Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0005(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0279/2018

Ingediende teksten :

A8-0279/2018

Debatten :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0371

Aangenomen teksten
PDF 171kWORD 57k
Woensdag 3 oktober 2018 - Straatsburg
Btw-tarieven *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 oktober 2018 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de btw-tarieven betreft (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0020),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0023/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A8-0279/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)  De regels voor de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) zoals thans vastgelegd in Richtlijn 2006/112/EG27 van de Raad, zijn bedoeld om de werking van de interne markt te beschermen en concurrentieverstoringen te voorkomen. De regels hebben een geschiedenis van twee decennia en berusten op het oorsprongsbeginsel. In haar btw-actieplan28 en in de follow-up ervan29 heeft de Commissie haar voornemen aangekondigd om die regels aan te passen en in een definitief btw-stelsel voor het grensoverschrijdende b2b (business-to-business)-handelsverkeer tussen de lidstaten te baseren op belastingheffing in de lidstaat van bestemming.
(1)  De regels voor de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) zoals thans vastgelegd in Richtlijn 2006/112/EG27 van de Raad, zijn bedoeld om de werking van de interne markt te beschermen en concurrentieverstoringen te voorkomen. De regels hebben een geschiedenis van twee decennia en berusten op het oorsprongsbeginsel, maar zijn inmiddels achterhaald. In haar btw-actieplan28 en in de follow-up ervan29 heeft de Commissie haar voornemen aangekondigd om die regels aan te passen en in een definitief btw-stelsel voor het grensoverschrijdende b2b (business-to-business)-handelsverkeer tussen de lidstaten te baseren op belastingheffing in de lidstaat van bestemming.
_________________
_________________
27 PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
27 PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
28 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over een actieplan betreffende de btw - Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - Tijd om knopen door te hakken (COM(2016)0148 van 7 april 2016).
28 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over een actieplan betreffende de btw - Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - Tijd om knopen door te hakken (COM(2016)0148 van 7 april 2016).
29 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Follow-up van het actieplan betreffende de btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU – Tijd om in actie te komen (COM(2017)0566 van 4 oktober 2017).
29 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Follow-up van het actieplan betreffende de btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU – Tijd om in actie te komen (COM(2017)0566 van 4 oktober 2017).
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
(2)  In een definitief stelsel waarin de levering van goederen en diensten wordt belast in de lidstaat van bestemming, hebben de leveranciers er niet veel baat bij om in een lidstaat met een lager tarief te zijn gevestigd. Grotere verschillen in de btw-tarieven zouden in een dergelijk stelsel niet leiden tot een verstoring van de concurrentie of van de werking van de eengemaakte markt. In die situatie zou het dus passend zijn om de lidstaten meer ruimte te bieden bij de vaststelling van de tarieven.
(2)  In een definitief stelsel waarin de levering van goederen en diensten wordt belast in de lidstaat van bestemming, hebben de leveranciers er minder baat bij om in een lidstaat met een lager tarief te zijn gevestigd. Grotere verschillen in de btw-tarieven zouden in een dergelijk stelsel niet leiden tot een verstoring van de concurrentie en de werking van de eengemaakte markt minder verstoren. In die situatie zou het mogelijk moeten zijn om de lidstaten een bepaalde mate aan ruimte te bieden bij de vaststelling van de tarieven. Daarbij mogen de lidstaten echter het doel van meer convergentie van de btw-tarieven niet uit het oog verliezen.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
(3)  De afschaffing van beperkingen bij de inwerkingtreding van de definitieve regeling voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten moet de lidstaten de mogelijkheid bieden om door te gaan met de toepassing van verlaagde btw-tarieven die thans als derogaties zijn toegestaan in het kader van hoofdstuk 4 van titel VIII van Richtlijn 2006/112/EG en bijlage X bij Richtlijn 2006/112/EG en die anders zouden vervallen bij de inwerkingtreding van die regeling.
(3)  De afschaffing van beperkingen bij de inwerkingtreding van de definitieve regeling voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten moet de lidstaten de mogelijkheid bieden om door te gaan met de toepassing van verlaagde btw-tarieven ter vervanging van derogaties die zijn toegestaan in het kader van hoofdstuk 4 van titel VIII van Richtlijn 2006/112/EG en bijlage X bij Richtlijn 2006/112/EG, welke derogaties anders zouden vervallen bij de inwerkingtreding van die regeling.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
(4)  In een definitief btw-stelsel moeten alle lidstaten gelijk worden behandeld en moeten voor hen dus dezelfde beperkingen gelden bij de toepassing van verlaagde btw-tarieven, die een uitzondering op het gewone tarief moeten blijven. Een dergelijke gelijke behandeling zonder beknotting van de ruimte waarover de lidstaten thans bij de vaststelling van de btw beschikken, is mogelijk wanneer álle lidstaten naast twee verlaagde tarieven van ten minste 5 % ook een verlaagd tarief waarvoor het minimumvereiste niet geldt, en een vrijstelling met recht op aftrek van de voorbelasting kunnen toepassen.
(4)  In een definitief btw-stelsel moeten alle lidstaten gelijk worden behandeld en moeten voor hen dus dezelfde beperkingen gelden bij de toepassing van verlaagde btw-tarieven, die een uitzondering op het gewone tarief moeten blijven, teneinde een onevenredige fragmentatie van het btw-stelsel binnen de eengemaakte markt te vermijden. Rekening houdend met het algemeen belang, zoals positieve culturele, sociale of milieu-effecten van verschillende diensten en goederen, en zonder beknotting van de ruimte waarover de lidstaten thans bij de vaststelling van de btw beschikken, is een dergelijke gelijke behandeling mogelijk wanneer álle lidstaten naast twee verlaagde tarieven van ten minste 5 % ook een verlaagd tarief waarvoor het minimumvereiste niet geldt, en een vrijstelling met recht op aftrek van de voorbelasting kunnen toepassen. Binnen het kader van het in deze richtlijn bepaalde moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben verlaagde btw-tarieven te handhaven of vast te stellen. Deze richtlijn zal de subsidiariteit in het btw-stelsel ten goede komen doordat de lidstaten in staat worden gesteld rekening te houden met lokale omstandigheden, voorkeuren en tradities of te kiezen voor een eenvoudig en eenvormig belastingtarief. De lidstaten moeten evenwel afzien van verlaagde btw-tarieven voor schadelijke of luxeproducten.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)   In overeenstemming met de strategie van de Commissie voor de digitale eengemaakte markt1 bis en teneinde gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang in een digitale economie, teneinde innovatie, creativiteit, investeringen en de productie van nieuwe inhoud te stimuleren, en teneinde digitaal leren, kennisoverdracht en de toegang tot en bevordering van cultuur in een digitale omgeving te bevorderen, moet het de lidstaten worden toegestaan om de btw-tarieven voor langs elektronische weg geleverde publicaties af te stemmen op lagere btw-tarieven voor publicaties op fysieke dragers.
_________________
1 bis COM(2015)0192.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter)   De mogelijkheid voor de lidstaten om verlaagde tarieven, inclusief een verlaagd tarief zonder minimumdrempel, toe te passen op gedrukte en elektronische publicaties moet financiële voordelen brengen, niet alleen voor consumenten, die hierdoor zullen worden aangemoedigd om meer te lezen, maar ook voor uitgevers, die zullen worden aangemoedigd om te investeren in nieuwe inhoud, en moet – wat kranten en tijdschriften betreft – de afhankelijkheid van reclame verminderen.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 quater (nieuw)
(4 quater)   In de overweging dat het van belang is de toegang tot boeken, kranten en tijdschriften te vergemakkelijken voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, dienen boeken, kranten en tijdschriften in aangepast of audioformaat te worden beschouwd als producten die niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit muziek- of video-inhoud. Bijgevolg moet worden toegestaan dat verlaagde btw-tarieven worden toegepast op publicaties in die formats.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)  Er kunnen concurrentieverstoringen ontstaan wanneer het belastingheffingsmechanisme niet zou berusten op het bestemmingsbeginsel. Dit is met name het geval bij reisfaciliteiten die als één enkele dienst worden geleverd in het kader van de bijzondere regeling voor reisbureaus, en bij goederen die worden geleverd in het kader van de bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, maar ook bij bijvoorbeeld financiële diensten en andere goederen en diensten die zijn vrijgesteld zonder recht op aftrek, maar waarvoor een recht van belastingheffing kan worden verleend. Om dergelijke verstoringen te beperken, moet op basis van de statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten een lijst van leveringen van goederen en diensten worden opgesteld die aan het gewone btw-tarief zijn onderworpen ("negatieve lijst"). De lijst moet om de vijf jaar worden geëvalueerd.
(5)  Er kunnen concurrentieverstoringen ontstaan wanneer het belastingheffingsmechanisme niet zou berusten op het bestemmingsbeginsel. Dit is met name het geval bij reisfaciliteiten die als één enkele dienst worden geleverd in het kader van de bijzondere regeling voor reisbureaus, en bij goederen die worden geleverd in het kader van de bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, maar ook bij bijvoorbeeld financiële diensten en andere goederen en diensten die zijn vrijgesteld zonder recht op aftrek, maar waarvoor een recht van belastingheffing kan worden verleend. Om dergelijke verstoringen te beperken, moet op basis van de statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten een lijst van leveringen van goederen en diensten worden opgesteld die aan het gewone btw-tarief zijn onderworpen ("negatieve lijst"). De lijst moet om de twee jaar door middel van een uitvoeringshandeling worden herzien op basis van door de Commissie verstrekt bewijsmateriaal.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)  Om onnodige complexiteit en de daarmee gepaarde gaande kostenstijgingen voor het bedrijfsleven, met name in het handelsverkeer binnen de Gemeenschap, te voorkomen mogen goederen en diensten die alleen als intermediaire input voor een economische activiteit kunnen worden gebruikt, in een definitief btw-stelsel niet in aanmerking komen voor verlaagde tarieven. Alleen de eindverbruikers mogen van dergelijke tarieven profiteren en bij de vaststelling van dergelijke tarieven moet ervoor worden gezorgd dat soortgelijke goederen en diensten die door uiteenlopende belastingplichtigen worden geleverd, gelijk worden behandeld. Derhalve moeten die tarieven worden toegepast om een doelstelling van algemeen belang op consistente wijze na te streven.
(6)  De huidige versnippering van het btw-stelsel binnen de interne markt werpt obstakels op voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Om onnodige grotere complexiteit en de daarmee gepaarde gaande kostenstijgingen voor het bedrijfsleven, met name in het handelsverkeer binnen de Gemeenschap, te voorkomen mogen goederen en diensten die alleen als intermediaire input voor een economische activiteit kunnen worden gebruikt, in een definitief btw-stelsel niet in aanmerking komen voor verlaagde tarieven. Dergelijke tarieven moeten ten goede komen aan de eindverbruikers en bij de vaststelling van dergelijke tarieven moet ervoor worden gezorgd dat soortgelijke goederen en diensten die door uiteenlopende belastingplichtigen worden geleverd, gelijk worden behandeld. Derhalve moeten die tarieven worden toegepast om een doelstelling van algemeen belang op consistente wijze na te streven.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  De Commissie moet, in het bijzonder rekening houdend met de behoeften van kmo's die intracommunautair grensoverschrijdend actief zijn en om de handel in de interne markt te stimuleren en de rechtszekerheid te vergroten, samen met de lidstaten op het niveau van de Unie een alomvattend en publiekelijk toegankelijk informatieportaal over btw opzetten voor het bedrijfsleven. Op dat meertalige portaal moet snel actuele en nauwkeurige informatie kunnen worden verkregen over de toepassing van het btw-stelsel in de verschillende lidstaten en met name over de juiste btw-tarieven voor verschillende goederen en diensten in de verschillende lidstaten, alsook over de voorwaarden voor de toepassing van het nultarief. Een dergelijk portaal kan ook bijdragen tot het aanpakken van de huidige btw-kloof.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)
(6 ter)   Bij sommige bedrijfsactiviteiten binnen de Unie is de ontwikkeling gericht op een duurzame groei die enerzijds steunt op een groenere economie en anderzijds op inclusieve groei. Die sectoren spelen een belangrijke rol bij de duurzame ontwikkeling van rurale en afgelegen gebieden, en zij dragen bij tot de stimulering van het economische en sociale leven in plattelandsgebieden. De bijzondere kenmerken van hun activiteiten stroken dus volledig met de bedoelingen van de Europa 2020-strategie en de doelstellingen van de Commissie, aangezien zij de sociale, gezondheids-, milieu-, nutritionele, culturele en gendergelijkheidsaspecten benadrukken. Daarom moeten de lidstaten ten aanzien van die activiteiten gebruikmaken van de mogelijkheden die geboden worden door artikel 98, leden 1 en 2, van deze richtlijn, mits zij de beginselen ervan in acht nemen en met name de impact op hun overheidsuitgaven en de begroting van de Unie in het oog houden.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)  Om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën van de lidstaten solide blijven, en om buitensporige macro-economische onevenwichtigheden te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat de inkomsten op peil blijven. Aangezien de btw een belangrijke inkomstenbron is, is het voor de vrijwaring van de nationale begrotingen van vitaal belang dat de lidstaten te allen tijde een minimumpercentage voor het gewogen gemiddelde in acht nemen.
(7)  Om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën van de lidstaten solide blijven, en om buitensporige macro-economische onevenwichtigheden te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat de inkomsten op peil blijven. Aangezien de btw een belangrijke inkomstenbron is, is het voor de vrijwaring van de nationale begrotingen en de begroting van de Unie van vitaal belang dat de lidstaten te allen tijde een minimumpercentage voor het gewogen gemiddelde in acht nemen.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)  Hoewel de toepassing van uiteenlopende tarieven in bepaalde afgelegen gebieden mogelijk blijft, moet ervoor worden gezorgd dat een normaal tarief van ten minste 15 % wordt aangehouden.
(8)  Hoewel de toepassing van uiteenlopende tarieven in bepaalde afgelegen gebieden mogelijk blijft, moet ervoor worden gezorgd dat een normaal tarief van ten minste 15 % en ten hoogste 25 % wordt aangehouden.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 97
(1 bis)  Artikel 97 wordt vervangen door:
Het normale tarief mag niet lager zijn dan 15 %.
"Het normale tarief is blijvend niet lager dan 15 % en ten hoogste 25 %."
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 98 – lid 2
2.  In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten naast de twee verlaagde tarieven ook een verlaagd tarief dat onder het minimumtarief van 5 % ligt, en een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting toepassen.
2.  In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten naast de twee verlaagde tarieven ook een tarief dat onder het minimumtarief van 5 % ligt, en een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting toepassen.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 98 – lid 3 – alinea 1
Verlaagde tarieven en vrijstellingen uit hoofde van de leden 1 en 2 komen alleen ten goede aan de eindverbruiker en worden toegepast om een doelstelling van algemeen belang op consistente wijze na te streven.
Verlaagde tarieven en vrijstellingen uit hoofde van de leden 1 en 2 komen ten goede aan de eindverbruiker en worden toegepast om een doelstelling van algemeen belang op consistente wijze na te streven. Prioriteit wordt toegekend aan goederen of diensten met positieve effecten voor het algemeen belang, zoals culturele, sociale of milieuvoordelen.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 100 – alinea -1 (nieuw)
De Commissie is bevoegd het toepassingsgebied van bijlage III bis middels een uitvoeringshandeling te wijzigen indien dat noodzakelijk is en mits er bewijs is dat er sprake is van een mededingingsverstoring die bijwerking van de lijst van leveringen van goederen en diensten rechtvaardigt.
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 100 – alinea 1
De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2026, en daarna om de vijf jaar, bij de Raad een verslag in over het toepassingsgebied van bijlage III bis, met daarbij indien nodig voorstellen om die bijlage te wijzigen.
De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2021, en daarna om de twee jaar, bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over het toepassingsgebied van bijlage III bis, met daarbij indien nodig voorstellen om die bijlage te wijzigen.
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 100 bis (nieuw)
(5 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 100 bis
De Commissie zet, in samenwerking met de lidstaten, een uitgebreide, meertalige en publiekelijk toegankelijke EU-portaalsite over btw op waarop ondernemingen en eindverbruikers snel en effectief nauwkeurige informatie kunnen vinden over de btw-tarieven – waaronder de goederen of diensten die voor verlaagde tarieven of vrijstellingen in aanmerking komen – en alle relevante gegevens over de tenuitvoerlegging van het definitieve btw-stelsel in de verschillende lidstaten."
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2006/112/EG
Bijlage III bis – rij 5 – kolom B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2006/112/EG
Bijlage III bis – rij 7 – kolommen C en D

Door de Commissie voorgestelde tekst

Levering, huur, onderhoud en herstel van fietsen, kinderwagens en invalidenwagens

30.92

 

33.17.19

 

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Levering van automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van minder dan 10 personen, stationwagens en racewagens daaronder begrepen, andere dan voertuigen met enkel een motor met vonkontsteking of met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)

29.10.24

 

45.11.2

 

45.11.3

Amendement

 

Levering, huur, onderhoud en herstel van fietsen, kinderwagens en invalidenwagens

30.92

 

33.17.19

 

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage
Richtlijn 2006/112/EG
Bijlage III bis – rij 10 – kolommen C en D

Door de Commissie voorgestelde tekst

Geen

Geen

Amendement

 

Pacemakers; hoorapparaten

26.60.14

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid