Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0005(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0279/2018

Pateikti tekstai :

A8-0279/2018

Debatai :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0371

Priimti tekstai
PDF 177kWORD 47k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d. - Strasbūras
Pridėtinės vertės mokesčio tarifai *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

2018 m. spalio 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0023/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0279/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  taisyklėmis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifų, kurios nurodytos Tarybos direktyvoje 2006/112/EB27, siekiama apsaugoti vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo. Taisyklės buvo parengtos prieš daugiau kaip du dešimtmečius, remiantis apmokestinimo kilmės šalyje principu. PVM veiksmų plane28 ir tolesniame su juo susijusiame dokumente29 Komisija paskelbė ketinimą pritaikyti tas taisykles galutinei PVM sistemai, skirtai tarp valstybių narių vykdomai įmonių (B2B) tarpvalstybinei prekybai prekėmis, kuri būtų grindžiama apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu;
(1)  taisyklėmis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifų, kurios nurodytos Tarybos direktyvoje 2006/112/EB27, siekiama apsaugoti vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo. Taisyklės buvo parengtos prieš daugiau kaip du dešimtmečius, remiantis apmokestinimo kilmės šalyje principu, ir daugiau nebeatitinka paskirties. PVM veiksmų plane28 ir tolesniame su juo susijusiame dokumente29 Komisija paskelbė ketinimą pritaikyti tas taisykles galutinei PVM sistemai, skirtai tarp valstybių narių vykdomai įmonių (B2B) tarpvalstybinei prekybai prekėmis, kuri būtų grindžiama apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu;
_________________
_________________
27 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
27 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
28 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (2016 m. balandžio 7 d. COM(2016)0148).
28 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (2016 m. balandžio 7 d. COM(2016)0148).
29 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (2017 m. spalio 4 d. COM(2017)0566).
29 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (2017 m. spalio 4 d. COM(2017)0566).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  pagal galutinę sistemą, kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos būtų apmokestinamos paskirties valstybėje narėje, tiekėjai negauna didelės naudos dėl įsisteigimo mažesnį tarifą taikančioje valstybėje narėje. Didesnė PVM tarifų įvairovė pagal tokią sistemą nebetrikdytų bendrosios rinkos veikimo ir neiškraipytų konkurencijos. Tokiomis aplinkybėmis būtų tikslinga sudaryti valstybėms narėms lankstesnes sąlygas nustatyti tarifus;
(2)  pagal galutinę sistemą, kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos būtų apmokestinamos paskirties valstybėje narėje, tiekėjai gauna mažesnę naudą dėl įsisteigimo mažesnį tarifą taikančioje valstybėje narėje. Didesnė PVM tarifų įvairovė pagal tokią sistemą turėtų mažiau trikdyti bendrosios rinkos veikimą ir neiškraipytų konkurencijos. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti įmanoma sudaryti valstybėms narėms lankstesnes sąlygas nustatyti tarifus. Vis dėlto valstybės narės neturėtų ignoruoti tikslo užtikrinti didesnę konvergenciją PVM tarifų srityje;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  pašalinus apribojimus ir lygiagrečiai įsigaliojus valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinėms procedūroms, valstybėms narėms turėtų būti leista toliau taikyti lengvatinius PVM tarifus, kurie šiuo metu taikomi kaip nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Direktyvos 2006/112/EB VIII antraštinės dalies 4 skyrių ir Direktyvos 2006/112/EB X priedą ir kurie priešingu atveju baigtų galioti toms procedūroms įsigaliojus;
(3)  pašalinus apribojimus ir lygiagrečiai įsigaliojus valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinėms procedūroms, valstybėms narėms turėtų būti leista vietoj nukrypti leidžiančių nuostatų pagal Direktyvos 2006/112/EB VIII antraštinės dalies 4 skyrių ir Direktyvos 2006/112/EB X priedą toliau taikyti lengvatinius PVM tarifus, kurie priešingu atveju baigtų galioti toms procedūroms įsigaliojus;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  įsigaliojus galutinei PVM sistemai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos vienodos sąlygos ir todėl joms turėtų galioti tie patys apribojimai taikant lengvatinius PVM tarifus, kurie turėtų likti standartinio tarifo išimtimi. Neapribojant valstybių narių dabartinės galimybės lanksčiai nustatyti PVM, tokias vienodas sąlygas galima užtikrinti suteikiant visoms joms galimybę taikyti lengvatinį tarifą, kuriam netaikomas minimalaus tarifo reikalavimas, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti pirkimo PVM, be jau turimos galimybės taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % tarifus;
(4)  siekiant išvengti neproporcingų PVM sistemų skirtumų vidaus rinkoje, įsigaliojus galutinei PVM sistemai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos vienodos sąlygos ir todėl joms turėtų galioti tie patys apribojimai taikant lengvatinius PVM tarifus, kurie turėtų likti standartinio tarifo išimtimi. Atsižvelgiant į bendrą interesą, pvz., skirtingų paslaugų ir prekių teigiamą kultūrinį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, ir neapribojant valstybių narių dabartinės galimybės lanksčiai nustatyti PVM, tokias vienodas sąlygas galima užtikrinti suteikiant visoms joms galimybę taikyti lengvatinį tarifą, kuriam netaikomas minimalaus tarifo reikalavimas, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti pirkimo PVM, be jau turimos galimybės taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % tarifus. Neviršijant šia direktyva nustatytų ribų, valstybėms narėms turėtų būti galima išlaikyti esamus arba taikyti naujus lengvatinius PVM tarifus. Taikant šią direktyvą bus užtikrintas didesnis subsidiarumas PVM sistemoje ir valstybėms narėms bus sudaryta galimybė prisitaikyti prie vietos sąlygų, prioritetų ir tradicijų arba pasirinkti paprastą ir vienodą mokesčių tarifą. Tačiau valstybės narės turėtų vengti taikyti lengvatinį PVM tarifą kenksmingiems arba prabangos produktams;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   atsižvelgiant į Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją1a ir siekiant neatsilikti nuo technologinės skaitmeninės ekonomikos pažangos, kad būtų skatinamos inovacijos, kūryba, investicijos ir naujo turinio gamyba, taip pat kad būtų sudarytos geresnės skaitmeninio mokymosi, žinių perdavimo ir prieigos prie kultūros skaitmeninėje aplinkoje bei jos populiarinimo galimybės, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė elektroniniams leidiniams taikomus PVM tarifus suvienodinti su mažesniais fizinio pavidalo leidiniams taikomais PVM tarifais;
_________________
1a COM(2015)0192
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)   leidimas valstybėms narėms taikyti spausdintiems ir elektroniniams leidiniams sumažintus tarifus, įskaitant sumažintus tarifus netaikant mažiausios ribos, turėtų užtikrinti ekonominės naudos perdavimą vartotojams, tokiu būdu skatinant skaityti, ir leidėjams, tokiu būdu remiant investicijas į naują turinį, o laikraščių ir žurnalų atveju – turėtų sumažinti priklausomybę nuo reklamos;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(4c)   atsižvelgiant į tai, kaip svarbu pagerinti galimybę įsigyti knygų, laikraščių ir periodinių leidinių akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims, pritaikytos knygos ir garso knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai neturi būti laikomi leidiniais, kuriuos visus ar didžiąją jų dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys. Todėl turėtų būti užtikrinta galimybė lengvatinį PVM tarifą taikyti tų formatų leidiniams;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  jei apmokestinimo mechanizmas nebūtų grindžiamas apmokestinimo paskirties šalyje principu, gali būti iškraipyta konkurencija. Tai ypač pasakytina apie kelionės paslaugas, teikiamas kaip viena paslauga pagal kelionių agentūroms skirtą maržos apmokestinimo schemą, ir prekes, tiekiamas pagal naudotoms prekėms, meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniams daiktams skirtas specialias procedūras, tačiau tam tikrais atvejais tai susiję ir su prekėmis ar paslaugomis, pavyzdžiui, finansinėmis paslaugomis, kurios atleistos nuo PVM be teisės atskaityti PVM, bet kurioms galima suteikti apmokestinimo teisę. Siekiant sumažinti tokius iškraipymus, reikėtų parengti tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, kurioms taikomas standartinis PVM tarifas, sąrašą („neigiamą sąrašą“), grindžiamą statistiniu produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi. Šį sąrašą reikėtų peržiūrėti kas penkerius metus;
(5)  jei apmokestinimo mechanizmas nebūtų grindžiamas apmokestinimo paskirties šalyje principu, gali būti iškraipyta konkurencija. Tai ypač pasakytina apie kelionės paslaugas, teikiamas kaip viena paslauga pagal kelionių agentūroms skirtą maržos apmokestinimo schemą, ir prekes, tiekiamas pagal naudotoms prekėms, meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniams daiktams skirtas specialias procedūras, tačiau tam tikrais atvejais tai susiję ir su prekėmis ar paslaugomis, pavyzdžiui, finansinėmis paslaugomis, kurios atleistos nuo PVM be teisės atskaityti PVM, bet kurioms galima suteikti apmokestinimo teisę. Siekiant sumažinti tokius iškraipymus, reikėtų parengti tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, kurioms taikomas standartinis PVM tarifas, sąrašą („neigiamą sąrašą“), grindžiamą statistiniu produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi. Šį sąrašą reikėtų peržiūrėti kas dvejus metus priimant įgyvendinimo aktą, remiantis Komisijos pateiktais įrodymais;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  siekiant be reikalo neapsunkinti padėties ir išvengti vėlesnio verslo išlaidų didėjimo, visų pirma susijusio su Bendrijos vidaus prekyba, galutinėje PVM sistemoje prekėms ir paslaugoms, kurias galima naudoti tik kaip tarpinius ekonominės veiklos produktus, lengvatiniai tarifai neturėtų būti taikomi. Tokie tarifai turėtų būti taikomi tik siekiant naudos galutiniams vartotojams, o nustatant tokius tarifus turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos skirtingų apmokestinamųjų asmenų tiekiamoms panašioms prekėms ar paslaugoms. Todėl jie turėtų būti taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo;
(6)  dėl dabartinio PVM sistemos susiskaidymo vidaus rinkoje sukuriamos kliūtys mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtrai. Siekiant be reikalo dar labiau neapsunkinti padėties ir išvengti vėlesnio verslo išlaidų didėjimo, visų pirma susijusio su Bendrijos vidaus prekyba, galutinėje PVM sistemoje prekėms ir paslaugoms, kurias galima naudoti tik kaip tarpinius ekonominės veiklos produktus, lengvatiniai tarifai neturėtų būti taikomi. Tokie tarifai turėtų būti taikomi siekiant naudos galutiniams vartotojams, o nustatant tokius tarifus turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos skirtingų apmokestinamųjų asmenų tiekiamoms panašioms prekėms ar paslaugoms. Todėl jie turėtų būti taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  ypatingą dėmesį skirdama MVĮ, Bendrijos viduje vykdančioms komercinę veiklą, poreikiams ir siekdama sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą bendrojoje rinkoje, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų įsteigti Sąjungos PVM informacinį portalą įmonėms. Tame daugiakalbiame portale turėtų būti suteikiama greita prieiga prie atnaujinamos ir tikslios aktualios informacijos apie PVM sistemos diegimą skirtingose valstybėse narėse ir visų pirma apie skirtingose valstybėse narėse skirtingoms prekėms ir paslaugoms taikomus tinkamus PVM tarifus bei nulinio tarifo sąlygas. Toks portalas taip pat galėtų padėti spręsti esamų PVM skirtumų problemą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)   tam tikra ekonominė veikla Sąjungoje buvo vykdoma ypatingą dėmesį skiriant darniam vystymuisi, pagrįstam, viena vertus, ekologiškesne ekonomika, ir, kita vertus, įtraukiu augimu. Tokios sritys yra itin svarbios darniam kaimo ir atokių vietovių vystymuisi ir prisideda prie ekonominio ir socialinio kaimo vietovių atgaivinimo. Kadangi jos glaudžiai susijusios su socialiniais, aplinkos, mitybos, kultūros ir lyčių lygybės klausimais, konkreti šių sričių veikla visiškai atitinka 2020 m. strategijos užmojus ir Komisijos tikslus. Todėl valstybės narės turėtų pasinaudoti šios direktyvos 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų nuostatų teikiamomis galimybėmis su sąlyga, kad jos vadovausis šios direktyvos principais, ypač atsižvelgdamos į poveikį jų viešiesiems finansams ir Sąjungos biudžetui;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  kad valstybių narių viešieji finansai išliktų patikimi ir būtų užkirstas kelias perviršiniam makroekonominiam disbalansui, reikėtų užtikrinti tinkamą pajamų lygį. Atsižvelgiant į tai, kad PVM yra svarbus pajamų šaltinis, itin svarbu kaip nacionalinio biudžeto apsaugos priemonę nustatyti minimalų svertinį tarifo vidurkį, kurio valstybės narės visada turėtų laikytis;
(7)  kad valstybių narių viešieji finansai išliktų patikimi ir būtų užkirstas kelias perviršiniam makroekonominiam disbalansui, reikėtų užtikrinti tinkamą pajamų lygį. Atsižvelgiant į tai, kad PVM yra svarbus pajamų šaltinis, itin svarbu kaip nacionalinio biudžeto ir Sąjungos biudžeto apsaugos priemonę nustatyti minimalų svertinį tarifo vidurkį, kurio valstybės narės visada turėtų laikytis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  nors tam tikruose atokiuose regionuose ir toliau galima taikyti skirtingus tarifus, būtina užtikrinti, kad standartinis tarifas būtų ne mažesnis kaip 15 %;
(8)  nors tam tikruose atokiuose regionuose ir toliau galima taikyti skirtingus tarifus, būtina užtikrinti, kad standartinis tarifas būtų ne mažesnis kaip 15 % ir ne didesnis kaip 25 %;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
97 straipsnis
1a)  97 straipsnis pakeičiamas taip:
Tačiau standartinis tarifas neturi būti mažesnis nei 15 %.
„Standartinis tarifas visam laikui lieka ne mažesnis kaip 15 % ir turi būti ne didesnis kaip 25 %.“
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2006/112/EB
98 straipsnio 2 dalis
2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, be dviejų lengvatinių tarifų, gali taikyti lengvatinį tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.
2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, be dviejų lengvatinių tarifų, gali taikyti tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2006/112/EB
98 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
Pagal 1 ir 2 dalis taikomi lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM turi būti naudingi tik galutiniam vartotojui ir taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo.
Pagal 1 ir 2 dalis taikomi lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM turi būti naudingi galutiniam vartotojui ir taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo. Pirmenybė teikiama prekėms ir paslaugoms, turinčioms teigiamą poveikį bendram interesui, pvz., duodančioms kultūrinės, socialinės ar aplinkosauginės naudos.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2006/112/EB
100 straipsnio -1 dalis (nauja)
Prireikus ir jei esama su konkurencijos iškraipymu susijusių įrodymų, pagrindžiančių tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų sąrašo atnaujinimą, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą siekiant iš dalies pakeisti IIIa priedo taikymo sritį.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2006/112/EB
100 straipsnio pirma pastraipa
Iki 2026 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas penkerius metus Komisija teikia Tarybai IIIa priedo taikymo srities ataskaitą kartu su pasiūlymais prireikus iš dalies pakeisti tą priedą.“;
Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas dvejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai IIIa priedo taikymo srities ataskaitą kartu su pasiūlymais prireikus iš dalies pakeisti tą priedą.“;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
100 a straipsnis (naujas)
(5a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„100a straipsnis
Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įsteigia visapusišką, daugiakalbį ir viešai prieinamą Sąjungos PVM informacinį žiniatinklio portalą įmonėms ir vartotojams, siekdama suteikti galimybę greitai ir veiksmingai gauti tikslią informaciją apie PVM tarifus, įskaitant informaciją apie prekes ir paslaugas, kurioms taikomi lengvatiniai tarifai ar išimtys, ir visą aktualią informaciją apie galutinės PVM sistemos įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse.“;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2006/112/EB
IIIa priedo 5 eilutės B stulpelis
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2006/112/EB
IIIa priedo 7 eilutės C ir D stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

Dviračių, vaikų vežimėlių ir neįgaliųjų asmenų vežimėlių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių, pirmiausia skirtų vežti mažiau nei 10 asmenų, įskaitant universaliuosius automobilius ir lenktyninius automobilius, išskyrus transporto priemones tik su kibirkštinio uždegimo varikliu arba tik su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), tiekimas

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Pakeitimas

 

Dviračių, vaikų vežimėlių ir neįgaliųjų asmenų vežimėlių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2006/112/EB
IIIa priedo 10 eilutės C ir D stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas

Nėra

Nėra

Pakeitimas

 

Stimuliatoriai; klausos aparatai

26.60.14

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika