisel kehtivuse.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
4)  Lõpliku käibemaksukorra alusel koheldakse kõiki liikmesriike võrdselt ja nende suhtes peaksid vähendatud maksumäärade kehtestamisel kehtima samad piirangud, mis peaksid jääma erandiks harilikust maksumäärast. Niisugust võrdset kohtlemist, ilma et piirataks liikmesriikide praegust paindlikkust käibemaksumäärade kehtestamisel, on võimalik saavutada selliselt, et liikmesriikidel võimaldatakse kohaldada kahele vähemalt 5-protsendilisele vähendatud maksumäärale lisaks vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära nõuet, ja maksuvabastust koos sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega.
(4)  Lõpliku käibemaksukorra alusel koheldakse kõiki liikmesriike võrdselt ja nende suhtes peaksid vähendatud maksumäärade kehtestamisel kehtima samad piirangud, mis peaksid jääma erandiks harilikust maksumäärast, et vältida käibemaksusüsteemi ebaproportsionaalset killustumist siseturul. Võttes arvesse üldist huvi, näiteks mitmesuguste teenuste ja kaupade positiivne kultuuriline, sotsiaalne või keskkonnamõju, ning piiramata liikmesriikide praegust paindlikkust käibemaksumäärade kehtestamisel, on niisugust võrdset kohtlemist võimalik saavutada selliselt, et liikmesriikidel võimaldatakse kohaldada kahele vähemalt viieprotsendilisele vähendatud maksumäärale lisaks vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära nõuet, ja maksuvabastust koos sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega. Käesolevas direktiivis sätestatud piirides peaks liikmesriikidel olema võimalik säilitada olemasolevad või kehtestada uued vähendatud käibemaksumäärad. Käesoleva direktiiviga suurendatakse käibemaksusüsteemi subsidiaarsust, võimaldades liikmesriikidel võtta arvesse kohalikke tingimusi, eelistusi ja traditsioone või valida lihtsa ja ühtse maksumäära. Liikmesriigid peaksid siiski hoiduma vähendatud käibemaksumäärade kasutamisest kahjulike või luksustoodete puhul.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)   Kooskõlas komisjoni digitaalse ühtse turu strateegiaga1a ja selleks, et pidada sammu tehnoloogia arenguga digitaalmajanduses, soodustada innovatsiooni, loomingulisust, investeeringuid ja uue sisu tootmist, hõlbustada e‑õpet, teadmussiiret ning juurdepääsu kultuurile ja selle edendamist digitaalses keskkonnas, peaks liikmesriikidel olema võimalik ühtlustada e‑väljaannete käibemaksumäärad füüsilisel kandjal väljaannete madalamate käibemaksumääradega.
_________________
1 a COM(2015)0192.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)
(4b)   Liikmesriikide võimalus kohaldada trükistele ja elektroonilistele väljaannetele vähendatud maksumäära, sealhulgas vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära nõuet, peaks tagama majandusliku kasu ülekandumise tarbijatele, edendades seeläbi lugemist, ja ka kirjastajatele, soodustades seeläbi investeeringuid uue sisu tootmisse ning vähendades ajalehtede ja ajakirjade puhul tuginemist reklaamile.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 c (uus)
(4c)   Arvestades, kui oluline on hõlbustada pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute juurdepääsu raamatutele, ajalehtedele ja perioodikaväljaannetele, ei tohiks kohandatud e‑raamatuid ja heliraamatuid, ‑ajalehti ning ‑perioodikaväljaandeid käsitada täielikult või peamiselt muusika- või videosisust koosnevatena. Seetõttu peaks sellises vormis väljaannete puhul olema võimalik kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
5)  Olukorras, kus maksustamiskord ei põhine sihtkohariigis maksustamise põhimõttel, võivad tekkida konkurentsimoonutused. Niisuguse olukorraga on tegemist eelkõige siis, kui reisivõimalusi pakutakse ühe teenusena reisibüroode erikorra alusel ja kaupu tarnitakse kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- ja antiikesemete suhtes kohaldatav erikorra alusel, kuid ka teatavatel juhtudel seoses selliste kaupade või teenustega, nagu finantsteenused, mis on maksuvabad ilma mahaarvamisõiguseta, kuid mille suhtes võib anda maksustamisõiguse. Selliste moonutuste vähendamiseks tuleks koostada loetelu kaupadest ja teenustest, mille suhtes kohaldatakse harilikku käibemaksumäära („negatiivne loetelu“), mis põhineb tegevusaladel põhineval toodete statistilisel klassifikaatoril. Loetelu tuleks iga viie aasta järel läbi vaadata.
(5)  Olukorras, kus maksustamiskord ei põhine sihtkohariigis maksustamise põhimõttel, võivad tekkida konkurentsimoonutused. Niisuguse olukorraga on tegemist eelkõige siis, kui reisivõimalusi pakutakse ühe teenusena reisibüroode erikorra alusel ja kaupu tarnitakse kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- ja antiikesemete suhtes kohaldatav erikorra alusel, kuid ka teatavatel juhtudel seoses selliste kaupade või teenustega, nagu finantsteenused, mis on maksuvabad ilma mahaarvamisõiguseta, kuid mille suhtes võib anda maksustamisõiguse. Selliste moonutuste vähendamiseks tuleks koostada loetelu kaupadest ja teenustest, mille suhtes kohaldatakse harilikku käibemaksumäära („negatiivne loetelu“), mis põhineb tegevusaladel põhineval toodete statistilisel klassifikaatoril. Iga kahe aasta järel tuleks loetelu rakendusakti abil läbi vaadata, tuginedes komisjoni esitatud tõendusmaterjalile.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
6)  Selleks et vältida põhjendamatut keerukust ja sellega kaasnevat ettevõtluskulude suurenemist, eelkõige ühendusesiseses kaubanduses, ei tuleks lõplikus käibemaksusüsteemis lubada vähendatud maksumäärade kohaldamist selliste kaupade ja teenuste suhtes, mida saab kasutada majandustegevuse vahesisendina. Selliseid maksumäärasid tuleks kohaldada üksnes lõpptarbijate huvides ja nende kehtestamine peaks tagama erinevate maksukohustuslaste poolt tarnitud sarnaste kaupade ja osutatud teenuste võrdse kohtlemise. Neid tuleks seega kohaldada üldise huvi eesmärgi järjekindlaks saavutamiseks.
(6)  Käibemaksusüsteemi praegune killustatus siseturul takistab väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) arengut. Selleks et vältida veelgi suuremat põhjendamatut keerukust ja sellega kaasnevat ettevõtluskulude suurenemist, eelkõige ühendusesiseses kaubanduses, ei tuleks lõplikus käibemaksusüsteemis lubada vähendatud maksumäärade kohaldamist selliste kaupade ja teenuste suhtes, mida saab kasutada majandustegevuse vahesisendina. Selliseid maksumäärasid tuleks kohaldada lõpptarbijate huvides ja nende kehtestamine peaks tagama erinevate maksukohustuslaste poolt tarnitud sarnaste kaupade ja osutatud teenuste võrdse kohtlemise. Neid tuleks seega kohaldada üldise huvi eesmärgi järjekindlaks saavutamiseks.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)  Komisjon peaks looma koostöös liikmesriikidega tervikliku ja üldsusele kättesaadava liidu käibemaksuteabe veebiportaali ettevõtjatele, pöörates erilist tähelepanu liidusisese piiriülese ettevõtlusega tegelevate VKEde vajadustele ning kaubavahetuse hõlbustamisele ja õiguskindluse suurendamisele ühtsel turul. See mitmekeelne portaal peaks võimaldama kiiret, ajakohast ja täpset juurdepääsu asjaomasele teabele käibemaksusüsteemi rakendamise kohta eri liikmesriikides ning eelkõige mitmesuguste kaupade ja teenuste õigete käibemaksumäärade kohta eri liikmesriikides ja nullmäära kohaldamise tingimuste kohta. Selline portaal võib aidata vähendada ka praegusi suuri lahknevusi käibemaksu osas.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)
(6b)   Mitmete liidu piires tegutsevate majandusharude keskmes on kestlik areng, mille aluseks on ühelt poolt keskkonnasäästlikum majandus ja teiselt poolt kaasav majanduskasv. Sellised valdkonnad on maapiirkondade ja ääremaade kestliku arengu seisukohast väga olulised, aidates kaasa nende majanduslikule ja sotsiaalsele taaselustamisele. Arvestades nende tihedat seotust sotsiaalsete, tervise-, keskkonna-, toitumis-, kultuuri- ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, on nende konkreetsed tegevused täielikus kooskõlas strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide ja komisjoni eesmärkidega. Seetõttu peaksid liikmesriigid kasutama käesoleva direktiivi artikli 98 lõigetes 1 ja 2 pakutavaid võimalusi, tingimusel et nad järgivad selle põhimõtteid, võttes eelkõige arvesse mõju riigi rahandusele ja liidu eelarvele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
7)  Selleks et säiliks liikmesriikide rahanduse usaldusväärsus ja et hoida ära makromajanduslikku tasakaalustamatust, tuleb tagada otstarbekas tulude tase. Kuna käibemaks on oluline tuluallikas, on riigieelarvete kaitsmiseks oluline kehtestada minimaalne kaalutud keskmise käibemaksumäär, mida liikmesriigid peavad alati järgima.
(7)  Selleks et säiliks liikmesriikide rahanduse usaldusväärsus ja et hoida ära makromajanduslikku tasakaalustamatust, tuleb tagada otstarbekas tulude tase. Kuna käibemaks on oluline tuluallikas, on riigieelarvete ja liidu eelarve kaitsmiseks oluline kehtestada minimaalne kaalutud keskmise käibemaksumäär, mida liikmesriigid peavad alati järgima.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
8)  Kuigi teatavates äärepoolseimates piirkondades on endiselt võimalik kohaldada erinevaid maksumäärasid, tuleb tagada, et harilik maksumäär on vähemalt 15 %.
(8)  Kuigi teatavates äärepoolseimates piirkondades on endiselt võimalik kohaldada erinevaid maksumäärasid, tuleb tagada, et harilik maksumäär on vähemalt 15 % ja kõige rohkem 25 %.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 97
1a)  Artikkel 97 asendatakse järgmisega:
Harilik maksumäär ei või olla madalam kui 15 %.
Harilik maksumäär peab püsivalt olema vähemalt 15 % ning mitte rohkem kui 25 %.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 98 – lõige 2
2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid kahele vähendatud maksumäärale lisaks kohaldada vähendatud maksumäära, mis on madalam kui 5-protsendiline miinimummäär, ja maksuvabastust koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega.
2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid kahele vähendatud maksumäärale lisaks kohaldada maksumäära, mis on madalam kui miinimummäär 5 %, ja maksuvabastust koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 98 – lõige 3 – lõik 1
Lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatud vähendatud maksumääradest võivad kasu saada üksnes lõpptarbijad ja nende kohaldamine peab järjepidevalt teenima üldist huvi pakkuvat eesmärki.
Lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatud vähendatud maksumääradest võivad kasu saada lõpptarbijad ja nende kohaldamine peab järjepidevalt teenima üldist huvi pakkuvat eesmärki. Eelistada tuleb kaupu või teenuseid, mis toetavad üldist huvi, avaldades näiteks positiivset kultuurilist, sotsiaalset või keskkonnamõju.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 100 – lõik -1 (uus)
Komisjon on volitatud muutma vajaduse korral IIIa lisa reguleerimisala rakendusaktiga, kui on tõendeid konkurentsimoonutuste kohta ning need õigustavad kaupade ja teenuste loetelu ajakohastamist.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 100 – lõik 1
Komisjon esitab 31. detsembriks 2026 ning edaspidi iga viie aasta järel nõukogule aruande IIIa lisa kohaldamisala kohta, millele lisatakse vajadusel ettepanekud kõnealuse lisa muutmiseks.
Komisjon esitab 31. detsembriks 2021 ning edaspidi iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande IIIa lisa kohaldamisala kohta, millele lisatakse vajadusel ettepanekud kõnealuse lisa muutmiseks.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 100a (uus)
5a)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 100a
Komisjon loob koostöös liikmesriikidega tervikliku, mitmekeelse ja üldsusele kättesaadava liidu käibemaksuteabe veebiportaali, kus ettevõtjatel ja tarbijatel on võimalik kiiresti ja tulemuslikult saada täpset teavet käibemaksumäärade kohta, sealhulgas kaupade või teenuste vähendatud määrade ja maksuvabastuste kohta, ning kogu asjakohast teavet lõpliku käibemaksusüsteemi rakendamise kohta eri liikmesriikides.“
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2006/112/EÜ
IIIa lisa – rida 5 – veerg B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2006/112/EÜ
IIIa lisa – rida 7 – veerud C ja D

Komisjoni ettepanek

Jalgrataste, lapsevankrite ja invasõidukite tarnimine, rentimine, hooldus ja remont

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Sõiduautode ja muude peamiselt vähem kui 10 reisija veoks ette nähtud mootorsõidukite (sh universaalid ja võidusõiduautod) tarnimine, välja arvatud sädesüütemootoriga sõidukid või survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Muudatusettepanek

 

Jalgrataste, lapsevankrite ja invasõidukite tarnimine, rentimine, hooldus ja remont

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2006/112/EÜ
IIIa lisa – rida 10 – veerud C ja D

Komisjoni ettepanek

puudub

puudub

Muudatusettepanek

 

Südamerütmiaparaadid; kuuldeaparaadid

26.60.14

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika